Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 18 януари 2011 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

6. Преглед на белгийското председателство на Съвета (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Преглед на белгийското председателство на Съвета

Yves Leterme (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Jean-Luc Dehaene, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, който отговаря също така на въпрос, зададен с вдигане на „синя карта“ от Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, Derk Jan Eppink, от името на групата ECR, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Niki Tzavela, от името на групата EFD, Philip Claeys, независим член на ЕП, José Manuel García-Margallo y Marfil, Kathleen Van Brempt, Chris Davies, Bart Staes, Paweł Robert Kowal, Rui Tavares, Corien Wortmann-Kool, Marc Tarabella, Anne E. Jensen, Mirosław Piotrowski, Mathieu Grosch, Alejandro Cercas, Raffaele Baldassarre, Pervenche Berès и Morten Messerschmidt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivo Belet, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Mairead McGuinness, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Izaskun Bilbao Barandica, Edite Estrela, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly и Frédéric Daerden.

Изказа се Gay Mitchell, относно протичането на процедурата с привличане на вниманието («catch the eye»).

Изказаха се: Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията) и Yves Leterme.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност