Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0142(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0307/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0307/2010

Συζήτηση :

PV 18/01/2011 - 13
CRE 18/01/2011 - 13

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2011 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0007

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

13. Δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης ***II (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Η Françoise Grossetête παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνουν οι Enikő Győri (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dagmar Roth-Behrendt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Milan Cabrnoch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Csanád Szegedi, μη εγγεγραμμένος, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Corinne Lepage, Claude Turmes, Kay Swinburne, João Ferreira, Jaroslav Paška, Licia Ronzulli, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Sabine Wils, Anna Rosbach, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andres Perello Rodriguez, Miroslav Ouzký, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Mairead McGuinness, Edit Herczog, David Casa, Zuzana Roithová, Theodor Dumitru Stolojan, Christa Klaß και José Manuel Fernandes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Richard Howitt, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Marina Yannakoudakis, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi και Petru Constantin Luhan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Κρίτων Αρσένης, Maria Da Graça Carvalho και Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

Παρεμβαίνουν οι John Dalli, Enikő Győri και Françoise Grossetête.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου