Indeks 
Protokol
PDF 244kWORD 177k
Onsdag den 15. december 2010 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forelæggelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2011 (indgivne beslutningsforslag)
 3.Fremtiden for det strategiske partnerskab Afrika-EU efter det tredje topmøde Afrika-EU (indgivne beslutningsforslag)
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 5.Forberedelse af Det Europæiske Råd (16.-17. december 2010) - Oprettelse af en permanent krisemekanisme for at sikre den finansielle stabilitet i euroområdet (forhandling)
 6.Borgerinitiativer (forhandling)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til programmet for livslang læring, til programmet for konkurrenceevne og innovation og til Palæstina (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.2.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 som ændret af Rådet (afstemning)
  
7.3.Parlamentets holdning til det nye forslag til budget 2011 som ændret af Rådet - alle sektioner (afstemning)
 8.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 9.Afstemningstid (fortsat)
  
9.1.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Noord Holland IKT/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.2.Gennemførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.3.Kreditvurderingsbureauer ***I (afstemning)
  
9.4.Ophævelse af direktiver vedrørende metrologi ***I (afstemning)
  
9.5.Borgerinitiativer ***I (afstemning)
  
9.6.Forelæggelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2011 (afstemning)
  
9.7.Fremtiden for det strategiske partnerskab Afrika-EU efter det tredje topmøde Afrika-EU (afstemning)
  
9.8.Grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2009) – Effektiv gennemførelse efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse (afstemning)
  
9.9.Reklamers indflydelse på forbrugeradfærd (afstemning)
  
9.10.Handlingsplan for energieffektivitet (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Økonomisk styring og artikel 9 i Lissabontraktaten (forhandling)
 14.Menneskerettighederne i verden 2009 og EU's menneskerettighedspolitik (forhandling)
 15.Parlamentets sammensætning
 16.En ny strategi for Afghanistan (forhandling)
 17.Resultatet af NATO's topmøde i Lissabon (forhandling)
 18.Situationen i Côte d'Ivoire (forhandling)
 19.Medlemsstaternes kontrol af Kommissionens udøvelse af sine gennemførelsesbeføjelser ***I (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.35.


2. Forelæggelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2011 (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Kommissionen: Forelæggelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2011

Forhandlingen havde fundet sted den 23. november 2010 (punkt 14 i protokollen af 23.11.2010).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Martin Schulz og Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, om Kommissionens arbejdsprogram for 2011 (B7-0688/2010);

- József Szájer og Joseph Daul for PPE-Gruppen, om Kommissionens arbejdsprogram for 2011 (B7-0689/2010);

- Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, om Kommissionens arbejdsprogram for 2011 (B7-0690/2010);

- Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, om Kommissionens arbejdsprogram for 2011 (B7-0697/2010);

- Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, om Kommissionens arbejdsprogram for 2011 (B7-0701/2010);

- Malcolm Harbour for ECR-Gruppen, om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2011 (B7-0702/2010).

Afstemning: punkt 9.6 i protokollen af 15.12.2010.


3. Fremtiden for det strategiske partnerskab Afrika-EU efter det tredje topmøde Afrika-EU (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Fremtiden for det strategiske partnerskab Afrika-EU efter det tredje topmøde Afrika-EU

Forhandlingen havde fundet sted den 24. november 2010 (punkt 15 i protokollen af 24.11.2010).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen om den fælles Afrika-EU-strategi forud for det tredje topmøde mellem Afrika og EU (B7-0693/2010)

- Nirj Deva og Jan Zahradil for ECR-Gruppen om den fælles Afrika-EU-strategi forud for det tredje Afrika-EU-topmøde (B7-0694/2010)

- Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Michael Cashman og Zita Gurmai for S&D-Gruppen om fremtiden for det strategiske partnerskab mellem Afrika og EU efter det tredje EU-Afrika-topmøde (B7-0695/2010);

- Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek og Gay Mitchell for PPE-Gruppen om fremtiden for det strategiske partnerskab mellem Afrika og EU på tærsklen til det tredje topmøde mellem Afrika og EU (B7-0696/2010)

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl og Fiona Hall for ALDE-Gruppen om fremtiden for det strategiske partnerskab mellem Afrika og EU efter det tredje topmøde mellem Afrika og EU (B7-0698/2010)

- Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau, Jacky Hénin og Jean-Luc Mélenchon for GUE/NGL-Gruppen om fremtiden for det strategiske partnerskab mellem EU og Afrika forud for det tredje topmøde mellem EU og Afrika (B7-0699/2010).

Afstemning: punkt 9.7 i protokollen af 15.12.2010.


4. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Udkast til Kommissionens forordning af [...] om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber af polyamid og melamin med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina og Det Særlige Administrative Område Hongkong, Kina (D009364/03 - 2010/3014(RPS) - frist: 10/03/2011)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) Nr. …/… af om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv. (D010438/04 - 2010/2990(RPS) - frist: 02/03/2011)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (cadmium) (D010507/02 - 2010/3011(RPS) - frist: 09/03/2011)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Udkast til Kommissionens forordning om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet "Trafiktelematik for persontrafikken" i det transeuropæiske jernbanesystem (D011189/03 - 2010/3001(RPS) - frist: 07/03/2011)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Udkast til Kommissionens afgørelse om offentliggørelse og forvaltning af det referencedokument, der er omhandlet i artikel 27, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (D011509/03 - 2010/2988(RPS) - frist: 26/02/2011)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Udkast til Kommissionens direktiv af [...] om ændring af bilag V til direktiv 2004/33/EF for så vidt angår maksimums-pH-værdier for trombocytkoncentrater ved udløbet af holdbarhedsperioden (D011635/02 - 2010/3012(RPS) - frist: 10/03/2011)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 692/2008 for så vidt angår adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer (D011699/02 - 2010/2994(RPS) - frist: 03/03/2011)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) Nr. …/.. af [ …] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 458/2007 om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS), for så vidt angår iværksættelsen af en komplet dataindsamling til ESSPROS-modulet om netto sociale ydelser (D011715/01 - 2010/2974(RPS) - frist: 20/02/2011)
henvist til: kor.udv.: EMPL

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) Nr. …/.. af [ …] om fastsættelse af specifikationer for ad hoc-modulet for 2012 om overgang fra arbejde til tilbagetrækning i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (D011739/02 - 2010/2975(RPS) - frist: 20/02/2011)
henvist til: kor.udv.: EMPL

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) Nr. …/… om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø, for så vidt angår statistikker over dødsårsager (D011828/02 - 2010/2985(RPS) - frist: 25/02/2011)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: EMPL

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) Nr. …/.. af […] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø, for så vidt angår statistikker over arbejdsulykker (D011830/01 - 2010/2976(RPS) - frist: 20/02/2011)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: EMPL

- Kommissionens forordning (EU) Nr. …/.. om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (D012014/01 - 2010/2983(RPS) - frist: 25/02/2011)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens direktiv om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer - EØS-relevant tekst (D012114/01 - 2010/2993(RPS) - frist: 02/03/2011)
henvist til: kor.udv.: ENVI


5. Forberedelse af Det Europæiske Råd (16.-17. december 2010) - Oprettelse af en permanent krisemekanisme for at sikre den finansielle stabilitet i euroområdet (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råd (16.-17. december 2010)

Mundtlig forespørgsel (O-199/2010) af Sharon Bowles, for ECON, til Kommissionen: Oprettelse af en permanent krisemekanisme til sikring af den finansielle stabilitet i euroområdet (B7-0659/2010).

Olivier Chastel (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Martin Schulz for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, og Nigel Farage for EFD-Gruppen.

Sharon Bowles begrundede den mundtlige forespørgsel.

Olli Rehn (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Taler: Werner Langen.

FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

Talere: Martin Schulz og Victor Boştinaru, der stillede blåt kort-spørgsmål til Werner Langen, der besvarede disse spørgsmål.

Talere: Stephen Hughes, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Nikolaos Chountis, Timo Soini, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira og Wolf Klinz.

FORSÆDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT
næstformand

Talere: Vicky Ford, Alain Lamassoure, Zoran Thaler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Othmar Karas, Anni Podimata, Gunnar Hökmark, der ligeledes besvarede fem blåt kort-spørgsmål, der blev stillet af henholdsvis Martin Schulz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Werner Langen og Anni Podimata.

Talere: Ioannis Kasoulides, Gay Mitchell, Tunne Kelam og Jean-Paul Gauzès.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Angelika Werthmann, Jean-Pierre Audy, Edite Estrela og Bogusław Liberadzki.

Talere: Olli Rehn, Hannes Swoboda og Proinsias De Rossa, der kommenterede afviklingen af forhandlingen, og Olivier Chastel.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Følgende beslutningsforslag var blevet fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, stk. 5, som konklusion på forhandlingen:

- Sharon Bowles, for ECON, om oprettelse af en permanent krisemekanisme til sikring af den finansielle stabilitet i euroområdet (B7-0733/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 16.12.2010.


6. Borgerinitiativer (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om borgerinitiativer [KOM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. medordførere: Zita Gurmai og Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Zita Gurmai og Alain Lamassoure forelagde deres betænkning.

Taler: Gerald Häfner (ordfører for udtalelse fra PETI).

Talere: Olivier Chastel (formand for Rådet) og Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen).

Talere: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (ordfører for udtalelse fra CULT), Kinga Göncz og Cecilia Wikström (ordfører for udtalelse fra LIBE), Íñigo Méndez de Vigo for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Morten Messerschmidt for EFD-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Mariya Nedelcheva, Victor Boştinaru, Andrew Duff, Marek Henryk Migalski, Bairbre de Brún, Daniël van der Stoep, Anna Maria Corazza Bildt, Hannes Swoboda, Tadeusz Cymański, Diane Dodds, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Erminia Mazzoni, Matthias Groote, György Schöpflin, Sylvie Guillaume, Carlo Casini og Jo Leinen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu, Izaskun Bilbao Barandica, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Kriton Arsenis, Constance Le Grip og Judith A. Merkies.

Talere: Maroš Šefčovič, Olivier Chastel, Zita Gurmai og Alain Lamassoure.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.5 i protokollen af 15.12.2010.


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

Jean-Pierre Audy tog ordet med udgangspunkt i forretningsordenens artikel 146 og 148 for at kommentere spørgsmålet om flersprogethed i Europa-Parlamentet.


7.1. Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til programmet for livslang læring, til programmet for konkurrenceevne og innovation og til Palæstina (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet [KOM(2010)0760 - C7-0398/2010- 2010/2293(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Reimer Böge (A7-0367/2010)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0474)


7.2. Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 som ændret af Rådet (afstemning)

Ændringsforslag til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 som ændret af Rådet (alle sektioner).

I henhold til traktaterne er ændringsforslag vedtaget, hvis de opnår stemmer fra et flertal af Europa-Parlamentets medlemmer.

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

De fem ændringsforslag blev forkastet.

Talere

Martin Schulz, inden afstemningen om ændringsforslag 13, om dette ændringsforslag.


7.3. Parlamentets holdning til det nye forslag til budget 2011 som ændret af Rådet - alle sektioner (afstemning)

Betænkning om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, Alle sektioner, som ændret af Rådet [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] – Budgetudvalget. Medordførere: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska og Helga Trüpel (A7-0369/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0475)

Talere

Inden afstemningen

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (ordfører).

Efter afstemningen

Olivier Chastel (formand for Rådet) konstaterede, at Parlamentet havde godkendt Rådets holdning om forslaget til budget for 2011 uden ændringer, og noterede sig dette resultat med tilfredshed.

Formanden fremsatte følgende erklæring:

«For første gang har vi anvendt den procedure, der er foreskrevet i Lissabontraktaten. Europa-Parlamentet har godkendt Rådets holdning af 10. december 2010 til det forslag til almindeligt budget, som Kommissionen forelagde den 26. november 2010. Budgetproceduren er tilendebragt i overensstemmelse med artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. I henhold til denne artikel og dens stk. 4, litra a), fastslår jeg, at budgettet for regnskabsåret 2011 er endeligt vedtaget

Formanden opfordrede Alain Lamassoure (formand for BUDG), medordførerne Sidonia Elżbieta Jędrzejewska og Helga Trüpel samt Olivier Chastel (formand for Rådet) og Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen) til at slutte sig til ham.

Formanden undertegnede budgettet.


8. Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)

Fra kl. 13.00 til 13.30 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af overrækkelsen af Sakharov-prisen til Guillermo Fariñas.

Da prismodtageren ikke var til stede, lagde formanden hans diplom på en tom stol, og forsamlingen påhørte en tale, som Guillermo Fariñas havde ladet optage.


FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand

9. Afstemningstid (fortsat)

Nicole Sinclaire tog ordet efter overrækkelsen af Sakharovprisen.


9.1. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Noord Holland IKT/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [KOM(2010)0685 - C7-0389/2010- 2010/2279(BUD)] – Budgetudvalget. Ordfører: Barbara Matera (A7-0353/2010)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0476)


9.2. Gennemførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation [KOM(2010)0105 - C7-0102/2010- 2010/0067(CNS)] – Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0477)

Talere

Tadeusz Zwiefka (ordfører), efter afstemningen.


9.3. Kreditvurderingsbureauer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer [KOM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0478)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0478)

Talere

Jean-Paul Gauzès (ordfører), inden afstemningen om ændringsforslag 81, for at stille et mundtligt ændringsforslag til dette ændringsforslag, hvilket var blevet godtaget.


9.4. Ophævelse af direktiver vedrørende metrologi ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 71/349/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF vedrørende metrologi [KOM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0479)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0479)


9.5. Borgerinitiativer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om borgerinitiativer [KOM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Medordførere: Zita Gurmai og Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0480)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0480)


9.6. Forelæggelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2011 (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 23. november 2010 (punkt 14 i protokollen af 23.11.2010).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 15. december 2010 (punkt 2 i protokollen af 15.12.2010).

Forslag til beslutning B7-0688/2010, B7-0689/2010, B7-0690/2010, B7-0697/2010, B7-0701/2010 og B7-0702/2010

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0688/2010

(erstatter B7-0688/2010, B7-0689/2010 og B7-0697/2010):

stillet af:

József Szájer og Joseph Daul for PPE-Gruppen

Martin Schulz og Hannes Swoboda for S&D-Gruppen

Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2010)0481)

(Forslag til beslutning B7-0690/2010, B7-0701/2010 og B7-0702/2010 bortfaldt).

Talere

Doris Pack, inden afstemningen om ændringsforslag 7, for at stille et mundtligt ændringsforslag til dette ændringsforslag, hvilket var blevet godtaget.

József Szájer, inden afstemningen om ændringsforslag 14, for at tage dette ændringsforslag tilbage.

Hannes Swoboda, inden afstemningen om ændringsforslag 16, for at stille et mundtligt ændringsforslag til dette ændringsforslag, hvilket var blevet godtaget.


9.7. Fremtiden for det strategiske partnerskab Afrika-EU efter det tredje topmøde Afrika-EU (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 24. november 2010 (punkt 15 i protokollen af 24.11.2010).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 15. december 2010 (punkt 3 i protokollen af 15.12.2010).

Forslag til beslutning B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010, B7-0698/2010/rév og B7-0699/2010

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0693/rév

(erstatter B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010 og B7-0698/2010/rév):

stillet af:

Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek og Gay Mitchell for PPE-Gruppen

Miguel Angel Martínez Martínez for S&D-Gruppen

Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel og Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen

Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen

Nirj Deva for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2010)0482)

(Forslag til beslutning B7-0699/2010 bortfaldt).

Talere

Michael Gahler, inden afstemningen om ændringsforslag 8, for at stille et mundtligt ændringsforslag til dette ændringsforslag, hvilket var blevet godtaget.

Corien Wortmann-Kool, efter afstemningen, for at gøre opmærksom på et tolkningsproblem.

Paul Rübig, efter afstemningen, om afviklingen af afstemningstiden.


9.8. Grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2009) – Effektiv gennemførelse efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse (afstemning)

Betænkning om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2009) – effektiv gennemførelse efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse [2009/2161(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kinga Gál (A7-0344/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0483)


9.9. Reklamers indflydelse på forbrugeradfærd (afstemning)

Betænkning om reklamers påvirkning af forbrugernes adfærd [2010/2052(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0484)


9.10. Handlingsplan for energieffektivitet (afstemning)

Betænkning om revision af handlingsplanen for energieffektivitet [2010/2107(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0485)


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 som ændret af Rådet

Ashley Fox, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall

Betænkning: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska og Helga Trüpel - A7-0369/2010

Peter Jahr, Daniel Hannan

Betænkning: Jean-Paul Gauzès - A7-0340/2010

Cristiana Muscardini, Peter Jahr

Betænkning: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska og Helga Trüpel - A7-0369/2010

Barbara Matera

Betænkning: Anja Weisgerber - A7-0050/2010

Mario Pirillo

Betænkning: Zita Gurmai og Alain Lamassoure - A7-0350/2010

Clemente Mastella, Oriol Junqueras Vies, Jens Rohde, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, Sonia Alfano, Ashley Fox, Seán Kelly, Nicole Sinclaire

Forelæggelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2011 - RC-B7-0688/2010

Jim Higgins, Philip Claeys

Fremtiden for det strategiske partnerskab Afrika-EU efter det tredje topmøde Afrika-EU - RC-B7-0693/2010

Philip Claeys, Syed Kamall, Daniel Hannan

Forelæggelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2011 -RC-B7-0688/2010

József Szájer

Betænkning: Kinga Gál - A7-0344/2010

Clemente Mastella, Antonello Antinoro, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen, Philip Claeys, Daniel Hannan

°
° ° °

tog ordet Licia Ronzulli, qui reviens sur l'intervention de Sonia Alfano.

°
° ° °

Betænkning: Philippe Juvin - A7-0338/2010

Mario Pirillo, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Betænkning: Bendt Bendtsen - A7-0331/2010

Jim Higgins, Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen

°
° ° °

Taler: Sergio Paolo Francesco Silvestris, der kommenterede de synspunkter, der var fremført af Sonia Alfano.

°
° ° °

Betænkning: Bendt Bendtsen - A7-0331/2010

Seán Kelly


11. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Bernd Posselt havde meddelt, at han af tekniske årsager ikke havde kunnet deltage i afstemningerne om betænkning A7-0367/2010, om forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 som ændret af Rådet og om ændringsforslag 21 til til det fælles beslutningsforslag RC-B7-0688/2010.

Robert Sturdy havde meddelt, at han af tekniske årsager ikke havde kunnet deltage i afstemningen om forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 som ændret af Rådet.

Iuliu Winkler havde meddelt, at han i forbindelse med afstemningstiden den 23. november 2010 havde ønsket at stemme for forslaget til lovgivningsmæssig beslutning i betænkning af Rapkay om forslag til Rådets forordning om statsstøtte til fremme af lukning af urentable kulminer (P7_TA(2010)0424), men at han af tekniske årsager ikke havde kunnet gøre dette.


(Mødet udsat kl. 14.45 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Økonomisk styring og artikel 9 i Lissabontraktaten (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0200/2010) af Stephen Hughes, Pervenche Berès og Udo Bullmann for S&D-Gruppen, til Rådet: Økonomisk forvaltning og artikel 9 i Lissabontraktaten (B7-0660/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0201/2010) af Stephen Hughes, Pervenche Berès og Udo Bullmann for S&D-Gruppen,til Kommissionen: Økonomisk styring og artikel 9 i Lissabontraktaten (B7-0661/2010)

Pervenche Berès (stiller) begrundede de mundtlige forespørgsler.

Olivier Chastel (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet B7-0660/2010.

Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet B7-0661/2010.

Talere: Elisabeth Morin-Chartier for PPE-Gruppen, Antolín Sánchez Presedo for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, og Proinsias De Rossa.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Nikolaos Salavrakos og Andreas Mölzer.

Talere: Janusz Lewandowski og Olivier Chastel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Menneskerettighederne i verden 2009 og EU's menneskerettighedspolitik (forhandling)

Betænkning om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2009 og EU's menneskerettighedspolitik [2010/2202(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

Laima Liucija Andrikienė forelagde sin betænkning.

Taler: Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Inese Vaidere for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Leonidas Donskis for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Konrad Szymański for ECR-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Fiorello Provera for EFD-Gruppen, Nicole Sinclaire, løsgænger, Filip Kaczmarek, Janusz Władysław Zemke, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Vittorio Prodi, Marietje Schaake, Peter van Dalen, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Edward McMillan-Scott, Tomasz Piotr Poręba, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Kinga Gál, Marek Henryk Migalski, Bogusław Sonik, Iva Zanicchi og Barbara Matera.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Maria Eleni Koppa, Antonyia Parvanova, Rui Tavares, Andrew Henry William Brons, Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Olle Schmidt, Andrzej Grzyb, Kristiina Ojuland, Jacek Protasiewicz og Heidi Hautala.

Taler: Catherine Ashton.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Taler: Laima Liucija Andrikienė.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 16.12.2010.


15. Parlamentets sammensætning

De kompetente franske myndigheder havde meddelt, at Philippe Boulland var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Pascale Gruny med virkning fra den 15. december 2010.

Philippe Boulland deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


16. En ny strategi for Afghanistan (forhandling)

Betænkning om en ny strategi for Afghanistan [2009/2217(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Pino Arlacchi forelagde sin betænkning.

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) tog ordet.

Talere: Charles Goerens (ordfører for udtalelse fra DEVE), Ioannis Kasoulides for PPE-Gruppen, Norbert Neuser for S&D-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen, Struan Stevenson for ECR-Gruppen, Joe Higgins for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Nick Griffin, løsgænger, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Carl Haglund, Ryszard Czarnecki, Philippe Juvin, Thijs Berman, Zbigniew Ziobro, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Carlo Fidanza, Zoran Thaler og Elena Băsescu.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Cristian Dan Preda tog ordet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marielle De Sarnez, Giovanni Collino, Katarína Neveďalová, Andrew Henry William Brons, Norica Nicolai, Jaroslav Paška og Ioan Mircea Paşcu.

Talere: Catherine Ashton og Pino Arlacchi.

Talere: Csanád Szegedi, om afviklingen af forhandlingen, og Arnaud Danjean, om den franske oversættelse af betænkningen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 16.12.2010.


17. Resultatet af NATO's topmøde i Lissabon (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Resultatet af NATO's topmøde i Lissabon

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Adrian Severin for S&D-Gruppen, Norica Nicolai for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, David Campbell Bannerman for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Franziska Katharina Brantner, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Willy Meyer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Arnaud Danjean, Teresa Riera Madurell, Krzysztof Lisek, Kyriakos Mavronikolas, Ernst Strasser, Elena Băsescu, Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou og Tunne Kelam.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Katarína Neveďalová, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke og Charles Goerens.

Taler: Catherine Ashton.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Situationen i Côte d'Ivoire (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Côte d'Ivoire

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen, Isabelle Durant for Verts/ALE-Gruppen, Elie Hoarau for GUE/NGL-Gruppen, Salvatore Iacolino, Kader Arif, Charles Goerens og Niccolò Rinaldi.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu.

Catherine Ashton tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen om situationen i Côte d'Ivoire om situationen i Côte d'Ivoire (B7-0707/2010)

- Cristian Dan Preda og Vito Bonsignore for PPE-Gruppen om situationen i Côte d'Ivoire (B7-0716/2010)

- Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez og Kader Arif for S&D-Gruppen om situationen i Côte d'Ivoire om situationen i Côte d'Ivoire (B7-0721/2010)

- Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Côte d'Ivoire om situationen i Côte d'Ivoire (B7-0722/2010)

- Isabelle Durant for Verts/ALE-Gruppen om Côte d'Ivoire om Côte d'Ivoire (B7-0723/2010)

- Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen om situationen i Côte d'Ivoire (B7-0724/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 16.12.2010.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand


19. Medlemsstaternes kontrol af Kommissionens udøvelse af sine gennemførelsesbeføjelser ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser [KOM(2010)0083 - C7-0073/2010- 2010/0051(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A7-0355/2010)

József Szájer forelagde sin betænkning.

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Gay Mitchell (ordfører for udtalelse fra DEVE), Saïd El Khadraoui (ordfører for udtalelse fra TRAN), Danuta Maria Hübner (ordfører for udtalelse fra REGI), Paolo De Castro (ordfører for udtalelse fra AGRI), Antolín Sánchez Presedo (ordfører for udtalelse fra ECON), Klaus-Heiner Lehne for PPE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Raffaele Baldassarre og Gianluca Susta.

Talere: Maroš Šefčovič og József Szájer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 16.12.2010.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 452.508/OJJE).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 20.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik