Index 
Protokoll
PDF 245kWORD 177k
Tisdagen den 14 december 2010 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Muntliga frågor (inkomna dokument)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 5.De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2009) – institutionella aspekter efter Lissabonfördragets ikraftträdande (debatt)
 6.Den europeiska skyddsordern ***I (debatt)
 7.Människohandel ***I (debatt)
 8.Välkomsthälsning
 9.Omröstning
  
9.1.Användning av medel ur Europeiska unionens solidaritetsfond: Portugal/översvämningar – Frankrike/Xynthia (storm) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Förslag till ändringsbudget nr 9/2010: EU:s solidaritetsfond (översvämningar i Portugal, storm [Xynthia] i Frankrike) – Ekonomisk återhämtning: europeiska nät för vindkraft till havs (omröstning) (artikel 138 i arbetsordningen)
  
9.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: SI/Mura, Slovenien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Heidelberger Druckmaschinen AG/Tyskland (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Wielkopolskie Automotive från Polen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Detaljhandeln Aragón/Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.7.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Comunidad Valenciana – Textilvaror/Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.8.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Comunidad Valenciana – Natursten/Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Lear/Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.10.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: H. Cegielski-Poznań/Polen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.11.Utökning av räckvidden för direktiv 2003/109/EG till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.12.Avtal EU/Georgien om förenklat utfärdande av viseringar *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.13.Inrättande av en snabbinsatsstyrka för EU (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.14.Reglering av handeln med finansiella instrument - "dark pools" etc. (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.15.Ökad kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär säkerhet i Europeiska unionen – en CBRN-handlingsplan för EU (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.16.Goda styrelseformer och EU:s regionalpolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.17.Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I (omröstning)
  
9.18.Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd ***I (omröstning)
  
9.19.Den europeiska skyddsordern ***I (omröstning)
  
9.20.Människohandel ***I (omröstning)
  
9.21.Avtal EU/Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd *** (omröstning)
  
9.22.Territoriell, social och ekonomisk sammanhållning (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Frågetimme med kommissionens ordförande
  
13.1.Fria frågor
  
13.2.Wikileaks och it-säkerhet
 14.Parlamentets ståndpunkt om det nya förslaget till budget för 2011 med rådets ändringar (debatt)
 15.Kreditvärderingsinstitut ***I (debatt)
 16.Resultat från klimatförändringskonferensen i Cancún (debatt)
 17.Frågestund (frågor till kommissionen)
 18.Handlingsplanen för energieffektivitet (debatt)
 19.Upphävande av direktiven om metrologi ***I (debatt)
 20.Leksakers säkerhet (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från ett utskott:

- Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2009–2010) – institutionella aspekter efter Lissabonfördragets ikraftträdande (2009/2161(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Kinga Gál (A7-0344/2010)


3. Muntliga frågor (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-0201/2010) från Stephen Hughes, Pervenche Berès och Udo Bullmann för S&D-gruppen, till kommissionen: Ekonomisk styrning och artikel 9 i Lissabonfördraget (B7-0661/2010).


4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Malaysia: användningen av prygel

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella och Barbara Weiler för S&D-gruppen, om Malaysia: användningen av prygel (B7-0708/2010);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om Malaysia: användningen av prygel (B7-0713/2010);

- Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Christian Engström, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, om Malaysia: användningen av prygel (B7-0717/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om Malaysia: användningen av prygel (B7-0725/2010);

- Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola och Dominique Baudis för PPE-gruppen, om Malaysia: användningen av prygel (B7-0726/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares och Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, om Malaysia: användningen av prygel (B7-0730/2010).

II.   Uganda: Bahati-lagen och diskriminering av hbt-personer

- Véronique De Keyser, Michael Cashman och Corina Creţu för S&D-gruppen, om Uganda: Bahati-lagen och diskrimering av hbt-personer (B7-0709/2010);

- Charles Tannock för ECR-gruppen, om Uganda: Bahati-lagen och diskrimering av hbt-personer (B7-0710/2010);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Sophia in 't Veld, Renate Weber och Louis Michel för ALDE-gruppen, om Uganda: Bahati-lagen och diskrimering av hbt-personer (B7-0711/2010);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, om Uganda: Bahati-lagen och diskrimering av hbt-personer (B7-0718/2010);

- Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek och Dominique Baudis för PPE-gruppen, om Uganda: Bahati-lagen och diskrimering av hbt-personer (B7-0727/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marisa Matias, Ilda Figueiredo och João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, om Uganda: Bahati-lagen och diskrimering av hbt-personer (B7-0729/2010).

III.   Eritreanska flyktingar hålls som gisslan i Sinai

- Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marietje Schaake och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, om de eritreanska flyktingar som hålls som gisslan i Sinai (B7-0712/2010);

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, David-Maria Sassoli och Gianni Pittella för S&D-gruppen, om de eritreanska flyktingar som hålls som gisslan i Sinai (B7-0715/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki och Adam Bielan för ECR-gruppen, om de eritreanska flyktingar som hålls som gisslan i Sinai (B7-0719/2010);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah och Eija-Riitta Korhola för PPE-gruppen, om de eritreanska flyktingar som hålls som gisslan i Sinai (B7-0728/2010);

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om de eritreanska flyktingar som hålls som gisslan i Sinai (B7-0731/2010);

- Hélène Flautre, Barbara Lochbihler och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, om de eritreanska flyktingar som hålls som gisslan i Sinai (B7-0732/2010).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.


5. De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2009) – institutionella aspekter efter Lissabonfördragets ikraftträdande (debatt)

Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2009–2010) – institutionella aspekter efter Lissabonfördragets ikraftträdande [2009/2161(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Kinga Gál redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Viviane Reding (kommissionens vice ordförande).

Talare: Simon Busuttil för PPE-gruppen, Monika Flašíková Beňová för S&D-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Konrad Szymański för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Salvatore Iacolino, Michael Cashman, Daniël van der Stoep, Milan Zver, Kinga Göncz, Monica Luisa Macovei, Joanna Senyszyn och Ádám Kósa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Alajos Mészáros och Vilija Blinkevičiūtė.

Talare: Viviane Reding och Kinga Gál.

Talare: Michael Cashman.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 15.12.2010.


6. Den europeiska skyddsordern ***I (debatt)

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Medföredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Carmen Romero López redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Viviane Reding (kommissionens vice ordförande).

Talare: Monica Luisa Macovei för PPE-gruppen, Silvia Costa för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Paul Nuttall för EFD-gruppen, Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt och Nathalie Griesbeck.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Véronique Mathieu, Antigoni Papadopoulou, Salvatore Iacolino och Heidi Hautala.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai, Angelika Werthmann och Antonyia Parvanova.

Talare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López och Viviane Reding.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.19 i protokollet av den 14.12.2010.


7. Människohandel ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skydd av offer och om upphävande av rambeslut 2002/629/RIF [KOM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Medföredragande: Edit Bauer och Anna Hedh (A7-0348/2010)

Edit Bauer och Anna Hedh redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, Monika Flašíková Beňová för S&D-gruppen, Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Andrea Češková för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, Andrew Henry William Brons, grupplös, Barbara Matera, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Niki Tzavela, Regina Bastos, Claude Moraes, Axel Voss och Britta Thomsen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Sonia Alfano, Elie Hoarau, Oreste Rossi och Krisztina Morvai.

Talare: Cecilia Malmström, Edit Bauer och Anna Hedh.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.20 i protokollet av den 14.12.2010.


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

8. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en officiell delegation bestående av religiösa ledare och ansvariga inom den kristna världen i Mellanöstern, från Irak och Libanon, som hade tagit plats på åhörarläktaren.


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

Talare: Licia Ronzulli, som yttrade sig om Edite Estrelas betänkande (A7-0032/2010), som antogs av parlamentet den 20 oktober 2010 (punkt 6.5 i protokollet av den 20.10.2010).

°
° ° °


9.1. Användning av medel ur Europeiska unionens solidaritetsfond: Portugal/översvämningar – Frankrike/Xynthia (storm) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2010)0578 - C7-0323/2010- 2010/2237(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A7-0335/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0453)


9.2. Förslag till ändringsbudget nr 9/2010: EU:s solidaritetsfond (översvämningar i Portugal, storm [Xynthia] i Frankrike) – Ekonomisk återhämtning: europeiska nät för vindkraft till havs (omröstning) (artikel 138 i arbetsordningen)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 9/2010 för budgetåret 2010, avsnitt III – Kommissionen [17633/2010 - C7-0409/2010- 2010/2238(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: László Surján (A7-0341/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0454)


9.3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: SI/Mura, Slovenien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2010)0582 - C7-0334/2010- 2010/2243(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0336/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0455)


9.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Heidelberger Druckmaschinen AG/Tyskland (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2010)0568 - C7-0332/2010- 2010/2241(BUD)] – Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0337/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0456)


9.5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Wielkopolskie Automotive från Polen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2010)0616 - C7-0347/2010- 2010/2253(BUD)] – Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0359/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0457)


9.6. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Detaljhandeln Aragón/Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2010)0615 - C7-0346/2010- 2010/2252(BUD)] – Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0358/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0458)


9.7. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Comunidad Valenciana – Textilvaror/Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2010)0613 - C7-0345/2010- 2010/2251(BUD)] – Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0357/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0459)


9.8. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Comunidad Valenciana – Natursten/Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2010)0617 - C7-0344/2010- 2010/2250(BUD)] – Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0356/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0460)


9.9. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Lear/Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2010)0625 - C7-0360/2010- 2010/2265(BUD)] – Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0351/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0461)


9.10. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: H. Cegielski-Poznań/Polen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2010)0631 - C7-0361/2010- 2010/2266(BUD)] – Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0352/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0462)


9.11. Utökning av räckvidden för direktiv 2003/109/EG till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/109/EG i syfte att utöka dess räckvidd till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd [KOM(2007)0298 - C6-0196/2007- 2007/0112(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A7-0347/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0463)


9.12. Avtal EU/Georgien om förenklat utfärdande av viseringar *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar [11324/2010 - C7-0391/2010- 2010/0106(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0464)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


9.13. Inrättande av en snabbinsatsstyrka för EU (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om inrättandet av en snabbinsatsstyrka för EU [2010/2096(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P7_TA(2010)0465)


9.14. Reglering av handeln med finansiella instrument - "dark pools" etc. (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om reglering av handel med finansiella instrument – ”dark pools” etc. [2010/2075(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0466)


9.15. Ökad kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär säkerhet i Europeiska unionen – en CBRN-handlingsplan för EU (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ökad kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär säkerhet i Europeiska unionen – en CBRN-handlingsplan för EU [2010/2114(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ana Gomes (A7-0349/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0467)

Inlägg:

Ana Gomes (föredragande), som yttrade sig före omröstningen.


9.16. Goda styrelseformer och EU:s regionalpolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om goda styrelseformer för EU:s regionalpolitik: stödförfaranden och Europeiska kommissionens kontroll [2009/2231(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0468)


9.17. Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I (omröstning)

Betänkade om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 377/2004 om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring [KOM(2009)0322 - C7-0055/2009- 2009/0098(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0469)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0469)


9.18. Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd ***I (omröstning)


Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat [KOM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

Talare: Under omröstningen yttrade sig Francesco Enrico Speroni om hur omröstningsresultaten visades.

Talare: Efter omröstningen yttrade sig Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen), som redogjorde för kommissionens ståndpunkt, Alejandro Cercas, som begärde att kommissionens ståndpunkt skulle beskrivas mer ingående, Véronique Mathieu (föredragande), som yttrade sig om omröstningresultatet, och Neelie Kroes.

Efter att ha konstaterat att kommissionen inte drog tillbaka sin ståndpunkt bekräftade talmannen att frågan skulle återförvisas till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 56.3 i arbetsordningen.


9.19. Den europeiska skyddsordern ***I (omröstning)

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män – Utskottet för för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Medföredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Carmen Romero López (A7-0354/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0470)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0470)

Inlägg:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (föredragande) och Carmen Romero López (föredragande) yttrade sig före omröstningen om det ändrade förslaget.


9.20. Människohandel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skydd av offer och om upphävande av rambeslut 2002/629/RIF [KOM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Medföredragande: Edit Bauer och Anna Hedh (A7-0348/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0471)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0471)


9.21. Avtal EU/Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd *** (omröstning)


Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd [15507/2010 - C7-0392/2010- 2010/0108(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0472)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


9.22. Territoriell, social och ekonomisk sammanhållning (omröstning)

Betänkande om att uppnå verklig territoriell, social och ekonomisk sammanhållning inom EU – en nödvändig förutsättning för global konkurrenskraft? [2009/2233(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0473)


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Claude Moraes A7-0347/2010
Daniel Hannan

Rekommendation Nathalie Griesbeck A7-0345/2010

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Betänkande Ramona Nicole Mănescu – A7-0280/2010

Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Alajos Mészáros och Hannu Takkula

Betänkande Agustín Díaz de Mera García Consuegra – A7-0342/2010

Hannu Takkula

Betänkande Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Carmen Romero López – A7-0354/2010

Andrea Češková och Jens Rohde

Betänkande Edit Bauer och Anna Hedh – A7-0348/2010

Diane Dodds, Hannu Takkula, Anna Záborská och Licia Ronzulli

Rekommendation Nathalie Griesbeck – A7-0346/2010

Peter Jahr

Betänkande Iva Zanicchi – A7-0332/2010

Nirj Deva

Betänkande Petru Constantin Luhan – A7-0309/2010

Jarosław Kalinowski och Miroslav Mikolášik


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Alojz Peterle hade meddelat att han hade avsett att rösta för betänkandena av Reimer Böge (A7-0335/2010), László Surján (A7-0341/2010) och Barbara Matera (A7-0336/2010).


(Sammanträdet avbröts kl. 13.10 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Frågetimme med kommissionens ordförande

13.1. Fria frågor

Följande talare ställde frågor och följdfrågor till José Manuel Barroso (kommissionens ordförande), som besvarade dessa: Ioannis Kasoulides för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, José Bové för Verts/ALE-gruppen, Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, och Andrew Henry William Brons, grupplös.


13.2. Wikileaks och it-säkerhet

Följande talare ställde i enlighet med ögonkontaktsförfarandet frågor till José Manuel Barroso (kommissionens ordförande), som besvarade dessa: Carlos Coelho, Edit Herczog, Graham Watson, Raül Romeva i Rueda, Georgios Papanikolaou, Ana Gomes, Sonia Alfano, Takis Hadjigeorgiou, Tunne Kelam, Derek Vaughan, Mario Borghezio, Sarah Ludford, Franz Obermayr och Petru Constantin Luhan.

Frågetimmen med kommissionens ordförande avslutades.


ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

14. Parlamentets ståndpunkt om det nya förslaget till budget för 2011 med rådets ändringar (debatt)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 med rådets ändringar – alla avsnitt [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Budgetutskottet. medföredragande: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska och Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska och Helga Trüpel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Melchior Wathelet (rådets tjänstgörande ordförande) och Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: László Surján för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, Derk Jan Eppink för ECR-gruppen, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Lucas Hartong, grupplös, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, som besvarade en fråga (blått kort) från Lucas Hartong, Carl Haglund, Martin Callanan, Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Hynek Fajmon, Marian-Jean Marinescu, Peter van Dalen och José Manuel Fernandes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, François Alfonsi, Diane Dodds, Michel Dantin och Edit Herczog.

Talare: Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska och Helga Trüpel.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 15.12.2010.


15. Kreditvärderingsinstitut ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut [KOM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

Jean-Paul Gauzès redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande) och Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Sebastian Valentin Bodu (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Gianni Pittella för S&D-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, och Ildikó Gáll-Pelcz.

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

Talare: Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Csanád Szegedi, Elena Băsescu och Gay Mitchell.

Talare: Michel Barnier, Olivier Chastel och Jean-Paul Gauzès.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 15.12.2010.


16. Resultat från klimatförändringskonferensen i Cancún (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultat från klimatförändringskonferensen i Cancún

Joke Schauvliege (rådets tjänstgörande ordförande) och Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Richard Seeber för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, Anna Rosbach för EFD-gruppen, Nick Griffin, grupplös, Pilar del Castillo Vera, Linda McAvan, Satu Hassi, Marisa Matias, Paul Nuttall, som besvarade en fråga (blått kort) från Chris Davies, Elisabetta Gardini, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Romana Jordan Cizelj och Edite Estrela.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Oreste Rossi, João Ferreira, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė och Vittorio Prodi.

Talare: Connie Hedegaard och Joke Schauvliege.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

17. Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B7-0655/2010).

Fråga 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Skydd av kvinnohälsan.

John Dalli (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Vilija Blinkevičiūtė och Silvia-Adriana Ţicău.

Fråga 16 (Tiziano Motti): Europaparlamentets förklaring av den 23 juni 2010 om inrättandet av ett europeiskt system för tidig varning för pedofiler och sexualbrottslingar.

László Andor (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Tiziano Motti, Janusz Władysław Zemke och Georgios Papanikolaou.

Fråga 17 (Barbara Matera): Ungdomar och arbetsmarknad.

László Andor besvarade frågan samt följdfrågor från Barbara Matera, Nikolaos Chountis och Seán Kelly.

Fråga 18 (Marc Tarabella): Jämställdhet i beslutsprocesser.

Viviane Reding (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Marc Tarabella, Mairead McGuinness och Silvia-Adriana Ţicău.

Fråga 19 (Georgios Papanikolaou): Medlemsstaternas kostnader för tolkning, översättning och information i samband med straffrättsliga förfaranden.

Viviane Reding besvarade frågan samt följdfrågor från Georgios Papanikolaou och Brian Crowley.

Fråga 25 (Jim Higgins): Utvidgning av EU till att omfatta Turkiet.

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Jim Higgins och Seán Kelly.

Talare: Bernd Posselt, som yttrade sig om frågestundens förlopp.

Fråga 24 (Bernd Posselt): Samarbete mellan Vojvodina och östra Kroatien.

Fråga 26 (Georgios Koumoutsakos): Kvantitativ och kvalitativ intensifiering av den albanska nationalismen i Albanien och Albaniens europeiska utsikter.

Štefan Füle besvarade frågorna samt följdfrågor från Bernd Posselt, Georgios Koumoutsakos och Justas Vincas Paleckis.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.

Talare: Barry Madlener, som yttrade sig om frågestundens förlopp.


(Sammanträdet avbröts kl. 20.40 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: László TŐKÉS
Vice talman

18. Handlingsplanen för energieffektivitet (debatt)

Betänkande om översynen av handlingsplanen för energieffektivitet [2010/2107(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Bendt Bendtsen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Peter Liese (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Lena Kolarska-Bobińska (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Herbert Reul för PPE-gruppen, som besvarade en fråga (blått kort) från Hannes Swoboda, Britta Thomsen för S&D-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Konrad Szymański för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Arturs Krišjānis Kariņš, Marita Ulvskog, Jorgo Chatzimarkakis, Bas Eickhout, Zbigniew Ziobro, Jacky Hénin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Francesco De Angelis, Vladko Todorov Panayotov, Ilda Figueiredo, Richard Seeber, Hannes Swoboda, Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Antonio Cancian, Mario Pirillo och Anni Podimata.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Jahr, Kriton Arsenis, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Elena Băsescu och Catherine Stihler.

Talare: Günther Oettinger och Bendt Bendtsen.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 15.12.2010.


19. Upphävande av direktiven om metrologi ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 71/317/EEG, 71/347/EEG, 71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 76/766/EEG och 86/217/EEG om metrologi [KOM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

Anja Weisgerber redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Lara Comi för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Cristian Silviu Buşoi för ALDE-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Edvard Kožušník för ECR-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, Zuzana Roithová och Malcolm Harbour.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly.

Talare: Antonio Tajani och Anja Weisgerber.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 15.12.2010.


20. Leksakers säkerhet (debatt)

Muntlig fråga (O-0195/2010) från Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen, Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Barbara Weiler för S&D-gruppen, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch för ALDE-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, och Malcolm Harbour för ECR-gruppen, till kommissionen: Leksakssäkerhet (B7-0658/2010)

Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Malcolm Harbour och Heide Rühle utvecklade den muntliga frågan.

Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Lara Comi för PPE-gruppen, María Irigoyen Pérez för S&D-gruppen, Zuzana Roithová, Sylvana Rapti och Catherine Stihler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csanád Szegedi och Seán Kelly.

Antonio Tajani yttrade sig.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 452.508/OJME).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.40.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy