Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 декември 2010 г. - Страсбург

3. Бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС в навечерието на третата среща на високо равнище Африка-ЕС (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС в навечерието на третата среща на високо равнище Африка-ЕС

Разискването се състоя на 24 ноември 2010 (точка 15 от протокола от 24.11.2010).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно Съвместната стратегия Африка - ЕС преди третата среща на високо равнище Африка - ЕС (B7-0693/2010);

- Nirj Deva и Jan Zahradil, от името на групата ECR, относно съвместната стратегия Африка/ЕС след третата среща на върха Африка/ЕС (B7-0694/2010);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Michael Cashman и Zita Gurmai, от името на групата S&D, относно бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС след третата среща на високо равнище ЕС-Африка (B7-0695/2010);

- Michael Gahler, Мария Неделчева, Filip Kaczmarek и Gay Mitchell, от името на групата PPE, относно бъдещето на стратегическото партньорство Африка/ЕС в навечерието на третата среща на върха Африка/ЕС (B7-0696/2010);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl и Fiona Hall, от името на групата ALDE, относно бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС след третата среща на високо равнище Африка - ЕС в Триполи (B7-0698/2010);

- Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau, Jacky Hénin и Jean-Luc Mélenchon, от името на групата GUE/NGL, относно бъдещето на стратегическото партньорство между ЕС и Африка преди третата среща на високо равнище ЕС-Африка (B7-0699/2010).

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 15.12.2010.

Правна информация - Политика за поверителност