Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0009(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0363/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0363/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2011 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0001

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

7.1. Συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών (κωδικοποιημένο κείμενο) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2010)0391 - C7-0209/2010- 2008/0009(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jiří Maštálka (A7-0363/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0001)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου