Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 18 januari 2011 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

6. Resultat av det belgiska ordförandeskapet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultat av det belgiska ordförandeskapet

Yves Leterme (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Jean-Luc Dehaene för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, som besvarade en fråga (blått kort) från Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, Derk Jan Eppink för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Niki Tzavela för EFD-gruppen, Philip Claeys, grupplös, José Manuel García-Margallo y Marfil, Kathleen Van Brempt, Chris Davies, Bart Staes, Paweł Robert Kowal, Rui Tavares, Corien Wortmann-Kool, Marc Tarabella, Anne E. Jensen, Mirosław Piotrowski, Mathieu Grosch, Alejandro Cercas, Raffaele Baldassarre, Pervenche Berès och Morten Messerschmidt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivo Belet, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Mairead McGuinness, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Izaskun Bilbao Barandica, Edite Estrela, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly och Frédéric Daerden.

Talare: Gay Mitchell, om hur ögonkontakstförfarandet fortlöpte.

Talare: Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande) och Yves Leterme.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy