Zoznam 
Zápisnica
PDF 235kWORD 216k
Utorok, 18. januára 2011 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom *** - Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom (rozprava)
 4.Oficiálne privítanie
 5.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom *** - Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom (pokračovanie rozpravy)
 6.Zhodnotenie belgického predsedníctva Rady (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Zlúčenie a splynutie akciových spoločností (kodifikované znenie) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.2.Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Jordánskom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.3.Dohoda medzi ES a Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou o leteckých službách *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.4.Harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh ***II (hlasovanie)
  7.5.Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci (hlasovanie)
  7.6.Poľnohospodárstvo ako strategické odvetvie v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Predložené dokumenty
 12.Hodina otázok pre predsedu Komisie
  12.1.Voľné otázky
  12.2.Inovácia a energia
 13.Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti ***II (rozprava)
 14.Európska iniciatíva o Alzheimerovej chorobe a iných typoch demencií - Inhalátory pre astmatikov (rozprava)
 15.Hodina otázok (pre Komisiu)
 16.Situácia na Haiti rok po zemetrasení: humanitárna pomoc a obnova (rozprava)
 17.Kríza týkajúca sa odpadu v Kampánii (rozprava)
 18.Porušovanie slobody prejavu a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie v Litve (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Silvana KOCH-MEHRIN
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Pakistan: zavraždenie guvernéra Pandžábu Salmána Tasíra

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto a Bastiaan Belder v mene skupiny EFD o Pakistane: zavraždenie guvernéra Pandžábu (B7-0041/2011);

- Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE o Pakistane: zavraždenie guvernéra Pandžábu Salmána Tasíra (B7-0045/2011);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski a Konrad Szymański v mene skupiny ECR o Pakistane: zavraždenie guvernéra Pandžábu (B7-0059/2011);

- Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor a Thomas Mann v mene skupiny PPE o Pakistane: zavraždenie guvernéra Pandžábu Salmána Tasíra (B7-0060/2011);

- Karin Kadenbach v mene skupiny S&D o Pakistane: zavraždenie guvernéra Pandžábu Salmána Tasíra (B7-0061/2011);

- Rui Tavares, Joe Higgins, Helmut Scholz, Cornelia Ernst a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o Pakistane: zavraždenie guvernéra Pandžábu (B7-0062/2011);

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE o Pakistane: zavraždenie guvernéra Pandžábu Salmána Tasíra (B7-0063/2011).

II.   Brazília: vydanie Cesara Battistiho

- Francesco Enrico Speroni, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto a Bastiaan Belder v mene skupiny EFD o vydaní Cesara Battistiho z Brazílie (B7-0042/2011);

- Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE o Brazílii: vydanie Cesara Battistiho (B7-0048/2011);

- Judith Sargentini a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o Brazílii: vydanie Cesara Battistiho (B7-0050/2011);

- Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor a Thomas Mann v mene skupiny PPE o Brazílii: vydanie Cesara Battistiho (B7-0064/2011);

- Hannes Swoboda, Gianni Pittella a David-Maria Sassoli v mene skupiny S&D o Brazílii: vydanie Cesara Battistiho (B7-0065/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski a Konrad Szymański v mene skupiny ECR o Brazílii: vydanie Cesara Battistiho (B7-0066/2011).

III.   Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana a Bastiaan Belder v mene skupiny EFD o Iráne, najmä prípade Nasrín Sutúdeovej (B7-0043/2011);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE o Iráne, najmä prípade Nasrín Sutúdeovej (B7-0049/2011);

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR o Iráne, najmä prípade Nasrín Sutúdeovej (B7-0067/2011);

- María Muñiz De Urquiza a Ana Gomes v mene skupiny S&D o Iráne, najmä prípade Nasrín Sutúdeovej (B7-0068/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor a Ria Oomen-Ruijten v mene skupiny PPE o Iráne, najmä prípade Nasrín Sutúdeovej (B7-0069/2011);

- Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o Iráne, najmä prípade Nasrín Sutúdeovej (B7-0070/2011);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE o ľudských právach v Iráne, najmä prípade Nasrín Sutúdeovej (B7-0071/2011).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.


3. Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom *** - Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom

Jelko Kacin uviedol odporúčanie.

Enikő Győri (úradujúca predsedníčka Rady) a Štefan Füle (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpil György Schöpflin v mene skupiny PPE.


4. Oficiálne privítanie

Predsedníčka privítala v mene Parlamentu členov srbskej delegácie na čele s Božidarom Đelićom, podpredsedom vlády Srbska, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


5. Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom *** - Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom (pokračovanie rozpravy)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom

Vystúpili títo poslanci: Maria Eleni Koppa v mene skupiny S&D, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Miloslav Ransdorf v mene skupiny GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Barry Madlener nezaradený poslanec, Adrian Severin, Sarah Ludford, Franziska Katharina Brantner, Ryszard Czarnecki, Bastiaan Belder, Dimitar Stoyanov, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Anna Ibrisagic, María Muñiz De Urquiza, Eduard Kukan, Emine Bozkurt, Kinga Gál, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev a Georgios Koumoutsakos.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Krisztina Morvai, Andreas Mölzer, Victor Boştinaru, Jarosław Kalinowski, Zoran Thaler a Andrzej Grzyb.

Vystúpili: Štefan Füle, Enikő Győri a Jelko Kacin.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Jelko Kacin, v mene výboru AFET, o procese integrácie Srbska do EÚ (B7-0021/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 19.1.2011 a bod 6.9 zápisnice zo dňa 19.1.2011.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.25 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 10.30 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

6. Zhodnotenie belgického predsedníctva Rady (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zhodnotenie belgického predsedníctva Rady

Yves Leterme (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Luc Dehaene v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, ktorý tiež odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Isabelle Durant v mene skupiny Verts/ALE, Derk Jan Eppink v mene skupiny ECR, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Niki Tzavela v mene skupiny EFD, Philip Claeys nezaradený poslanec, José Manuel García-Margallo y Marfil, Kathleen Van Brempt, Chris Davies, Bart Staes, Paweł Robert Kowal, Rui Tavares, Corien Wortmann-Kool, Marc Tarabella, Anne E. Jensen, Mirosław Piotrowski, Mathieu Grosch, Alejandro Cercas, Raffaele Baldassarre, Pervenche Berès a Morten Messerschmidt.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ivo Belet, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Mairead McGuinness, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Izaskun Bilbao Barandica, Edite Estrela, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly a Frédéric Daerden.

V rozprave vystúpil Gay Mitchell k postupu „catch-the-eye“.

Vystúpili: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Yves Leterme.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Zlúčenie a splynutie akciových spoločností (kodifikované znenie) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o zmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlúčení a splynutí akciových spoločností (kodifikované znenie) [COM(2010)0391 - C7-0209/2010- 2008/0009(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Jiří Maštálka (A7-0363/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0001)


7.2. Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Jordánskom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k protokolu k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Jordánskom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ [06903/2010 - C7-0384/2010- 2007/0231(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Gabriele Albertini (A7-0373/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0002)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


7.3. Dohoda medzi ES a Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou o leteckých službách *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou o niektorých aspektoch leteckých služieb [06646/2010 - C7-0103/2010- 2008/0145(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Dieter-Lebrecht Koch (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa čl. 138 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0003)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.4. Harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS [10753/3/2010 - C7-0267/2010- 2008/0098(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Catherine Stihler (A7-0343/2010)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0004)


7.5. Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci (hlasovanie)

Správa o vykonávaní európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci: preskúmanie akčného plánu v polovici obdobia a ďalšie smerovanie [2010/2101(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa Michèle Striffler (A7-0375/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0005)


7.6. Poľnohospodárstvo ako strategické odvetvie v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou (hlasovanie)

Správa o uznaní poľnohospodárstva ako strategického odvetvia v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou [2010/2112(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0006)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania Catherine StihlerA7-0343/2010
Jarosław Kalinowski, Alfredo Antoniozzi a Hannu Takkula.

V rozprave vystúpil Daniel Hannan.

Správa: Michèle StrifflerA7-0375/2010
Clemente Mastella, Antonello Antinoro a Alfredo Antoniozzi.

Správa: Daciana Octavia SârbuA7-0376/2010
Jim Higgins, Jens Rohde, Clemente Mastella, Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Hannu Takkula a Salvatore Tatarella.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Brian Crowley a Kyriakos Mavronikolas oznámili, že ich hlasovacie zariadenia nefungovali počas dnešného hlasovania.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov (KOM(2010)0759 - C7-0001/2011 – 2010/0364(COD))

Predseda v súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku informoval, že o tomto návrhu bude konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský :

AGRI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávanej členskými štátmi (KOM(2010)0761 - C7-0002/2011 – 2010/0366(COD))

Predseda v súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku informoval, že o tomto návrhu bude konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský :

AGRI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori (KOM(2010)0767 - C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

Predseda v súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku informoval, že o tomto návrhu bude konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský :

AGRI

stanovisko :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 429/73, ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia pre dovoz určitého tovaru do Spoločenstva, ktorý spadá do pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 1059/69 a má pôvod v Turecku, a nariadenie (ES) č. 215/2000, ktorým sa predlžujú opatrenia pre rok 2000 ustanovené nariadením (ES) č. 1416/95 stanovujúcim niektoré povolenia v podobe colných kvót Spoločenstva v roku 1995 pre niektoré spracované poľnohospodárske produkty (KOM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD))

pridelené

gestorský :

INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č.987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (KOM(2010)0794 - C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

pridelené

gestorský :

EMPL

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité zastarané právne akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (KOM(2010)0764 - C7-0006/2011 – 2010/0368(COD))

Predseda v súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku informoval, že o tomto návrhu bude konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský :

AGRI

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody o ochrane a udržateľnom rozvoji oblasti parku Prespa (16581/2010 - C7-0007/2011 - 2010/0300(NLE))

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (KOM(2010)0799 - C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

Predseda v súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku informoval, že o tomto návrhu bude konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský :

AGRI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité zastarané právne akty Rady (KOM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD))

pridelené

gestorský :

INTA

stanovisko :

JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o riadení nebezpečnosti nebezpečných látok vedúcej k vzniku veľkých havárií (KOM(2010)0781 - C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

Predseda v súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku informoval, že o tomto návrhu bude konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (KOM(2010)0791 - C7-0012/2011 – 2011/0001(COD))

Predseda v súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku informoval, že o tomto návrhu bude konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský :

IMCO

stanovisko :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 378/2007, pokiaľ ide o pravidlá vykonávania dobrovoľnej modulácie priamych platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (KOM(2010)0772 - C7-0013/2011 – 2010/0372(COD))

Predseda v súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku informoval, že o tomto návrhu bude konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský :

AGRI

- Návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro (00033/2010 - C7-0014/2011 - 2010/0821(NLE))

pridelené

gestorský :

AFCO

stanovisko :

ECON

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o montáži, umiestnení, obsluhe a označení ovládačov kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) (KOM(2010)0717 - C7-0404/2010 – 2010/0348(COD))

Predseda v súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku informoval, že o tomto návrhu bude konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č.1234/2007, pokiaľ ide o obchodné normy (KOM(2010)0738 - C7-0422/2010 – 2010/0354(COD))

Predseda v súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku informoval, že o tomto návrhu bude konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský :

AGRI

stanovisko :

ENVI, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systémoch kvality poľnohospodárskych výrobkov (KOM(2010)0733 - C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

Predseda v súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku informoval, že o tomto návrhu bude konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský :

AGRI

stanovisko :

ENVI, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/... z …, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008 (KOM(2010)0745 - C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))

Predseda v súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku informoval, že o tomto návrhu bude konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský :

AGRI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Prepracované znenie) (KOM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky pre prevodové príkazy a priame inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (KOM(2010)0775 - C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

Predseda v súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku informoval, že o tomto návrhu bude konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO


12. Hodina otázok pre predsedu Komisie

12.1. Voľné otázky

Poslanci Corien Wortmann-Kool v mene skupiny PPE, Stephen Hughes v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński v mene skupiny ECR, Lothar Bisky v mene skupiny GUE/NGL, Marta Andreasen v mene skupiny EFD a nezaradený poslanec Daniël van der Stoep vystúpili s otázkami a doplňujúcimi otázkami pre Josého Manuela Barrosu (predsedu Komisie), ktorý na ne následne odpovedal.


12.2. Inovácia a energia

Poslanci Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Derek Vaughan, Fiona Hall, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Vicky Ford, Ilda Figueiredo, Judith A. Merkies, Nikolaos Salavrakos, Arturs Krišjānis Kariņš, Sonia Alfano, Franz Obermayr, Jacek Saryusz-Wolski a Silvia-Adriana Ţicău vystúpili podľa postupu „catch-the-eye“ s otázkami pre Josého Manuela Barrosu (predsedu Komisie), ktorý na ne následne odpovedal:.

Hodina otázok pre predsedu Komisie sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

13. Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Françoise Grossetête uviedla odporúčanie do druhého čítania.

Vystúpili: Enikő Győri (úradujúca predsedníčka Rady) a John Dalli (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Dagmar Roth-Behrendt v mene skupiny S&D, Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR, Kartika Tamara Liotard v mene skupiny GUE/NGL, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Csanád Szegedi nezaradený poslanec, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Corinne Lepage, Claude Turmes, Kay Swinburne, João Ferreira, Jaroslav Paška, Licia Ronzulli, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Sabine Wils, Anna Rosbach, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andres Perello Rodriguez, Miroslav Ouzký, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Mairead McGuinness, Edit Herczog, David Casa, Zuzana Roithová, Theodor Dumitru Stolojan, Christa Klaß a José Manuel Fernandes.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Richard Howitt, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Marina Yannakoudakis, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi a Petru Constantin Luhan.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Kriton Arsenis, Maria Da Graça Carvalho a Antigoni Papadopoulou.

Vystúpili: John Dalli, Enikő Győri a Françoise Grossetête.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 19.1.2011.


14. Európska iniciatíva o Alzheimerovej chorobe a iných typoch demencií - Inhalátory pre astmatikov (rozprava)

Správa o európskej iniciatíve o Alzheimerovej chorobe a iných typoch demencií [2010/2084(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Marisa Matias (A7-0366/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0182/2010) , ktorú položila Erminia Mazzoni, v mene výboru PETI, pre Komisiu: Petícia 0473/2008 týkajúca sa nečinnosti Komisie v súvislosti s prípadom v oblasti hospodárskej súťaže a jej škodlivých dôsledkov pre dotknutú spoločnosť (B7-0666/2010)

Marisa Matias uviedla správu.

Erminia Mazzoni rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elena Oana Antonescu v mene skupiny PPE, Nessa Childers v mene skupiny S&D, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Gerald Häfner v mene skupiny Verts/ALE, ktorý tiež odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD, Diane Dodds nezaradená poslankyňa, Peter Jahr, Daciana Octavia Sârbu, Antonyia Parvanova, Satu Hassi, Miroslav Ouzký a Philippe Juvin.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Glenis Willmott, Jorgo Chatzimarkakis, Frieda Brepoels, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Gay Mitchell a Wolfgang Kreissl-Dörfler.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vilija Blinkevičiūtė, Pat the Cope Gallagher, Margrete Auken a Paolo Bartolozzi.

Vystúpili: John Dalli a Marisa Matias.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Peter Jahr a Gerald Häfner, v mene výboru PETI, o petícii 0473/2008 Christopha Kleina (Nemecko) vo veci zlyhania Komisie pri prijímaní opatrení v súvislosti s prípadom v oblasti hospodárskej súťaže a jeho škodlivými dôsledkami pre dotknutú spoločnosť (B7-0026/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 19.1.2011 a bod 6.11 zápisnice zo dňa 19.1.2011.


15. Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B7-0001/2011).

Otázka č. 14 (Rareş-Lucian Niculescu): Využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.

Johannes Hahn (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Rareş-Lucian Niculescu, Paul Rübig a Vilija Blinkevičiūtė.

Otázka č. 16 (Kinga Göncz): Európsky nástroj mikrofinacovania Progress.

Johannes Hahn odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Kinga Göncz, Janusz Władysław Zemke a Silvia-Adriana Ţicău.

Otázka č. 15 (Zigmantas Balčytis): Doplnkové opatrenia na podporu malých a stredných podnikov pri uplatňovaní politiky cestovného ruchu.

Antonio Tajani (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Zigmantas Balčytis, Carlo Fidanza a Silvia-Adriana Ţicău.

Otázka č. 17 (Vilija Blinkevičiūtė): Iniciatívy a programy modernizácie vysokoškolského vzdelávania.

Androulla Vassiliou (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke a Georgios Papanikolaou.

Otázka č. 18 (Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė): Výsledky žiakov v členských štátoch EÚ.

Androulla Vassiliou odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položila Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Otázka č. 19 (Georgios Papanikolaou): Rozdrobenosť digitálnych trhov a dôsledky na vzdelávací systém a investície izolovaných regiónov.

Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Georgios Papanikolaou.

Otázka č. 20 (Liam Aylward): Horúca linka 116 000 pre nezvestné deti.

Neelie Kroes odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Liam Aylward.

Otázka 21 bude zodpovedaná písomne.

Otázka č. 22 (Bernd Posselt): Alpské železničné magistrály.

Siim Kallas (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt a Nikolaos Chountis.

Otázka č. 23 (Jim Higgins): Písanie, posielanie a čítanie SMS správ počas šoférovania - bezpečnosť cestnej premávky.

Siim Kallas odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jim Higgins, Seán Kelly a Inés Ayala Sender.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 20.15 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka
16. Situácia na Haiti rok po zemetrasení: humanitárna pomoc a obnova (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Situácia na Haiti rok po zemetrasení: humanitárna pomoc a obnova.

Predsedníčka v mene Parlamentu vyjadrila sústrasť rodine talianskeho vojaka Lucu Sannu, ktorý dnes prišiel o život v Afganistane.

Kristalina Georgieva (členka Komisie) a Andris Piebalgs (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Michèle Striffler v mene skupiny PPE, Corina Creţu v mene skupiny S&D, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Nirj Deva v mene skupiny ECR, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Filip Kaczmarek, Kriton Arsenis, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, James Nicholson, Cristian Dan Preda, Ricardo Cortés Lastra, Zbigniew Ziobro, Ria Oomen-Ruijten, Edite Estrela a Jarosław Leszek Wałęsa.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Ilda Figueiredo, Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke a Peter Jahr.

Vystúpili: Kristalina Georgieva a Andris Piebalgs.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek a Gay Mitchell v mene skupiny PPE o situácii na Haiti rok po zemetrasení: humanitárna pomoc a obnova (B7-0023/2011);

- Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE o situácii na Haiti rok po zemetrasení: humanitárna pomoc a obnova (B7-0024/2011);

- Charles Tannock a Emma McClarkin v mene skupiny ECR o obnove Haiti rok po zemetrasení (B7-0025/2011);

- Charles Goerens, Niccolò Rinaldi a Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE o situácii na Haiti rok po zemetrasení: humanitárna pomoc a obnova (B7-0027/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman a Patrice Tirolien v mene skupiny S&D o obnove Haiti rok po zemetrasení (B7-0032/2011);

- Jacky Hénin a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o Haiti (B7-0034/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.12 zápisnice zo dňa 19.1.2011.


17. Kríza týkajúca sa odpadu v Kampánii (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0188/2010), ktorú položili Margrete Auken a Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Kríza týkajúca sa odpadu v Kampánii (B7-0667/2010);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0197/2010), ktorú položili Bairbre de Brún a Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Kríza týkajúca sa odpadu v Kampánii (B7-0801/2010);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0208/2010), ktorú položili Judith A. Merkies a Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Kríza týkajúca sa odpadu v Kampánii v Taliansku (B7-0805/2010);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0209/2010), ktorú položili Mara Bizzotto a Lorenzo Fontana v mene skupiny EFD, pre Komisiu: Kritická situácia v Neapoli a v regióne Kampánia v súvislosti s odpadom a využívanie európskych finančných prostriedkov (B7-0806/2010).

(Skupina ALDE sa pripojila k otázke na ústne zodpovedanie (O-0208/2011), ktorú položila skupina S&D).

Margrete Auken, Søren Bo Søndergaard, Judith A. Merkies a Mara Bizzotto rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Janez Potočnik (člen Komisie) odpovedal na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Erminia Mazzoni v mene skupiny PPE, Mario Pirillo v mene skupiny S&D, Sonia Alfano v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Angelika Werthmann nezaradená poslankyňa, Crescenzio Rivellini, Luigi de Magistris, Francesco Enrico Speroni, Raffaele Baldassarre, Horst Schnellhardt, Lara Comi a Barbara Matera.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Jahr a Crescenzio Rivellini.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.


18. Porušovanie slobody prejavu a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie v Litve (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0190/2010) , ktorú položili Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Porušovanie slobody prejavu a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie v Litve (B7-0669/2010);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0204/2010) , ktorú položila Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Porušovanie slobody prejavu a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie v Litve (B7-0803/2010);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0207/2010) , ktorú položil Cornelis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Porušovanie slobody prejavu a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie v Litve (B7-0804/2010);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0216/2010) , ktorú položili Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová a Claude Moraes v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Porušovanie slobody prejavu a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie v Litve (B7-0005/2011).

Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong a Monika Flašíková Beňová rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) odpovedala na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Simon Busuttil v mene skupiny PPE, Sarah Ludford v mene skupiny ALDE, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Joe Higgins v mene skupiny GUE/NGL, Dimitar Stoyanov nezaradený poslanec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Raül Romeva i Rueda, Konrad Szymański, Joanna Senyszyn a Catherine Trautmann.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Anna Záborská, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Alexandra Thein.

V rozprave vystúpila Viviane Reding.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells a Elizabeth Lynne v mene skupiny ALDE, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen a Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė a Catherine Trautmann v mene skupiny S&D, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst a Rui Tavares v mene skupiny GUE/NGL, o porušovaní slobody prejavu a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie v Litve (B7-0031/2011);

- Simon Busuttil a Véronique Mathieu v mene skupiny PPE, o údajnom porušovaní slobody prejavu a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie v Litve (B7-0033/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.13 zápisnice zo dňa 19.1.2011.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 456.147/OJME).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.55 h.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia