Показалец 
Протокол
PDF 275kWORD 203k
Сряда, 15 декември 2010 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Представяне на работната програма на Комисията за 2011 г. (внесени предложения за резолюция)
 3.Бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС в навечерието на третата среща на високо равнище Африка-ЕС (внесени предложения за резолюция)
 4.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 5.Подготовка на заседанието на Европейския съвет (16-17 декември 2010 г.) - Създаване на постоянен механизъм за действия при кризи с цел запазване на финансовата стабилност на еврозоната (разискване)
 6.Гражданска инициатива (разискване)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост за програмата „Обучение през целия живот“ и за Палестина (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, във вида, изменен от Съвета (гласуване)
  
7.3.Позиция на Парламента относно новия проект на бюджет за 2011 г. във вида, изменен от Съвета (гласуване)
 8.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 9.Време за гласуване (продължение)
  
9.1.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Noord Holland ICT/Нидерландия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Осъществяване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Агенции за кредитен рейтинг ***I (гласуване)
  
9.4.Отмяна на директивите в областта на метрологията ***I (гласуване)
  
9.5.Гражданска инициатива ***I (гласуване)
  
9.6.Представяне на работната програма на Комисията за 2011 г. (гласуване)
  
9.7.Бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС в навечерието на третата среща на високо равнище Африка-ЕС (гласуване)
  
9.8.Основните права в Европейския съюз (2009 г.) - Ефективно изпълнение след влизането в сила на Договора от Лисабон (гласуване)
  
9.9.Въздействие на рекламите върху поведението на потребителите (гласуване)
  
9.10.План за действие относно енергийната ефективност (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Икономическото управление и член 9 от Договора от Лисабон (разискване)
 14.Правата на човека по света през 2009 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
 15.Състав на Парламента
 16.Нова стратегия за Афганистан (разискване)
 17.Резултати от срещата на високо равнище на НАТО в Лисабон (разискване)
 18.Положението в Кот д'Ивоар (разискване)
 19.Контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията ***I (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 8.35 ч.


2. Представяне на работната програма на Комисията за 2011 г. (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Представяне на работната програма на Комисията за 2011 г.

Разискването се състоя на 23 ноември 2010 (точка 14 от протокола от 23.11.2010).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Martin Schulz и Hannes Swoboda, от името на групата S&D, относно работната програма на Европейската комисия за 2011 г. (B7-0688/2010);

- József Szájer и Joseph Daul, от името на групата PPE, относно работната програма на Европейската комисия за 2011 г. (B7-0689/2010);

- Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, работната програма на Европейската комисия за 2011 г. (B7-0690/2010);

- Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, относно работната програма на Комисията за 2011 г. (B7-0697/2010);

- Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, относно Работната програма на Европейската комисия за 2011 г. (B7-0701/2010);

- Malcolm Harbour, от името на групата ECR, относно приоритетите на Европейския парламент относно работната програма на Комисията за 2011 г. (B7-0702/2010).

Гласуване: точка 9.6 от протокола от 15.12.2010.


3. Бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС в навечерието на третата среща на високо равнище Африка-ЕС (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС в навечерието на третата среща на високо равнище Африка-ЕС

Разискването се състоя на 24 ноември 2010 (точка 15 от протокола от 24.11.2010).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно Съвместната стратегия Африка - ЕС преди третата среща на високо равнище Африка - ЕС (B7-0693/2010);

- Nirj Deva и Jan Zahradil, от името на групата ECR, относно съвместната стратегия Африка/ЕС след третата среща на върха Африка/ЕС (B7-0694/2010);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Michael Cashman и Zita Gurmai, от името на групата S&D, относно бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС след третата среща на високо равнище ЕС-Африка (B7-0695/2010);

- Michael Gahler, Мария Неделчева, Filip Kaczmarek и Gay Mitchell, от името на групата PPE, относно бъдещето на стратегическото партньорство Африка/ЕС в навечерието на третата среща на върха Африка/ЕС (B7-0696/2010);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl и Fiona Hall, от името на групата ALDE, относно бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС след третата среща на високо равнище Африка - ЕС в Триполи (B7-0698/2010);

- Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau, Jacky Hénin и Jean-Luc Mélenchon, от името на групата GUE/NGL, относно бъдещето на стратегическото партньорство между ЕС и Африка преди третата среща на високо равнище ЕС-Африка (B7-0699/2010).

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 15.12.2010.


4. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Проект на регламент на Комисията от [...] година за определяне на специфични условия и подробни процедури за вноса на пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китайската народна република и специалния административен район Хонконг, Китай (D009364/03 - 2010/3014(RPS) - срок: 10/03/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент на Комисията година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива. (D010438/04 - 2010/2990(RPS) - срок: 02/03/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI

- Проект на Регламент (ЕС) на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий) (D010507/02 - 2010/3011(RPS) - срок: 09/03/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Проект на Регламент (ЕС) на Комисията относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система (D011189/03 - 2010/3001(RPS) - срок: 07/03/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Проект на решение на Комисията относно публикацията и управлението на референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (D011509/03 - 2010/2988(RPS) - срок: 26/02/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Проект на Директива на Комисията от […] година за изменение на приложение V към Директива 2004/33/ЕО по отношение на максималните стойности на pH за тромбоцитни концентрати в края на срока на годност (D011635/02 - 2010/3012(RPS) - срок: 10/03/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на Регламент (ЕС) № .../... на Комисията година за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (D011699/02 - 2010/2994(RPS) - срок: 03/03/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Проект на регламент за прилагане на Регламент (EО) № 458/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система за интегрирана статистика на социалната закрила (ESPROSS) по отношение на пристъпването към цялостно събиране на данните за ESSPROS модула за нетните обезщетения за социална закрила (D011715/01 - 2010/2974(RPS) - срок: 20/02/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL

- Проект на регламент (ЕС) № .../… на Комисията от […] година за приемане на спецификациите на ad hoc модула за 2012 г. относно прехода от професионален живот към пенсиониране, предвиден с Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (D011739/02 - 2010/2975(RPS) - срок: 20/02/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL

- Проект на регламент (ЕС) № …/… на Комисията от […] година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за причините за смъртни случаи (D011828/02 - 2010/2985(RPS) - срок: 25/02/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: EMPL

- Проект на регламент (ЕС) № …/ на Комисията от […] година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за трудовите злополуки (D011830/01 - 2010/2976(RPS) - срок: 20/02/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: EMPL

- Регламент (ЕС) № …/.. на Комисията за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства (D012014/01 - 2010/2983(RPS) - срок: 25/02/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на Директива на Комисията за изменение на приложение II към Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства - Текст от значение за ЕИП (D012114/01 - 2010/2993(RPS) - срок: 02/03/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI


5. Подготовка на заседанието на Европейския съвет (16-17 декември 2010 г.) - Създаване на постоянен механизъм за действия при кризи с цел запазване на финансовата стабилност на еврозоната (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на заседанието на Европейския съвет (16-17 декември 2010 г.)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-199/2010) зададен от Sharon Bowles, от името на комисията ECON, към Комисията: Създаването на постоянен механизъм за действие при кризи с цел запазване на финансовата стабилност на еврозоната (B7-0659/2010).

Olivier Chastel (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, и Nigel Farage, от името на групата EFD.

Sharon Bowles разви въпроса, изискващ устен отговор.

Olli Rehn (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказа се Werner Langen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Изказаха се: Martin Schulz и Victor Boştinaru, който задава на Werner Langen въпроси „синя карта“, на които последният отговаря.

Изказаха се: Stephen Hughes, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Nikolaos Chountis, Timo Soini, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira и Wolf Klinz.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Заместник-председател

Изказаха се: Vicky Ford, Alain Lamassoure, Zoran Thaler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Othmar Karas, Anni Podimata, Gunnar Hökmark, който отговаря и на пет въпроса „синя карта“, зададени съответно от Martin Schulz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Werner Langen и Anni Podimata.

Изказаха се: Ioannis Kasoulides, Gay Mitchell, Tunne Kelam и Jean-Paul Gauzès.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Angelika Werthmann, Jean-Pierre Audy, Edite Estrela и Bogusław Liberadzki.

Изказаха се: Olli Rehn, Hannes Swoboda и Proinsias De Rossa, последните двама относно протичането на разискването, и Olivier Chastel.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в края на разискването:

- Sharon Bowles, от името на комисията ECON, относно създаване на постоянен механизъм за действия при кризи с цел запазване на финансовата стабилност на еврозоната (B7-0733/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 16.12.2010.


6. Гражданска инициатива (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Комисия по конституционни въпроси. Съдокладчици: Zita Gurmai и Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Zita Gurmai и Alain Lamassoure представиха доклада.

Изказа се Gerald Häfner (докладчик по становището на комисията PETI).

Изказаха се: Olivier Chastel (действащ председател на Съвета) и Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (докладчик по становището на комисията CULT), Kinga Göncz и Cecilia Wikström (докладчици по становище на комисия LIBE), Íñigo Méndez de Vigo, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Morten Messerschmidt, от името на групата EFD, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Мария Неделчева, Victor Boştinaru, Andrew Duff, Marek Henryk Migalski, Bairbre de Brún, Daniël van der Stoep, Anna Maria Corazza Bildt, Hannes Swoboda, Tadeusz Cymański, Diane Dodds, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Erminia Mazzoni, Matthias Groote, György Schöpflin, Sylvie Guillaume, Carlo Casini и Jo Leinen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu, Izaskun Bilbao Barandica, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Kriton Arsenis, Constance Le Grip и Judith A. Merkies.

Изказаха се: Maroš Šefčovič, Olivier Chastel, Zita Gurmai и Alain Lamassoure.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.5 от протокола от 15.12.2010.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

Изказа се Jean-Pierre Audy, въз основа на членове 146 и 148 от Правилника за дейността относно многоезичието в рамките на Европейския парламент.


7.1. Мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост за програмата „Обучение през целия живот“ и за Палестина (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост [COM(2010)0760 - C7-0398/2010- 2010/2293(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A7-0367/2010)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0474)


7.2. Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, във вида, изменен от Съвета (гласуване)

Предложения за изменения на проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, всички раздели, във вида, изменен от Съвета.

Според разпоредбите на договорите, за да бъдат приети, предложенията за изменения трябва да съберат гласовете на мнозинството от членовете на Европейския парламент.

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

Петте предложения за изменения са отхвърлени.

Изказвания

Martin Schulz, преди гласуването на изменение 13, относно същото.


7.3. Позиция на Парламента относно новия проект на бюджет за 2011 г. във вида, изменен от Съвета (гласуване)

Доклад относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, всички раздели, във вида, изменен от Съвета [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Комисия по бюджети. Съдокладчици: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska и Helga Trüpel (A7-0369/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0475)

Изказвания

Преди гласуването

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (докладчик).

След гласуването

Olivier Chastel (действащ председател на Съвета) отбелязва, че Парламентът прие позицията на Съвета относно проектобюджета за 2011 г. без изменения и приветства резултата.

Председателят a fait la déclaration suivante:

„За първи път прилагаме процедурата, предвидена в Договора от Лисабон. Европейският парламент прие на 10-ти декември 2010 г. позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет, представен от Комисията 26-ти ноември 2010 г. Бюджетният процес е завършен в съответствие с член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Според този член и точка 4, буква а) от него, обявявам, че в бюджетът за финансовата 2011 година е окончателно приет.“

Председателят приканва Alain Lamassoure (председател на комисията BUDG), съдокладчиците Sidonia Elżbieta Jędrzejewska и Helga Trüpel, както и Olivier Chastel (действащ председател на Съвета) и Janusz Lewandowski (член на Комисията) да се присъединят към него.

Председателят преминава към подписването на бюджета.


8. Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)

От 13.00 ч. до 13.30 ч. Парламентът провежда тържествено заседание по случай връчването на наградата „Сахаров“ на Guillermo Fariñas.

Тъй като лауреатът не присъства, председателят поставя неговата грамота на един празен стол и събранието изслушва речта на Guillermo Fariñas на запис.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

9. Време за гласуване (продължение)

Изказа се Nicole Sinclaire след връчването на наградата „Сахаров“.


9.1. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Noord Holland ICT/Нидерландия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2010)0685 - C7-0389/2010- 2010/2279(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0353/2010)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0476)


9.2. Осъществяване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла [COM(2010)0105 - C7-0102/2010- 2010/0067(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0477)

Изказвания

Tadeusz Zwiefka (докладчик), след гласуването.


9.3. Агенции за кредитен рейтинг ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг [COM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0478)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0478)

Изказвания

Jean-Paul Gauzès (докладчик), преди гласуването на изменение 81, предлага устно изменение към него, което се приема.


9.4. Отмяна на директивите в областта на метрологията ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО на Съвета в областта на метрологията [COM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0479)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0479)


9.5. Гражданска инициатива ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Комисия по конституционни въпроси. Съдокладчици: Zita Gurmai и Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0480)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0480)


9.6. Представяне на работната програма на Комисията за 2011 г. (гласуване)

Разискването се състоя на 23 ноември 2010 (точка 14 от протокола от 23.11.2010).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 15 декември 2010 (точка 2 от протокола от 15.12.2010).

Предложения за резолюция B7-0688/2010, B7-0689/2010, B7-0690/2010, B7-0697/2010, B7-0701/2010 и B7-0702/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0688/2010

(за замяна на B7-0688/2010, B7-0689/2010 и B7-0697/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

József Szájer и Joseph Daul, от името на групата PPE,

Martin Schulz и Hannes Swoboda, от името на групата S&D,

Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE.

приема се (P7_TA(2010)0481)

(Предложенията за резолюции B7-0690/2010, B7-0701/2010 и B7-0702/2010 отпадат.)

Изказвания

Doris Pack, преди гласуването на изменение 7, предлага устно изменение към него, което се приема.

József Szájer, преди гласуването на изменение 14, оттегля изменението.

Hannes Swoboda, преди гласуването на изменение 16, предлага устно изменение към него, което се приема.


9.7. Бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС в навечерието на третата среща на високо равнище Африка-ЕС (гласуване)

Разискването се състоя на 24 ноември 2010 (точка 15 от протокола от 24.11.2010).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 15 декември 2010 (точка 3 от протокола от 15.12.2010).

Предложения за резолюция B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010, B7-0698/2010/rév и B7-0699/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0693/rév

(за замяна на B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010 и B7-0698/2010/rév):

внесени от следните членове на ЕП:

Michael Gahler, Мария Неделчева, Filip Kaczmarek и Gay Mitchell, от името на групата PPE,

Miguel Angel Martínez Martínez, от името на групата S&D,

Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE,

Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE,

Nirj Deva, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2010)0482)

(Предложението за резолюция B7-0699/2010 отпада.)

Изказвания

Michael Gahler, преди гласуването на изменение 8, предлага устно изменение към него, което се приема.

Corien Wortmann-Kool, след гласуването, съобщава за проблем при устния превод.

Paul Rübig, след гласуването, относно протичането на времето за гласуване.


9.8. Основните права в Европейския съюз (2009 г.) - Ефективно изпълнение след влизането в сила на Договора от Лисабон (гласуване)

Доклад относно състоянието на основните права в Европейския съюз (2009 г.) - Ефективно изпълнение след влизането в сила на Договора от Лисабон [2009/2161(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kinga Gál (A7-0344/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0483)


9.9. Въздействие на рекламите върху поведението на потребителите (гласуване)

Доклад относно въздействието на рекламите върху поведението на потребителите [2010/2052(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0484)


9.10. План за действие относно енергийната ефективност (гласуване)

Доклад относно преразглеждането на плана за действие относно енергийната ефективност [2010/2107(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0485)


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, всички раздели, във вида, изменен от Съвета

Ashley Fox, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall

Доклад Sidonia Elżbieta Jędrzejewska и Helga Trüpel - A7-0369/2010

Peter Jahr, Daniel Hannan

Доклад Jean-Paul Gauzès - A7-0340/2010

Cristiana Muscardini, Peter Jahr

Доклад Sidonia Elżbieta Jędrzejewska и Helga Trüpel - A7-0369/2010

Barbara Matera

Доклад Anja Weisgerber - A7-0050/2010

Mario Pirillo

Доклад Zita Gurmai и Alain Lamassoure - A7-0350/2010

Clemente Mastella, Oriol Junqueras Vies, Jens Rohde, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, Sonia Alfano, Ashley Fox, Seán Kelly, Nicole Sinclaire

Представяне на работната програма на Комисията за 2011 г. - RC-B7-0688/2010

Jim Higgins, Philip Claeys

Бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС в навечерието на третата среща на високо равнище Африка-ЕС - RC-B7-0693/2010

Philip Claeys, Syed Kamall, Daniel Hannan

Представяне на работната програма на Комисията за 2011 г. -RC-B7-0688/2010

József Szájer

Доклад Kinga Gál - A7-0344/2010

Clemente Mastella, Antonello Antinoro, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen, Philip Claeys, Daniel Hannan

°
° ° °

Изказа се Licia Ronzulli, който взема отношение по изказването на Sonia Alfano.

°
° ° °

Доклад Philippe Juvin - A7-0338/2010

Mario Pirillo, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Доклад Bendt Bendtsen - A7-0331/2010

Jim Higgins, Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen

°
° ° °

Изказа се Sergio Paolo Francesco Silvestris относно думите на Sonia Alfano.

°
° ° °

Доклад Bendt Bendtsen - A7-0331/2010

Seán Kelly


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Bernd Posselt съобщава, че поради проблеми от техническо естество не е могъл да вземе участие в гласуването на доклад A7-0367/2010, на проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, всички раздели, във вида, изменен от Съвета, както и на изменение 21 от предложението за обща резолюция RC-B7-0688/2010.

Robert Sturdy съобщава, че поради проблеми от техническо естество не е могъл да вземе участие в гласуването на проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, всички раздели, във вида, изменен от Съвета.

Iuliu Winkler съобщава, че по времето на гласуване на 23 ноември 2010 г. е искал да гласува в полза на законодателната резолюция по доклада Rapkay относно държавната помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини (P7_TA(2010)0424), но не е могъл да го стори, поради проблеми от техническо естество.


(Заседанието, прекъснато в 14.45 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


13. Икономическото управление и член 9 от Договора от Лисабон (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0200/2010) зададен от Stephen Hughes, Pervenche Berès и Udo Bullmann, от името на групата S&D, към Съвета: Икономическото управление и член 9 от Договора от Лисабон (B7-0660/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0201/2010) зададен от Stephen Hughes, Pervenche Berès и Udo Bullmann, от името на групата S&D,към Комисията: Икономическото управление и член 9 от Договора от Лисабон (B7-0661/2010)

Pervenche Berès (автор) разви въпросите, изискващи устен отговор.

Olivier Chastel (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса B7-0660/2010.

Janusz Lewandowski (член на Комисията) отговори на въпроса B7-0661/2010.

Изказаха се: Elisabeth Morin-Chartier, от името на групата PPE, Antolín Sánchez Presedo, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, и Proinsias De Rossa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Nikolaos Salavrakos и Andreas Mölzer.

Изказаха се: Janusz Lewandowski и Olivier Chastel.

Разискването приключи.


14. Правата на човека по света през 2009 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)

Доклад относно годишния доклад за 2009 г. относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област [2010/2202(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

Laima Liucija Andrikienė представи доклада.

Изказа се Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Inese Vaidere, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Leonidas Donskis, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Konrad Szymański, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Fiorello Provera, от името на групата EFD, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, Filip Kaczmarek, Janusz Władysław Zemke, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Vittorio Prodi, Marietje Schaake, Peter van Dalen, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Edward McMillan-Scott, Tomasz Piotr Poręba, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Kinga Gál, Marek Henryk Migalski, Bogusław Sonik, Iva Zanicchi и Barbara Matera.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Maria Eleni Koppa, Антония Първанова, Rui Tavares, Andrew Henry William Brons, Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Olle Schmidt, Andrzej Grzyb, Kristiina Ojuland, Jacek Protasiewicz и Heidi Hautala.

Изказа се Catherine Ashton.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказа се Laima Liucija Andrikienė.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 16.12.2010.


15. Състав на Парламента

Френските компетентни органи уведомяват за назначаването на Philippe Boulland като член на Европейския парламент на мястото на Pascale Gruny, считано от 15 декември 2010 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Philippe Boulland заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


16. Нова стратегия за Афганистан (разискване)

Доклад относно нова стратегия за Афганистан [2009/2217(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Pino Arlacchi представи доклада.

Изказа се Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Charles Goerens (докладчик по становището на комисията DEVE), Ioannis Kasoulides, от името на групата PPE, Norbert Neuser, от името на групата S&D, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, Struan Stevenson, от името на групата ECR, Joe Higgins, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Nick Griffin, независим член на ЕП, Mario Mauro, Кристиан Вигенин, Carl Haglund, Ryszard Czarnecki, Philippe Juvin, Thijs Berman, Zbigniew Ziobro, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Carlo Fidanza, Zoran Thaler и Elena Băsescu.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказа се Cristian Dan Preda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marielle De Sarnez, Giovanni Collino, Katarína Neveďalová, Andrew Henry William Brons, Norica Nicolai, Jaroslav Paška и Ioan Mircea Paşcu.

Изказаха се: Catherine Ashton и Pino Arlacchi.

Изказаха се: Csanád Szegedi, относно протичането на разискването, и Arnaud Danjean, относно превода на френски на доклада.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 16.12.2010.


17. Резултати от срещата на високо равнище на НАТО в Лисабон (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Резултати от срещата на високо равнище на НАТО в Лисабон

Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Adrian Severin, от името на групата S&D, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, David Campbell Bannerman, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Franziska Katharina Brantner, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Willy Meyer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Arnaud Danjean, Teresa Riera Madurell, Krzysztof Lisek, Kyriakos Mavronikolas, Ernst Strasser, Elena Băsescu, Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou и Tunne Kelam.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Katarína Neveďalová, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke и Charles Goerens.

Изказа се Catherine Ashton.

Разискването приключи.


18. Положението в Кот д'Ивоар (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Кот д'Ивоар

Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, Elie Hoarau, от името на групата GUE/NGL, Salvatore Iacolino, Kader Arif, Charles Goerens и Niccolò Rinaldi.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Elena Băsescu.

Изказа се Catherine Ashton.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно положението в Република Кот д’Ивоар (B7-0707/2010);

- Cristian Dan Preda и Vito Bonsignore, от името на групата PPE, относно положението в Кот д’Ивоар (B7-0716/2010);

- Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez и Kader Arif, от името на групата S&D, относно положението в Кот д’Ивоар (B7-0721/2010);

- Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Кот д’Ивоар (B7-0722/2010);

- Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, относно Кот д’Ивоар (B7-0723/2010);

- Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, относно положението в Кот д’Ивоар (B7-0724/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 16.12.2010.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател


19. Контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правилата и общите принципи относно механизмите за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията [COM(2010)0083 - C7-0073/2010- 2010/0051(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: József Szájer (A7-0355/2010)

József Szájer представи доклада.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Gay Mitchell (докладчик по становището на комисията DEVE), Saïd El Khadraoui (докладчик по становището на комисията TRAN), Danuta Maria Hübner (докладчик по становището на комисията REGI), Paolo De Castro (докладчик по становището на комисията AGRI), Antolín Sánchez Presedo (докладчик по становището на комисията ECON), Klaus-Heiner Lehne, от името на групата PPE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Raffaele Baldassarre и Gianluca Susta.

Изказаха се: Maroš Šefčovič и József Szájer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 16.12.2010.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 452.508/OJJE).


21. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 20.50 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност