Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

3. Το μέλλον της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Αφρικής/ΕΕ μετά την 3η συνάντηση κορυφής Αφρικής/ΕΕ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Το μέλλον της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Αφρικής/ΕΕ μετά την 3η συνάντηση κορυφής Αφρικής/ΕΕ

Η συζήτηση έγινε στις 24 Νοεμβρίου 2010 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2010).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κοινή στρατηγική Αφρικής - ΕΕ πριν από την 3η σύνοδο κορυφής Αφρικής - ΕΕ (B7-0693/2010

- Nirj Deva και Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ μετά από την 3η Σύνοδο Κορυφής Αφρική-ΕΕ (B7-0694/2010

- Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Michael Cashman και Zita Gurmai, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ μετά την Γ΄ Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Αφρικής (B7-0695/2010

- Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek και Gay Mitchell, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής τις παραμονές της 3ης συνόδου κορυφής ΕΕ – Αφρικής (B7-0696/2010

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl και Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Μέλλον της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Αφρικής - EE μετά από την 3η σύνοδο κορυφής Αφρικής - EE στην Τρίπολη (B7-0698/2010

- Gabriele Zimmer, Νικόλαος Χουντής, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau, Jacky Hénin και Jean-Luc Mélenchon, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής ενόψει της Διάσκεψης Κορυφής EΕ-Αφρικής (B7-0699/2010).

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου