Indekss 
Protokols
PDF 255kWORD 196k
Trešdiena, 2010. gada 15. decembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Iepazīstināšana ar Komisijas 2011. gada darba programmu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.ES un Āfrikas stratēģiskās partnerības nākotnes redzējums, noslēdzoties trešajai Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksmei (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 5.Gatavošanās Eiropadomes 2010. gada 16.–17. decembra sanāksmei - Pastāvīga krīzes pārvaldības mehānisma izveide euro zonas finansiālās stabilitātes saglabāšanai (debates)
 6.Pilsoņu iniciatīva (debates)
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Elastības instrumenta izmantošana Mūžizglītības programmai, Konkurētspējas un inovācijas programmai un Palestīnai (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.2.Padomes grozītais Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projekts (balsošana)
  
7.3.Parlamenta nostāja par jauno Padomes grozīto 2011. gada budžeta projektu (balsošana)
 8.Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
9.1.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — IKT Ziemeļholandē / Nīderlande (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.2.Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamās tiesības * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.3.Kredītreitingu aģentūras ***I (balsošana)
  
9.4.Ar metroloģiju saistīto direktīvu atcelšana ***I (balsošana)
  
9.5.Pilsoņu iniciatīva ***I (balsošana)
  
9.6.Iepazīstināšana ar Komisijas 2011. gada darba programmu (balsošana)
  
9.7.ES un Āfrikas stratēģiskās partnerības nākotnes redzējums, noslēdzoties trešajai Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksmei (balsošana)
  
9.8.Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2009. gadā un to efektīva īstenošana pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā (balsošana)
  
9.9.Reklāmas ietekme uz patērētāju uzvedību (balsošana)
  
9.10.Energoefektivitātes rīcības plāns (balsošana)
 10.Balsojuma skaidrojumi
 11.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Ekonomikas pārvaldība un Lisabonas līguma 9. pants (debates)
 14.Cilvēktiesības pasaulē 2009. gadā un Eiropas Savienības politika cilvēktiesību jomā (debates)
 15.Parlamenta sastāvs
 16.Jauna stratēģija attiecībā uz Afganistānu (debates)
 17.Lisabonā notikušās NATO augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti (debates)
 18.Stāvoklis Kotdivuārā (debates)
 19.Dalībvalstu kontroles mehānismi, kas attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu ***I (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.35.


2. Iepazīstināšana ar Komisijas 2011. gada darba programmu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Iepazīstināšana ar Komisijas 2011. gada darba programmu.

Debates notika 2010. gada 23. novembrī (2010. gada 23. novembra protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Martin Schulz un Hannes Swoboda S&D grupas vārdā - par Komisijas darba programmu 2011. gadam (B7-0688/2010);

- József Szájer un Joseph Daul PPE grupas vārdā - par Komisijas darba programmu 2011. gadam (B7-0689/2010);

- Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā - par Komisijas darba programmu 2011. gadam (B7-0690/2010);

- Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā - par Komisijas darba programmu 2011. gadam (B7-0697/2010);

- Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā - par Komisijas 2011. gada darba programmu (B7-0701/2010);

- Malcolm Harbour ECR grupas vārdā - par Eiropas Parlamenta prioritātēm saistībā ar Komisijas darba programmu 2011. gadam (B7-0702/2010).

Balsojums: 2010. gada 15. decembrī.


3. ES un Āfrikas stratēģiskās partnerības nākotnes redzējums, noslēdzoties trešajai Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksmei (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES un Āfrikas stratēģiskās partnerības nākotnes redzējums, noslēdzoties trešajai Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksmei.

Debates notika 2010. gada 24. novembrī (2010. gada 24. novembra sēdes protokola 15. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā - par Āfrikas un ES kopīgo stratēģiju pirms trešās Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksmes (B7-0693/2010);

- Nirj Deva un Jan Zahradil ECR grupas vārdā - par Āfrikas un ES kopīgo stratēģiju pēc trešās Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksmes (B7-0694/2010);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Michael Cashman un Zita Gurmai S&D grupas vārdā - par Āfrikas un Eiropas Savienības stratēģiskās partnerības nākotni pēc ES un Āfrikas 3. samita (B7-0695/2010);

- Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek un Gay Mitchell PPE grupas vārdā - par Āfrikas un ES stratēģiskās partnerības nākotni pirms 3. Āfrikas un ES samita (B7-0696/2010);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl un Fiona Hall ALDE grupas vārdā - par ES un Āfrikas stratēģiskās partnerības turpmāko nākotni pēc Āfrikas un ES trešās augstākā līmeņa sanāksmes Tripolē (B7-0698/2010);

- Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau, Jacky Hénin un Jean-Luc Mélenchon GUE/NGL grupas vārdā - par ES un Āfrikas stratēģiskās partnerības turpmāko nākotni, ņemot vērā gaidāmo ES un Āfrikas trešo augstākā līmeņa sanāksmi (B7-0699/2010).

Balsojums: 2010. gada 15. decembra sēdes protokola 9.7. punkts.


4. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Projekts Komisijas Regulai (..), ar ko paredz īpašus nosacījumus un sīki izstrādātas procedūras, lai importētu poliamīda un melamīna plastmasas virtuves piederumus, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīnas Tautas Republika un Honkongas īpašās pārvaldes apgabals Ķīnā (D009364/03 - 2010/3014(RPS) - termiņš: 10/03/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas Regulai (..), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (D010438/04 - 2010/2990(RPS) - termiņš: 02/03/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. ../.. (..), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), attiecībā uz XVII pielikumu (kadmiju) (D010507/02 - 2010/3011(RPS) - termiņš: 09/03/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

- Projekts Komisijas regulai par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (D011189/03 - 2010/3001(RPS) - termiņš: 07/03/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Projekts Komisijas lēmumam par Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvas 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā 27. panta 4. punktā minētā atsauces dokumenta publicēšanu un pārvaldību (D011509/03 - 2010/2988(RPS) - termiņš: 26/02/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Projekts Komisijas Direktīvai (..), ar ko groza Direktīvas 2004/33/EK V pielikumu attiecībā uz trombocītu koncentrātu maksimālo pH vērtību uzglabāšanas laika beigās (D011635/02 - 2010/3012(RPS) - termiņš: 10/03/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. ../.. (..), ar ko attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Regulu (EK) Nr. 692/2008 (D011699/02 - 2010/2994(RPS) - termiņš: 03/03/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. ../.. (..), ar ko attiecībā uz pilnas datu vākšanas sākšanu ESSPROS modulim par sociālās aizsardzības neto pabalstiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas Integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS) (D011715/01 - 2010/2974(RPS) - termiņš: 20/02/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. ../.. (..), ar ko pieņem Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98 paredzētā 2012. gada ad hoc moduļa specifikācijas par pāreju no darba uz pensionēšanos (D011739/02 - 2010/2975(RPS) - termiņš: 20/02/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. ../.. (..), ar ko attiecībā uz statistiku par nāves cēloņiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (D011828/02 - 2010/2985(RPS) - termiņš: 25/02/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: EMPL

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. ../.. (..), ar ko attiecībā uz statistiku par nelaimes gadījumiem darbā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (D011830/01 - 2010/2976(RPS) - termiņš: 20/02/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: EMPL

- Komisijas Regula (ES) Nr. ../.. (..), ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai (D012014/01 - 2010/2983(RPS) - termiņš: 25/02/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas direktīvai, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ) (D012114/01 - 2010/2993(RPS) - termiņš: 02/03/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


5. Gatavošanās Eiropadomes 2010. gada 16.–17. decembra sanāksmei - Pastāvīga krīzes pārvaldības mehānisma izveide euro zonas finansiālās stabilitātes saglabāšanai (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes 2010. gada 16.–17. decembra sanāksmei.

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-199/2010) un kuru uzdeva Sharon Bowles ECON komitejas vārdā Komisijai: Pastāvīga krīzes pārvaldības mehānisma izveide, lai saglabātu euro zonas finansiālo stabilitāti (B7-0659/2010).

Olivier Chastel (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Martin Schulz S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā un Nigel Farage EFD grupas vārdā.

Sharon Bowles izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Olli Rehn (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Werner Langen.

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Martin Schulz un Victor Boştinaru, uzdodot zilās kartītes jautājumus Werner Langen, kurš uz šiem jautājumiem atbildēja.

Uzstājās Stephen Hughes, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Nikolaos Chountis, Timo Soini, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira un Wolf Klinz.

SĒDI VADA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Vicky Ford, Alain Lamassoure, Zoran Thaler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Othmar Karas, Anni Podimata, Gunnar Hökmark, kurš atbildēja arī uz pieciem Martin Schulz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Werner Langen un Anni Podimata uzdotajiem zilās kartītes jautājumiem.

Uzstājās Ioannis Kasoulides, Gay Mitchell, Tunne Kelam un Jean-Paul Gauzès.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Angelika Werthmann, Jean-Pierre Audy, Edite Estrela un Bogusław Liberadzki.

Uzstājās Olli Rehn, Hannes Swoboda un Proinsias De Rossa (pēdējie divi runātāji – par debašu norisi), un Olivier Chastel.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Sharon Bowles ECON komitejas vārdā - par pastāvīga krīzes pārvaldības mehānisma izveidi, lai saglabātu euro zonas finansiālo stabilitāti (B7-0733/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 16. decembra sēdes protokola 6.6. punkts.


6. Pilsoņu iniciatīva (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Līdzreferenti: Zita Gurmai un Alain Lamassoure (A7-0350/2010).

Zita Gurmai un Alain Lamassoure iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Gerald Häfner (PETI komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Olivier Chastel (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Kinga Göncz un Cecilia Wikström (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājas), Íñigo Méndez de Vigo PPE grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Emma McClarkin ECR grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Morten Messerschmidt EFD grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Mariya Nedelcheva, Victor Boştinaru, Andrew Duff, Marek Henryk Migalski, Bairbre de Brún, Daniël van der Stoep, Anna Maria Corazza Bildt, Hannes Swoboda, Tadeusz Cymański, Diane Dodds, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Erminia Mazzoni, Matthias Groote, György Schöpflin, Sylvie Guillaume, Carlo Casini un Jo Leinen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu, Izaskun Bilbao Barandica, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Kriton Arsenis, Constance Le Grip un Judith A. Merkies.

Uzstājās Maroš Šefčovič, Olivier Chastel, Zita Gurmai un Alain Lamassoure.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 15. decembra sēdes protokola 9.5. punkts.


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

Uzstājās Jean-Pierre Audy par daudzvalodību Eiropas Parlamentā, pamatojoties uz Reglamenta 146. un 148. pantu.


7.1. Elastības instrumenta izmantošana Mūžizglītības programmai, Konkurētspējas un inovācijas programmai un Palestīnai (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu [COM(2010)0760 - C7-0398/2010- 2010/2293(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Reimer Böge (A7-0367/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0474).


7.2. Padomes grozītais Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projekts (balsošana)

Padomes grozītā Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projekta (visas iedaļas) grozījumu projekti.

Līgumu noteikumos ir paredzēts – lai grozījumu projektus pieņemtu, par tiem jānobalso visu Eiropas Parlamenta deputātu vairākumam.

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

Pieci ierosinātie grozījumu projekti tika noraidīti.

Uzstāšanās

Martin Schulz – par grozījumu Nr. 13, pirms norisinājās balsošana par šo grozījumu.


7.3. Parlamenta nostāja par jauno Padomes grozīto 2011. gada budžeta projektu (balsošana)

Ziņojums par Padomes grozīto Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, visas iedaļas [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Budžeta komiteja. Līdzreferentes: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska un Helga Trüpel (A7-0369/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0475).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (referente).

Pēc balsošanas

Olivier Chastel (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) konstatēja, ka Parlaments ir apstiprinājis Padomes nostāju par 2011. gada budžeta projektu bez grozījumiem, un izteica gandarījumu par šo rezultātu.

Priekšēdētājs sniedza šādu paziņojumu:

“Pirmo reizi esam izmantojuši Lisabonas līgumā paredzēto procedūru. Eiropas Parlaments ir pieņēmis Padomes 2010. gada 10. decembra nostāju par vispārējā budžeta projektu, ko Komisija iesniedza 2010. gada 26. novembrī. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu budžeta procedūra ir noslēgta. Atbilstoši šim pantam un tā 4. punkta a) apakšpunktam es konstatēju, ka 2011. finanšu gada budžets ir pieņemts galīgajā variantā.”

Priekšsēdētājs aicināja viņam pievienoties Alain Lamassoure (BUDG komitejas priekšsēdētāju), līdzreferentes Sidonia Elżbieta Jędrzejewska un Helga Trüpel, kā arī Olivier Chastel (Padomes pašreizējo priekšsēdētāju) un Janusz Lewandowski (Komisijas locekli).

Priekšsēdētājs parakstīja budžetu.


8. Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)

No 13.00 līdz 13.30 Parlamentā notika svinīga sēde sakarā ar Saharova balvas pasniegšanu Guillermo Fariñas.

Tā kā laureāts balvas pasniegšanā nepiedalījās, priekšsēdētājs viņa goda diplomu nolika uz tukša krēsla, un klātesošie noklausījās Guillermo Fariñas runas ierakstu.


SĒDI VADA: Stavros LAMBRINIDIS
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Balsošanas laiks (turpinājums)

Pēc Saharova balvas pasniegšanas uzstājās Nicole Sinclaire.


9.1. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — IKT Ziemeļholandē / Nīderlande (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2010)0685 - C7-0389/2010- 2010/2279(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Barbara Matera (A7-0353/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0476).


9.2. Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamās tiesības * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā [COM(2010)0105 - C7-0102/2010- 2010/0067(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0477).

Uzstāšanās

Tadeusz Zwiefka (referents) – pēc balsošanas.


9.3. Kredītreitingu aģentūras ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām [COM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0478).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2010)0478).

Uzstāšanās

Jean-Paul Gauzès (referents) – pirms balsošanas par grozījumu Nr. 81, ierosinot tam mutisku grozījumu, kuru pieņēma.


9.4. Ar metroloģiju saistīto direktīvu atcelšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 71/317/EEK, 71/347/EEK, 71/349/EEK, 74/148/EEK, 75/33/EEK, 76/765/EEK, 76/766/EEK un 86/217/EEK par metroloģiju [COM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Anja Weisgerber (A7-0050/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0479).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2010)0479).


9.5. Pilsoņu iniciatīva ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Līdzreferenti: Zita Gurmai un Alain Lamassoure (A7-0350/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0480).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2010)0480).


9.6. Iepazīstināšana ar Komisijas 2011. gada darba programmu (balsošana)

Debates notika 2010. gada 23. novembrī (2010. gada 23. novembra protokola 14. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumiem paziņoja 2010. gada 15. decembrī (2010. gada 15. decembra protokola 2. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0688/2010, B7-0689/2010, B7-0690/2010, B7-0697/2010, B7-0701/2010 un B7-0702/2010

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0688/2010

(aizstāj B7-0688/2010, B7-0689/2010 un B7-0697/2010)

Iesnieguši šādi deputāti:

József Szájer un Joseph Daul PPE grupas vārdā,

Martin Schulz un Hannes Swoboda S&D grupas vārdā,

Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2010)0481).

(Rezolūcijas priekšlikumi B7-0690/2010, B7-0701/2010 un B7-0702/2010 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Doris Pack pirms balsošanas par grozījumu Nr. 7, ierosinot tam mutisku grozījumu, kuru pieņēma.

József Szájer pirms balsošanas, ierosinot atsaukt grozījumu Nr. 14.

Hannes Swoboda – pirms balsošanas par grozījumu Nr. 16, ierosinot tam mutisku grozījumu, kuru pieņēma.


9.7. ES un Āfrikas stratēģiskās partnerības nākotnes redzējums, noslēdzoties trešajai Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksmei (balsošana)

Debates notika 2010. gada 24. novembrī (2010. gada 24. novembra protokola 15. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumiem paziņoja 2010. gada 15. decembrī (2010. gada 15. decembra protokola 3. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010, B7-0698/2010/rév un B7-0699/2010

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0693/rév

(aizstāj B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010 un B7-0698/2010/rév)

Iesnieguši šādi deputāti:

Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek un Gay Mitchell PPE grupas vārdā,

Miguel Angel Martínez Martínez S&D grupas vārdā,

Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā,

Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā,

Nirj Deva ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2010)0482).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0699/2010 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Michael Gahler pirms balsošanas par grozījumu Nr. 8, ierosinot tam mutisku grozījumu, kuru pieņēma.

Corien Wortmann-Kool pēc balsošanas, ziņojot par mutiskā tulkojuma problēmu.

Paul Rübig pēc balsošanas, runājot par balsošanas laika norisi.


9.8. Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2009. gadā un to efektīva īstenošana pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā (balsošana)

Ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2009. gadā un to efektīvu īstenošanu pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā [2009/2161(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Kinga Gál (A7-0344/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0483).


9.9. Reklāmas ietekme uz patērētāju uzvedību (balsošana)

Ziņojums par reklāmas ietekmi uz patērētāju uzvedību [2010/2052(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Philippe Juvin (A7-0338/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0484).


9.10. Energoefektivitātes rīcības plāns (balsošana)

Ziņojums par energoefektivitātes rīcības plāna pārskatīšanu [2010/2107(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0485).


10. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Padomes grozītais Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projekts:

Ashley Fox, Sirpa Pietikäinen un Syed Kamall.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska un Helga Trüpel ziņojums - A7-0369/2010:

Peter Jahr un Daniel Hannan.

Jean-Paul Gauzès ziņojums - A7-0340/2010:

Cristiana Muscardini un Peter Jahr.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska un Helga Trüpel ziņojums - A7-0369/2010:

Barbara Matera.

Anja Weisgerber ziņojums - A7-0050/2010:

Mario Pirillo.

Zita Gurmai un Alain Lamassoure ziņojums - A7-0350/2010:

Clemente Mastella, Oriol Junqueras Vies, Jens Rohde, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, Sonia Alfano, Ashley Fox, Seán Kelly un Nicole Sinclaire.

Iepazīstināšana ar Komisijas 2011. gada darba programmu - RC-B7-0688/2010:

Jim Higgins un Philip Claeys.

ES un Āfrikas stratēģiskās partnerības nākotnes redzējums, noslēdzoties trešajai Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksmei - RC-B7-0693/2010:

Philip Claeys, Syed Kamall un Daniel Hannan.

Iepazīstināšana ar Komisijas 2011. gada darba programmu -RC-B7-0688/2010:

József Szájer.

Kinga Gál ziņojums - A7-0344/2010:

Clemente Mastella, Antonello Antinoro, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen, Philip Claeys un Daniel Hannan.

°
° ° °

Uzstājās Licia Ronzulli, runājot par Sonia Alfano uzstāšanos.

°
° ° °

Philippe Juvin ziņojums - A7-0338/2010:

Mario Pirillo, Sirpa Pietikäinen un Anna Maria Corazza Bildt.

Bendt Bendtsen ziņojums - A7-0331/2010:

Jim Higgins, Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Hannu Takkula, Sonia Alfano un Sirpa Pietikäinen.

°
° ° °

Uzstājās Sergio Paolo Francesco Silvestris par Sonia Alfano izteikumiem.

°
° ° °

Bendt Bendtsen ziņojums - A7-0331/2010:

Seán Kelly.


11. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Bernd Posselt ir darījis zināmu, ka tehnisku iemeslu dēļ nav varējis piedalīties balsošanā par ziņojumu A7-0367/2010, kā arī par Padomes grozīto Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu un par kopīgās rezolūcijas priekšlikuma RC-B7-0688/2010 grozījumu Nr. 21.

Robert Sturdy ir darījis zināmu, ka tehnisku iemeslu dēļ nav varējis piedalīties balsošanā par Padomes grozīto Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu.

Iuliu Winkler ir darījis zināmu, ka 2010. gada 23. novembrī, norisinoties balsošanai par Bernhard Rapkay ziņojumā iekļauto normatīvo rezolūciju par valsts atbalstu nekonkurētspējīgu ogļraktuvju slēgšanas atvieglošanai (P7_TA(2010)0424), viņš bija gribējis balsot “par”, taču tehnisku iemeslu dēļ nav varējis to izdarīt.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.45 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Ekonomikas pārvaldība un Lisabonas līguma 9. pants (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0200/2010) un kuru uzdeva Stephen Hughes, Pervenche Berès un Udo Bullmann S&D grupas vārdā Padomei: Ekonomikas pārvaldība un Lisabonas līguma 9. pants (B7-0660/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0201/2010) un kuru uzdeva Stephen Hughes, Pervenche Berès un Udo Bullmann S&D grupas vārdā Komisijai: Ekonomikas pārvaldība un Lisabonas līguma 9. pants (B7-0661/2010).

Pervenche Berès (autore) izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Olivier Chastel (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz jautājumu B7-0660/2010.

Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu B7-0661/2010.

Uzstājās Elisabeth Morin-Chartier PPE grupas vārdā, Antolín Sánchez Presedo S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā un Proinsias De Rossa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Nikolaos Salavrakos un Andreas Mölzer.

Uzstājās Janusz Lewandowski un Olivier Chastel.

Debates tika slēgtas.


14. Cilvēktiesības pasaulē 2009. gadā un Eiropas Savienības politika cilvēktiesību jomā (debates)

Ziņojums par 2009. gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politiku cilvēktiesību jomā [2010/2202(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010).

Laima Liucija Andrikienė iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās Inese Vaidere PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā, Leonidas Donskis ALDE grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Konrad Szymański ECR grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Fiorello Provera EFD grupas vārdā, Nicole Sinclaire, pie grupām nepiederoša deputāte, Filip Kaczmarek, Janusz Władysław Zemke, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Vittorio Prodi, Marietje Schaake, Peter van Dalen, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Edward McMillan-Scott, Tomasz Piotr Poręba, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Kinga Gál, Marek Henryk Migalski, Bogusław Sonik, Iva Zanicchi un Barbara Matera.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Maria Eleni Koppa, Antonyia Parvanova, Rui Tavares, Andrew Henry William Brons, Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Olle Schmidt, Andrzej Grzyb, Kristiina Ojuland, Jacek Protasiewicz un Heidi Hautala.

Uzstājās Catherine Ashton.

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Laima Liucija Andrikienė.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 16. decembra sēdes protokola 6.4. punkts.


15. Parlamenta sastāvs

Francijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Pascale Gruny vietā par Parlamenta deputātu, sākot ar 2010. gada 15. decembri, ir iecelts Philippe Boulland.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Philippe Boulland pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās, un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


16. Jauna stratēģija attiecībā uz Afganistānu (debates)

Ziņojums par jaunu stratēģiju attiecībā uz Afganistānu [2009/2217(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Pino Arlacchi (A7-0333/2010).

Pino Arlacchi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās Charles Goerens (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Ioannis Kasoulides PPE grupas vārdā, Norbert Neuser S&D grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā, Struan Stevenson ECR grupas vārdā, Joe Higgins GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Nick Griffin, pie grupām nepiederošs deputāts, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Carl Haglund, Ryszard Czarnecki, Philippe Juvin, Thijs Berman, Zbigniew Ziobro, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Carlo Fidanza, Zoran Thaler un Elena Băsescu.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Cristian Dan Preda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marielle De Sarnez, Giovanni Collino, Katarína Neveďalová, Andrew Henry William Brons, Norica Nicolai, Jaroslav Paška un Ioan Mircea Paşcu.

Uzstājās Catherine Ashton un Pino Arlacchi.

Uzstājās Csanád Szegedi, kurš runāja par debašu norisi, un Arnaud Danjean — par ziņojuma tulkojumu franču valodā.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 16. decembra sēdes protokola 6.5. punkts.


17. Lisabonā notikušās NATO augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Lisabonā notikušās NATO augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, Adrian Severin S&D grupas vārdā, Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, David Campbell Bannerman EFD grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Franziska Katharina Brantner, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Willy Meyer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Arnaud Danjean, Teresa Riera Madurell, Krzysztof Lisek, Kyriakos Mavronikolas, Ernst Strasser, Elena Băsescu, Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou un Tunne Kelam.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Katarína Neveďalová, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke un Charles Goerens.

Uzstājās Catherine Ashton.

Debates tika slēgtas.


18. Stāvoklis Kotdivuārā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Kotdivuārā.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā, Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā, Isabelle Durant Verts/ALE grupas vārdā, Elie Hoarau GUE/NGL grupas vārdā, Salvatore Iacolino, Kader Arif, Charles Goerens un Niccolò Rinaldi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu.

Uzstājās Catherine Ashton.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā - par situāciju Kotdivuārā (B7-0707/2010);

- Cristian Dan Preda un Vito Bonsignore PPE grupas vārdā - par situāciju Kotdivuārā (B7-0716/2010);

- Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez un Kader Arif S&D grupas vārdā - par stāvokli Kotdivuārā (B7-0721/2010);

- Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā - par situāciju Kotdivuārā (B7-0722/2010);

- Isabelle Durant Verts/ALE grupas vārdā - par Kotdivuāru (B7-0723/2010);

- Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā - par situāciju Kotdivuārā (B7-0724/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 16. decembra sēdes protokola 6.7. punkts.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks


19. Dalībvalstu kontroles mehānismi, kas attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka normas un vispārīgos principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kas attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu [COM(2010)0083 - C7-0073/2010- 2010/0051(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A7-0355/2010).

József Szájer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Gay Mitchell (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Saïd El Khadraoui (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Danuta Maria Hübner (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Paolo De Castro (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Antolín Sánchez Presedo (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Klaus-Heiner Lehne PPE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Raffaele Baldassarre un Gianluca Susta.

Uzstājās Maroš Šefčovič un József Szájer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 16. decembra sēdes protokola 6.3. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 452.508/OJJE).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 20.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika