Indeks 
Protokół
PDF 251kWORD 197k
Środa, 15 grudnia 2010 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Prezentacja programu prac Komisji na rok 2011 (złożone projekty rezolucji)
 3.Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego szczytu Afryka/UE (złożone projekty rezolucji)
 4.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 5.Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (16-17 grudnia 2010 r.) - Ustanowienie stałego mechanizmu kryzysowego w celu ochron stabilności finansowej strefy euro (debata)
 6.Inicjatywa obywatelska (debata)
 7.Głosowanie
  
7.1.Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby uczenia się przez całe życie, programu na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz Palestyny (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 po zmianach wprowadzonych przez Radę (głosowanie)
  
7.3.Stanowisko Parlamentu w sprawie nowego projektu budżetu na rok 2011 zmienionego przez Radę (głosowanie)
 8.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
9.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Noord Holland ICT/Holandia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.Prawo właściwe dla rozwodów i separacji prawej * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.3.Agencje ratingowe ***I (głosowanie)
  
9.4.Uchylenie dyrektyw w odniesieniu do metrologii ***I (głosowanie)
  
9.5.Inicjatywa obywatelska ***I (głosowanie)
  
9.6.Prezentacja programu prac Komisji na rok 2011 (głosowanie)
  
9.7.Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego szczytu Afryka/UE (głosowanie)
  
9.8.Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) - skuteczne wdrażanie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony (głosowanie)
  
9.9.Wpływ reklamy na zachowania konsumentów (głosowanie)
  
9.10.Plan działania na rzecz efektywności energetycznej (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Zarządzanie gospodarcze i art. 9 traktatu lizbońskiego (debata)
 14.Prawa człowieka na świecie w roku 2009 i polityka UE w tej dziedzinie (debata)
 15.Skład Parlamentu
 16.Nowa strategia dla Afganistanu (debata)
 17.Wyniki szczytu NATO w Lizbonie (debata)
 18.Sytuacja w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (debata)
 19.Kontrola państw członkowskich nad wykonywaniem uprawnień wykonawczych przez Komisję ***I (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.35.


2. Prezentacja programu prac Komisji na rok 2011 (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Prezentacja programu prac Komisji na rok 2011

Debata odbyła się dnia 23 listopada 2010 r. (pkt 14 protokołu z dnia 23.11.2010 r.).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Martin Schulz i Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, w sprawie programu prac Komisji na rok 2011 (B7-0688/2010);

- József Szájer i Joseph Daul w imieniu grupy PPE, w sprawie programu prac Komisji na rok 2011 (B7-0689/2010);

- Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie programu prac Komisji na rok 2011 (B7-0690/2010);

- Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, w sprawie programu prac Komisji na rok 2011 (B7-0697/2010);

- Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie programu prac Komisji na rok 2011 (B7-0701/2010);

- Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na 2011 r. (B7-0702/2010).

Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 15.12.2010.


3. Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego szczytu Afryka/UE (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego szczytu Afryka/UE

Debata odbyła się dnia 24 listopada 2010 (pkt 15 protokołu z dnia 24.11.2010).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie wspólnej strategii Afryka–UE przed trzecim szczytem Afryka-UE (B7-0693/2010);

- Nirj Deva i Jan Zahradil w imieniu grupy ECR w sprawie wspólnej strategii Afryka–UE po trzecim szczycie Afryka-UE (B7-0694/2010);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Michael Cashman i Zita Gurmai w imieniu grupy S&D w sprawie przyszłości partnerstwa strategicznego Afryka-Unia Europejska po trzecim szczycie UE-Afryka (B7-0695/2010);

- Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek i Gay Mitchell w imieniu grupy PPE w sprawie przyszłości partnerstwa strategicznego Afryka-UE w przeddzień trzeciego szczytu Afryka-UE (B7-0696/2010);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl i Fiona Hall w imieniu grupy ALDE w sprawie przyszłości wspólnej strategii Afryka-UE po trzecim szczycie Afryka-UE (B7-0698/2010);

- Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau, Jacky Hénin i Jean-Luc Mélenchon w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie przyszłości partnerstwa strategicznego UE-Afryka przed trzecim szczytem UE-Afryka (B7-0699/2010).

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 15.12.2010.


4. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji ustanawiającego specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong (D009364/03 - 2010/3014(RPS) - termin: 10/03/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy. (D010438/04 - 2010/2990(RPS) - termin: 02/03/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (kadm) (D010507/02 - 2010/3011(RPS) - termin: 09/03/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne na potrzeby przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei (D011189/03 - 2010/3001(RPS) - termin: 07/03/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Projekt decyzji Komisji w sprawie publikacji dokumentu referencyjnego i administrowania dokumentem referencyjnym, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (D011509/03 - 2010/2988(RPS) - termin: 26/02/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Projekt dotyczący dyrektywy Komisji z dnia […] r. zmieniającej załącznik V do dyrektywy 2004/33/WE w odniesieniu do najwyższych wartości pH dla koncentratów płytek krwi pod koniec okresu przechowywania (D011635/02 - 2010/3012(RPS) - termin: 10/03/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) nr …/.. r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (D011699/02 - 2010/2994(RPS) - termin: 03/03/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Projekt rozporządzenia Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do rozpoczęcia pełnego gromadzenia danych dla modułu ESSPROS dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej (D011715/01 - 2010/2974(RPS) - termin: 20/02/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL

- Projekt rozporządzenia Komisji (UE) nr .../.. z dnia […] r. przyjmującego specyfikacje modułu ad hoc, obejmującego rok 2012, dotyczącego przechodzenia na emeryturę, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (D011739/02 - 2010/2975(RPS) - termin: 20/02/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL

- Projekt rozporządzenia Komisji (UE) nr … z dnia ... r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących przyczyn zgonu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (D011828/02 - 2010/2985(RPS) - termin: 25/02/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: EMPL

- Projekt rozporządzenia Komisji (UE) nr …/.. z dnia […] r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących wypadków przy pracy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (D011830/01 - 2010/2976(RPS) - termin: 20/02/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: EMPL

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… wykonujące i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów (D012014/01 - 2010/2983(RPS) - termin: 25/02/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący dyrektywy Komisji zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Tekst mający znaczenie dla EOG) (D012114/01 - 2010/2993(RPS) - termin: 02/03/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI


5. Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (16-17 grudnia 2010 r.) - Ustanowienie stałego mechanizmu kryzysowego w celu ochron stabilności finansowej strefy euro (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (16-17 grudnia 2010 r.)

Pytanie ustne (O-199/2010), które skierowała do Komisji Sharon Bowles w imieniu komisji ECON: Ustanowienie stałego mechanizmu kryzysowego chroniącego stabilność finansową strefy euro (B7-0659/2010).

Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, i Nigel Farage w imieniu grupy EFD.

Sharon Bowles zadała pytanie ustne.

Olli Rehn (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrał Werner Langen.

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Martin Schulz i Victor Boştinaru, aby zadać Wernerowi Langenowi pytania poprzez podniesienie niebieskiej kartki, na które ten ostatni udzielił odpowiedzi.

Głos zabrali: Stephen Hughes, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Nikolaos Chountis, Timo Soini, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira i Wolf Klinz.

PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Vicky Ford, Alain Lamassoure, Zoran Thaler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Othmar Karas, Anni Podimata, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pięć pytań, które zadali odpowiednio Martin Schulz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Werner Langen i Anni Podimata po podniesieniu niebieskiej kartki.

Głos zabrali: Ioannis Kasoulides, Gay Mitchell, Tunne Kelam i Jean-Paul Gauzès.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Angelika Werthmann, Jean-Pierre Audy, Edite Estrela i Bogusław Liberadzki.

Głos zabrali: Olli Rehn, Hannes Swoboda i Proinsias De Rossa, z czego dwaj ostatni w sprawie przebiegu debaty, oraz Olivier Chastel.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Projekt rezolucji złożony na zakończenie debaty zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu.

- Sharon Bowles w imieniu komisji ECON w sprawie utworzenia stałego mechanizmu kryzysowego służącego ochronie stabilności finansowej strefy euro (B7-0733/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 16.12.2010.


6. Inicjatywa obywatelska (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Zita Gurmai i Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Zita Gurmai i Alain Lamassoure przedstawili swoje sprawozdanie.

Głos zabrał Gerald Häfner (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI).

Głos zabrali: Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady) i Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Kinga Göncz i Cecilia Wikström (sprawozdawczynie komisji opiniodawczej LIBE), Íñigo Méndez de Vigo w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Morten Messerschmidt w imieniu grupy EFD, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Mariya Nedelcheva, Victor Boştinaru, Andrew Duff, Marek Henryk Migalski, Bairbre de Brún, Daniël van der Stoep, Anna Maria Corazza Bildt, Hannes Swoboda, Tadeusz Cymański, Diane Dodds, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Erminia Mazzoni, Matthias Groote, György Schöpflin, Sylvie Guillaume, Carlo Casini i Jo Leinen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu, Izaskun Bilbao Barandica, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Kriton Arsenis, Constance Le Grip i Judith A. Merkies.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič, Olivier Chastel, Zita Gurmai i Alain Lamassoure.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 15.12.2010.


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

Głos zabrał Jean-Pierre Audy na mocy art. 146 i 148 Regulaminu w sprawie wielojęzyczności w Parlamencie Europejskim.


7.1. Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby uczenia się przez całe życie, programu na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz Palestyny (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności [COM(2010)0760 - C7-0398/2010- 2010/2293(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0367/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0474)


7.2. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 po zmianach wprowadzonych przez Radę (głosowanie)

Projekty poprawek do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje).

Zgodnie z przepisami traktatowymi, aby zostać przyjęte, projekty poprawek muszą otrzymać głosy większości posłów do Parlamentu Europejskiego.

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

Odrzucono pięć projektów poprawek.

Wystąpienia

Martin Schulz przed głosowaniem nad poprawką13 w sprawie tej poprawki.


7.3. Stanowisko Parlamentu w sprawie nowego projektu budżetu na rok 2011 zmienionego przez Radę (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i Helga Trüpel (A7-0369/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0475)

Wystąpienia

Przed głosowaniem

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (sprawozdawca).

Przed głosowaniem

Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady) stwierdził, że Parlament przyjął bez poprawek stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu na rok budżetowy 2011 i wyraził zadowolenie z takiego wyniku.

Przewodniczący złożył następujące oświadczenie:

«Pierwszy raz postępowaliśmy zgodnie procedurę traktatu lizbońskiego. Parlament Europejski zatwierdził stanowisko Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego przedstawionego przez Komisję w dniu 26 listopada 2010 r. Procedura budżetowa została zakończona zgodnie z art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z art. ust. 4 lit. a) traktatu niniejszym stwierdzam, że budżet na rok budżetowy 2011 został ostatecznie przyjęty

Przewodniczący poprosił Alaina Lamassoure´a (przewodniczący komisji BUDG) , współsprawozdawczynie Sidonię Elżbietę Jędrzejewską i Helgę Trüpel, Oliviera Chastela (urzędujący przewodniczący Rady) i Janusza Lewandowskiego (członek Komisji), aby do niego podeszli.

Przewodniczący przystąpił do podpisania budżetu.


8. Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)

W godzinach od 13.00 do 13.30 Parlament zebrał się na uroczystym posiedzeniu z okazji wręczenia Nagrody im. Sacharowa Guillermo Fariñasowi.

Ze względu na nieobecność laureata, przewodniczący położył jego dyplom na pustym krześle, a zgromadzenie wysłuchało przemówienia nagranego przez Guillermo Fariñasa.


PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

9. Głosowanie (ciąg dalszy)

Głos zabrał Nicole Sinclaire w związku z wręczeniem Nagrody im. Sacharowa


9.1. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Noord Holland ICT/Holandia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiedzy Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0685 - C7-0389/2010- 2010/2279(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0353/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0476)


9.2. Prawo właściwe dla rozwodów i separacji prawej * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego w życie wzmocnioną współpracę w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawej [COM(2010)0105 - C7-0102/2010- 2010/0067(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0477)

Wystąpienia

Tadeusz Zwiefka (sprawozdawca) po głosowaniu.


9.3. Agencje ratingowe ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych [COM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0478)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0478)

Wystąpienia

Jean-Paul Gauzès (sprawozdawca) przed głosowaniem nad popr. 81, aby zaproponować poprawkę ustną do tej poprawki, którą przyjęto.


9.4. Uchylenie dyrektyw w odniesieniu do metrologii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywy Rady 71/317/EWG, 71/347/EWG, 71/349/EWG, 74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG w odniesieniu do metrologii [COM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0479)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0479)


9.5. Inicjatywa obywatelska ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Zita Gurmai i Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0480)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0480)


9.6. Prezentacja programu prac Komisji na rok 2011 (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 23 listopada 2010 (pkt 14 protokołu z dnia 23.11.2010).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 15 grudnia 2010 (pkt 2 protokołu z dnia 15.12.2010).

Projekty rezolucji B7-0688/2010, B7-0689/2010, B7-0690/2010, B7-0697/2010, B7-0701/2010 i B7-0702/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0688/2010

(zastępujący B7-0688/2010, B7-0689/2010 i B7-0697/2010):

złożony przez następujących posłów:

József Szájer i Joseph Daul w imieniu grupy PPE,

Martin Schulz i Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D,

Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE.

Przyjęto (P7_TA(2010)0481)

(Projekty rezolucji B7-0690/2010, B7-0701/2010 i B7-0702/2010 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Doris Pack przed głosowaniem nad poprawką 7, aby zaproponować poprawkę ustną do tej poprawki, którą przyjęto.

József Szájer przed głosowaniem nad poprawką 14, aby wycofać tę poprawkę.

Hannes Swoboda przed głosowaniem nad poprawką 16, aby zgłosić poprawkę ustną do tej poprawki, którą przyjęto.


9.7. Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego szczytu Afryka/UE (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 24 listopada 2010 (pkt 15 protokołu z dnia 24.11.2010).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 15 grudnia 2010 (pkt 3 protokołu z dnia 15.12.2010).

Projekty rezolucji B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010, B7-0698/2010/rév i B7-0699/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0693/rév

(zastępujący B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010 i B7-0698/2010/rév):

złożony przez następujących posłów:

Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek i Gay Mitchell w imieniu grupy PPE,

Miguel Angel Martínez Martínez w imieniu grupy S&D,

Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE,

Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE,

Nirj Deva w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2010)0482)

(Projekt rezolucji B7-0699/2010 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Michael Gahler przed głosowaniem nad poprawką 8, aby zaproponować poprawkę ustną do tej poprawki, którą przyjęto.

Corien Wortmann-Kool po głosowaniu, aby zgłosić problem z tłumaczeniem ustnym.

Paul Rübig po głosowaniu w sprawie jego przebiegu.


9.8. Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) - skuteczne wdrażanie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2009) - skuteczne wdrażanie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony [2009/2161(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Kinga Gál (A7-0344/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0483)


9.9. Wpływ reklamy na zachowania konsumentów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wpływu reklamy na zachowania konsumentów [2010/2052(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0484)


9.10. Plan działania na rzecz efektywności energetycznej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu Planu działania na rzecz efektywności energetycznej [2010/2107(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0485)


10. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 po zmianach wprowadzonych przez Radę

Ashley Fox, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall

Sprawozdanie Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i Helga Trüpel - A7-0369/2010

Peter Jahr, Daniel Hannan

Sprawozdanie Jean-Paul Gauzès - A7-0340/2010

Cristiana Muscardini, Peter Jahr

Sprawozdanie Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i Helga Trüpel - A7-0369/2010

Barbara Matera

Sprawozdanie Anja Weisgerber - A7-0050/2010

Mario Pirillo

Sprawozdanie Zita Gurmai i Alain Lamassoure - A7-0350/2010

Clemente Mastella, Oriol Junqueras Vies, Jens Rohde, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, Sonia Alfano, Ashley Fox, Seán Kelly, Nicole Sinclaire

Prezentacja programu prac Komisji na rok 2011 - RC-B7-0688/2010

Jim Higgins, Philip Claeys

Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego szczytu Afryka/UE - RC-B7-0693/2010

Philip Claeys, Syed Kamall, Daniel Hannan

Prezentacja programu prac Komisji na rok 2011 -RC-B7-0688/2010

József Szájer

Sprawozdanie Kinga Gál - A7-0344/2010

Clemente Mastella, Antonello Antinoro, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen, Philip Claeys, Daniel Hannan

°
° ° °

Głos zabrała Licia Ronzulli, która nawiązała do wystąpienia Sonii Alfano.

°
° ° °

Sprawozdanie Philippe Juvin - A7-0338/2010

Mario Pirillo, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Sprawozdanie Bendt Bendtsen - A7-0331/2010

Jim Higgins, Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen

°
° ° °

Głos zabrał Sergio Paolo Francesco Silvestris w sprawie wypowiedzi Sonii Alfano.

°
° ° °

Sprawozdanie Bendt Bendtsen - A7-0331/2010

Seán Kelly


11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Bernd Posselt poinformował, że z przyczyn technicznych nie mógł wziąć udziału w głosowaniach nad sprawozdaniem A7-0367/2010, nad projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 po zmianach wprowadzonych rzez Radę oraz nad poprawką 21 do wspólnego projektu rezolucji RC-B7-0688/2010.

Robert Sturdy poinformował, że z przyczyn technicznych nie mógł wziąć udziału w głosowaniu nad projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 po zmianach wprowadzonych rzez Radę.

Iuliu Winkler poinformował, że w głosowaniu w dniu 23 listopada 2010 r. chciał zagłosować za rezolucją legislacyjną dotyczącą sprawozdania Rapkaya w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (P7_TA(2010)0424), lecz nie mógł tego uczynić z przyczyn technicznych.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.45 i wznowione o 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

12. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Zarządzanie gospodarcze i art. 9 traktatu lizbońskiego (debata)

Pytanie ustne (O-0200/2010), które skierowali do Rady Stephen Hughes, Pervenche Berès i Udo Bullmann w imieniu grupy S&D: Zarządzanie gospodarcze i art. 9 traktatu lizbońskiego (B7-0660/2010)

Pytanie ustne (O-0201/2010), które skierowali do Komisji Stephen Hughes, Pervenche Berès i Udo Bullmann w imieniu grupy S&D: Zarządzanie gospodarcze i art. 9 traktatu lizbońskiego (B7-0661/2010)

Pervenche Berès (autorka) zadała pytania ustne.

Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie B7-0660/2010.

Janusz Lewandowski (członek Komisji) odpowiedział na pytanie B7-0661/2010.

Głos zabrali: Elisabeth Morin-Chartier w imieniu grupy PPE, Antolín Sánchez Presedo w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, i Proinsias De Rossa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Nikolaos Salavrakos i Andreas Mölzer.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski i Olivier Chastel.

Debata została zamknięta.


14. Prawa człowieka na świecie w roku 2009 i polityka UE w tej dziedzinie (debata)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka na świecie w roku 2009 i polityki Unii Europejskiej w tej dziedzinie [2010/2202(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych.Sprawozdawczyni: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

Laima Liucija Andrikienė przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Inese Vaidere w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Leonidas Donskis w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Nicole Sinclaire niezrzeszona, Filip Kaczmarek, Janusz Władysław Zemke, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Vittorio Prodi, Marietje Schaake, Peter van Dalen, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Edward McMillan-Scott, Tomasz Piotr Poręba, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Kinga Gál, Marek Henryk Migalski, Bogusław Sonik, Iva Zanicchi i Barbara Matera.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Maria Eleni Koppa, Antonyia Parvanova, Rui Tavares, Andrew Henry William Brons, Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Olle Schmidt, Andrzej Grzyb, Kristiina Ojuland, Jacek Protasiewicz i Heidi Hautala.

Głos zabrała Catherine Ashton.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Laima Liucija Andrikienė.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 16.12.2010.


15. Skład Parlamentu

Właściwe organy francuskie powiadomiły o powołaniu Philippe´a Boullanda w miejsce Pascale Gruny na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 15 grudnia 2010.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Philippe Boulland bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


16. Nowa strategia dla Afganistanu (debata)

Sprawozdanie w sprawie nowej strategii dla Afganistanu [2009/2217(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Pino Arlacchi przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Charles Goerens (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Ioannis Kasoulides w imieniu grupy PPE, Norbert Neuser w imieniu grupy S&D, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, Struan Stevenson w imieniu grupy ECR, Joe Higgins w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Nick Griffin niezrzeszony, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Carl Haglund, Ryszard Czarnecki, Philippe Juvin, Thijs Berman, Zbigniew Ziobro, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Carlo Fidanza, Zoran Thaler i Elena Băsescu.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Cristian Dan Preda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marielle De Sarnez, Giovanni Collino, Katarína Neveďalová, Andrew Henry William Brons, Norica Nicolai, Jaroslav Paška i Ioan Mircea Paşcu.

Głos zabrali: Catherine Ashton i Pino Arlacchi.

Głos zabrali: Csanád Szegedi, w sprawie przebiegu debaty, oraz Arnaud Danjean, w sprawie tłumaczenia sprawozdania na język francuski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 16.12.2010.


17. Wyniki szczytu NATO w Lizbonie (debata)

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Wyniki szczytu NATO w Lizbonie

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Adrian Severin w imieniu grupy S&D, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, David Campbell Bannerman w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Franziska Katharina Brantner, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Willy Meyer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Arnaud Danjean, Teresa Riera Madurell, Krzysztof Lisek, Kyriakos Mavronikolas, Ernst Strasser, Elena Băsescu, Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou i Tunne Kelam.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Katarína Neveďalová, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke i Charles Goerens.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Debata została zamknięta.


18. Sytuacja w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (debata)

Oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel ds. WPZiB: Sytuacja w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Elie Hoarau w imieniu grupy GUE/NGL, Salvatore Iacolino, Kader Arif, Charles Goerens i Niccolò Rinaldi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Elena Băsescu.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (B7-0707/2010);

- Cristian Dan Preda i Vito Bonsignore w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (B7-0716/2010);

- Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez i Kader Arif w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji w Wybrzeżu Kości Słoniowej sur la situation en Côte d'Ivoire (B7-0721/2010);

- Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji w Wybrzeżu Kości Słoniowej on the situation in Côte d'Ivoire (B7-0722/2010);

- Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie wybrzeża Kości Słoniowej (B7-0723/2010);

- Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w Wybrzeżu Kości Słoniowej (B7-0724/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 16.12.2010.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący


19. Kontrola państw członkowskich nad wykonywaniem uprawnień wykonawczych przez Komisję ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję [COM(2010)0083 - C7-0073/2010- 2010/0051(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A7-0355/2010)

József Szájer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Gay Mitchell (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Saïd El Khadraoui (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Danuta Maria Hübner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Paolo De Castro (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Antolín Sánchez Presedo (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Klaus-Heiner Lehne w imieniu grupy PPE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Raffaele Baldassarre i Gianluca Susta.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič i József Szájer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 16.12.2010.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 452.508/OJJE).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 20.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności