Rodyklė 
Protokolas
PDF 281kWORD 290k
Ketvirtadienis, 2010 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Europos paveldo ženklas ***I (diskusijos)
 3.Šveicarijos dalyvavimas programoje „Veiklus jaunimas“ ir veiksmų programoje mokymosi visą gyvenimą srityje *** (diskusijos)
 4.Vištų dedeklių gerovė (diskusijos)
 5.Parama stiprinant Europos Sąjungos draudimą vykdyti ryklių žvejybą. Didesnė Europos Sąjungos parama mėgėjų sportui. ES benamystės strategija (rašytiniai pareiškimai)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Europos paveldo ženklas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.Šveicarijos dalyvavimas programoje „Veiklus jaunimas“ ir veiksmų programoje mokymosi visą gyvenimą srityje *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.Valstybių narių vykdoma kontrolė, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus ***I (balsavimas)
  
6.4.Žmogaus teisių padėtis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje (balsavimas)
  
6.5.Naujoji Afganistano strategija (balsavimas)
  
6.6.Nuolatinio krizių valdymo mechanizmo euro zonos finansiniam stabilumui apsaugoti sukūrimas (balsavimas)
  
6.7.Padėtis Dramblio Kaulo Krante (balsavimas)
  
6.8.Vištų dedeklių gerovė (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Oficialus pasveikinimas
 10. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
10.1.Plakimas rykštėmis Malaizijoje
  
10.2.Uganda. D. Bahati įstatymas ir lesbiečių, gėjų, biseksualų bei transseksualų (LGBT) diskriminacija
  
10.3.Pabėgėliai iš Eritrėjos, laikomi įkaitais Sinajuje
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Balsuoti skirtas laikas
  
12.1.Plakimas rykštėmis Malaizijoje (balsavimas)
  
12.2.Uganda. D. Bahati įstatymas ir lesbiečių, gėjų, biseksualų bei transseksualų (LGBT) diskriminacija (balsavimas)
  
12.3.Pabėgėliai iš Eritrėjos, laikomi įkaitais Sinajuje (balsavimas)
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu
 15.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 16.Gauti dokumentai
 17.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)
 18.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 19.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 20.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 Priedas 1. Parama stiprinant Europos Sąjungos draudimą vykdyti ryklių žvejybą (rašytinis pareiškimas)
 Priedas 2. Didesnė Europos Sąjungos parama mėgėjų sportui (rašytinis pareiškimas)
 Priedas 3. ES benamystės strategija (rašytinis pareiškimas)


PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Europos paveldo ženklas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos veiksmų, susijusių su Europos paveldo ženklu [COM(2010)0076 - C7-0071/2010- 2010/0044(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)

Chrysoula Paliadeli pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Androulla Vassiliou (Komisijos narė).

Kalbėjo: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid PPE frakcijos vardu, Mary Honeyball S&D frakcijos vardu, Oriol Junqueras Vies Verts/ALE frakcijos vardu, Emma McClarkin ECR frakcijos vardu, Giancarlo Scottà EFD frakcijos vardu, Hans-Peter Martin , nepriklausomas Parlamento narys, Marco Scurria, kuris atsakė į Hans-Peter Martin klausimą, užduotą pakėlus mėlynąją kortelę, Maria Badia i Cutchet, Hannu Takkula, Marek Henryk Migalski, João Ferreira, Corneliu Vadim Tudor, Hella Ranner, Silvia Costa, Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu, Raffaele Baldassarre, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sógor ir Olga Sehnalová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Seán Kelly, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Piotr Borys, Georgios Papanikolaou, Iosif Matula ir Elena Băsescu.

Kalbėjo: Androulla Vassiliou ir Chrysoula Paliadeli.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.1 protokolo 16.12.2010.


3. Šveicarijos dalyvavimas programoje „Veiklus jaunimas“ ir veiksmų programoje mokymosi visą gyvenimą srityje *** (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, kuriame išdėstomos Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo programoje „Veiklus jaunimas“ ir veiksmų programoje mokymosi visą gyvenimą srityje nuostatos ir sąlygos, sudarymo projekto [12818/2010 - C7-0277/2010- 2010/0231(NLE)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Doris Pack (A7-0334/2010)

Doris Pack pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Androulla Vassiliou (Komisijos narė).

Kalbėjo: Marco Scurria PPE frakcijos vardu, Joanna Senyszyn S&D frakcijos vardu, Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu, Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Justas Vincas Paleckis, Liam Aylward ir Vilija Blinkevičiūtė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Alajos Mészáros, Silvia Costa, Andreas Mölzer, Piotr Borys ir Hella Ranner.

Kalbėjo: Androulla Vassiliou ir Doris Pack.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.2 protokolo 16.12.2010.


4. Vištų dedeklių gerovė (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0178/2010), kurį pateikė Paolo De Castro AGRI komiteto vardu Komisijai: ES vištų dedeklių pramonė. Nuo 2012 m. taikomas draudimas naudoti nepagerintus narvus (B7-0657/2010)

Paolo De Castro pateikė žodinį klausimą.

Androulla Vassiliou (Komisijos narė) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Esther de Lange PPE frakcijos vardu, Luis Manuel Capoulas Santos S&D frakcijos vardu, George Lyon ALDE frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFD frakcijos vardu, ir Mike Nattrass, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Esther Herranz García, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Vicky Ford, Mairead McGuinness, Iratxe García Pérez, Jarosław Kalinowski, Csaba Sándor Tabajdi, Georgios Papastamkos, Spyros Danellis ir Giovanni La Via.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rareş-Lucian Niculescu, Andrew Henry William Brons, Maria do Céu Patrão Neves, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Diane Dodds, Czesław Adam Siekierski, Paul Rübig ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo Androulla Vassiliou.

Kalbėjo: Bernd Lange, James Nicholson ir Paul Rübig, kuris pasisakė dėl posėdžio eigos.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Esther de Lange PPE frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, ir Lorenzo Fontana EFD frakcijos vardu – dėl ES vištų dedeklių pramonės: draudimas naudoti baterinius narvus nuo 2012 m. (B7-0705/2010);

- George Lyon ir Chris Davies ALDE frakcijos vardu –dėl ES vištų dedeklių pramonės: draudimas naudoti baterinius narvus nuo 2012 m. (B7-0706/2010);

- Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, ir Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu – dėl ES vištų dedeklių pramonės: draudimas naudoti baterinius narvus nuo 2012 m. (B7-0714/2010);

- Luis Manuel Capoulas Santos S&D frakcijos vardu – dėl vištų dedeklių gerovės (B7-0720/2010)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.8 protokolo 16.12.2010.

(Posėdis sustabdytas 11.40 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)


PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

5. Parama stiprinant Europos Sąjungos draudimą vykdyti ryklių žvejybą. Didesnė Europos Sąjungos parama mėgėjų sportui. ES benamystės strategija (rašytiniai pareiškimai)

Parama stiprinant Europos Sąjungos draudimą vykdyti ryklių žvejybą

Parlamento narių Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen ir Daciana Octavia Sârbu pateiktą rašytinį pareiškimą Nr. 0071/2010 dėl paramos stiprinant Europos Sąjungos draudimą vykdyti ryklių žvejybą 2010 m. gruodžio 16 d. pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 ir 4 dalimis, jis bus perduotas adresatams ir kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis paskelbtas šio posėdžio (P7_TA(2010)0497) Priimtuose tekstuose (žr. 1 priedą).

Didesnė Europos Sąjungos parama mėgėjų sportui

Parlamento narių Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly ir Hannu Takkula pateiktą rašytinį pareiškimą Nr. 0062/2010 dėl didesnės Europos Sąjungos paramos mėgėjų sportui 2010 m. gruodžio 16 d. pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 ir 4 dalimis, jis bus perduotas adresatams ir kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis paskelbtas šio posėdžio (P7_TA(2010)0498) Priimtuose tekstuose (žr. 2 priedą).

ES benamystės strategija

Parlamento narių Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli ir Jacek Protasiewicz pateiktą rašytinį pareiškimą Nr. 0061/2010 dėl ES benamystės strategijos 2010 m. gruodžio 16 d. pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 ir 4 dalimis, jis bus perduotas adresatams ir kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis paskelbtas šio posėdžio (P7_TA(2010)0499) Priimtuose tekstuose (žr. 3 priedą).

Kalbėjo: Seán Kelly, Karima Delli ir Jean-Paul Besset atitinkamai dėl pareiškimų Nr. 0062/2010, 0061/2010 ir 0071/2010.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Europos paveldo ženklas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos veiksmų, susijusių su Europos paveldo ženklu [COM(2010)0076 - C7-0071/2010- 2010/0044(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI et TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0486).


6.2. Šveicarijos dalyvavimas programoje „Veiklus jaunimas“ ir veiksmų programoje mokymosi visą gyvenimą srityje *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, kuriame išdėstomos Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo programoje „Veiklus jaunimas“ ir veiksmų programoje mokymosi visą gyvenimą srityje nuostatos ir sąlygos, sudarymo projekto [12818/2010 - C7-0277/2010- 2010/0231(NLE)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Doris Pack (A7-0334/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0487).


6.3. Valstybių narių vykdoma kontrolė, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos kontrolės, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai [COM(2010)0083 - C7-0073/2010- 2010/0051(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A7-0355/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0488)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2010)0488).


6.4. Žmogaus teisių padėtis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje (balsavimas)

Pranešimas dėl 2009 m. metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje [2010/2202(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0489).

Kalbėjo:

Sergio Paolo Francesco Silvestris – balsavimo metu – dėl balsavimo eigos.

Richard Howitt, kad pasiūlytų 54 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Hannes Swoboda – prieš balsavimą – dėl 25 pakeitimo, kad nurodytų, jog jo frakcijos balsavimo sąrašuose yra klaida.

Barbara Lochbihler, kad pasiūlytų 7 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Laima Liucija Andrikienė, pranešėja, kad pasiūlytų 7 pakeitimo žodinį pakeitimą ir 141 dalies žodinį pakeitimą, kurie buvo priimti.


6.5. Naujoji Afganistano strategija (balsavimas)

Pranešimas dėl naujos Afganistanui skirtos strategijos [2009/2217(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0490).

Kalbėjo:

Nicole Kiil-Nielsen, kad pasiūlytų 30 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Pino Arlacchi, pranešėjas, kad pasiūlytų 66 dalies žodinį pakeitimą ir 71 dalies trečiosios dalies žodinį pakeitimą, kurie buvo priimti.

ALDE frakcija pasiūlė, kad 71 dalies ketvirtoji dalis taptų atskira 71a dalimis (nauja). Prašymas buvo priimtas.


6.6. Nuolatinio krizių valdymo mechanizmo euro zonos finansiniam stabilumui apsaugoti sukūrimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0733/2010

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0491).

Kalbėjo:

Antolín Sánchez Presedo – prieš balsavimą, kad patikslintų techninius 9 pakeitimo aspektus.

Stephen Hughes, kad pasiūlytų 12 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


6.7. Padėtis Dramblio Kaulo Krante (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0707/2010, B7-0716/2010, B7-0721/2010, B7-0722/2010, B7-0723/2010 ir B7-0724/2010

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0707/2010

(keičiama B7-0707/2010, B7-0716/2010, B7-0721/2010, B7-0722/2010, B7-0723/2010 ir B7-0724/2010):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda ir Vito Bonsignore PPE frakcijos vardu,
Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif ir Vincent Peillon S&D frakcijos vardu,
Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu,
Isabelle Durant ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu,
Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2010)0492).


6.8. Vištų dedeklių gerovė (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0705/2010, B7-0706/2010, B7-0714/2010 ir B7-0720/2010

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0705/2010

(keičiama B7-0705/2010, B7-0706/2010, B7-0714/2010 ir B7-0720/2010):

pateiktas šių Parlamento narių:

Esther de Lange PPE frakcijos vardu,
Luis Manuel Capoulas Santos S&D frakcijos vardu,
George Lyon ALDE frakcijos vardu,
Martin Häusling ir Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu,
James Nicholson ECR frakcijos vardu,
Lorenzo Fontana EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2010)0493).


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Chrysoula PaliadeliA7-0311/2010:
Hannu Takkula ir Antonello Antinoro

Rekomendacija: Doris Pack - A7-0334/2010:
Hannu Takkula ir Daniel Hannan

Pranešimas: József Szájer - A7-0355/2010:
Cristiana Muscardini ir Daniel Hannan

Pranešimas: Laima Liucija Andrikienė - A7-0339/2010:
Cristian Dan Preda, Jarosław Kalinowski, Tunne Kelam ir Hannu Takkula

Pranešimas: Pino Arlacchi - A7-0333/2010:
Peter van Dalen ir Daniel Hannan

Nuolatinio krizių valdymo mechanizmo euro zonos finansiniam stabilumui apsaugoti sukūrimasB7-0733/2010
Joe Higgins


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.00 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

9. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino Vokietijos karių kapų priežiūros susivienijimo delegaciją iš Badeno Viurtembergo ir oficialioje galerijoje sėdintį jos vadovą Norbertą Nothelferį.


10.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 4 protokolo 14.12.2010)


10.1. Plakimas rykštėmis Malaizijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0708/2010, B7-0713/2010, B7-0717/2010, B7-0725/2010, B7-0726/2010 et B7-0730/2010

Barbara Weiler, Marietje Schaake, Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Bernd Posselt, kuris taip pat atsakė į Charles Tannock klausimą, užduotą pakėlus mėlynąją kortelę, ir Marie-Christine Vergiat, kuri pristatė rezoliuciją.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Zbigniew Ziobro ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Bogusław Sonik, Ryszard Czarnecki, Monica Luisa Macovei ir Elena Băsescu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Corina Creţu.

Kalbėjo Andris Piebalgs (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.1 protokolo 16.12.2010.


10.2. Uganda. D. Bahati įstatymas ir lesbiečių, gėjų, biseksualų bei transseksualų (LGBT) diskriminacija

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0709/2010, B7-0710/2010, B7-0711/2010, B7-0718/2010, B7-0727/2010 et B7-0729/2010

Véronique De Keyser, Charles Tannock, Marietje Schaake, Raül Romeva i Rueda, Filip Kaczmarek ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Monica Luisa Macovei PPE frakcijos vardu, Michael Cashman S&D frakcijos vardu, Alexandra Thein ALDE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu ir Corina Creţu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cristian Dan Preda ir Joe Higgins.

Kalbėjo Andris Piebalgs (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.2 protokolo 16.12.2010.


10.3. Pabėgėliai iš Eritrėjos, laikomi įkaitais Sinajuje

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0712/2010, B7-0715/2010, B7-0719/2010, B7-0728/2010, B7-0731/2010, B7-0732/2010

Marietje Schaake, David-Maria Sassoli, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Rui Tavares ir Barbara Lochbihler pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Filip Kaczmarek PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu ir Monica Luisa Macovei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Csanád Szegedi, Corina Creţu ir Zbigniew Ziobro.

Kalbėjo Andris Piebalgs (Komisijos narys).

Kalbėjo Rui Tavares dėl Komisijos atsakymo.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.3 protokolo 16.12.2010.


11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

Kalbėjo Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, kuris prašė, kad dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos B7-0728/2010 būtų balsuojama vardiniu būdu ir dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B7-0712/2010 nebalsuojama vardiniu būdu (Pirmininkas konstatavo, kad nėra priežasčių neatsižvelgti į šį prašymą).


12.1. Plakimas rykštėmis Malaizijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0708/2010, B7-0713/2010, B7-0717/2010, B7-0725/2010, B7-0726/2010 ir B7-0730/2010

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0708/2010

(keičiama B7-0708/2010, B7-0713/2010, B7-0717/2010, B7-0725/2010, B7-0726/2010 ir B7-0730/2010):

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola ir Dominique Baudis PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Marc Tarabella ir Barbara Weiler S&D frakcijos vardu,

Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu,

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat ir Rui Tavares GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2010)0494).


12.2. Uganda. D. Bahati įstatymas ir lesbiečių, gėjų, biseksualų bei transseksualų (LGBT) diskriminacija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0709/2010, B7-0710/2010, B7-0711/2010, B7-0718/2010, B7-0727/2010 ir B7-0729/2010

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0709/2010

(keičiama B7-0709/2010, B7-0710/2010, B7-0711/2010, B7-0718/2010, B7-0727/2010 ir B7-0729/2010):

pateiktas šių Parlamento narių:

Michèle Striffler, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek ir Dominique Baudis PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Michael Cashman ir Corina Creţu S&D frakcijos vardu,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Sophia in 't Veld, Renate Weber ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock ECR frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2010)0495).


12.3. Pabėgėliai iš Eritrėjos, laikomi įkaitais Sinajuje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0712/2010, B7-0715/2010, B7-0719/2010, B7-0728/2010, B7-0731/2010 ir B7-0732/2010

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0712/2010

(keičiama B7-0712/2010, B7-0715/2010, B7-0731/2010 ir B7-0732/2010):

pateiktas šių Parlamento narių:

Véronique De Keyser ir David-Maria Sassoli S&D frakcijos vardu,

Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marietje Schaake ir Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu,

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu,

Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu.

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0712/2010

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0715/2010

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0719/2010

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0728/2010

Priimta (P7_TA(2010)0496).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0731/2010 ir B7-0732/2010 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Carlo Casini, kad pasiūlytų įrašyti prieš 1 dalį žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

David-Maria Sassoli, kad pasiūlytų įrašyti po 7 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Carlo Casini dėl David-Maria Sassoli žodinio pakeitimo.


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


14. Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad buvo gautos šios Tarybos bendrosios pozicijos su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos pozicija dėl šių pozicijų:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (16447/1/2010 - C7-0424/2010 - 2010/0059(COD))
perduota atsakingam komitetui: DEVE

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1934/2006, nustatantis bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę (16440/1/2010 - C7-0425/2010 - 2009/0059(COD))
perduota atsakingam komitetui: INTA

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (16442/1/2010 - C7-0426/2010 - 2009/0060A(COD))
perduota atsakingam komitetui: DEVE

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantis demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę (16446/1/2010 - C7-0427/2010 - 2009/0060B(COD))
perduota atsakingam komitetui: AFET

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2010 m. gruodžio 17 d..


15. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva(Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)

AFET komitetas:

- Bendros saugumo ir gynybos politikos plėtojimas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (2010/2299(INI))

- ES – pasaulinio masto veikėja. Jos vaidmuo daugiašalėse organizacijose (2010/2298(INI))
(nuomonė: DEVE, INTA)

CULT komitetas:

- Iniciatyva „Judus jaunimas“, pagal kurią siekiama tobulinti Europos švietimo ir mokymo sistemas (2010/2307(INI))
(nuomonė: EMPL)

- Europos kinas skaitmeniniame amžiuje (2010/2306(INI))
(nuomonė: ITRE, ECON, IMCO)

DEVE komitetas:

- ES paramos besivystančių šalių biudžetams ateitis (2010/2300(INI))
(nuomonė: AFET, BUDG, CONT, INTA)

ECON komitetas:

- Bendrasis finansų įstaigų valdymas (2010/2303(INI))
(nuomonė: DEVE, EMPL, IMCO, JURI)

- Kredito reitingų agentūros. Ateities perspektyvos (2010/2302(INI))
(nuomonė: JURI)

IMCO komitetas:

- Valdymas ir partnerytė bendroje rinkoje. (2010/2289(INI))
(nuomonė: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

INTA komitetas:

- ES ir Kinija. Nesubalansuota prekyba? (2010/2301(INI))
(nuomonė: DEVE, EMPL, IMCO)

ITRE komitetas:

- Plačiajuostis ryšys Europoje. Investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą (2010/2304(INI))
(nuomonė: CULT, ENVI, ECON, IMCO, REGI)

LIBE komitetas:

- ES kovos su terorizmu politika. Svarbiausi laimėjimai ir ateities uždaviniai (2010/2311(INI))
(nuomonė: AFET, JURI, ECON, IMCO, TRAN)

- Baudžiamosios teisės suderinimas ES (2010/2310(INI))

- Organizuotas nusikalstamumas Europos Sąjungoje (2010/2309(INI))

- Europos Sąjungos vidaus saugumo strategija (2010/2308(INI))

REGI komitetas:

- Struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšų panaudojimas. Ko pasimokyta siekiant ateityje įgyvendinti ES sanglaudos politiką? (2010/2305(INI))
(nuomonė: EMPL)

Sprendimas rengti pranešimą (Darbo tvarkos taisyklių 127 straipsnis)

- Tarpinstitucinis Europos Parlamento ir Komisijos susitarimas dėl bendro skaidrumo registro (2010/2291 ACI).
(AFCO komitetas).
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2010 11 18).

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 7 dalis)

LIBE komitetas:

- Metinis pranešimas dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 7 dalis) 2009-2010 m. (2010/2294(INI))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 8 dalis)

PETI komitetas:

- Peticijų komiteto 2010 m. metinė veiklos ataskaita (2010/2295(INI))

Susiję komitetai

CULT komitetas:

Iniciatyva „Judus jaunimas“, pagal kurią siekiama tobulinti Europos švietimo ir mokymo sistemas (2010/2307(INI))
Susiję komitetai: CULT, EMPL
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2010 12 09)

ECON komitetas:

- Bendrasis finansų įstaigų valdymas (2010/2303(INI))
(avis: DEVE, EMPL, IMCO)
Susiję komitetai: ECON, JURI
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2010 12 09)

REGI komitetas:

- Struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšų panaudojimas. Ko pasimokyta siekiant ateityje įgyvendinti ES sanglaudos politiką? (2010/2305(INI))
Susiję komitetai: REGI, EMPL
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2010 12 09)

Perdavimas komitetams

ITRE komitetas:

- Ne biržos išvestinės finansinės priemonės, pagrindinės sandorio šalys ir sandorių duomenų saugyklos (COM(2010)0484 - C7-0265/2010 - 2010/0250(COD))
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: ITRE, JURI

TRAN komitetas:

- Direktyvos 2000/25/EB nuostatų dėl traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą, dalinis pakeitimas (COM(2010)0607 - C7-0342/2010 - 2010/0301(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: TRAN

DEVE komitetas:

- Naujoji Europos prekybos politika pagal ES 2020 m. strategiją (2010/2152(INI))
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

AFET komitetas:

- GALILEO programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslaugos valstybinėms institucijoms prieigos tvarka (COM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD))
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: AFET, TRAN

Reglamento taikymas (Darbo tvarkos taisyklių 211 straipsnis)

AFCO komitetas:

- 51straipsnio išaiškinimas. Bendri komitetų posėdžiai (2010/2061(REG))

Reglamento dalinis keitimas (Darbo tvarkos taisyklių 212 straipsnio 1 dalis)

AFCO komitetas:

- Darbo tvarkos taisyklių pakeitimas sukūrus bendrą Parlamento ir Komisijos skaidrumo registrą (2010/2292(REG))


16. Gauti dokumentai

Gauti šie Tarybos ir Komisijosdokumentai:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (COM(2010)0726 - C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad dėl šio pasiūlymo bus konsultuojamasi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ECON, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių stabdymo įtaisų (Kodifikuota redakcija) (COM(2010)0729 - C7-0421/2010 – 2010/0349(COD))

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad dėl šio pasiūlymo bus konsultuojamasi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotojo darbo erdvės, vairuotojo vietos prieigos, durų ir langų (Kodifikuota redakcija) (COM(2010)0746 - C7-0428/2010 – 2010/0358(COD))

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad dėl šio pasiūlymo bus konsultuojamasi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Maroko Karalystės dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo (12712/2010 - C7-0430/2010 - 2010/0125(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo, kuriuo nustatomas ginčų sprendimo mechanizmas, sudarymo (13754/2010 - C7-0431/2010 - 2010/0181(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, perdirbtiems žemės ūkio produktams, žuviai ir žuvininkystės produktams, dėl 1, 2 bei 3 protokolų ir jų priedų pakeitimo ir dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, dalinio pakeitimo sudarymo (15975/2010 - C7-0432/2010 - 2010/0248(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

PECH, AGRI


17. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 dalis):

Dokumento numeris

Autorius

Parašai

69/2010

Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara Lochbihler

124

70/2010

Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga Trüpel

163

72/2010

Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i Rueda

138

73/2010

Oreste Rossi

56

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

83

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

26

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

154

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

79

79/2010

Oreste Rossi

45

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

246

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

100

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

83

83/2010

Elisabetta Gardini

32

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

87

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

95

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

133

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

37

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

138

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

162

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

106

91/2010

Franz Obermayr

20

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

34

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

15

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

38

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

19

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

31

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

48

98/2010

Patrizia Toia

19

99/2010

Andreas Mölzer

19

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

38

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

31


18. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


19. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2011 m. sausio 17–20 d.


20. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.35 val.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Băsescu, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Priedas 1. Parama stiprinant Europos Sąjungos draudimą vykdyti ryklių žvejybą (rašytinis pareiškimas)

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen ir Daciana Octavia Sârbu pateiktas rašytinis pareiškimas Nr. 0071/2010 dėl paramos stiprinant Europos Sąjungos draudimą vykdyti ryklių žvejybą (punktas 5 protokolo 16.12.2010 ir P7_TA(2010)0497), kurį pasirašė 423 Parlamento nariai:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Charalampos Angourakis, Elena Oana Antonescu, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Richard Ashworth, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Catherine Bearder, Christophe Béchu, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Lothar Bisky, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Victor Boştinaru, José Bové, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Nessa Childers, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Giovanni Collino, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Michael Cramer, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Karima Delli, Anne Delvaux, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Diane Dodds, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Gaston Franco, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Julie Girling, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Catherine Grèze, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Françoise Grossetête, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Lucas Hartong, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Roger Helmer, Jacky Hénin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Syed Kamall, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jacek Olgierd Kurski, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Barry Madlener, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Ioan Mircea Paşcu, Maria do Céu Patrão Neves, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Miguel Portas, Konstantinos Poupakis, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Sylvana Rapti, Vladimír Remek, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Vilja Savisaar-Toomast, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Timo Soini, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Catherine Soullie, Bart Staes, Laurence J.A.J. Stassen, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Marina Yannakoudakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Milan Zver.


Priedas 2. Didesnė Europos Sąjungos parama mėgėjų sportui (rašytinis pareiškimas)

Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly ir Hannu Takkula pateiktas rašytinis pareiškimas Nr. 0062/2010 dėl didesnės Europos Sąjungos paramos mėgėjų sportui (punktas 5 protokolo 16.12.2010 ir P7_TA(2010)0498), kurį pasirašė 385 Parlamento nariai:

Damien Abad, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pino Arlacchi, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Christophe Béchu, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Françoise Castex, Nessa Childers, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Michael Cramer, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Bairbre de Brún, Jean-Luc Dehaene, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Tamás Deutsch, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Martin Ehrenhauser, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Gaston Franco, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Christa Klaß, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Katarína Neveďalová, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Hella Ranner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Timo Soini, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Bart Staes, Peter Šťastný, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Ivo Strejček, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Priedas 3. ES benamystės strategija (rašytinis pareiškimas)

Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli ir Jacek Protasiewicz pateiktas rašytinis pareiškimas Nr. 0061/2010 dėl ES benamystės strategijos (punktas 5 protokolo 16.12.2010 ir P7_TA(2010)0499), kurį pasirašė 391 Parlamento nariai:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Regina Bastos, Edit Bauer, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, José Bové, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Françoise Castex, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Spyros Danellis, Joseph Daul, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi de Magistris, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Jürgen Klute, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, László Surján, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Teisinė informacija - Privatumo politika