Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. joulukuuta 2010 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Stavros LAMBRINIDIS

9. Äänestykset (jatkoa)
CRE

Nicole Sinclaire käytti puheenvuoron Saharov-palkinnon luovuttamisen johdosta.


9.1. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Noord Holland ICT/Alankomaat (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti [KOM(2010)0685 - C7-0389/2010- 2010/2279(BUD)] – Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0353/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0476)


9.2. Avio- ja asumuseroon sovellettava laki * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla [KOM(2010)0105 - C7-0102/2010- 2010/0067(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0477)

Puheenvuorot:

Tadeusz Zwiefka (esittelijä) äänestyksen jälkeen.


9.3. Luottoluokituslaitokset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta [KOM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0478)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0478)

Puheenvuorot:

Jean-Paul Gauzès (esittelijä), ennen tarkistusta 81 koskenutta äänestystä esittääkseen kyseiseen tarkistukseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


9.4. Metrologiaa koskevien direktiivien kumoaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi metrologiaa koskevien neuvoston direktiivien 71/317/ETY, 71/347/ETY, 71/349/ETY, 74/148/ETY, 75/33/ETY, 76/765/ETY, 76/766/ETY ja 86/217/ETY kumoamisesta [KOM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0479)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0479)


9.5. Kansalaisaloite ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteesta [KOM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Yhteisesittelijät: Zita Gurmai ja Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0480)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0480)


9.6. Komission vuoden 2011 työohjelman esittely (äänestys)

Keskustelu käytiin 23. marraskuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 23.11.2010, kohta 14).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 15. joulukuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 15.12.2010, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B7-0688/2010, B7-0689/2010, B7-0690/2010, B7-0697/2010, B7-0701/2010 ja B7-0702/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0688/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0688/2010, B7-0689/2010 ja B7-0697/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

József Szájer ja Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta,

Martin Schulz ja Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta,

Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0481)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0690/2010, B7-0701/2010 ja B7-0702/2010 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Doris Pack ennen tarkistusta 7 koskenutta äänestystä esittääkseen kyseiseen tarkistukseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

József Szájer ennen tarkistusta 14 koskenutta äänestystä peruuttaakseen kyseisen tarkistuksen.

Hannes Swoboda ennen tarkistusta 16 koskenutta äänestystä esittääkseen kyseiseen tarkistukseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


9.7. Afrikan ja EU:n strategisen kumppanuuden tulevaisuus kolmannen Afrikan ja EU:n huippukokouksen edellä (äänestys)

Keskustelu käytiin 24. marraskuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 24.11.2010, kohta 15).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 15. joulukuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 15.12.2010, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010, B7-0698/2010/rév ja B7-0699/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0693/rév

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010 ja B7-0698/2010/rév):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek ja Gay Mitchell PPE-ryhmän puolesta,

Miguel Angel Martínez Martínez S&D-ryhmän puolesta,

Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta,

Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0482)

(Päätöslauselmaesitys B7-0699/2010 raukesi.)

Puheenvuorot:

Michael Gahler ennen tarkistusta 8 koskenutta äänestystä esittääkseen kyseiseen tarkistukseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Corien Wortmann-Kool äänestyksen jälkeen huomauttaakseen tulkkauksessa ilmenneestä ongelmasta.

Paul Rübig äänestyksen jälkeen äänestysten kulusta.


9.8. Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2009) ja tehokas täytäntöönpano Lissabonin sopimuksen jälkeen (äänestys)

Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2009) ja tehokkaasta täytäntöönpanosta Lissabonin sopimuksen jälkeen [2009/2161(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kinga Gál (A7-0344/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0483)


9.9. Mainonnan vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen (äänestys)

Mietintö mainonnan vaikutuksesta kuluttajien käyttäytymiseen [2010/2052(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0484)


9.10. Energiatehokkuustoimintasuunnitelma (äänestys)

Mietintö energiatehokkuustoimintasuunnitelman tarkistamisesta [2010/2107(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0485)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö