Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2011 m. sausio 18 d. - Strasbūras

11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo (COM(2010)0759 - C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.485/2008 dėl valstybių narių atliekamo sandorių, sudarančių Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistemos dalį, patikrinimo (COM(2010)0761 - C7-0002/2011 – 2010/0366(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms (COM(2010)0767 - C7-0003/2011 – 2010/0370(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 429/73, nustatantis specialias nuostatas dėl tam tikrų prekių, reglamentuojamų Reglamentu (EEB) Nr. 1059/69, ir kurių kilmės šalis yra Turkija, įvežimo į Bendriją, ir Reglamentas (EB) Nr. 215/2000, kuriuo 2000 m. atnaujinamos priemonės, nustatytos Reglamentu (EB) Nr. 1416/95, kuriuo tam tikriems perdirbtiems žemės ūkio produktams 1995 m. nustatomos kai kurios Bendrijos tarifinių kvotų pavidalo lengvatos (COM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką (COM(2010)0794 - C7-0005/2011 – 2010/0380(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami tam tikri nebeaktualūs bendros žemės ūkio politikos srities Tarybos aktai (COM(2010)0764 - C7-0006/2011 – 2010/0368(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystymo sudarymo Europos Sąjungos vardu (16581/2010 - C7-0007/2011 - 2010/0300(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir specialiosios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos nuostatos (vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (COM(2010)0799 - C7-0008/2011 – 2010/0385(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami tam tikri nebeaktualūs Tarybos aktai (COM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl didelių avarijų, susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, pavojaus kontrolės (COM(2010)0781 - C7-0011/2011 – 2010/0377(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (COM(2010)0791 - C7-0012/2011 – 2011/0001(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr.378/2007 nuostatos dėl tiesioginių išmokų savanoriško moduliavimo įgyvendinimo pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisyklių (COM(2010)0772 - C7-0013/2011 – 2010/0372(COD))

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis, kiek tai susiję su stabilumo mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, projektas (00033/2010 - C7-0014/2011 - 2010/0821(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

nuomonė :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žemės ūkio ir miškų ūkio ratinių traktorių valdymo įtaisų montavimo, išdėstymo, veikimo ir identifikavimo (Kodifikuota redakcija) (COM(2010)0717 - C7-0404/2010 – 2010/0348(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr.1234/2007 nuostatos dėl prekybos standartų (COM(2010)0738 - C7-0422/2010 – 2010/0354(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės ūkio produktų kokybės schemų (COM(2010)0733 - C7-0423/2010 – 2010/0353(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI, IMCO

- [data] pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. …/…, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr.165/94 ir (EB) Nr.78/2008 (COM(2010)0745 - C7-0429/2010 – 2010/0365(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (Nauja redakcija) (COM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.924/2009 (COM(2010)0775 - C7-0434/2010 – 2010/0373(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, IMCO

Teisinė informacija - Privatumo politika