Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2521(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0039/2011

Debaty :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Głosowanie :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0021

Protokół
Środa, 19 stycznia 2011 r. - Strasburg

10. Sytuacja chrześcijan w kontekście wolności wyznania (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Sytuacja chrześcijan w kontekście wolności wyznania

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Mario Mauro, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Ernst Strasser, Guido Milana, Niccolò Rinaldi, Marina Yannakoudakis, Cornelis de Jong i Mario Borghezio.

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jaime Mayor Oreja, Kyriakos Mavronikolas, Frédérique Ries, Tomasz Piotr Poręba, Francisco José Millán Mon, Mitro Repo, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Maria Eleni Koppa, Mirosław Piotrowski, Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten, Eleni Theocharous, Miroslav Mikolášik, Peter Šťastný, Sari Essayah, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Simon Busuttil i Carlo Casini.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Magdi Cristiano Allam, Antigoni Papadopoulou, Alexandra Thein, Charles Tannock, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Anna Záborská i László Tőkés.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana i Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania (B7-0039/2011);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Gianni Pittella i Patrizia Toia w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania (B7-0040/2011);

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania (B7-0051/2011);

- Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania (B7-0052/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański i Cornelis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania (B7-0054/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Sławomir Witold Nitras w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania (B7-0056/2011);

- Heidi Hautala, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania (B7-0058/2011)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 20.1.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności