Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0074(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0350/2010

Teksty złożone :

A7-0350/2010

Debaty :

PV 15/12/2010 - 6
CRE 15/12/2010 - 6

Głosowanie :

PV 15/12/2010 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0480

Protokół
Środa, 15 grudnia 2010 r. - Strasburg

6. Inicjatywa obywatelska (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Zita Gurmai i Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Zita Gurmai i Alain Lamassoure przedstawili swoje sprawozdanie.

Głos zabrał Gerald Häfner (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI).

Głos zabrali: Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady) i Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Kinga Göncz i Cecilia Wikström (sprawozdawczynie komisji opiniodawczej LIBE), Íñigo Méndez de Vigo w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Morten Messerschmidt w imieniu grupy EFD, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Mariya Nedelcheva, Victor Boştinaru, Andrew Duff, Marek Henryk Migalski, Bairbre de Brún, Daniël van der Stoep, Anna Maria Corazza Bildt, Hannes Swoboda, Tadeusz Cymański, Diane Dodds, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Erminia Mazzoni, Matthias Groote, György Schöpflin, Sylvie Guillaume, Carlo Casini i Jo Leinen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu, Izaskun Bilbao Barandica, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Kriton Arsenis, Constance Le Grip i Judith A. Merkies.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič, Olivier Chastel, Zita Gurmai i Alain Lamassoure.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 15.12.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności