Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2960(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0029/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0029/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2011 - 6.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0013

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

6.7. Διεθνής υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011 και B7-0038/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0029/2011/αναθ.

(αντικαθιστά τιςB7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011 και B7-0038/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Roberta Angelilli, Edit Bauer και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Luigi Berlinguer, Evelyn Regner και Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber και Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Lorenzo Fontana, Oreste Rossi και Claudio Morganti.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0013)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου