Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 17 stycznia 2011 r. - Strasburg

19. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
CRE

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Anni Podimata, Graham Watson, Ryszard Czarnecki, João Ferreira, Angelika Werthmann, Ioannis Kasoulides, Alf Svensson, Philippe Juvin, Frédéric Daerden, Ramon Tremosa i Balcells, Constance Le Grip, Tamás Deutsch, Sergej Kozlík, Marek Henryk Migalski, Alajos Mészáros, Georgios Papanikolaou, Catherine Stihler, Sonia Alfano, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Joe Higgins, Krisztina Morvai, Antigoni Papadopoulou, Seán Kelly, Iliana Ivanova i Stanimir Ilchev.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności