Index 
Protokoll
PDF 242kWORD 166k
Onsdagen den 15 december 2010 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Presentation av kommissionens arbetsprogram för 2011 (ingivna resolutionsförslag)
 3.Framtiden för det strategiska partnerskapet mellan Afrika och EU inför det tredje toppmötet mellan Afrika och EU (ingivna resolutionsförslag)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 5.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (16–17 december 2010) - Upprätta en permanent krismekanism för att skydda euroområdets finansiella stabilitet (debatt)
 6.Medborgarinitiativet (debatt)
 7.Omröstning
  
7.1.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för programmet för livslångt lärande, för programmet för konkurrenskraft och innovation och för Palestina (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2011 med rådets ändringar (omröstning)
  
7.3.Parlamentets ståndpunkt om det nya förslaget till budget för 2011 med rådets ändringar (omröstning)
 8.Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 9.Omröstning (fortsättning)
  
9.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Noord Holland ICT/Nederländerna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Kreditvärderingsinstitut ***I (omröstning)
  
9.4.Upphävande av direktiven om metrologi ***I (omröstning)
  
9.5.Medborgarinitiativet ***I (omröstning)
  
9.6.Presentation av kommissionens arbetsprogram för 2011 (omröstning)
  
9.7.Framtiden för det strategiska partnerskapet mellan Afrika och EU inför det tredje toppmötet mellan Afrika och EU (omröstning)
  
9.8.De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2009) – institutionella aspekter efter Lissabonfördragets ikraftträdande (omröstning)
  
9.9.Effekten av reklam på konsumenters beteende (omröstning)
  
9.10.Handlingsplanen för energieffektivitet (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Ekonomisk styrning och artikel 9 i Lissabonfördraget (debatt)
 14.De mänskliga rättigheterna i världen 2009 och EU:s politik på området (debatt)
 15.Parlamentets sammansättning
 16.En ny strategi för Afghanistan (debatt)
 17.Resultat från Nato-toppmötet i Lissabon (debatt)
 18.Situationen i Elfenbenskusten (debatt)
 19.Medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter ***I (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.35.


2. Presentation av kommissionens arbetsprogram för 2011 (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Presentation av kommissionens arbetsprogram för 2011

Debatten hölls den 23 november 2010 (punkt 14 i protokollet av den 23.11.2010).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Martin Schulz och Hannes Swoboda för S&D-gruppen, om kommissionens arbetsprogram för 2011 (B7-0688/2010);

- József Szájer och Joseph Daul för PPE-gruppen, om kommissionens arbetsprogram för 2011 (B7-0689/2010);

- Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, om kommissionens arbetsprogram för 2011 (B7-0690/2010);

- Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, om kommissionens arbetsprogram för 2011 (B7-0697/2010);

- Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, om kommissionens arbetsprogram för 2011 (B7-0701/2010);

- Malcolm Harbour för ECR-gruppen, om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram för 2011 (B7-0702/2010).

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 15.12.2010.


3. Framtiden för det strategiska partnerskapet mellan Afrika och EU inför det tredje toppmötet mellan Afrika och EU (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Framtiden för det strategiska partnerskapet mellan Afrika och EU inför det tredje toppmötet mellan Afrika och EU

Debatten hölls den 24 november 2010 (punkt 15 i protokollet av den 24.11.2010).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, om en gemensam EU–Afrika-strategi inför det tredje toppmötet mellan EU och Afrika (B7-0693/2010);

- Nirj Deva och Jan Zahradil för ECR-gruppen, om den gemensamma strategin EU–Afrika efter det tredje toppmötet mellan EU och Afrika (B7-0694/2010);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Michael Cashman och Zita Gurmai för S&D-gruppen, om framtiden för det strategiska partnerskap Afrika–EU efter det tredje toppmötet mellan EU och Afrika (B7-0695/2010);

- Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek och Gay Mitchell för PPE-gruppen, om framtiden för det strategiska partnerskapet EU–Afrika inför det tredje toppmötet mellan EU och Afrika (B7-0696/2010);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl och Fiona Hall för ALDE-gruppen, om framtiden för det strategiska partnerskapet Afrika–EU efter det tredje toppmötet mellan Afrika och EU i Tripoli (B7-0698/2010);

- Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau, Jacky Hénin och Jean-Luc Mélenchon för GUE/NGL-gruppen, om framtiden för det strategiska partnerskapet EU–Afrika inför det tredje toppmötet mellan EU och Afrika (B7-0699/2010).

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 15.12.2010.


4. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Utkast till kommissionens förordning av den [...] om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina (D009364/03 - 2010/3014(RPS) - tidsfrist: 10/03/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen. (D010438/04 - 2010/2990(RPS) - tidsfrist: 02/03/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Utkast till kommissionens förordning (EU) om ändring av bilaga XVII (kadmium) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D010507/02 - 2010/3011(RPS) - tidsfrist: 09/03/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Utkast till kommissionens förordning om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet (D011189/03 - 2010/3001(RPS) - tidsfrist: 07/03/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Utkast till kommissionens beslut om offentliggörande och förvaltning av det referensdokument som avses i artikel 27.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (D011509/03 - 2010/2988(RPS) - tidsfrist: 26/02/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Utkast till kommissionens direktiv av den [...] om ändring av bilaga V till direktiv 2004/33/EG vad gäller högsta tillåtna pH-värde för trombocytkoncentrat vid hållbarhetstidens utgång (D011635/02 - 2010/3012(RPS) - tidsfrist: 10/03/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/… om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (D011699/02 - 2010/2994(RPS) - tidsfrist: 03/03/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/… av den […] om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 458/2007 om det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros) vad gäller inledandet av en fullständig uppgiftsinsamling för Esspros modul om sociala förmåner netto (D011715/01 - 2010/2974(RPS) - tidsfrist: 20/02/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/… av den […] om antagande av specifikationer för 2012 års ad hoc-modul om övergången från arbetsliv till pension i enlighet med rådets förordning (EG) nr 577/98 (D011739/02 - 2010/2975(RPS) - tidsfrist: 20/02/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/… av den […] om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet vad gäller statistik om dödsorsaker (D011828/02 - 2010/2985(RPS) - tidsfrist: 25/02/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: EMPL

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/… av den […] om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet vad gäller statistik om olycksfall i arbetet (D011830/01 - 2010/2976(RPS) - tidsfrist: 20/02/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: EMPL

- Kommissionens förordning (EU) nr …/.. om tillämpning och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (D012014/01 - 2010/2983(RPS) - tidsfrist: 25/02/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon - Text av betydelse för EES (D012114/01 - 2010/2993(RPS) - tidsfrist: 02/03/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI.


5. Förberedelser inför Europeiska rådets möte (16–17 december 2010) - Upprätta en permanent krismekanism för att skydda euroområdets finansiella stabilitet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser inför Europeiska rådets möte (16–17 december 2010)

Muntlig fråga (O-199/2010) från Sharon Bowles för utskottet ECON till kommissionen: Upprätta en permanent krismekanism för att skydda euroområdets finansiella stabilitet (B7-0659/2010).

Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, och Nigel Farage för EFD-gruppen.

Sharon Bowles utvecklade den muntliga frågan.

Olli Rehn (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Werner Langen.

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

Talare: Martin Schulz och Victor Boştinaru ställde frågor (blått kort) till Werner Langen, som besvarade frågorna.

Talare: Stephen Hughes, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Nikolaos Chountis, Timo Soini, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira och Wolf Klinz.

ORDFÖRANDESKAP: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Vice talman

Talare: Vicky Ford, Alain Lamassoure, Zoran Thaler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Othmar Karas, Anni Podimata, Gunnar Hökmark, som även besvarade fem frågor (blått kort) från Martin Schulz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Werner Langen och Anni Podimata.

Talare: Ioannis Kasoulides, Gay Mitchell, Tunne Kelam och Jean-Paul Gauzès.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Angelika Werthmann, Jean-Pierre Audy, Edite Estrela och Bogusław Liberadzki.

Talare: Olli Rehn, Hannes Swoboda och Proinsias De Rossa, varav de två sistnämnda yttrade sig om hur debatten fortlöpte, och Olivier Chastel.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen).

- Sharon Bowles yttrade sig för utskottet ECON:s räkning om att inrätta en permanent krismekanism för att säkerställa finansiell stabilitet i euroområdet (B7-0733/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 16.12.2010.


6. Medborgarinitiativet (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medborgarinitiativet [KOM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Medföredragande: Zita Gurmai och Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Zita Gurmai och Alain Lamassoure redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Gerald Häfner (föredragande av yttrande från utskottet PETI).

Talare: Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande) och Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande).

Talare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Kinga Göncz och Cecilia Wikström (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Íñigo Méndez de Vigo för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Morten Messerschmidt för EFD-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Mariya Nedelcheva, Victor Boştinaru, Andrew Duff, Marek Henryk Migalski, Bairbre de Brún, Daniël van der Stoep, Anna Maria Corazza Bildt, Hannes Swoboda, Tadeusz Cymański, Diane Dodds, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Erminia Mazzoni, Matthias Groote, György Schöpflin, Sylvie Guillaume, Carlo Casini och Jo Leinen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu, Izaskun Bilbao Barandica, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Kriton Arsenis, Constance Le Grip och Judith A. Merkies.

Talare: Maroš Šefčovič, Olivier Chastel, Zita Gurmai och Alain Lamassoure.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 15.12.2010.


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

Talare: Mot bakgrund av artiklarna 146 och 148 i arbetsordningen yttrade sig Jean-Pierre Audy om Europaparlamentets flerspråkighet.


7.1. Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för programmet för livslångt lärande, för programmet för konkurrenskraft och innovation och för Palestina (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen [KOM(2010)0760 - C7-0398/2010- 2010/2293(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A7-0367/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0474)


7.2. Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2011 med rådets ändringar (omröstning)

Ändringsförslag till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2011 med rådets ändringar (alla avsnitt).

I enlighet med fördragen måste en majoritet av Europaparlamentets samtliga ledamöter rösta för ett ändringsförslag för att det ska antas.

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

De fem ändringsförslagen förkastades.

Inlägg:

Före omröstningen om ändringsförslag 13 yttrade sig Martin Schulz om detta ändringsförslag.


7.3. Parlamentets ståndpunkt om det nya förslaget till budget för 2011 med rådets ändringar (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 med rådets ändringar – alla avsnitt [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Budgetutskottet. medföredragande: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska och Helga Trüpel (A7-0369/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0475)

Inlägg:

Före omröstningen

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (föredragande).

Före omröstningen

Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande) konstaterade att parlamentet hade godkänt rådets ståndpunkt om förslaget till budget för 2011 utan några ändringar och var nöjd med detta resultat.

Talmannen gjorde följande uttalande:

«För första gången har vi tillämpat det förfarande som föreskrivs i Lissabonfördraget. Europaparlamentet har antagit rådets ståndpunkt av den 10 december 2010 om det förslag till allmän budget som lades fram av kommissionen den 26 november 2010. Budgetförfarandet har slutförts i enlighet med artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med denna artikel och punkt 4 a i denna artikel konstaterar jag att budgeten för 2011 slutgiltigt har antagits

Talmannen uppmanade Alain Lamassoure (ordförande för utskottet BUDG), medföredragandena Sidonia Elżbieta Jędrzejewska och Helga Trüpel samt Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande) och Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen) att ansluta sig till honom.

Talmannen undertecknade budgeten.


8. Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)

Från kl. 13.00 till 13.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte för utdelning av Sacharovpriset till Guillermo Fariñas.

Eftersom pristagaren inte kunde närvara ställde talmannen priset på en tom stol, och ledamöterna i kammaren lyssnade till ett tal som spelats in av Guillermo Fariñas.


ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

9. Omröstning (fortsättning)

Talare: Nicole Sinclaire yttrade sig angående utdelningen av Sacharovpriset.


9.1. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Noord Holland ICT/Nederländerna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2010)0685 - C7-0389/2010- 2010/2279(BUD)] – Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0353/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0476)


9.2. Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad [KOM(2010)0105 - C7-0102/2010- 2010/0067(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0477)

Inlägg:

Tadeusz Zwiefka (föredragande) yttrade sig efter omröstningen.


9.3. Kreditvärderingsinstitut ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut [KOM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0478)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0478)

Inlägg:

Före omröstningen om ändringsförslag 81 lade Jean-Paul Gauzès (föredragande) fram ett muntligt ändringsförslag till detta ändringsförslag, vilket beaktades.


9.4. Upphävande av direktiven om metrologi ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 71/317/EEG, 71/347/EEG, 71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 76/766/EEG och 86/217/EEG om metrologi [KOM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0479)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0479)


9.5. Medborgarinitiativet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medborgarinitiativet [KOM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Utskottet för konstitutionella frågor. medföredragande: Zita Gurmai och Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0480)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0480)


9.6. Presentation av kommissionens arbetsprogram för 2011 (omröstning)

Debatten hölls den 23 november 2010 (punkt 14 i protokollet av den 23.11.2010).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 15 december 2010 (punkt 2 i protokollet av den 15.12.2010).

Resolutionsförslag B7-0688/2010, B7-0689/2010, B7-0690/2010, B7-0697/2010, B7-0701/2010 och B7-0702/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0688/2010

(ersätter B7-0688/2010, B7-0689/2010 och B7-0697/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

József Szájer och Joseph Daul för PPE-gruppen,

Martin Schulz och Hannes Swoboda för S&D-gruppen,

Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0481)

(Resolutionsförslagen B7-0690/2010, B7-0701/2010 och B7-0702/2010 bortföll.)

Inlägg:

Före omröstningen om ändringsförslag 7 lade Doris Pack fram ett muntligt ändringsförslag till detta ändringsförslag, vilket beaktades.

Före omröstningen om ändringsförslag 14 yttrade sig József Szájer för att dra tillbaka detta ändringsförslag.

Före omröstningen om ändringsförslag 16 lade Hannes Swoboda fram ett muntligt ändringsförslag till detta ändringsförslag, vilket beaktades.


9.7. Framtiden för det strategiska partnerskapet mellan Afrika och EU inför det tredje toppmötet mellan Afrika och EU (omröstning)

Debatten hölls den 24 november 2010 (punkt 15 i protokollet av den 24.11.2010).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 15 december 2010 (punkt 3 i protokollet av den 15.12.2010).

Resolutionsförslag B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010, B7-0698/2010/rév och B7-0699/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0693/rév

(ersätter B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010 och B7-0698/2010/rév):

inlämnat av följande ledamöter:

Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek och Gay Mitchell för PPE-gruppen,

Miguel Angel Martínez Martínez för S&D-gruppen,

Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen,

Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen,

Nirj Deva för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0482)

(Resolutionsförslag B7-0699/2010 bortföll.)

Inlägg:

Före omröstningen om ändringsförslag 8 lade Michael Gahler fram ett muntligt ändringsförslag till detta ändringsförslag, vilket beaktades..

Efter omröstningen meddelade Corien Wortmann-Kool att det förelåg problem med tolkningen.

Efter omröstningen yttrade sig Paul Rübig om hur omröstningen hade fortlöpt.


9.8. De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2009) – institutionella aspekter efter Lissabonfördragets ikraftträdande (omröstning)

Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2009–2010) – institutionella aspekter efter Lissabonfördragets ikraftträdande [2009/2161(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kinga Gál (A7-0344/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0483)


9.9. Effekten av reklam på konsumenters beteende (omröstning)

Betänkande om reklamens inverkan på konsumenternas beteende [2010/2052(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0484)


9.10. Handlingsplanen för energieffektivitet (omröstning)

Betänkande om översynen av handlingsplanen för energieffektivitet [2010/2107(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0485)


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2011 såsom ändrat av rådet

Ashley Fox, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall

Betänkande Sidonia Elżbieta Jędrzejewska och Helga Trüpel - A7-0369/2010

Peter Jahr, Daniel Hannan

Betänkande Jean-Paul Gauzès - A7-0340/2010

Cristiana Muscardini, Peter Jahr

Betänkande Sidonia Elżbieta Jędrzejewska och Helga Trüpel - A7-0369/2010

Barbara Matera

Betänkande Anja Weisgerber - A7-0050/2010

Mario Pirillo

Betänkande Zita Gurmai och Alain Lamassoure - A7-0350/2010

Clemente Mastella, Oriol Junqueras Vies, Jens Rohde, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, Sonia Alfano, Ashley Fox, Seán Kelly, Nicole Sinclaire

Presentation av kommissionens arbetsprogram för 2011 - RC-B7-0688/2010

Jim Higgins, Philip Claeys

Framtiden för det strategiska partnerskapet mellan Afrika och EU inför det tredje toppmötet mellan Afrika och EU - RC-B7-0693/2010

Philip Claeys, Syed Kamall, Daniel Hannan

Presentation av kommissionens arbetsprogram för 2011 -RC-B7-0688/2010

József Szájer

Betänkande Kinga Gál - A7-0344/2010

Clemente Mastella, Antonello Antinoro, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen, Philip Claeys, Daniel Hannan

°
° ° °

Talare: Licia Ronzulli yttrade sig om Sonia Alfanos inlägg.

°
° ° °

Betänkande Philippe Juvin - A7-0338/2010

Mario Pirillo, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Betänkande Bendt Bendtsen - A7-0331/2010

Jim Higgins, Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen

°
° ° °

Talare: Sergio Paolo Francesco Silvestris yttrade sig om Sonia Alfanos uttalanden.

°
° ° °

Betänkande Bendt Bendtsen - A7-0331/2010

Seán Kelly


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Bernd Posselt meddelade att han av tekniska orsaker inte hade kunnat delta i omröstningarna om betänkandet A7-0367/2010, och inte heller om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2011 med rådets ändringar och ändringsförslag 21 till förslaget till gemensam resolution RC-B7-0688/2010.

Robert Sturdy meddelade att han av tekniska orsaker inte hade kunnat delta i omröstningen om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2011 med rådets ändringar.

Iuliu Winkler meddelade att han vid omröstningen den 23 november 2010 hade velat rösta för lagstiftningsresolutionen till Rapkays betänkande om statligt stöd för att underlätta nedläggning av kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga (P7_TA(2010)0424), men att han inte hade kunnat göra detta av tekniska orsaker.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.45 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Ekonomisk styrning och artikel 9 i Lissabonfördraget (debatt)

Muntlig fråga (O-0200/2010) från Stephen Hughes, Pervenche Berès och Udo Bullmann för S&D-gruppen, till rådet: Ekonomisk styrning och artikel 9 i Lissabonfördraget (B7-0660/2010)

Muntlig fråga (O-0201/2010) från Stephen Hughes, Pervenche Berès och Udo Bullmann för S&D-gruppen,till kommissionen: Ekonomisk styrning och artikel 9 i Lissabonfördraget (B7-0661/2010)

Pervenche Berès (författare / frågeställare / från) utvecklade de muntliga frågorna.

Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B7-0660/2010.

Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen) besvarade frågan B7-0661/2010.

Talare: Elisabeth Morin-Chartier för PPE-gruppen, Antolín Sánchez Presedo för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, och Proinsias De Rossa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Nikolaos Salavrakos och Andreas Mölzer.

Talare: Janusz Lewandowski och Olivier Chastel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. De mänskliga rättigheterna i världen 2009 och EU:s politik på området (debatt)

Betänkande om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2009 och EU:s politik på området [2010/2202(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

Laima Liucija Andrikienė redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Inese Vaidere för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Leonidas Donskis för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Konrad Szymański för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, Filip Kaczmarek, Janusz Władysław Zemke, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Vittorio Prodi, Marietje Schaake, Peter van Dalen, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Edward McMillan-Scott, Tomasz Piotr Poręba, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Kinga Gál, Marek Henryk Migalski, Bogusław Sonik, Iva Zanicchi och Barbara Matera.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Maria Eleni Koppa, Antonyia Parvanova, Rui Tavares, Andrew Henry William Brons, Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Olle Schmidt, Andrzej Grzyb, Kristiina Ojuland, Jacek Protasiewicz och Heidi Hautala.

Talare: Catherine Ashton.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Laima Liucija Andrikienė.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 16.12.2010.


15. Parlamentets sammansättning

De behöriga franska myndigheterna hade meddelat att Philippe Boulland utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Pascale Gruny med verkan från och med den 15 december 2010.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Philippe Boulland fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


16. En ny strategi för Afghanistan (debatt)

Betänkade om en ny strategi för Afghanistan [2009/2217(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Pino Arlacchi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Charles Goerens (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Ioannis Kasoulides för PPE-gruppen, Norbert Neuser för S&D-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, Struan Stevenson för ECR-gruppen, Joe Higgins för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Nick Griffin, grupplös, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Carl Haglund, Ryszard Czarnecki, Philippe Juvin, Thijs Berman, Zbigniew Ziobro, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Carlo Fidanza, Zoran Thaler och Elena Băsescu.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marielle De Sarnez, Giovanni Collino, Katarína Neveďalová, Andrew Henry William Brons, Norica Nicolai, Jaroslav Paška och Ioan Mircea Paşcu.

Talare: Catherine Ashton och Pino Arlacchi.

Talare: Csanád Szegedi yttrade sig om hur debatten förlöpte och Arnaud Danjean yttrade sig om den franska översättningen av betänkandet.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 16.12.2010.


17. Resultat från Nato-toppmötet i Lissabon (debatt)

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Resultat från Nato-toppmötet i Lissabon

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Adrian Severin för S&D-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, David Campbell Bannerman för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Franziska Katharina Brantner, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Willy Meyer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Arnaud Danjean, Teresa Riera Madurell, Krzysztof Lisek, Kyriakos Mavronikolas, Ernst Strasser, Elena Băsescu, Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou och Tunne Kelam.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Katarína Neveďalová, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke och Charles Goerens.

Talare: Catherine Ashton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Situationen i Elfenbenskusten (debatt)

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Elfenbenskusten

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, Elie Hoarau för GUE/NGL-gruppen, Salvatore Iacolino, Kader Arif, Charles Goerens och Niccolò Rinaldi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om situationen i Elfenbenskusten (B7-0707/2010);

- Cristian Dan Preda och Vito Bonsignore för PPE-gruppen, om situationen i Elfenbenskusten (B7-0716/2010);

- Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez och Kader Arif för S&D-gruppen, om situationen i Elfenbenskusten (B7-0721/2010);

- Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Elfenbenskusten (B7-0722/2010);

- Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, om Elfenbenskusten (B7-0723/2010);

- Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen om situationen i Elfenbenskusten om situationen i Elfenbenskusten (B7-0724/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 16.12.2010.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman


19. Medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter [KOM(2010)0083 - C7-0073/2010- 2010/0051(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A7-0355/2010)

József Szájer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande).

Talare: Gay Mitchell (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Saïd El Khadraoui (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Danuta Maria Hübner (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Paolo De Castro (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Antolín Sánchez Presedo (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Klaus-Heiner Lehne för PPE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Raffaele Baldassarre och Gianluca Susta.

Talare: Maroš Šefčovič och József Szájer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 16.12.2010.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 452.508/OJJE).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 20.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy