Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0142(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0307/2010

Ingediende teksten :

A7-0307/2010

Debatten :

PV 18/01/2011 - 13
CRE 18/01/2011 - 13

Stemmingen :

PV 19/01/2011 - 6.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0007

Notulen
Dinsdag 18 januari 2011 - Straatsburg

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

13. Rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg ***II (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Françoise Grossetête licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Enikő Győri (fungerend voorzitter van de Raad) en John Dalli (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Dagmar Roth-Behrendt, namens de S&D-Fractie, Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Milan Cabrnoch, namens de ECR-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Csanád Szegedi, niet-ingeschrevene, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Corinne Lepage, Claude Turmes, Kay Swinburne, João Ferreira, Jaroslav Paška, Licia Ronzulli, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Sabine Wils, Anna Rosbach, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andres Perello Rodriguez, Miroslav Ouzký, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Mairead McGuinness, Edit Herczog, David Casa, Zuzana Roithová, Theodor Dumitru Stolojan, Christa Klaß en José Manuel Fernandes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Richard Howitt, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Marina Yannakoudakis, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi en Petru Constantin Luhan.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Kriton Arsenis, Maria Da Graça Carvalho en Antigoni Papadopoulou.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli, Enikő Győri en Françoise Grossetête.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 19.1.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid