Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2514(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0044/2011

Разисквания :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Гласувания :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3
PV 16/02/2012 - 8.5
CRE 16/02/2012 - 8.5

Приети текстове :

P7_TA(2011)0022

Протокол
Сряда, 19 януари 2011 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

12. Положението в Беларус (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Беларус

Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Jacek Protasiewicz, от името на групата PPE, Кристиан Вигенин, от името на групата S&D, който също отговаря на въпрос, зададен с вдигане на „синя карта“ от Marek Henryk Migalski, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Изказаха се: Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Traian Ungureanu, Justas Vincas Paleckis, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Schulz, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter, Edvard Kožušník и Jacek Olgierd Kurski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Charles Tannock, Alfreds Rubiks, Andreas Mölzer, Jarosław Kalinowski, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Peter Šťastný, Sari Essayah и Piotr Borys.

Изказа се Catherine Ashton.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski и Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, от името на групата PPE, относно положението в Беларус (B7-0044/2011);

- Adrian Severin, Кристиан Вигенин, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec и Richard Howitt, от името на групата S&D, относно положението в Беларус (B7-0046/2011);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff и Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, относно положението в Беларус (B7-0047/2011);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski и Tadeusz Cymański, от името на групата ECR, относно положението в Беларус (B7-0053/2011);

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat и Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, относно президентските избори в Беларус (B7-0055/2011);

- Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Беларус (B7-0057/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 20.1.2011.

Правна информация - Политика за поверителност