Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 15 december 2010 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Presentatie van het werkprogramma van de Commissie voor 2011 (ingediende ontwerpresoluties)
 3.De toekomst van het strategisch partnerschap Afrika/EU na de derde Afrika-EU-top (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 5.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (16-17 december 2010) - Instelling van een permanent crisismechanisme om de financiële stabiliteit van de eurozone te waarborgen (debat)
 6.Burgerinitiatief (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor het programma Een Leven Lang Leren, voor het programma Concurrentievermogen en innovatie en voor Palestina (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, als gewijzigd door de Raad (stemming)
  
7.3.Standpunt van het Parlement inzake de nieuwe ontwerpbegroting voor 2011, als gewijzigd door de Raad (stemming)
 8.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 9.Stemmingen (voortzetting)
  
9.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Noord-Holland ICT/Nederland (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Ratingbureaus ***I (stemming)
  
9.4.Intrekking van richtlijnen inzake metrologie ***I (stemming)
  
9.5.Burgerinitiatief ***I (stemming)
  
9.6.Presentatie van het werkprogramma van de Commissie voor 2011 (stemming)
  
9.7.De toekomst van het strategisch partnerschap Afrika/EU na de derde Afrika-EU-top (stemming)
  
9.8.Grondrechten in de Europese Unie (2009) - Effectieve tenuitvoerlegging na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (stemming)
  
9.9.De gevolgen van adverteren voor het consumentengedrag (stemming)
  
9.10.Actieplan voor energie-efficiëntie (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Economisch bestuur en artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (debat)
 14.De mensenrechten in de wereld in 2009 en het EU-mensenrechtenbeleid (debat)
 15.Samenstelling Parlement
 16.Een nieuwe strategie voor Afghanistan (debat)
 17.Resultaat van de NAVO-Top in Lissabon (debat)
 18.Situatie in Ivoorkust (debat)
 19.Controle door de lidstaten op de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie ***I (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (187 kb) Presentielijst (62 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1754 kb) 
 
Notulen (165 kb) Presentielijst (52 kb) Stemmingsuitslagen (393 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1356 kb) 
 
Notulen (247 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (434 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1151 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid