Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 238kWORD 181k
Keskiviikko 15. joulukuuta 2010 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Komission vuoden 2011 työohjelman esittely (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Afrikan ja EU:n strategisen kumppanuuden tulevaisuus kolmannen Afrikan ja EU:n huippukokouksen edellä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 5.Eurooppa-neuvoston kokouksen (16.–17. joulukuuta 2010) valmistelu - Pysyvän kriisimekanismin perustaminen euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseksi (keskustelu)
 6.Kansalaisaloite (keskustelu)
 7.Äänestykset
  
7.1.Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen elinikäisen oppimisen ohjelmaa, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa ja Palestiinaa varten (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.2.Neuvoston muuttama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (äänestys)
  
7.3.Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (äänestys)
 8.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 9.Äänestykset (jatkoa)
  
9.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Noord Holland ICT/Alankomaat (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.2.Avio- ja asumuseroon sovellettava laki * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.3.Luottoluokituslaitokset ***I (äänestys)
  
9.4.Metrologiaa koskevien direktiivien kumoaminen ***I (äänestys)
  
9.5.Kansalaisaloite ***I (äänestys)
  
9.6.Komission vuoden 2011 työohjelman esittely (äänestys)
  
9.7.Afrikan ja EU:n strategisen kumppanuuden tulevaisuus kolmannen Afrikan ja EU:n huippukokouksen edellä (äänestys)
  
9.8.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2009) ja tehokas täytäntöönpano Lissabonin sopimuksen jälkeen (äänestys)
  
9.9.Mainonnan vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen (äänestys)
  
9.10.Energiatehokkuustoimintasuunnitelma (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Talouden ohjausjärjestelmä ja Lissabonin sopimuksen 9 artikla (keskustelu)
 14.Vuosittainen ihmisoikeusraportti 2009 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka (keskustelu)
 15.Parlamentin kokoonpano
 16.Afganistania koskeva uusi strategia (keskustelu)
 17.Lissabonin Nato-huippukokouksen tulokset (keskustelu)
 18.Norsunluurannikon tilanne (keskustelu)
 19.Yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä ***I (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.35.


2. Komission vuoden 2011 työohjelman esittely (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Komission vuoden 2011 työohjelman esittely

Keskustelu käytiin 23. marraskuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 23.11.2010, kohta 14).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Martin Schulz ja Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta komission työohjelmasta 2011 (B7-0688/2010)

- József Szájer ja Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta komission työohjelmasta 2011 (B7-0689/2010)

- Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta komission työohjelmasta 2011 (B7-0690/2010)

- Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta komission työohjelmasta 2011 (B7-0697/2010)

- Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta komission työohjelmasta 2011 (B7-0701/2010)

- Malcolm Harbour ECR-ryhmän puolesta komission työohjelmaa vuodeksi 2011 koskevista Euroopan parlamentin ensisijaisista tavoitteista (B7-0702/2010).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2010, kohta 9.6.


3. Afrikan ja EU:n strategisen kumppanuuden tulevaisuus kolmannen Afrikan ja EU:n huippukokouksen edellä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Afrikan ja EU:n strategisen kumppanuuden tulevaisuus kolmannen Afrikan ja EU:n huippukokouksen edellä

Keskustelu käytiin 24. marraskuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 24.11.2010, kohta 15).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta Afrikan ja EU:n yhteisestä strategiasta ennen kolmatta Afrikan ja EU:n huippukokousta (B7-0693/2010)

- Nirj Deva ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta Afrikan ja EU:n yhteisestä strategiasta kolmannen Afrikan ja EU:n huippukokouksen jälkeen (B7-0694/2010)

- Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Michael Cashman ja Zita Gurmai S&D-ryhmän puolesta Afrikan ja EU:n strategisen kumppanuuden tulevaisuudesta kolmannen EU:n ja Afrikan huippukokouksen jälkeen (B7-0695/2010)

- Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek ja Gay Mitchell PPE-ryhmän puolesta Afrikan ja EU:n strategisen kumppanuuden tulevaisuudesta kolmannen Afrikan ja EU:n huippukokouksen kynnyksellä (B7-0696/2010)

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl ja Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta Afrikan ja EU:n strategisen kumppanuuden tulevaisuudesta Tripolissa järjestettävän kolmannen Afrikan ja EU:n huippukokouksen jälkeen (B7-0698/2010)

- Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau, Jacky Hénin ja Jean-Luc Mélenchon GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n ja Afrikan strategisen kumppanuuden tulevaisuudesta kolmannen EU:n ja Afrikan huippukokouksen edellä (B7-0699/2010).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2010, kohta 9.7.


4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Luonnos komission asetukseksi erityisten edellytysten ja yksityiskohtaisten menettelyjen vahvistamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueelta peräisin olevien tai niistä lähetettyjen polyamidista ja melamiinista valmistettujen muovisten taloustavaroiden tuontia varten (D009364/03 - 2010/3014(RPS) - määräaika: 10/03/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (D010438/04 - 2010/2990(RPS) - määräaika: 02/03/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Luonnos komission asetukseksi (EU) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (kadmium) (D010507/02 - 2010/3011(RPS) - määräaika: 09/03/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Luonnos komission asetukseksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää "henkilöliikenteen telemaattiset sovellukset" koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (D011189/03 - 2010/3001(RPS) - määräaika: 07/03/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Luonnos komission päätökseksi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun vertailuasiakirjan julkistamisesta ja hallinnoinnista (D011509/03 - 2010/2988(RPS) - määräaika: 26/02/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Luonnos komission direktiiviksi direktiivin 2004/33/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse verihiutaletiivisteiden enimmäispH-arvoista kelpoisuusajan päättyessä (D011635/02 - 2010/3012(RPS) - määräaika: 10/03/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden osalta (D011699/02 - 2010/2994(RPS) - määräaika: 03/03/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Luonnos komission asetukseksi eurooppalaisesta sosiaalisen suojelun integroidusta tilastointijärjestelmästä (ESSPROS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 458/2007 täytäntöönpanosta ESSPROS-järjestelmän nettososiaalietuuksia koskevaan moduuliin liittyvän täysimittaisen tiedonkeruun käynnistämisen osalta (D011715/01 - 2010/2974(RPS) - määräaika: 20/02/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Luonnos komission asetukseksi neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädettyjen, työelämästä eläkkeelle siirtymistä koskevien vuoden 2012 lisäkysymysten määrittelystä (D011739/02 - 2010/2975(RPS) - määräaika: 20/02/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Luonnos komission asetukseksi kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta kuolemansyytilastojen osalta (D011828/02 - 2010/2985(RPS) - määräaika: 25/02/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: EMPL

- Luonnos komission asetukseksi kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta työtapaturmatilastojen osalta (D011830/01 - 2010/2976(RPS) - määräaika: 20/02/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: EMPL

- Komission asetus moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta (D012014/01 - 2010/2983(RPS) - määräaika: 25/02/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission direktiiviksi romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D012114/01 - 2010/2993(RPS) - määräaika: 02/03/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


5. Eurooppa-neuvoston kokouksen (16.–17. joulukuuta 2010) valmistelu - Pysyvän kriisimekanismin perustaminen euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseksi (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (16.–17. joulukuuta 2010) valmistelu

Suullinen kysymys (O-199/2010) Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Pysyvän kriisimekanismin perustaminen euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseksi (B7-0659/2010).

Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta.

Sharon Bowles esitteli suullisen kysymyksen.

Olli Rehn (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Werner Langen käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

Puheenvuorot: Martin Schulz ja Victor Boştinaru, jotka esittivät Werner Langenille sinistä korttia nostamalla kysymyksiä, joihin tämä vastasi.

Puheenvuorot: Stephen Hughes, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Nikolaos Chountis, Timo Soini, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira ja Wolf Klinz.

Puhetta johti
varapuhemies Dagmar ROTH-BEHRENDT

Puheenvuorot: Vicky Ford, Alain Lamassoure, Zoran Thaler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Othmar Karas, Anni Podimata, Gunnar Hökmark, joka vastasi myös viiteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Martin Schulz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Werner Langen ja Anni Podimata.

Puheenvuorot: Ioannis Kasoulides, Gay Mitchell, Tunne Kelam ja Jean-Paul Gauzès.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Angelika Werthmann, Jean-Pierre Audy, Edite Estrela ja Bogusław Liberadzki.

Puheenvuorot: Olli Rehn, Hannes Swoboda ja Proinsias De Rossa, joista kaksi viimeksi mainittua esitti huomioita keskustelun kulusta, sekä Olivier Chastel.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta pysyvän kriisinhallintamekanismin perustamisesta turvaamaan euroalueen rahoitusvakaus (B7-0733/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2010, kohta 6.6.


6. Kansalaisaloite (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteesta [KOM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Yhteisesittelijät: Zita Gurmai ja Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Zita Gurmai ja Alain Lamassoure esittelivät laatimansa mietinnön.

Gerald Häfner (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja) ja Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kinga Göncz ja Cecilia Wikström (LIBE-valiokunnan valmistelijat), Íñigo Méndez de Vigo PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Morten Messerschmidt EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Mariya Nedelcheva, Victor Boştinaru, Andrew Duff, Marek Henryk Migalski, Bairbre de Brún, Daniël van der Stoep, Anna Maria Corazza Bildt, Hannes Swoboda, Tadeusz Cymański, Diane Dodds, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Erminia Mazzoni, Matthias Groote, György Schöpflin, Sylvie Guillaume, Carlo Casini ja Jo Leinen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu, Izaskun Bilbao Barandica, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Kriton Arsenis, Constance Le Grip ja Judith A. Merkies.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič, Olivier Chastel, Zita Gurmai ja Alain Lamassoure.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2010, kohta 9.5.


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

Jean-Pierre Audy käytti työjärjestyksen 146 ja 148 artiklan perusteella työjärjestyspuheenvuoron monikielisyydestä Euroopan parlamentissa.


7.1. Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen elinikäisen oppimisen ohjelmaa, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa ja Palestiinaa varten (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta [KOM(2010)0760 - C7-0398/2010- 2010/2293(BUD)] – Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A7-0367/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0474)


7.2. Neuvoston muuttama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (äänestys)

Tarkistusluonnokset neuvoston muuttamaan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (kaikki pääluokat).

Perustamissopimusten määräysten mukaisesti tarkistusluonnokset hyväksytään parlamentin jäsenten enemmistöllä.

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

Kaikki viisi tarkistusluonnosta hylättiin.

Puheenvuorot:

Martin Schulz ennen tarkistusta 13 koskenutta äänestystä kyseisestä tarkistuksesta.


7.3. Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (äänestys)

Mietintö neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011, kaikki pääluokat [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] – Budjettivaliokunta. Yhteisesittelijät: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Helga Trüpel (A7-0369/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0475)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (esittelijä).

Äänestyksen jälkeen

Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja) totesi parlamentin hyväksyneen neuvoston kannan esitykseen talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 ilman tarkistuksia ja ilmaisi tyytyväisyytensä kyseisen tuloksen johdosta.

Puhemies antoi seuraavan julkilausuman:

«Olemme ensimmäistä kertaa noudattaneet Lissabonin sopimuksessa määrättyä menettelyä. Euroopan parlamentti on hyväksynyt neuvoston 10. joulukuuta 2010 vahvistaman kannan esitykseen yleiseksi talousarvioksi, joka komissio esitteli 26. marraskuuta 2010. Talousarviomenettely on saatettu päätökseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan mukaisesti. Totean kyseisen artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti talousarvion varainhoitovuodeksi 2011 lopullisesti hyväksytyksi.»

Puhemies kehotti Alain Lamassourea (BUDG-valiokunnan puheenjohtaja), yhteisesittelijöitä Sidonia Elżbieta Jędrzejewskaa ja Helga Trüpeliä sekä Olivier Chastelia (neuvoston puheenjohtaja) ja Janusz Lewandowskia (komission jäsen) tulemaan luokseen.

Puhemies allekirjoitti talousarvion.


8. Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)

Klo 13.00 - 13.30 parlamentti kokoontui juhlaistuntoon Saharov-palkinnon luovuttamiseksi Guillermo Fariñasille.

Koska Saharov-palkinnon saaja ei ollut paikalla, puhemies asetti tämän palkintoasiakirjan tyhjälle tuolille ja parlamentti kuunteli Guillermo Fariñasin äänitetyn puheen.


Puhetta johti
varapuhemies Stavros LAMBRINIDIS

9. Äänestykset (jatkoa)

Nicole Sinclaire käytti puheenvuoron Saharov-palkinnon luovuttamisen johdosta.


9.1. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Noord Holland ICT/Alankomaat (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti [KOM(2010)0685 - C7-0389/2010- 2010/2279(BUD)] – Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0353/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0476)


9.2. Avio- ja asumuseroon sovellettava laki * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla [KOM(2010)0105 - C7-0102/2010- 2010/0067(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0477)

Puheenvuorot:

Tadeusz Zwiefka (esittelijä) äänestyksen jälkeen.


9.3. Luottoluokituslaitokset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta [KOM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0478)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0478)

Puheenvuorot:

Jean-Paul Gauzès (esittelijä), ennen tarkistusta 81 koskenutta äänestystä esittääkseen kyseiseen tarkistukseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


9.4. Metrologiaa koskevien direktiivien kumoaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi metrologiaa koskevien neuvoston direktiivien 71/317/ETY, 71/347/ETY, 71/349/ETY, 74/148/ETY, 75/33/ETY, 76/765/ETY, 76/766/ETY ja 86/217/ETY kumoamisesta [KOM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0479)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0479)


9.5. Kansalaisaloite ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteesta [KOM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Yhteisesittelijät: Zita Gurmai ja Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0480)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0480)


9.6. Komission vuoden 2011 työohjelman esittely (äänestys)

Keskustelu käytiin 23. marraskuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 23.11.2010, kohta 14).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 15. joulukuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 15.12.2010, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B7-0688/2010, B7-0689/2010, B7-0690/2010, B7-0697/2010, B7-0701/2010 ja B7-0702/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0688/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0688/2010, B7-0689/2010 ja B7-0697/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

József Szájer ja Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta,

Martin Schulz ja Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta,

Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0481)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0690/2010, B7-0701/2010 ja B7-0702/2010 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Doris Pack ennen tarkistusta 7 koskenutta äänestystä esittääkseen kyseiseen tarkistukseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

József Szájer ennen tarkistusta 14 koskenutta äänestystä peruuttaakseen kyseisen tarkistuksen.

Hannes Swoboda ennen tarkistusta 16 koskenutta äänestystä esittääkseen kyseiseen tarkistukseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


9.7. Afrikan ja EU:n strategisen kumppanuuden tulevaisuus kolmannen Afrikan ja EU:n huippukokouksen edellä (äänestys)

Keskustelu käytiin 24. marraskuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 24.11.2010, kohta 15).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 15. joulukuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 15.12.2010, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010, B7-0698/2010/rév ja B7-0699/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0693/rév

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010 ja B7-0698/2010/rév):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek ja Gay Mitchell PPE-ryhmän puolesta,

Miguel Angel Martínez Martínez S&D-ryhmän puolesta,

Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta,

Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0482)

(Päätöslauselmaesitys B7-0699/2010 raukesi.)

Puheenvuorot:

Michael Gahler ennen tarkistusta 8 koskenutta äänestystä esittääkseen kyseiseen tarkistukseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Corien Wortmann-Kool äänestyksen jälkeen huomauttaakseen tulkkauksessa ilmenneestä ongelmasta.

Paul Rübig äänestyksen jälkeen äänestysten kulusta.


9.8. Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2009) ja tehokas täytäntöönpano Lissabonin sopimuksen jälkeen (äänestys)

Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2009) ja tehokkaasta täytäntöönpanosta Lissabonin sopimuksen jälkeen [2009/2161(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kinga Gál (A7-0344/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0483)


9.9. Mainonnan vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen (äänestys)

Mietintö mainonnan vaikutuksesta kuluttajien käyttäytymiseen [2010/2052(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0484)


9.10. Energiatehokkuustoimintasuunnitelma (äänestys)

Mietintö energiatehokkuustoimintasuunnitelman tarkistamisesta [2010/2107(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0485)


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Neuvoston muuttama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011

Ashley Fox, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall

Mietintö Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Helga Trüpel - A7-0369/2010

Peter Jahr, Daniel Hannan

Mietintö Jean-Paul Gauzès - A7-0340/2010

Cristiana Muscardini, Peter Jahr

Mietintö Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Helga Trüpel - A7-0369/2010

Barbara Matera

Mietintö Anja Weisgerber - A7-0050/2010

Mario Pirillo

Mietintö Zita Gurmai ja Alain Lamassoure - A7-0350/2010

Clemente Mastella, Oriol Junqueras Vies, Jens Rohde, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, Sonia Alfano, Ashley Fox, Seán Kelly, Nicole Sinclaire

Komission vuoden 2011 työohjelman esittely - RC-B7-0688/2010

Jim Higgins, Philip Claeys

Afrikan ja EU:n strategisen kumppanuuden tulevaisuus kolmannen Afrikan ja EU:n huippukokouksen edellä - RC-B7-0693/2010

Philip Claeys, Syed Kamall, Daniel Hannan

Komission vuoden 2011 työohjelman esittely -RC-B7-0688/2010

József Szájer

Mietintö Kinga Gál - A7-0344/2010

Clemente Mastella, Antonello Antinoro, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen, Philip Claeys, Daniel Hannan

°
° ° °

Licia Ronzulli käytti puheenvuoron, jossa hän kommentoi Sonia Alfanon puheenvuoroa.

°
° ° °

Mietintö Philippe Juvin - A7-0338/2010

Mario Pirillo, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Mietintö Bendt Bendtsen - A7-0331/2010

Jim Higgins, Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen

°
° ° °

Sergio Paolo Francesco Silvestris käytti puheenvuoron Sonia Alfanon esittämistä huomioista.

°
° ° °

Mietintö Bendt Bendtsen - A7-0331/2010

Seán Kelly


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Bernd Posselt ilmoitti, että hän ei voinut teknisten syiden vuoksi osallistua mietinnöstä A7-0367/2010, neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 sekä tarkistuksesta 21 yhteiseen päätöslauselmaesitykseen RC-B7-0688/2010 toimitettuihin äänestyksiin.

Robert Sturdy ilmoitti, että hän ei voinut teknisten syiden vuoksi osallistua neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 toimitettuun äänestykseen.

Iuliu Winkler ilmoitti, että 23. marraskuuta 2010 pidetyssä istunnossa toimitetuissa äänestyksissä hän halusi äänestää valtiontukea kilpailukyvyttömien kivihiilikaivosten sulkemisen helpottamiseksi koskevan Rapkayn mietinnön pohjalta laaditun luonnoksen lainsäädäntöpäätöslauselmaksi (P7_TA(2010)0424) puolesta, mutta hän ei teknisten syiden vuoksi voinut tehdä niin.


(Istunto keskeytettiin klo 14.45 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Talouden ohjausjärjestelmä ja Lissabonin sopimuksen 9 artikla (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0200/2010) Stephen Hughes, Pervenche Berès ja Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta neuvostolle: Taloushallinto ja Lissabonin sopimuksen 9 artikla (B7-0660/2010)

Suullinen kysymys (O-0201/2010) Stephen Hughes, Pervenche Berès ja Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Taloushallinto ja Lissabonin sopimuksen 9 artikla (B7-0661/2010)

Pervenche Berès (laatija) esitteli suulliset kysymykset.

Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen B7-0660/2010.

Janusz Lewandowski (komission jäsen) vastasi kysymykseen B7-0661/2010.

Puheenvuorot: Elisabeth Morin-Chartier PPE-ryhmän puolesta, Antolín Sánchez Presedo S&D-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Proinsias De Rossa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Nikolaos Salavrakos ja Andreas Mölzer.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski ja Olivier Chastel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Vuosittainen ihmisoikeusraportti 2009 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka (keskustelu)

Mietintö vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2009 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta [2010/2202(INI)] – Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

Laima Liucija Andrikienė esitteli laatimansa mietinnön.

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Leonidas Donskis ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nicole Sinclaire, Filip Kaczmarek, Janusz Władysław Zemke, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Vittorio Prodi, Marietje Schaake, Peter van Dalen, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Edward McMillan-Scott, Tomasz Piotr Poręba, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Kinga Gál, Marek Henryk Migalski, Bogusław Sonik, Iva Zanicchi ja Barbara Matera.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Maria Eleni Koppa, Antonyia Parvanova, Rui Tavares, Andrew Henry William Brons, Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Olle Schmidt, Andrzej Grzyb, Kristiina Ojuland, Jacek Protasiewicz ja Heidi Hautala.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Laima Liucija Andrikienė käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2010, kohta 6.4.


15. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Philippe Boulland on nimitetty parlamentin jäseneksi Pascale Grunyn tilalle 15. joulukuuta 2010 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Philippe Boulland osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


16. Afganistania koskeva uusi strategia (keskustelu)

Mietintö Afganistania koskevasta uudesta strategiasta [2009/2217(INI)] – Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Pino Arlacchi esitteli laatimansa mietinnön.

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Charles Goerens (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ioannis Kasoulides PPE-ryhmän puolesta, Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta, Joe Higgins GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nick Griffin, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Carl Haglund, Ryszard Czarnecki, Philippe Juvin, Thijs Berman, Zbigniew Ziobro, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Carlo Fidanza, Zoran Thaler ja Elena Băsescu.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Cristian Dan Preda käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marielle De Sarnez, Giovanni Collino, Katarína Neveďalová, Andrew Henry William Brons, Norica Nicolai, Jaroslav Paška ja Ioan Mircea Paşcu.

Puheenvuorot: Catherine Ashton ja Pino Arlacchi.

Puheenvuorot: Csanád Szegedi keskustelun kulusta ja Arnaud Danjean mietinnön ranskankielisestä käännöksestä.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2010, kohta 6.5.


17. Lissabonin Nato-huippukokouksen tulokset (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Lissabonin Nato-huippukokouksen tulokset

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Adrian Severin S&D-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Campbell Bannerman EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Franziska Katharina Brantner, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Willy Meyer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Arnaud Danjean, Teresa Riera Madurell, Krzysztof Lisek, Kyriakos Mavronikolas, Ernst Strasser, Elena Băsescu, Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou ja Tunne Kelam.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Katarína Neveďalová, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke ja Charles Goerens.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Norsunluurannikon tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Norsunluurannikon tilanne

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Elie Hoarau GUE/NGL-ryhmän puolesta, Salvatore Iacolino, Kader Arif, Charles Goerens ja Niccolò Rinaldi.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Norsunluurannikon tilanteesta (B7-0707/2010)

- Cristian Dan Preda ja Vito Bonsignore PPE-ryhmän puolesta Norsunluurannikon tilanteesta (B7-0716/2010)

- Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez ja Kader Arif S&D-ryhmän puolesta Norsunluurannikon tilanteesta (B7-0721/2010)

- Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta Norsunluurannikon tilanteesta (B7-0722/2010)

- Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta Norsunluurannikosta (B7-0723/2010)

- Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta Norsunluurannikon tilanteesta (B7-0724/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2010, kohta 6.7.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ


19. Yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä [KOM(2010)0083 - C7-0073/2010- 2010/0051(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: József Szájer (A7-0355/2010)

József Szájer esitteli laatimansa mietinnön.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Gay Mitchell (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Saïd El Khadraoui (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Danuta Maria Hübner (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paolo De Castro (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Antolín Sánchez Presedo (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Klaus-Heiner Lehne PPE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raffaele Baldassarre ja Gianluca Susta.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič ja József Szájer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2010, kohta 6.3.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 452.508/OJJE).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 20.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö