Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2521(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0039/2011

Rozpravy :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Hlasovanie :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0021

Zápisnica
Streda, 19. januára 2011 - Štrasburg

10. Situácia kresťanov v súvislosti so slobodou náboženského vyznania (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie: Situácia kresťanov v súvislosti so slobodou náboženského vyznania

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE, Konrad Szymański v mene skupiny ECR, Kyriacos Triantaphyllides v mene skupiny GUE/NGL, Fiorello Provera v mene skupiny EFD, Bruno Gollnisch nezaradený poslanec, Mario Mauro, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Ernst Strasser, Guido Milana, Niccolò Rinaldi, Marina Yannakoudakis, Cornelis de Jong a Mario Borghezio.

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jaime Mayor Oreja, Kyriakos Mavronikolas, Frédérique Ries, Tomasz Piotr Poręba, Francisco José Millán Mon, Mitro Repo, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Maria Eleni Koppa, Mirosław Piotrowski, Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten, Eleni Theocharous, Miroslav Mikolášik, Peter Šťastný, Sari Essayah, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Simon Busuttil a Carlo Casini.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Magdi Cristiano Allam, Antigoni Papadopoulou, Alexandra Thein, Charles Tannock, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Anna Záborská a László Tőkés.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana a Mara Bizzotto v mene skupiny EFD o situácii kresťanov, pokiaľ ide o slobodu náboženského vyznania (B7-0039/2011);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Gianni Pittella a Patrizia Toia v mene skupiny S&D o situácii kresťanov, pokiaľ ide o slobodu náboženského vyznania (B7-0040/2011);

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE o situácii kresťanov, pokiaľ ide o slobodu náboženstva (B7-0051/2011);

- Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides a Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL o situácii kresťanov, pokiaľ ide o slobodu náboženského vyznania (B7-0052/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański a Cornelis de Jong v mene skupiny GUE/NGL o situácii kresťanov, pokiaľ ide o slobodu náboženského vyznania (B7-0054/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Joanna Katarzyna Skrzydlewska a Sławomir Witold Nitras v mene skupiny PPE o situácii kresťanov, pokiaľ ide o slobodu náboženského vyznania (B7-0056/2011);

- Heidi Hautala, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda a Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE o situácii kresťanov, pokiaľ ide o slobodu náboženstva (B7-0058/2011)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 20.1.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia