Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 18. januar 2011 - Strasbourg

11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (KOM(2010)0759 - C7-0001/2011 – 2010/0364(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 485/2008 om medlemsstaternes kontrol med de foranstaltninger, der indgår i ordningen for finansiering gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (KOM(2010)0761 - C7-0002/2011 – 2010/0366(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav (KOM(2010)0767 - C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af forordning (EØF) nr. 429/73 om fastsættelse af særlige bestemmelser, der skal anvendes ved indførsel i Fællesskabet af visse varer henhørende under forordning (EØF) nr. 1059/69, med oprindelse i Tyrkiet og af forordning (EF) nr. 215/2000 om videreførelse i 2000 af foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 1416/95 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter i 1995 for visse forarbejdede landbrugsprodukter (KOM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (KOM(2010)0794 - C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af forældede rådsretsakter om den fælles landbrugspolitik (KOM(2010)0764 - C7-0006/2011 – 2010/0368(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om beskyttelse og bæredygtig udvikling af Prespa Park-området (16581/2010 - C7-0007/2011 - 2010/0300(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) (KOM(2010)0799 - C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om ophævelse af forældede rådsretsakter (KOM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (KOM(2010)0781 - C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændringsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (KOM(2010)0791 - C7-0012/2011 – 2011/0001(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr.378/2007 for så vidt angår reglerne for gennemførelse af frivillig graduering af direkte betalinger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (KOM(2010)0772 - C7-0013/2011 – 2010/0372(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta (00033/2010 - C7-0014/2011 - 2010/0821(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om montering, placering, virkemåde og identifikation af betjeningsanordninger for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (Kodifikation) (KOM(2010)0717 - C7-0404/2010 – 2010/0348(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer (KOM(2010)0738 - C7-0422/2010 – 2010/0354(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter (KOM(2010)0733 - C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../... af … om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 165/94 og (EF) nr. 78/2008 (KOM(2010)0745 - C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Omarbejdning) (KOM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tekniske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 (KOM(2010)0775 - C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, IMCO

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik