Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0142(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0307/2010

Ingivna texter :

A7-0307/2010

Debatter :

PV 18/01/2011 - 13
CRE 18/01/2011 - 13

Omröstningar :

PV 19/01/2011 - 6.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0007

Protokoll
Tisdagen den 18 januari 2011 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

13. Patienternas rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlings-rekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Françoise Grossetête redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande) och John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Dagmar Roth-Behrendt för S&D-gruppen, Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Milan Cabrnoch för ECR-gruppen, Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, Csanád Szegedi, grupplös, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Corinne Lepage, Claude Turmes, Kay Swinburne, João Ferreira, Jaroslav Paška, Licia Ronzulli, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Sabine Wils, Anna Rosbach, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andres Perello Rodriguez, Miroslav Ouzký, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Mairead McGuinness, Edit Herczog, David Casa, Zuzana Roithová, Theodor Dumitru Stolojan, Christa Klaß och José Manuel Fernandes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Richard Howitt, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Marina Yannakoudakis, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi och Petru Constantin Luhan.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Kriton Arsenis, Maria Da Graça Carvalho och Antigoni Papadopoulou.

Talare: John Dalli, Enikő Győri och Françoise Grossetête.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 19.1.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy