Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 18. januára 2011 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

7. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Zlúčenie a splynutie akciových spoločností (kodifikované znenie) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o zmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlúčení a splynutí akciových spoločností (kodifikované znenie) [COM(2010)0391 - C7-0209/2010- 2008/0009(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Jiří Maštálka (A7-0363/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0001)


7.2. Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Jordánskom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k protokolu k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Jordánskom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ [06903/2010 - C7-0384/2010- 2007/0231(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Gabriele Albertini (A7-0373/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0002)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


7.3. Dohoda medzi ES a Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou o leteckých službách *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou o niektorých aspektoch leteckých služieb [06646/2010 - C7-0103/2010- 2008/0145(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Dieter-Lebrecht Koch (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa čl. 138 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0003)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.4. Harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS [10753/3/2010 - C7-0267/2010- 2008/0098(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Catherine Stihler (A7-0343/2010)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0004)


7.5. Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci (hlasovanie)

Správa o vykonávaní európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci: preskúmanie akčného plánu v polovici obdobia a ďalšie smerovanie [2010/2101(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa Michèle Striffler (A7-0375/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0005)


7.6. Poľnohospodárstvo ako strategické odvetvie v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou (hlasovanie)

Správa o uznaní poľnohospodárstva ako strategického odvetvia v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou [2010/2112(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0006)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia