Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0074(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0350/2010

Внесени текстове :

A7-0350/2010

Разисквания :

PV 15/12/2010 - 6
CRE 15/12/2010 - 6

Гласувания :

PV 15/12/2010 - 9.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0480

Протокол
Сряда, 15 декември 2010 г. - Страсбург

6. Гражданска инициатива (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Комисия по конституционни въпроси. Съдокладчици: Zita Gurmai и Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Zita Gurmai и Alain Lamassoure представиха доклада.

Изказа се Gerald Häfner (докладчик по становището на комисията PETI).

Изказаха се: Olivier Chastel (действащ председател на Съвета) и Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (докладчик по становището на комисията CULT), Kinga Göncz и Cecilia Wikström (докладчици по становище на комисия LIBE), Íñigo Méndez de Vigo, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Morten Messerschmidt, от името на групата EFD, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Мария Неделчева, Victor Boştinaru, Andrew Duff, Marek Henryk Migalski, Bairbre de Brún, Daniël van der Stoep, Anna Maria Corazza Bildt, Hannes Swoboda, Tadeusz Cymański, Diane Dodds, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Erminia Mazzoni, Matthias Groote, György Schöpflin, Sylvie Guillaume, Carlo Casini и Jo Leinen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu, Izaskun Bilbao Barandica, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Kriton Arsenis, Constance Le Grip и Judith A. Merkies.

Изказаха се: Maroš Šefčovič, Olivier Chastel, Zita Gurmai и Alain Lamassoure.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.5 от протокола от 15.12.2010.

Правна информация - Политика за поверителност