Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2521(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0039/2011

Συζήτηση :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0021

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

10. Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Mario Mauro, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Ernst Strasser, Guido Milana, Niccolò Rinaldi, Marina Yannakoudakis, Cornelis de Jong και Mario Borghezio.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jaime Mayor Oreja, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Frédérique Ries, Tomasz Piotr Poręba, Francisco José Millán Mon, Mitro Repo, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Μαρία-Ελένη Κοππά, Mirosław Piotrowski, Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten, Ελένη Θεοχάρους, Miroslav Mikolášik, Peter Šťastný, Sari Essayah, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Simon Busuttil και Carlo Casini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Magdi Cristiano Allam, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Alexandra Thein, Charles Tannock, Νικόλαος Σαλαβράκος, Franz Obermayr, Anna Záborská και László Tőkés.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Fiorello Provera, Νικόλαος Σαλαβράκος, Mario Borghezio, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Νίκη Τζαβέλα, Lorenzo Fontana και Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών σε ό,τι αφορά την ελευθερία της θρησκείας (B7-0039/2011

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Gianni Pittella και Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των χριστιανών στο πλαίσιο της ελευθερίας της θρησκείας (B7-0040/2011

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών σε συνάρτηση με την θρησκευτική ελευθερία (B7-0051/2011

- Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Bairbre de Brún, Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών ως προς την ελευθερία της θρησκείας (B7-0052/2011

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański και Cornelis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας (B7-0054/2011

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Μαριεττα Γιαννάκου, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Joanna Katarzyna Skrzydlewska και Sławomir Witold Nitras, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των χριστιανών στο πλαίσιο της ελευθερίας της θρησκείας (B7-0056/2011

- Heidi Hautala, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας (B7-0058/2011)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου