Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0142(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0307/2010

Внесени текстове :

A7-0307/2010

Разисквания :

PV 18/01/2011 - 13
CRE 18/01/2011 - 13

Гласувания :

PV 19/01/2011 - 6.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0007

Протокол
Вторник, 18 януари 2011 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

13. Правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи ***II (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Françoise Grossetête представи препоръката за второ четене.

Изказаха се: Enikő Győri (действащ председател на Съвета) и John Dalli (член на Комисията).

Изказаха се: Peter Liese, от името на групата PPE, Dagmar Roth-Behrendt, от името на групата S&D, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Milan Cabrnoch, от името на групата ECR, Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Csanád Szegedi, независим член на ЕП, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Corinne Lepage, Claude Turmes, Kay Swinburne, João Ferreira, Jaroslav Paška, Licia Ronzulli, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Sabine Wils, Anna Rosbach, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andres Perello Rodriguez, Miroslav Ouzký, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Mairead McGuinness, Edit Herczog, David Casa, Zuzana Roithová, Theodor Dumitru Stolojan, Christa Klaß и José Manuel Fernandes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Richard Howitt, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Marina Yannakoudakis, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi и Petru Constantin Luhan.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Kriton Arsenis, Maria Da Graça Carvalho и Antigoni Papadopoulou.

Изказаха се: John Dalli, Enikő Győri и Françoise Grossetête.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 19.1.2011.

Правна информация - Политика за поверителност