Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2084(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0366/2010

Συζήτηση :

PV 18/01/2011 - 14
CRE 18/01/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2011 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0016

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

14. Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας - Εισπνευστήρες για ασθματικούς (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας [2010/2084(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0182/2010) που κατέθεσε η Erminia Mazzoni, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς την Επιτροπή: Αναφορά 0473/2008 σχετικά με τη μη λήψη μέτρων από την Επιτροπή όσον αφορά μια υπόθεση διαγωνισμού και τις επιβλαβείς επιπτώσεις της στην ενδιαφερόμενη εταιρεία (B7-0666/2010)

Η Marisa Matias παρουσιάζει την έκθεσή της.

Η Erminia Mazzoni αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elena Oana Antonescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nessa Childers, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά επίσης σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του William (The Earl of) Dartmouth, Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Peter Jahr, Daciana Octavia Sârbu, Antonyia Parvanova, Satu Hassi, Miroslav Ouzký και Philippe Juvin.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Glenis Willmott, Jorgo Chatzimarkakis, Frieda Brepoels, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Gay Mitchell και Wolfgang Kreissl-Dörfler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vilija Blinkevičiūtė, Pat the Cope Gallagher, Margrete Auken και Paolo Bartolozzi.

Παρεμβαίνουν οι John Dalli και Marisa Matias.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Peter Jahr και Gerald Häfner, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, σχετικά με την αναφορά 0473/2008 του Christoph Klein (γερμανικής ιθαγένειας), για τη μη λήψη μέτρων από την Επιτροπή όσον αφορά μία υπόθεση ανταγωνισμού και τις επιβλαβείς επιπτώσεις της στην ενδιαφερόμενη εταιρεία (B7-0026/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2011 και σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου