Kazalo 
Zapisnik
PDF 237kWORD 190k
Sreda, 15. december 2010 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predstavitev delovnega programa Komisije za leto 2011 (vloženi predlogi resolucij)
 3.Prihodnost strateškega partnerstva med Afriko in EU v po tretjem vrhunskem srečanju EU-Afrika (vloženi predlogi resolucij)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)
 5.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (16. - 17. december 2010) - Vzpostavitev stalnega kriznega mehanizma za ohranjanje finančne stabilnosti v evroobmočju (razprava)
 6.Državljanska pobuda (razprava)
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za program vseživljenjskega učenja, program za konkurenčnost in inovacije ter za Palestino (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, kot ga je spremenil Svet (glasovanje)
  
7.3.Stališče Parlamenta o novem predlogu proračuna za leto 2011, kot ga je spremenil Svet (glasovanje)
 8.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
9.1.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Noord Holland ICT/Nizozemska (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Bonitetne agencije ***I (glasovanje)
  
9.4.Razveljavitev direktiv o meroslovju ***I (glasovanje)
  
9.5.Državljanska pobuda ***I (glasovanje)
  
9.6.Predstavitev delovnega programa Komisije za leto 2011 (glasovanje)
  
9.7.Prihodnost strateškega partnerstva med Afriko in EU v po tretjem vrhunskem srečanju EU-Afrika (glasovanje)
  
9.8.Temeljne pravice v Evropski uniji (2009) - učinkovito izvajanje po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe (glasovanje)
  
9.9.Vpliv oglaševanja na vedenje potrošnikov (glasovanje)
  
9.10.Akcijski načrt o energetski učinkovitosti (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Gospodarsko upravljanje in člen 9 Lizbonske pogodbe (razprava)
 14.Človekove pravice v svetu v letu 2009 in politika Evropske unije na tem področju (razprava)
 15.Sestava Parlamenta
 16.Nova strategija za Afganistan (razprava)
 17.Izid vrhunskega srečanja Nata v Lizboni (razprava)
 18.Razmere v Slonokoščeni obali (razprava)
 19.Nadzor držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil Komisije ***I (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.35.


2. Predstavitev delovnega programa Komisije za leto 2011 (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Predstavitev delovnega programa Komisije za leto 2011

Razprava je potekala 23. novembra 2010 (točka 14 zapisnika z dne 23.11.2010).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Martin Schulz in Hannes Swoboda v imenu skupine S&D o delovnem programu Komisije za leto 2011 (B7-0688/2010);

- József Szájer in Joseph Daul v imenu skupine PPE o delovnem programu Komisije za leto 2011 (B7-0689/2010);

- Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE o delovnem programu Komisije za leto 2011 (B7-0690/2010);

- Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE o delovnem programu Komisije za leto 2011 (B7-0697/2010);

- Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL o delovnem programu Evropske komisije za leto 2011 (B7-0701/2010);

- Malcolm Harbour v imenu skupine ECR o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta za delovni program Komisije za leto 2011 (B7-0702/2010).

Glasovanje: točka 9.6 zapisnika z dne 15.12.2010.


3. Prihodnost strateškega partnerstva med Afriko in EU v po tretjem vrhunskem srečanju EU-Afrika (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Prihodnost strateškega partnerstva med Afriko in EU v po tretjem vrhunskem srečanju EU-Afrika

Razprava je potekala 24. novembra 2010 (točka 15 zapisnika z dne 24.11.2010).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE o skupni strategiji EU-Afrika pred tretjim vrhunskim srečanjem Afrika-EU (B7-0693/2010);

- Nirj Deva in Jan Zahradil v imenu skupine ECR o skupni strategiji Afrike-EU po 3. vrhunskem srečanju Afrika-EU (B7-0694/2010);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Michael Cashman in Zita Gurmai v imenu skupine S&D o prihodnosti strateškega partnerstva med Afriko in Evropsko unijo po tretjem vrhu EU-Afrika (B7-0695/2010);

- Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek in Gay Mitchell v imenu skupine PPE o prihodnosti strateškega partnerstva Afrika/EU pred tretjim vrhovnim srečanjem Afrika/EU (B7-0696/2010);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl in Fiona Hall v imenu skupine ALDE o prihodnosti strateškega partnerstva med Afriko in EU po tretjem vrhunskem srečanju Afrika-EU (B7-0698/2010);

- Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau, Jacky Hénin in Jean-Luc Mélenchon v imenu skupine GUE/NGL o prihodnosti strateškega partnerstva med Afriko in EU v pričakovanju tretjega vrha EU-Afrika (B7-0699/2010).

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika z dne 15.12.2010.


4. Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Osnutek uredbe Komisije z dne […] o posebnih pogojih in podrobnih postopkih za uvoz polimerne kuhinjske posode iz poliamida in melamina, ki je po poreklu ali je bila poslana iz Ljudske republike Kitajske in Kitajskega posebnega upravnega območja Hongkong (D009364/03 - 2010/3014(RPS) - rok: 10/03/2011)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije z dne o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta št. 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo. (D010438/04 - 2010/2990(RPS) - rok: 02/03/2011)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI

- Osnutek uredbe Komisije (EU) št …/.. z dne […] o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede Priloge XVII (kadmij) (D010507/02 - 2010/3011(RPS) - rok: 09/03/2011)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Osnutek uredbe Komisije o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „telematske aplikacije za potniški promet“ vseevropskega železniškega sistema (D011189/03 - 2010/3001(RPS) - rok: 07/03/2011)
posredovano pristojni: TRAN

- Osnutek sklepa Komisije o objavi in vodenju referenčnega dokumenta iz člena 27(4) Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (D011509/03 - 2010/2988(RPS) - rok: 26/02/2011)
posredovano pristojni: TRAN

- Osnutek direktive Komisije z dne […] o spremembi Priloge V k Direktivi 2004/33/ES v zvezi z najvišjimi vrednostmi pH za koncentrate trombocitov ob izteku roka uporabnosti (D011635/02 - 2010/3012(RPS) - rok: 10/03/2011)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije (EU) št. …/.. z dne […] o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 692/2008 o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (D011699/02 - 2010/2994(RPS) - rok: 03/03/2011)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: IMCO

- Osnutek uredbe Komisije o izvajanju Uredbe (ES) št. 458/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu integrirane statistike socialne zaščite (ESSPROS) v zvezi z začetkom polnega zbiranja podatkov za modul ESSPROS o neto prejemkih socialne zaščite (D011715/01 - 2010/2974(RPS) - rok: 20/02/2011)
posredovano pristojni: EMPL

- Osnutek Uredbe Komisije (EU) št. …/.. z dne […] o sprejetju specifikacij priložnostnega modula za leto 2012 o prehodu iz dela v upokojitev, kot določa Uredba Sveta (ES) št. 577/98 (D011739/02 - 2010/2975(RPS) - rok: 20/02/2011)
posredovano pristojni: EMPL

- Osnutek uredbe Komisije (EU) št. …/… z dne […] o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede statistike vzrokov smrti (D011828/02 - 2010/2985(RPS) - rok: 25/02/2011)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: EMPL

- Osnutek uredbe Komisije (EU) št. …/.. z dne […] o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede nezgod pri delu (D011830/01 - 2010/2976(RPS) - rok: 20/02/2011)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: EMPL

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro VI) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (D012014/01 - 2010/2983(RPS) - rok: 25/02/2011)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek direktive Komisije o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih - besedilo velja za EGP (D012114/01 - 2010/2993(RPS) - rok: 02/03/2011)
posredovano pristojni: ENVI.


5. Priprave na zasedanje Evropskega sveta (16. - 17. december 2010) - Vzpostavitev stalnega kriznega mehanizma za ohranjanje finančne stabilnosti v evroobmočju (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na zasedanje Evropskega sveta (16. - 17. december 2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-199/2010), ki ga je postavila Sharon Bowles v imenu odbora ECON Komisiji: Vzpostavitev stalnega kriznega mehanizma za ohranjanje finančne stabilnosti v evroobmočju (B7-0659/2010).

Olivier Chastel (predsedujoči Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, in Nigel Farage v imenu skupine EFD.

Sharon Bowles je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Olli Rehn (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govoril je Werner Langen.

PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

Govorila sta Martin Schulz in Victor Boştinaru, ki sta postavila vprašanji z dvigom modrega kartončka, na kateri je odgovoril Werner Langen.

Govorili so Stephen Hughes, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Nikolaos Chountis, Timo Soini, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira in Wolf Klinz.

PREDSEDSTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
podpredsednica

Govorili so Vicky Ford, Alain Lamassoure, Zoran Thaler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Othmar Karas, Anni Podimata, Gunnar Hökmark, ki je odgovoril tudi na pet vprašanj, postavljenih z dvigom modrega kartončka, ki so mu jih postavili Martin Schulz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Werner Langen in Anni Podimata.

Govorili so Ioannis Kasoulides, Gay Mitchell, Tunne Kelam in Jean-Paul Gauzès.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Angelika Werthmann, Jean-Pierre Audy, Edite Estrela in Bogusław Liberadzki.

Govorili so Olli Rehn, Hannes Swoboda in Proinsias De Rossa (zadnja dva o poteku razprave) in Olivier Chastel.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Predlog resolucije, vložene ob koncu razprave v skladu s členom 115(5) poslovnika:

- Sharon Bowles v imenu odbora ECON o oblikovanju stalnega kriznega mehanizma za obvarovanje finančne stabilnosti evroobmočja (B7-0733/2010).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika z dne 16.12.2010.


6. Državljanska pobuda (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Zita Gurmai in Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Zita Gurmai in Alain Lamassoure sta predstavila poročilo.

Govoril je Gerald Häfner (pripravljalec mnenja odbora PETI).

Govorila sta Olivier Chastel (predsedujoči Svetu) in Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Govorili so Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (pripravljalka mnenja odbora CULT), Kinga Göncz in Cecilia Wikström (pripravljalki mnenja odbora LIBE), Íñigo Méndez de Vigo v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, Emma McClarkin v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Morten Messerschmidt v imenu skupine EFD, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Mariya Nedelcheva, Victor Boştinaru, Andrew Duff, Marek Henryk Migalski, Bairbre de Brún, Daniël van der Stoep, Anna Maria Corazza Bildt, Hannes Swoboda, Tadeusz Cymański, Diane Dodds, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Erminia Mazzoni, Matthias Groote, György Schöpflin, Sylvie Guillaume, Carlo Casini in Jo Leinen.

Po postopku "catch the eye" so govorili Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu, Izaskun Bilbao Barandica, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Kriton Arsenis, Constance Le Grip in Judith A. Merkies.

Govorili so Maroš Šefčovič, Olivier Chastel, Zita Gurmai in Alain Lamassoure.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.5 zapisnika z dne 15.12.2010.


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

Govoril je Jean-Pierre Audy na podlagi členov 146 in 148 poslovnika o večjezičnosti v Evropskem parlamentu.


7.1. Uporaba instrumenta prilagodljivosti za program vseživljenjskega učenja, program za konkurenčnost in inovacije ter za Palestino (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti [COM(2010)0760 - C7-0398/2010- 2010/2293(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Reimer Böge (A7-0367/2010)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0474)


7.2. Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, kot ga je spremenil Svet (glasovanje)

Predlogi dopolnitev splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, kot ga je spremenil Svet (vsi oddelki).

Na podlagi določb pogodb so lahko predlogi dopolnitev sprejeti zgolj, če zanje glasuje večina poslancev, ki sestavljajo Evropski parlament.

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

Pet predlogov dopolnitev je bilo zavrnjenih.

Govorili so

Martin Schulz pred glasovanjem o predlogu spremembe 13 o tem predlogu.


7.3. Stališče Parlamenta o novem predlogu proračuna za leto 2011, kot ga je spremenil Svet (glasovanje)

Poročilo o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, vsi oddelki, kot ga je spremenil Svet [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska in Helga Trüpel (A7-0369/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0475)

Govorili so

Pred glasovanjem

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (poročevalka).

Po glasovanju

Olivier Chastel (predsedujoči Svetu) je ugotovil, da je Parlament odobril stališče Sveta o predlogu proračuna za leto 2011 brez predlogov dopolnitev in je čestital za ta rezultat.

Predsednik je podal naslednjo izjavo:

«Prvič smo uporabili postopek iz Lizbonske pogodbe. Evropski parlament je sprejel stališče Sveta z dne 10. decembra 2010 o predlogu splošnega proračuna, ki ga je 26. novembra 2010 predstavila Komisija. Proračunski postopek je bil zaključen v skladu s členom 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije. V skladu s tem členom in zlasti njegovo točko 4(a) ugotavljam, da je bil proračun za leto 2011 dokončno sprejet.»

Predsednik je pozval Alaina Lamassoura (predsednika odbora BUDG), soporočevalki Sidonio Elżbieto Jędrzejewsko in Helgo Trüpel ter Oliviera Chastela (predsedujočega Svetu) in Janusza Lewandowskega (člana Komisije), naj se mu pridružijo.

Predsednik je podpisal proračun.


8. Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)

Parlament se je od 13.00 do 13.30 sestal na slavnostni seji za podelitev nagrade Saharova Guillermu Fariñasu.

Ker je bil dobitnik nagrade odsoten, je predsednik njegovo priznanje položil na prazen sedež, prisotni pa so poslušali posnet govor Guillerma Fariñasa.


PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

9. Čas glasovanja (nadaljevanje)

Govorila je Nicole Sinclaire po podelitvi nagrade Saharova.


9.1. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Noord Holland ICT/Nizozemska (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2010)0685 - C7-0389/2010- 2010/2279(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Barbara Matera (A7-0353/2010)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0476)


9.2. Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti [COM(2010)0105 - C7-0102/2010- 2010/0067(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0477)

Govorili so

Tadeusz Zwiefka (poročevalec) po glasovanju.


9.3. Bonitetne agencije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah [COM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0478)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0478)

Govorili so

Jean-Paul Gauzès (poročevalec) pred glasovanjem o predlogu spremembe 81, da bi vložil ustni predlog spremembe k temu predlogu spremembe, ki je bil upoštevan.


9.4. Razveljavitev direktiv o meroslovju ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi direktiv Sveta 71/317/EGS, 71/347/EGS, 71/349/EGS, 74/148/EGS, 75/33/EGS, 76/765/EGS, 76/766/EGS in 86/217/EGS o meroslovju [COM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0479)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0479)


9.5. Državljanska pobuda ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Zita Gurmai in Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0480)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0480)


9.6. Predstavitev delovnega programa Komisije za leto 2011 (glasovanje)

Razprava je potekala 23. novembra 2010 (točka 14 zapisnika z dne 23.11.2010).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 15. decembra 2010 (točka 2 zapisnika z dne 15.12.2010).

Predlogi resolucij B7-0688/2010, B7-0689/2010, B7-0690/2010, B7-0697/2010, B7-0701/2010 in B7-0702/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0688/2010

(ki nadomešča B7-0688/2010, B7-0689/2010 in B7-0697/2010):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

József Szájer in Joseph Daul v imenu skupine PPE,

Martin Schulz in Hannes Swoboda v imenu skupine S&D,

Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P7_TA(2010)0481)

(Predlogi resolucij B7-0690/2010, B7-0701/2010 in B7-0702/2010 so brezpredmetni.)

Govorili so

Doris Pack pred glasovanjem o predlogu spremembe 7, da bi vložila ustni predlog spremembe k temu predlogu spremembe, ki je bil upoštevan.

József Szájer pred glasovanjem o predlogu spremembe 14, da bi umaknil ta predlog spremembe.

Hannes Swoboda pred glasovanjem o predlogu spremembe 16, da bi vložil ustni predlog spremembe k temu predlogu spremembe, ki je bil upoštevan.


9.7. Prihodnost strateškega partnerstva med Afriko in EU v po tretjem vrhunskem srečanju EU-Afrika (glasovanje)

Razprava je potekala 24. novembra 2010 (točka 15 zapisnika z dne 24.11.2010).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 15. decembra 2010 (točka 3 zapisnika z dne 15.12.2010).

Predlogi resolucij B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010, B7-0698/2010/rév in B7-0699/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0693/rév

(ki nadomešča B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010 in B7-0698/2010/rév):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek in Gay Mitchell v imenu skupine PPE,

Miguel Angel Martínez Martínez v imenu skupine S&D,

Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE,

Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE,

Nirj Deva v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2010)0482)

(Predlog resolucije B7-0699/2010 je brezpredmeten.)

Govorili so

Michael Gahler pred glasovanjem o predlogu spremembe 8, da bi vložil ustni predlog spremembe k temu predlogu spremembe, ki je bil upoštevan.

Corien Wortmann-Kool po glasovanju, da je opozorila na težavo pri tolmačenju.

Paul Rübig po glasovanju, o poteku časa za glasovanje.


9.8. Temeljne pravice v Evropski uniji (2009) - učinkovito izvajanje po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe (glasovanje)

Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2009) – učinkovito izvajanje po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe [2009/2161(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Kinga Gál (A7-0344/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0483)


9.9. Vpliv oglaševanja na vedenje potrošnikov (glasovanje)

Poročilo o vplivu oglaševanja na vedenje potrošnikov [2010/2052(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0484)


9.10. Akcijski načrt o energetski učinkovitosti (glasovanje)

Poročilo o pregledu akcijskega načrta o energetski učinkovitosti [2010/2107(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0485)


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, kot ga je spremenil Svet

Ashley Fox, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall

Poročilo: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska in Helga Trüpel - A7-0369/2010

Peter Jahr, Daniel Hannan

Poročilo: Jean-Paul Gauzès - A7-0340/2010

Cristiana Muscardini, Peter Jahr

Poročilo: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska in Helga Trüpel - A7-0369/2010

Barbara Matera

Poročilo: Anja Weisgerber - A7-0050/2010

Mario Pirillo

Poročilo: Zita Gurmai in Alain Lamassoure - A7-0350/2010

Clemente Mastella, Oriol Junqueras Vies, Jens Rohde, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, Sonia Alfano, Ashley Fox, Seán Kelly, Nicole Sinclaire

Predstavitev delovnega programa Komisije za leto 2011 - RC-B7-0688/2010

Jim Higgins, Philip Claeys

Prihodnost strateškega partnerstva med Afriko in EU v po tretjem vrhunskem srečanju EU-Afrika - RC-B7-0693/2010

Philip Claeys, Syed Kamall, Daniel Hannan

Predstavitev delovnega programa Komisije za leto 2011 -RC-B7-0688/2010

József Szájer

Poročilo: Kinga Gál - A7-0344/2010

Clemente Mastella, Antonello Antinoro, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen, Philip Claeys, Daniel Hannan

°
° ° °

Govorila je Licia Ronzulli o govoru Sonie Alfano.

°
° ° °

Poročilo: Philippe Juvin - A7-0338/2010

Mario Pirillo, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Poročilo: Bendt Bendtsen - A7-0331/2010

Jim Higgins, Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen

°
° ° °

Govoril je Sergio Paolo Francesco Silvestris o govoru Sonie Alfano.

°
° ° °

Poročilo: Bendt Bendtsen - A7-0331/2010

Seán Kelly


11. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Bernd Posselt je sporočil, da zaradi tehničnih težav ni mogel glasovati o poročilu A7-0367/2010 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, kot ga je spremenil Svet, ter o predlogu spremembe 21 predloga skupne resolucije RC-B7-0688/2010.

Robert Sturdy je sporočil, da zaradi tehničnih težav ni mogel glasovati o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto leto 2011, kot ga je spremenil Svet.

Iuliu Winkler je sporočil, da je v času za glasovanje 23. novembra 2010 želel glasovati za zakonodajno resolucijo o poročilu Rapkay o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (P7_TA(2010)0424), vendar zaradi tehničnih težav tega ni mogel storiti.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.45, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Gospodarsko upravljanje in člen 9 Lizbonske pogodbe (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0200/2010), ki so ga postavili Stephen Hughes, Pervenche Berès in Udo Bullmann v imenu skupine S&D Svetu: Gospodarsko upravljanje in člen 9 Lizbonske pogodbe (B7-0660/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0201/2010), ki so ga postavili Stephen Hughes, Pervenche Berès in Udo Bullmann v imenu skupine S&D Komisiji: Gospodarsko upravljanje in člen 9 Lizbonske pogodbe (B7-0661/2010)

Pervenche Berès (avtorica) je predstavila vprašanji za ustni odgovor.

Olivier Chastel (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje B7-0660/2010.

Janusz Lewandowski (član Komisije) je odgovoril na vprašanje B7-0661/2010.

Govorili so Elisabeth Morin-Chartier v imenu skupine PPE, Antolín Sánchez Presedo v imenu skupine S&D, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, in Proinsias De Rossa.

Po postopku "catch the eye" so govorili Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Nikolaos Salavrakos in Andreas Mölzer.

Govorila sta Janusz Lewandowski in Olivier Chastel.

Razprava se je zaključila.


14. Človekove pravice v svetu v letu 2009 in politika Evropske unije na tem področju (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah v svetu v letu 2009 in politiki Evropske unije na tem področju [2010/2202(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

Laima Liucija Andrikienė je predstavila poročilo.

Govorila je Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Inese Vaidere v imenu skupine PPE, Véronique De Keyser v imenu skupine S&D, Leonidas Donskis v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Konrad Szymański v imenu skupine ECR, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Fiorello Provera v imenu skupine EFD, Nicole Sinclaire samostojna poslanka, Filip Kaczmarek, Janusz Władysław Zemke, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Vittorio Prodi, Marietje Schaake, Peter van Dalen, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Edward McMillan-Scott, Tomasz Piotr Poręba, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Kinga Gál, Marek Henryk Migalski, Bogusław Sonik, Iva Zanicchi in Barbara Matera.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Maria Eleni Koppa, Antonyia Parvanova, Rui Tavares, Andrew Henry William Brons, Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Olle Schmidt, Andrzej Grzyb, Kristiina Ojuland, Jacek Protasiewicz in Heidi Hautala.

Govorila je Catherine Ashton.

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

Govorila je Laima Liucija Andrikienė.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika z dne 16.12.2010.


15. Sestava Parlamenta

Pristojni francoski organi so Evropski parlament obvestili, da je Philippe Boulland imenovan za poslanca Evropskega parlamenta namesto Pascale Gruny z začetkom veljavnosti dne 15. decembra 2010.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Philippe Boulland polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


16. Nova strategija za Afganistan (razprava)

Poročilo o novi strategiji za Afganistan [2009/2217(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Pino Arlacchi je predstavil poročilo.

Govorila je Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Charles Goerens (pripravljalec mnenja odbora DEVE), Ioannis Kasoulides v imenu skupine PPE, Norbert Neuser v imenu skupine S&D, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE, Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE, Struan Stevenson v imenu skupine ECR, Joe Higgins v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Nick Griffin samostojni poslanec, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Carl Haglund, Ryszard Czarnecki, Philippe Juvin, Thijs Berman, Zbigniew Ziobro, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Carlo Fidanza, Zoran Thaler in Elena Băsescu.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Govoril je Cristian Dan Preda.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marielle De Sarnez, Giovanni Collino, Katarína Neveďalová, Andrew Henry William Brons, Norica Nicolai, Jaroslav Paška in Ioan Mircea Paşcu.

Govorila sta Catherine Ashton in Pino Arlacchi.

Govorila sta Csanád Szegedi o poteku razprave in Arnaud Danjean o francoskem prevodu poročila.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika z dne 16.12.2010.


17. Izid vrhunskega srečanja Nata v Lizboni (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Izid vrhunskega srečanja Nata v Lizboni

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE, Adrian Severin v imenu skupine S&D, Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, David Campbell Bannerman v imenu skupine EFD, Andreas Mölzer samostojni poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Franziska Katharina Brantner, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Willy Meyer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Arnaud Danjean, Teresa Riera Madurell, Krzysztof Lisek, Kyriakos Mavronikolas, Ernst Strasser, Elena Băsescu, Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou in Tunne Kelam.

Po postopku "catch the eye" so govorili Katarína Neveďalová, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke in Charles Goerens.

Govorila je Catherine Ashton.

Razprava se je zaključila.


18. Razmere v Slonokoščeni obali (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Slonokoščeni obali

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podal izjavo.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Véronique De Keyser v imenu skupine S&D, Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE, Isabelle Durant v imenu skupine Verts/ALE, Elie Hoarau v imenu skupine GUE/NGL, Salvatore Iacolino, Kader Arif, Charles Goerens in Niccolò Rinaldi.

Po postopku "catch the eye" je govorila Elena Băsescu.

Govorila je Catherine Ashton.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o razmerah v Slonokoščeni obalio razmerah v Republiki Slonokoščeni obali (B7-0707/2010);

- Cristian Dan Preda in Vito Bonsignore v imenu skupine PPE o razmerah v Slonokoščeni obali (B7-0716/2010);

- Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez in Kader Arif v imenu skupine S&D o razmerah v Slonokoščeni obali (B7-0721/2010);

- Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Slonokoščeni obali (B7-0722/2010);

- Isabelle Durant v imenu skupine Verts/ALE o Slonokoščeni obali (B7-0723/2010);

- Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland in Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE o razmerah v Slonokoščeni obali (B7-0724/2010).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika z dne 16.12.2010.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik


19. Nadzor držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil Komisije ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije [COM(2010)0083 - C7-0073/2010- 2010/0051(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: József Szájer (A7-0355/2010)

József Szájer je predstavil poročilo.

Govoril je Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Govorili so Gay Mitchell (pripravljalec mnenja odbora DEVE), Saïd El Khadraoui (pripravljalec mnenja odbora TRAN), Danuta Maria Hübner (pripravljalka mnenja odbora REGI), Paolo De Castro (pripravljalec mnenja odbora AGRI), Antolín Sánchez Presedo (pripravljalec mnenja odbora ECON), Klaus-Heiner Lehne v imenu skupine PPE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Raffaele Baldassarre in Gianluca Susta.

Govorila sta Maroš Šefčovič in József Szájer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika z dne 16.12.2010.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 452.508/OJJE).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 20.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov