Index 
Notulen
PDF 247kWORD 165k
Woensdag 15 december 2010 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Presentatie van het werkprogramma van de Commissie voor 2011 (ingediende ontwerpresoluties)
 3.De toekomst van het strategisch partnerschap Afrika/EU na de derde Afrika-EU-top (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 5.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (16-17 december 2010) - Instelling van een permanent crisismechanisme om de financiële stabiliteit van de eurozone te waarborgen (debat)
 6.Burgerinitiatief (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor het programma Een Leven Lang Leren, voor het programma Concurrentievermogen en innovatie en voor Palestina (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, als gewijzigd door de Raad (stemming)
  
7.3.Standpunt van het Parlement inzake de nieuwe ontwerpbegroting voor 2011, als gewijzigd door de Raad (stemming)
 8.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 9.Stemmingen (voortzetting)
  
9.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Noord-Holland ICT/Nederland (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Ratingbureaus ***I (stemming)
  
9.4.Intrekking van richtlijnen inzake metrologie ***I (stemming)
  
9.5.Burgerinitiatief ***I (stemming)
  
9.6.Presentatie van het werkprogramma van de Commissie voor 2011 (stemming)
  
9.7.De toekomst van het strategisch partnerschap Afrika/EU na de derde Afrika-EU-top (stemming)
  
9.8.Grondrechten in de Europese Unie (2009) - Effectieve tenuitvoerlegging na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (stemming)
  
9.9.De gevolgen van adverteren voor het consumentengedrag (stemming)
  
9.10.Actieplan voor energie-efficiëntie (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Economisch bestuur en artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (debat)
 14.De mensenrechten in de wereld in 2009 en het EU-mensenrechtenbeleid (debat)
 15.Samenstelling Parlement
 16.Een nieuwe strategie voor Afghanistan (debat)
 17.Resultaat van de NAVO-Top in Lissabon (debat)
 18.Situatie in Ivoorkust (debat)
 19.Controle door de lidstaten op de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie ***I (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


NOTULEN

WOENSDAG 15 DECEMBER 2010

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.35 uur geopend.


2. Presentatie van het werkprogramma van de Commissie voor 2011 (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Presentatie van het werkprogramma van de Commissie voor 2011

Het debat heeft op 23 november 2010 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 23.11.2010).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Martin Schulz en Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2011 (B7-0688/2010);

- József Szájer en Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2011 (B7-0689/2010);

- Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2011 (B7-0690/2010);

- Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2011 (B7-0697/2010);

- Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2011 (B7-0701/2010);

- Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, over de prioriteiten van het Europees Parlement met betrekking tot het werkprogramma van de Commissie voor 2011 (B7-0702/2010).

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 15.12.2010.


3. De toekomst van het strategisch partnerschap Afrika/EU na de derde Afrika-EU-top (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De toekomst van het strategisch partnerschap Afrika/EU na de derde Afrika-EU-top

Het debat heeft op 24 november 2010 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 24.11.2010).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over de gezamenlijke strategie Afrika-EU vóór de derde topontmoeting Afrika-EU (B7-0693/2010);

- Nirj Deva en Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, over de gezamenlijke strategie Afrika-EU na de derde topontmoeting Afrika-EU (B7-0694/2010);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Michael Cashman en Zita Gurmai, namens de S&D-Fractie, over de toekomst van het strategisch partnerschap Afrika-EU na de derde EU-Afrika-top (B7-0695/2010);

- Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek en Gay Mitchell, namens de PPE-Fractie, over de toekomst van het strategisch partnerschap Afrika/EU aan de vooravond van de derde topontmoeting Afrika/EU (B7-0696/2010);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl en Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, over de toekomst van het strategisch partnerschap Afrika/EU na de derde topontmoeting Afrika-EU in Tripoli (B7-0698/2010);

- Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau, Jacky Hénin en Jean-Luc Mélenchon, namens de GUE/NGL-Fractie, over de toekomst van het strategisch partnerschap Afrika/EU aan de vooravond van de 3e topontmoeting Afrika-EU (B7-0699/2010).

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 15.12.2010.


4. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Ontwerpverordening van de Commissie van [...] tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer van keukengerei van polyamide of melaminekunststof van oorsprong of verzonden uit de Volksrepubliek China en de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China (D009364/03 - 2010/3014(RPS) - termijn: 10/03/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpverordening van de Commissie van [...] tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (D010438/04 - 2010/2990(RPS) - termijn: 02/03/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI

- Ontwerpverordening (EU) van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft bijlage XVII (cadmium) (D010507/02 - 2010/3011(RPS) - termijn: 09/03/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Ontwerpverordening van de Commissie betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem telematicatoepassingen ten dienste van passagiers van het trans-Europees spoorwegsysteem (D011189/03 - 2010/3001(RPS) - termijn: 07/03/2011)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Ontwerpbesluit van de Commissie betreffende de publicatie en het beheer van het referentiedocument als bedoeld in artikel 27, lid 4, van Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (D011509/03 - 2010/2988(RPS) - termijn: 26/02/2011)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Ontwerprichtlijn van de Commissie van [...] tot wijziging van bijlage V bij Richtlijn 2004/33/EG ten aanzien van maximale pH waarden voor trombocytenconcentraten tegen het einde van de bewaartermijn (D011635/02 - 2010/3012(RPS) - termijn: 10/03/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpverordening (EU) nr. .../.. van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie betreft (D011699/02 - 2010/2994(RPS) - termijn: 03/03/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Ontwerpverordening (EU) nr. …/… van de Commissie van […] tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 458/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming (Essobs), wat het op gang brengen van de verzameling van volledige gegevens voor de Essobs-module over netto sociale uitkeringen betreft (D011715/01 - 2010/2974(RPS) - termijn: 20/02/2011)
verwezen naar ten principale: EMPL

- Ontwerpverordening (EU) nr. …/… van de Commissie van […] tot vaststelling van de specificaties voor de speciale module 2012 over de overgang van werk naar pensionering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad (D011739/02 - 2010/2975(RPS) - termijn: 20/02/2011)
verwezen naar ten principale: EMPL

- Ontwerpverordening (EU) nr. …/… van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, wat statistieken over doodsoorzaken betreft (D011828/02 - 2010/2985(RPS) - termijn: 25/02/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: EMPL

- Ontwerpverordening (EU) nr. …/… van de Commissie van […] tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, wat statistieken over arbeidsongevallen betreft (D011830/01 - 2010/2976(RPS) - termijn: 20/02/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: EMPL

- Ontwerpverordening (EU) nr. …/.. van de Commissie tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (D012014/01 - 2010/2983(RPS) - termijn: 25/02/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerprichtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken (voor de EER relevante tekst) (D012114/01 - 2010/2993(RPS) - termijn: 02/03/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI


5. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (16-17 december 2010) - Instelling van een permanent crisismechanisme om de financiële stabiliteit van de eurozone te waarborgen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (16-17 december 2010)

Mondelinge vraag (O-199/2010) van Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Instelling van een permanent crisismechanisme om de financiële stabiliteit van de eurozone te waarborgen (B7-0659/2010).

Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie, en Nigel Farage, namens de EFD-Fractie.

Sharon Bowles licht de mondelinge vraag toe.

Olli Rehn (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen.

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Martin Schulz en Victor Boştinaru, die Werner Langen “blauwe kaart”-vragen stelt, welke laatstgenoemde beantwoordt.

Het woord wordt gevoerd door Stephen Hughes, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Nikolaos Chountis, Timo Soini, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira en Wolf Klinz.

VOORZITTER: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vicky Ford, Alain Lamassoure, Zoran Thaler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Othmar Karas, Anni Podimata, Gunnar Hökmark, die tevens ingaat op vijf “blauwe kaart”-vragen van respectievellijk Martin Schulz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Werner Langen en Anni Podimata.

Het woord wordt gevoerd door Ioannis Kasoulides, Gay Mitchell, Tunne Kelam en Jean-Paul Gauzès.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Angelika Werthmann, Jean-Pierre Audy, Edite Estrela en Bogusław Liberadzki.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn, Hannes Swoboda en Proinsias De Rossa, beide laatstgenoemden over het verloop van het debat, en Olivier Chastel.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, over de instelling van een permanent crisismechanisme ter bescherming van de financiële stabiliteit van het eurogebied (B7-0733/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 16.12.2010.


6. Burgerinitiatief (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Co-rapporteurs: Zita Gurmai en Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Zita Gurmai en Alain Lamassoure leiden het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Gerald Häfner (rapporteur voor advies van de Commissie PETI).

Het woord wordt gevoerd door Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad) en Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Kinga Göncz en Cecilia Wikström (rapporteurs voor advies van de Commissie LIBE), Íñigo Méndez de Vigo, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Morten Messerschmidt, namens de EFD-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, Mariya Nedelcheva, Victor Boştinaru, Andrew Duff, Marek Henryk Migalski, Bairbre de Brún, Daniël van der Stoep, Anna Maria Corazza Bildt, Hannes Swoboda, Tadeusz Cymański, Diane Dodds, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Erminia Mazzoni, Matthias Groote, György Schöpflin, Sylvie Guillaume, Carlo Casini en Jo Leinen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu, Izaskun Bilbao Barandica, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Kriton Arsenis, Constance Le Grip en Judith A. Merkies.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič, Olivier Chastel, Zita Gurmai en Alain Lamassoure.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 15.12.2010.


VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy, op grond van de artikelen 146 en 148 van het Reglement, over de meertaligheid in het Europees Parlement.


7.1. Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor het programma Een Leven Lang Leren, voor het programma Concurrentievermogen en innovatie en voor Palestina (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument [COM(2010)0760 - C7-0398/2010- 2010/2293(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Reimer Böge (A7-0367/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0474)


7.2. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, als gewijzigd door de Raad (stemming)

Ontwerpamendementen op het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, als gewijzigd door de Raad (alle afdelingen).

Volgens de bepalingen in de verdragen is voor de aanneming van ontwerpamendementen de meerderheid van de leden van het Europees Parlement vereist.

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

De vijf ontwerpamendementen worden verworpen.

Het woord werd gevoerd door:

Martin Schulz, vóór de stemming over amendement 13, over dit amendement.


7.3. Standpunt van het Parlement inzake de nieuwe ontwerpbegroting voor 2011, als gewijzigd door de Raad (stemming)

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, alle afdelingen, als gewijzigd door de Raad [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Begrotingscommissie. Co-rapporteurs: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska en Helga Trüpel (A7-0369/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0475)

Voerden het woord:

Vóór de stemming

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (rapporteur).

Na de stemming

Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad), om te constateren dat het Parlement het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting voor 2011 ongewijzigd had goedgekeurd en om zijn tevredenheid hierover uit te spreken.

De Voorzitter legde de volgende verklaring af:

«Voor het eerst hebben wij de procedure als vastgelegd in het Verdrag van Lissabon toegepast. Het Europees Parlement heeft het standpunt van de Raad van 10 december 2010 inzake het door de Commissie op 26 november 2010 ingediende ontwerp van algemene begroting goedgekeurd. De begrotingsprocedure is overeenkomstig artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie afgesloten. Overeenkomstig dit artikel en met name punt 4, letter a), constateer ik dat de begroting voor het begrotingsjaar 2011 definitief is vastgesteld

De Voorzitter verzoekt Alain Lamassoure (voorzitter van de Commissie BUDG), de corapporteurs Sidonia Elżbieta Jędrzejewska en Helga Trüpel, alsook Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad) en Janusz Lewandowski (lid van de Commissie) zich bij hem te vervoegen.

De Voorzitter gaat over tot ondertekening van de begroting.


8. Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)

Van 13.00 uur tot 13.30 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de uitreiking van de Sacharov-prijs aan Guillermo Fariñas.

In afwezigheid van de prijswinnaar legt de Voorzitter diens prijs neer op een lege stoel en luistert het Parlement naar een opgenomen redevoering van Guillermo Fariñas.


VOORZITTER: Stavros LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

9. Stemmingen (voortzetting)

Het woord wordt gevoerd door Nicole Sinclaire naar aanleiding van de uitreiking van de Sacharov-prijs.


9.1. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Noord-Holland ICT/Nederland (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2010)0685 - C7-0389/2010- 2010/2279(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0353/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0476)


9.2. Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de totstandbrenging van nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed [COM(2010)0105 - C7-0102/2010- 2010/0067(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0477)

Het woord werd gevoerd door:

Tadeusz Zwiefka (rapporteur), na de stemming.


9.3. Ratingbureaus ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus [COM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0478)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0478)

Het woord werd gevoerd door:

Jean-Paul Gauzès (rapporteur), vóór de stemming over amendement 81, om een mondeling amendement op dit amendement voor te stellen, dat in aanmerking werd genomen.


9.4. Intrekking van richtlijnen inzake metrologie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende intrekking van Richtlijnen 71/317/EEG, 71/347/EEG, 71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 76/766/EEG en 86/217/EEG van de Raad inzake metrologie [COM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0479)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0479)


9.5. Burgerinitiatief ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Co-rapporteurs: Zita Gurmai en Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0480)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0480)


9.6. Presentatie van het werkprogramma van de Commissie voor 2011 (stemming)

Het debat heeft op 23 november 2010 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 23.11.2010).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 15 december 2010 (punt 2 van de notulen van 15.12.2010).

Ontwerpresoluties B7-0688/2010, B7-0689/2010, B7-0690/2010, B7-0697/2010, B7-0701/2010 en B7-0702/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0688/2010

(ter vervanging van B7-0688/2010, B7-0689/2010 en B7-0697/2010):

ingediend door de volgende leden:

József Szájer en Joseph Daul, namens de PPE-Fractie,

Martin Schulz en Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie,

Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2010)0481)

(Ontwerpresoluties B7-0690/2010, B7-0701/2010 en B7-0702/2010 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Doris Pack, vóór de stemming over amendement 7, om een mondeling amendement op dit amendement voor te stellen, dat in aanmerking werd genomen.

József Szájer, vóór de stemming over amendement 14, om dit amendement in te trekken.

Hannes Swoboda, vóór de stemming over amendement 16, om een mondeling amendement op dit amendement voor te stellen, dat in aanmerking werd genomen.


9.7. De toekomst van het strategisch partnerschap Afrika/EU na de derde Afrika-EU-top (stemming)

Het debat heeft op 24 november 2010 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 24.11.2010).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 15 december 2010 (punt 3 van de notulen van 15.12.2010).

Ontwerpresoluties B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010, B7-0698/2010/rev en B7-0699/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0693/rev

(ter vervanging van B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010 en B7-0698/2010/rev):

ingediend door de volgende leden:

Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek en Gay Mitchell, namens de PPE-Fractie,

Miguel Angel Martínez Martínez, namens de S&D-Fractie,

Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie,

Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie,

Nirj Deva, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2010)0482)

(Ontwerpresolutie B7-0699/2010 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Michael Gahler, vóór de stemming over amendement 8, om een mondeling amendement op dit amendement voor te stellen, dat in aanmerking werd genomen.

Corien Wortmann-Kool, na de stemming, om op een probleem met de vertolking te wijzen.

Paul Rübig, na de stemming, over het verloop van de stemmingen.


9.8. Grondrechten in de Europese Unie (2009) - Effectieve tenuitvoerlegging na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (stemming)

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2009) - Effectieve tenuitvoerlegging na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon [2009/2161(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kinga Gál (A7-0344/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0483)


9.9. De gevolgen van adverteren voor het consumentengedrag (stemming)

Verslag over de gevolgen van adverteren voor het consumentengedrag [2010/2052(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0484)


9.10. Actieplan voor energie-efficiëntie (stemming)

Verslag over een herziening van het Actieplan voor energie-efficiëntie [2010/2107(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0485)


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, als gewijzigd door de Raad

Ashley Fox, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall

Verslag Sidonia Elżbieta Jędrzejewska en Helga Trüpel - A7-0369/2010

Peter Jahr, Daniel Hannan

Verslag Jean-Paul Gauzès - A7-0340/2010

Cristiana Muscardini, Peter Jahr

Verslag Sidonia Elżbieta Jędrzejewska en Helga Trüpel - A7-0369/2010

Barbara Matera

Verslag Anja Weisgerber - A7-0050/2010

Mario Pirillo

Verslag Zita Gurmai en Alain Lamassoure - A7-0350/2010

Clemente Mastella, Oriol Junqueras Vies, Jens Rohde, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, Sonia Alfano, Ashley Fox, Seán Kelly, Nicole Sinclaire

Presentatie van het werkprogramma van de Commissie voor 2011 - RC-B7-0688/2010

Jim Higgins, Philip Claeys

De toekomst van het strategisch partnerschap Afrika/EU na de derde Afrika-EU-top - RC-B7-0693/2010

Philip Claeys, Syed Kamall, Daniel Hannan

Presentatie van het werkprogramma van de Commissie voor 2011 -RC-B7-0688/2010

József Szájer

Verslag Kinga Gál - A7-0344/2010

Clemente Mastella, Antonello Antinoro, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen, Philip Claeys, Daniel Hannan

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Licia Ronzulli, die terugkomt op de woorden van Sonia Alfano.

°
° ° °

Verslag Philippe Juvin - A7-0338/2010

Mario Pirillo, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Verslag Bendt Bendtsen - A7-0331/2010

Jim Higgins, Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Sergio Paolo Francesco Silvestris over de woorden van Sonia Alfano.

°
° ° °

Verslag Bendt Bendtsen - A7-0331/2010

Seán Kelly


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Bernd Posselt heeft laten weten dat hij om technische redenen niet heeft kunnen deelnemen aan de stemmingen over het verslag A7-0367/2010, het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, als gewijzigd door de Raad, en amendement 21 op de gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0688/2010.

Robert Sturdy heeft laten weten dat hij om technische redenen niet heeft kunnen deelnemen aan de stemming over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, als gewijzigd door de Raad.

Iuliu Winkler heeft laten weten dat hij tijdens de stemmingen op 23 november 2010 vóór de ontwerpwetgevingsresolutie in het verslag Rapkay over staatssteun ter bevordering van de sluiting van niet-concurrentiekrachtige steenkoolmijnen (P7_TA(2010)0424) had willen stemmen, maar dit om technische redenen niet kon.


(De vergadering wordt om 14.45 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Economisch bestuur en artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (debat)

Mondelinge vraag (O-0200/2010) van Stephen Hughes, Pervenche Berès en Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, aan de Raad: Economisch bestuur en artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (B7-0660/2010)

Mondelinge vraag (O-0201/2010) van Stephen Hughes, Pervenche Berès en Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie,aan de Commissie: Economisch bestuur en artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (B7-0661/2010)

Pervenche Berès (auteur) licht de mondelinge vragen toe.

Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B7-0660/2010.

Janusz Lewandowski (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag B7-0661/2010.

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Morin-Chartier, namens de PPE-Fractie, Antolín Sánchez Presedo, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, en Proinsias De Rossa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Nikolaos Salavrakos en Andreas Mölzer.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski en Olivier Chastel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: 16 december 2010.


14. De mensenrechten in de wereld in 2009 en het EU-mensenrechtenbeleid (debat)

Verslag over het jaarverslag over de mensenrechten in de wereld in 2009 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie [2010/2202(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

Laima Liucija Andrikienė leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Leonidas Donskis, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, Nicole Sinclaire, niet-ingeschrevene, Filip Kaczmarek, Janusz Władysław Zemke, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Vittorio Prodi, Marietje Schaake, Peter van Dalen, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Edward McMillan-Scott, Tomasz Piotr Poręba, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Kinga Gál, Marek Henryk Migalski, Bogusław Sonik, Iva Zanicchi en Barbara Matera.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Maria Eleni Koppa, Antonyia Parvanova, Rui Tavares, Andrew Henry William Brons, Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Olle Schmidt, Andrzej Grzyb, Kristiina Ojuland, Jacek Protasiewicz en Heidi Hautala.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Laima Liucija Andrikienė.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 16.12.2010.


15. Samenstelling Parlement

De bevoegde Franse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Philippe Boulland tot lid van het Parlement, ter vervanging van Pascale Gruny, met ingang van 15 december 2010.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Philippe Boulland, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


16. Een nieuwe strategie voor Afghanistan (debat)

Verslag over een nieuwe strategie voor Afghanistan [2009/2217(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Pino Arlacchi leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Charles Goerens (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Ioannis Kasoulides, namens de PPE-Fractie, Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, Struan Stevenson, namens de ECR-Fractie, Joe Higgins, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Nick Griffin, niet-ingeschrevene, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Carl Haglund, Ryszard Czarnecki, Philippe Juvin, Thijs Berman, Zbigniew Ziobro, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Carlo Fidanza, Zoran Thaler en Elena Băsescu.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marielle De Sarnez, Giovanni Collino, Katarína Neveďalová, Andrew Henry William Brons, Norica Nicolai, Jaroslav Paška en Ioan Mircea Paşcu.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton en Pino Arlacchi.

Het woord wordt gevoerd door Csanád Szegedi, over het verloop van het debat, en Arnaud Danjean, over de Franse vertaling van het verslag.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 16.12.2010.


17. Resultaat van de NAVO-Top in Lissabon (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Resultaat van de NAVO-Top in Lissabon

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Adrian Severin, namens de S&D-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, David Campbell Bannerman, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Franziska Katharina Brantner, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Willy Meyer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Arnaud Danjean, Teresa Riera Madurell, Krzysztof Lisek, Kyriakos Mavronikolas, Ernst Strasser, Elena Băsescu, Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou en Tunne Kelam.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Katarína Neveďalová, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke en Charles Goerens.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Het debat wordt gesloten.


18. Situatie in Ivoorkust (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Ivoorkust

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, Isabelle Durant, namens de Verts/ALE-Fractie, Elie Hoarau, namens de GUE/NGL-Fractie, Salvatore Iacolino, Kader Arif, Charles Goerens en Niccolò Rinaldi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over de situatie in de Republiek Ivoorkust (B7-0707/2010);

- Cristian Dan Preda en Vito Bonsignore, namens de PPE-Fractie, over de toestand in Ivoorkust (B7-0716/2010);

- Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez en Kader Arif, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Ivoorkust (B7-0721/2010);

- Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Ivoorkust (B7-0722/2010);

- Isabelle Durant, namens de Verts/ALE-Fractie, over Ivoorkust (B7-0723/2010);

- Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Ivoorkust (B7-0724/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 16.12.2010.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter


19. Controle door de lidstaten op de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorschriften en algemene beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren [COM(2010)0083 - C7-0073/2010- 2010/0051(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A7-0355/2010)

József Szájer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Saïd El Khadraoui (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Danuta Maria Hübner (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Paolo De Castro (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Antolín Sánchez Presedo (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Klaus-Heiner Lehne, namens de PPE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Raffaele Baldassarre en Gianluca Susta.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič en József Szájer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 16.12.2010.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 452.508/OJJE).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.50 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid