Rodyklė 
Protokolas
PDF 246kWORD 196k
Trečiadienis, 2010 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.2011 m. Komisijos darbo programos pristatymas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateitis po trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 5.Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2010 m. gruodžio 16–17 d.). Nuolatinio krizių valdymo mechanizmo euro zonos finansiniam stabilumui apsaugoti sukūrimas (diskusijos)
 6.Piliečių iniciatyva (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Lankstumo priemonės lėšų skyrimas Mokymosi visą gyvenimą programai, Konkurencingumo ir inovacijų programai ir Palestinai (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas su Tarybos pakeitimais (balsavimas)
  
7.3.Parlamento pozicija dėl naujo 2011 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais (balsavimas)
 8.Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)
 9.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
9.1.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padalinių fondo lėšų mobilizavimas („Noord Holland ICT“, Nyderlandai) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.2.Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.3.Kredito reitingų agentūros ***I (balsavimas)
  
9.4.Direktyvų dėl metrologijos panaikinimas ***I (balsavimas)
  
9.5.Piliečių iniciatyva ***I (balsavimas)
  
9.6.2011 m. Komisijos darbo programos pristatymas (balsavimas)
  
9.7.Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateitis po trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo (balsavimas)
  
9.8.Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje (2009 m.). Veiksmingas įgyvendinimas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (balsavimas)
  
9.9.Reklamos poveikis vartotojų elgsenai (balsavimas)
  
9.10.Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Ekonomikos valdysena ir Lisabonos sutarties 9 straipsnis (diskusijos)
 14.Žmogaus teisių padėtis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje (diskusijos)
 15.Parlamento sudėtis
 16.Naujoji Afganistano strategija (diskusijos)
 17.NATO aukščiausiojo lygio susitikimo Lisabonoje rezultatai (diskusijos)
 18.Padėtis Dramblio Kaulo Krante (diskusijos)
 19.Valstybių narių vykdoma kontrolė, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus ***I (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.35 val.


2. 2011 m. Komisijos darbo programos pristatymas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: 2011 m. Komisijos darbo programos pristatymas

Diskusijos buvo surengtos 2010 m. lapkričio 23 d. (punktas 14 protokolo 23.11.2010).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Martin Schulz ir Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu – dėl Komisijos 2011 m. darbo programos (B7-0688/2010);

- József Szájer ir Joseph Daul PPE frakcijos vardu – dėl 2011 m. Komisijos darbo programos (B7-0689/2010);

- Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Komisijos 2011 m. darbo programos (B7-0690/2010);

- Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu – dėl Komisijos 2011 m. darbo programos (B7-0697/2010);

- Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Europos Komisijos 2011 m. darbo programos (B7-0701/2010);

- Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu – dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2011 m. Komisijos darbo programa (B7-0702/2010).

Balsavimas: punktas 9.6 protokolo 15.12.2010.


3. Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateitis po trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateitis po trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo

Diskusijos buvo surengtos 2010 m. lapkričio 24 d. (punktas 15 protokolo 24.11.2010).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu – dėl bendros Afrikos ir ES strategijos iki trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo (B7-0693/2010);

- Nirj Deva ir Jan Zahradil ECR frakcijos vardu – dėl bendros Afrikos ir ES strategijos po trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo (B7-0694/2010);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Michael Cashman ir Zita Gurmai S&D frakcijos vardu – dėl Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateities po trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo (B7-0695/2010);

- Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek ir Gay Mitchell PPE frakcijos vardu – dėl Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateities prieš trečiąjį Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimą (B7-0696/2010);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl ir Fiona Hall ALDE frakcijos vardu – dėl tolesnės Afrikos ir ES strateginės partnerystės po Afrikos ir ES šalių vadovų susitikimo Tripolyje (B7-0698/2010);

- Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau, Jacky Hénin ir Jean-Luc Mélenchon GUE/NGL frakcijos vardu – dėl būsimos ES ir Afrikos strateginės partnerystės prieš ES ir Afrikos šalių vadovų susitikimą (B7-0699/2010).

Balsavimas: punktas 9.7 protokolo 15.12.2010.


4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamento, kuriuo nustatomos Kinijos Liaudies Respublikos ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino importo specialios sąlygos ir išsami tvarka, projektas (D009364/03 - 2010/3014(RPS) - terminas: 10/03/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento [...], kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą, projektas (D010438/04 - 2010/2990(RPS) - terminas: 02/03/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

- Komisijos reglamento (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (kadmis), projektas (D010507/02 - 2010/3011(RPS) - terminas: 09/03/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamento dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos projektas (D011189/03 - 2010/3001(RPS) - terminas: 07/03/2011)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos sprendimo dėl 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje 27 straipsnio 4 dalyje nurodyto informacinio dokumento skelbimo ir tvarkymo projektas (D011509/03 - 2010/2988(RPS) - terminas: 26/02/2011)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos direktyvos, kuria dėl didžiausių pH verčių, taikomų trombocitų koncentratams saugojimo laikotarpio pabaigoje, iš dalies keičiamas Direktyvos 2004/33/EB V priedas, projektas (D011635/02 - 2010/3012(RPS) - terminas: 10/03/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento (ES) Nr. .../.., kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2007 ir Reglamento (EB) Nr. 692/2008 nuostatos dėl prieigos prie transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos, projektas (D011699/02 - 2010/2994(RPS) - terminas: 03/03/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamento (ES) Nr. .../.., kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) nuostatos dėl išsamių duomenų rinkimo pagal ESSPROS grynųjų socialinės apsaugos išmokų modulį pradžios, projektas (D011715/01 - 2010/2974(RPS) - terminas: 20/02/2011)
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- [data] Komisijos reglamento (ES) Nr. .../..., kuriuo patvirtinamos Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 nustatyto perėjimo nuo darbinės veiklos prie pensijos 2012 m. ad hoc modulio specifikacijos, projektas (D011739/02 - 2010/2975(RPS) - terminas: 20/02/2011)
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos reglamento (ES) Nr. .../..., kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe nuostatos dėl mirties priežasčių statistikos, projektas (D011828/02 - 2010/2985(RPS) - terminas: 25/02/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: EMPL

- [data] Komisijos reglamento (ES) Nr. .../.., kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe nuostatos dėl nelaimingų atsitikimų darbe statistikos, projektas (D011830/01 - 2010/2976(RPS) - terminas: 20/02/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: EMPL

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. .../.., kuriuo įgyvendinamas ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (Euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija (D012014/01 - 2010/2983(RPS) - terminas: 25/02/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyvos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedas, projektas (tekstas svarbus EEE) (D012114/01 - 2010/2993(RPS) - terminas: 02/03/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI.


5. Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2010 m. gruodžio 16–17 d.). Nuolatinio krizių valdymo mechanizmo euro zonos finansiniam stabilumui apsaugoti sukūrimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2010 m. gruodžio 16–17 d.)

Žodinis klausimas (O-199/2010), kurį pateikėSharon Bowles ECON komiteto vardu Komisijai: Nuolatinio krizių valdymo mechanizmo euro zonos finansiniam stabilumui apsaugoti sukūrimas (B7-0659/2010).

Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Martin Schulz S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu ir Nigel Farage EFD frakcijos vardu.

Sharon Bowles pateikė žodinį klausimą.

Olli Rehn (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo Werner Langen.

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Martin Schulz ir Victor Boştinaru, kurie iškeldami mėlynąją kortelę uždavė klausimus Werner Langen ir pastarasis į juos atsakė.

Kalbėjo: Stephen Hughes, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Nikolaos Chountis, Timo Soini, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira ir Wolf Klinz.

PIRMININKAVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Vicky Ford, Alain Lamassoure, Zoran Thaler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Othmar Karas, Anni Podimata, Gunnar Hökmark, kuris atsakė į penkis atitinkamai Martin Schulz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Werner Langen ir Anni Podimata pateiktus klausimus, užduotus pakėlus mėlynąją kortelę.

Kalbėjo: Ioannis Kasoulides, Gay Mitchell, Tunne Kelam ir Jean-Paul Gauzès.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Angelika Werthmann, Jean-Pierre Audy, Edite Estrela ir Bogusław Liberadzki.

Kalbėjo: Olli Rehn, Hannes Swoboda ir Proinsias De Rossa (pastarieji du dėl diskusijų eigos) ir Olivier Chastel.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Sharon Bowles ECON komiteto vardu – dėl nuolatinio krizių valdymo mechanizmo, skirto finansiniam stabilumui euro zonoje užtikrinti, sukūrimo (B7-0733/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.6 protokolo 16.12.2010.


6. Piliečių iniciatyva (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Zita Gurmai ir Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Zita Gurmai ir Alain Lamassoure pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Gerald Häfner (PETI komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo: Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (CULT komiteto nuomonės referentas), Kinga Göncz ir Cecilia Wikström (LIBE komiteto nuomonės referentės), Íñigo Méndez de Vigo PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Emma McClarkin ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Morten Messerschmidt EFD frakcijos vardu, Bruno Gollnisch , nepriklausomas Parlamento narys, Mariya Nedelcheva, Victor Boştinaru, Andrew Duff, Marek Henryk Migalski, Bairbre de Brún, Daniël van der Stoep, Anna Maria Corazza Bildt, Hannes Swoboda, Tadeusz Cymański, Diane Dodds, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Erminia Mazzoni, Matthias Groote, György Schöpflin, Sylvie Guillaume, Carlo Casini ir Jo Leinen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu, Izaskun Bilbao Barandica, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Kriton Arsenis, Constance Le Grip ir Judith A. Merkies.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič, Olivier Chastel, Zita Gurmai ir Alain Lamassoure.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.5 protokolo 15.12.2010.


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

Kalbėjo Jean-Pierre Audy pagal Darbo tvarkos taisyklių 146 ir 148 straipsnius dėl daugiakalbystės Europos Parlamente.


7.1. Lankstumo priemonės lėšų skyrimas Mokymosi visą gyvenimą programai, Konkurencingumo ir inovacijų programai ir Palestinai (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Lankstumo priemonės mobilizavimo [COM(2010)0760 - C7-0398/2010- 2010/2293(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A7-0367/2010)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0474).


7.2. 2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas su Tarybos pakeitimais (balsavimas)

2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais pakeitimų projektai (visi skirsniai).

Pagal Sutarčių nuostatas, norint priimti pekeitimų projektus, už juos turi balsuoti Europos Parlamento narių balsų dauguma.

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

Penki pakeitimų projektai buvo atmesti.

Kalbėjo:

Martin Schulz prieš balsuojant dėl 13 pakeitimo – dėl šio pakeitimo.


7.3. Parlamento pozicija dėl naujo 2011 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais (balsavimas)

Pranešimas dėl 2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais. Visi skirsniai [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjos: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ir Helga Trüpel (A7-0369/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0475).

Kalbėjo:

Prieš balsavimą

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (pranešėja).

Po balsavimo

Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas) konstatavo, kad Parlamentas patvirtino Tarybos poziciją dėl 2011 m. biudžeto projekto be pakeitimų, ir pasidžiaugė šiuo rezultatu.

Pirmininkas padarė šį pareiškimą:

„Pirmą kartą taikėme Lisabonos sutartyje numatytą procedūrą. Europos Parlamentas patvirtino 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos poziciją dėl bendrojo biudžeto projekto, kurį 2010 m. lapkričio 26 d. pateikė Komisija. Biudžeto procedūra buvo taikoma vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsniu. Pagal šio straipsnio 4 dalies a punkto nuostatas konstatuoju, kad 2011 finansinių metų biudžeto projektas buvo galutinai priimtas.“

Pirmininkas pakvietė Alain Lamassoure (BUDG komiteto pirmininką), pranešėjas Sidonia Elżbieta Jędrzejewska bei Helga Trüpel ir Olivier Chastel (einantį Tarybos pirmininko pareigas) ir Janusz Lewandowski (Komisijos narį) prie jo prisijungti.

Pirmininkas pasirašė biudžetą.


8. Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)

13.00–13.30 val. Parlamentas susirinko į iškilmingą posėdį Sacharovo premijos įteikimo Gijermui Farinjasui (Guillermo Fariñas) proga.

Kadangi premijos laureatas neatvyko, Pirmininkas padėjo jam skirtą diplomą ant tuščios kėdės ir Parlamento nariai išklausė Gijermo Farinjaso (Guillermo Fariñas) įrašytą kalbą.


PIRMININKAVO: Stavros LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

9. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

Kalbėjo Nicole Sinclaire po Sacharovo premijos įteikimo.


9.1. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padalinių fondo lėšų mobilizavimas („Noord Holland ICT“, Nyderlandai) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą [COM(2010)0685 - C7-0389/2010- 2010/2279(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Barbara Matera (A7-0353/2010)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0476).


9.2. Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo pradedamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje [COM(2010)0105 - C7-0102/2010- 2010/0067(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0477).

Kalbėjo:

Tadeusz Zwiefka (pranešėjas) po balsavimo.


9.3. Kredito reitingų agentūros ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų [COM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0478).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2010)0478).

Kalbėjo:

Jean-Paul Gauzès (pranešėjas) prieš balsavimą – dėl 81 pakeitimo, kad pateiktų šio pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


9.4. Direktyvų dėl metrologijos panaikinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 71/317/EEB, 71/347/EEB, 71/349/EEB, 74/148/EEB, 75/33/EEB, 76/765/EEB, 76/766/EEB ir 86/217/EEB dėl metrologijos [COM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0479).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2010)0479).


9.5. Piliečių iniciatyva ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Zita Gurmai ir Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0480).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2010)0480).


9.6. 2011 m. Komisijos darbo programos pristatymas (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2010 m. lapkričio 23 d. (punktas 14 protokolo 23.11.2010).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2010 m. gruodžio 15 d. (punktas 2 protokolo 15.12.2010).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0688/2010, B7-0689/2010, B7-0690/2010, B7-0697/2010, B7-0701/2010 ir B7-0702/2010

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0688/2010

(keičiama B7-0688/2010, B7-0689/2010 ir B7-0697/2010):

pateiktas šių Parlamento narių:

József Szájer ir Joseph Daul PPE frakcijos vardu,

Martin Schulz ir Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu,

Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2010)0481).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0690/2010, B7-0701/2010 ir B7-0702/2010 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Doris Pack prieš balsavimą – dėl 7 pakeitimo, kad pateiktų šio pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

József Szájer prieš balsavimą – dėl 14 pakeitimo, kad atsiimtų šį pakeitimą.

Hannes Swoboda prieš balsavimą – dėl 16 pakeitimo, kad kad pateiktų šio pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


9.7. Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateitis po trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2010 m. lapkričio 24 d. (punktas 15 protokolo 24.11.2010).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2010 m. gruodžio 15 d. (punktas 3 protokolo 15.12.2010).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010, B7-0698/2010/rév ir B7-0699/2010

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0693/rév

(keičiama B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010 ir B7-0698/2010/rév):

pateiktas šių Parlamento narių:

Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek ir Gay Mitchell PPE frakcijos vardu,

Miguel Angel Martínez Martínez S&D frakcijos vardu,

Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu,

Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu,

Nirj Deva ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2010)0482).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0699/2010 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Michael Gahler prieš balsavimą – dėl 8 pakeitimo, kad pasiūlytų šio pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Corien Wortmann-Kool po balsavimo, nurodydamas, kad buvo vertimo žodžiu problemų.

Paul Rübig po balsavimo – dėl balsavimo eigos.


9.8. Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje (2009 m.). Veiksmingas įgyvendinimas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (balsavimas)

Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje (2009 m.). Veiksmingas įgyvendinimas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai [2009/2161(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Kinga Gál (A7-0344/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0483).


9.9. Reklamos poveikis vartotojų elgsenai (balsavimas)

Pranešimas dėl reklamos poveikio vartotojų elgsenai [2010/2052(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0484).


9.10. Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas (balsavimas)

Pranešimas dėl efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano peržiūros [2010/2107(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0485).


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas su Tarybos pakeitimais
Ashley Fox, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall.

Pranešimas: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ir Helga Trüpel - A7-0369/2010:

Peter Jahr, Daniel Hannan.

Pranešimas: Jean-Paul Gauzès - A7-0340/2010:

Cristiana Muscardini, Peter Jahr.

Pranešimas: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ir Helga Trüpel - A7-0369/2010:

Barbara Matera.

Pranešimas: Anja Weisgerber - A7-0050/2010:

Mario Pirillo.

Pranešimas: Zita Gurmai ir Alain Lamassoure - A7-0350/2010:

Clemente Mastella, Oriol Junqueras Vies, Jens Rohde, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, Sonia Alfano, Ashley Fox, Seán Kelly, Nicole Sinclaire.

2011 m. Komisijos darbo programos pristatymas - RC-B7-0688/2010:

Jim Higgins, Philip Claeys.

Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateitis po trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo - RC-B7-0693/2010:

Philip Claeys, Syed Kamall, Daniel Hannan.

2011 m. Komisijos darbo programos pristatymas -RC-B7-0688/2010:

József Szájer.

Pranešimas: Kinga Gál - A7-0344/2010:

Clemente Mastella, Antonello Antinoro, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen, Philip Claeys, Daniel Hannan.

°
° ° °

Kalbėjo Licia Ronzulli, kuri pasisakė dėl Sonia Alfano kalbos.

°
° ° °

Pranešimas: Philippe Juvin - A7-0338/2010:

Mario Pirillo, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt.

Pranešimas: Bendt Bendtsen - A7-0331/2010:

Jim Higgins, Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen.

°
° ° °

Kalbėjo Sergio Paolo Francesco Silvestris dėl Sonia Alfano kalbos.

°
° ° °

Pranešimas: Bendt Bendtsen - A7-0331/2010:

Seán Kelly.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Bernd Posselt pranešė, kad dėl techninių priežasčių jis negalėjo balsuoti dėl pranešimo A7-0367/2010, taip pat dėl 2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais ir dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B7-0688/2010 21 pakeitimo.

Robert Sturdy pranešė, kad dėl techninių priežasčių jis negalėjo balsuoti dėl l2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais.

Iuliu Winkler pranešė, kad per 2010 m. lapkričio 23 d. balsuoti skirtą laiką jis norėjo balsuoti už B. Rapkay pranešimo teisėkūros rezoliuciją dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti (P7_TA(2010)0424), tačiau dėl techninių priežasčių negalėjo to padaryti.


(Posėdis sustabdytas 14.45 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Ekonomikos valdysena ir Lisabonos sutarties 9 straipsnis (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0200/2010), kurį pateikė Stephen Hughes, Pervenche Berès ir Udo Bullmann S&D frakcijos vardu Tarybai: Ekonomikos valdysena ir Lisabonos sutarties 9 straipsnis (B7-0660/2010)

Žodinis klausimas (O-0201/2010), kurį pateikė Stephen Hughes, Pervenche Berès ir Udo Bullmann S&D frakcijos vardu Komisijai: Ekonomikos valdysena ir Lisabonos sutarties 9 straipsnis (B7-0661/2010)

Pervenche Berès (autorė) pateikė žodinius klausimus.

Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą B7-0660/2010.

Janusz Lewandowski (Komisijos narys) atsakė į klausimą B7-0661/2010.

Kalbėjo: Elisabeth Morin-Chartier PPE frakcijos vardu, Antolín Sánchez Presedo S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu ir Proinsias De Rossa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Nikolaos Salavrakos ir Andreas Mölzer.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski ir Olivier Chastel.

Diskusijos baigtos.


14. Žmogaus teisių padėtis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje (diskusijos)

Pranešimas dėl 2009 m. metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje [2010/2202(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

Laima Liucija Andrikienė pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai).

Kalbėjo: Inese Vaidere PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Leonidas Donskis ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Konrad Szymański ECR frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, Nicole Sinclaire, nepriklausoma Parlamento narė, Filip Kaczmarek, Janusz Władysław Zemke, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Vittorio Prodi, Marietje Schaake, Peter van Dalen, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Edward McMillan-Scott, Tomasz Piotr Poręba, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Kinga Gál, Marek Henryk Migalski, Bogusław Sonik, Iva Zanicchi ir Barbara Matera.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Maria Eleni Koppa, Antonyia Parvanova, Rui Tavares, Andrew Henry William Brons, Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Olle Schmidt, Andrzej Grzyb, Kristiina Ojuland, Jacek Protasiewicz ir Heidi Hautala.

Kalbėjo Catherine Ashton.

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Laima Liucija Andrikienė.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.4 protokolo 16.12.2010.


15. Parlamento sudėtis

Kompetentingos Prancūzijos valdžios institucijos pranešė apie Philippe Boulland, kuris pakeis Pascale Gruny, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2010 m. gruodžio 15 d..

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Philippe Boulland įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


16. Naujoji Afganistano strategija (diskusijos)

Pranešimas dėl naujos Afganistanui skirtos strategijos [2009/2217(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Pino Arlacchi pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai).

Kalbėjo: Charles Goerens (DEVE komiteto nuomonės referentas), Ioannis Kasoulides PPE frakcijos vardu, Norbert Neuser S&D frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu, Struan Stevenson ECR frakcijos vardu, Joe Higgins GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Nick Griffin , nepriklausomas Parlamento narys, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Carl Haglund, Ryszard Czarnecki, Philippe Juvin, Thijs Berman, Zbigniew Ziobro, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Carlo Fidanza, Zoran Thaler ir Elena Băsescu.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Cristian Dan Preda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marielle De Sarnez, Giovanni Collino, Katarína Neveďalová, Andrew Henry William Brons, Norica Nicolai, Jaroslav Paška ir Ioan Mircea Paşcu.

Kalbėjo: Catherine Ashton ir Pino Arlacchi.

Kalbėjo: Csanád Szegedi dėl diskusijų eigos ir Arnaud Danjean dėl pranešimo vertimo į prancūzų kalbą.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.5 protokolo 16.12.2010.


17. NATO aukščiausiojo lygio susitikimo Lisabonoje rezultatai (diskusijos)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: NATO aukščiausiojo lygio susitikimo Lisabonoje rezultatai

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Adrian Severin S&D frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, David Campbell Bannerman EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer, nepriklausomas Parlamento narys, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Franziska Katharina Brantner, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Willy Meyer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Arnaud Danjean, Teresa Riera Madurell, Krzysztof Lisek, Kyriakos Mavronikolas, Ernst Strasser, Elena Băsescu, Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou ir Tunne Kelam.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Katarína Neveďalová, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke ir Charles Goerens.

Kalbėjo Catherine Ashton.

Diskusijos baigtos.


18. Padėtis Dramblio Kaulo Krante (diskusijos)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Dramblio Kaulo Krante

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu, Isabelle Durant Verts/ALE frakcijos vardu, Elie Hoarau GUE/NGL frakcijos vardu, Salvatore Iacolino, Kader Arif, Charles Goerens ir Niccolò Rinaldi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu.

Kalbėjo Catherine Ashton.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl padėties Dramblio Kaulo Kranto Respublikoje (B7-0707/2010);

- Cristian Dan Preda ir Vito Bonsignore PPE frakcijos vardu – dėl padėties Dramblio Kaulo Krantedėl padėties Dramblio Kaulo Krante (B7-0716/2010);

- Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez ir Kader Arif S&D frakcijos vardu – dėl padėties Dramblio Kaulo Krante (B7-0721/2010);

- Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Dramblio Kaulo Krante dėl padėties Dramblio Kaulo Krante (B7-0722/2010);

- Isabelle Durant Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Dramblio Kaulo Kranto (B7-0723/2010);

- Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Dramblio Kaulo Krante (B7-0724/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.7 protokolo 16.12.2010.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas


19. Valstybių narių vykdoma kontrolė, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos kontrolės, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai [COM(2010)0083 - C7-0073/2010- 2010/0051(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A7-0355/2010)

József Szájer pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Gay Mitchell (DEVE komiteto nuomonės referentas), Saïd El Khadraoui (TRAN komiteto nuomonės referentas), Danuta Maria Hübner (REGI komiteto nuomonės referentas), Paolo De Castro (AGRI komiteto nuomonės referentas), Antolín Sánchez Presedo (ECON komiteto nuomonės referentas), Klaus-Heiner Lehne PPE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Raffaele Baldassarre ir Gianluca Susta.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič ir József Szájer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.3 protokolo 16.12.2010.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 452.508/OJJE).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 20.50 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika