Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2521(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0039/2011

Debatter :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Omröstningar :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Antagna texter :

P7_TA(2011)0021

Protokoll
Onsdagen den 19 januari 2011 - Strasbourg

10. Situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för kristna när det gäller religionsfrihet

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, Konrad Szymański för ECR-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Mario Mauro, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Ernst Strasser, Guido Milana, Niccolò Rinaldi, Marina Yannakoudakis, Cornelis de Jong och Mario Borghezio.

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

Talare: Jaime Mayor Oreja, Kyriakos Mavronikolas, Frédérique Ries, Tomasz Piotr Poręba, Francisco José Millán Mon, Mitro Repo, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Maria Eleni Koppa, Mirosław Piotrowski, Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten, Eleni Theocharous, Miroslav Mikolášik, Peter Šťastný, Sari Essayah, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Simon Busuttil och Carlo Casini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Magdi Cristiano Allam, Antigoni Papadopoulou, Alexandra Thein, Charles Tannock, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Anna Záborská och László Tőkés.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana och Mara Bizzotto för EFD-gruppen, om situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (B7-0039/2011);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Gianni Pittella och Patrizia Toia för S&D-gruppen, om situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (B7-0040/2011);

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, om situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (B7-0051/2011);

- Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides och Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, om situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (B7-0052/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański och Cornelis de Jong för GUE/NGL-gruppen, om situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (B7-0054/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Joanna Katarzyna Skrzydlewska och Sławomir Witold Nitras för PPE-gruppen, om situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (B7-0056/2011);

- Heidi Hautala, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, om situationen för kristna inom ramen för religionsfriheten (B7-0058/2011)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 20.1.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy