Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2963(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0188/2010 (B7-0667/2010)

Συζήτηση :

PV 18/01/2011 - 17
CRE 18/01/2011 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

17. Κρίση στην Καμπανία στον τομέα των αποβλήτων (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-0188/2010) που κατέθεσαν οι Margrete Auken και Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Κρίση στην Καμπανία σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων (B7-0667/2010)·

Προφορική ερώτηση (O-0197/2010) που κατέθεσαν οι Bairbre de Brún και Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Κρίση αποβλήτων στην Καμπανία (B7-0801/2010)·

Προφορική ερώτηση (O-0208/2010) που κατέθεσαν οι Judith A. Merkies και Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Κρίση των αποβλήτων στην Καμπάνια της Ιταλίας (B7-0805/2010)·

Προφορική ερώτηση (O-0209/2010) που κατέθεσαν οι Mara Bizzotto και Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, προς την Επιτροπή: Η κρίσιμη κατάσταση στον τομέα των αποβλήτων στη Νάπολη και την Περιφέρεια Καμπανίας και η χρήση των ευρωπαϊκών πόρων (B7-0806/2010).

Η Ομάδα ALDE συντάσσεται με την προφορική O-0208/2011 που κατέθεσε η Ομάδα S&D.

Οι Margrete Auken, Søren Bo Søndergaard, Judith A. Merkies και Mara Bizzotto αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Erminia Mazzoni, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mario Pirillo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη, Crescenzio Rivellini, Luigi de Magistris, Francesco Enrico Speroni, Raffaele Baldassarre, Horst Schnellhardt, Lara Comi και Barbara Matera.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Jahr και Crescenzio Rivellini.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: Επόμενη περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου