Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2514(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0044/2011

Συζήτηση :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3
PV 16/02/2012 - 8.5
CRE 16/02/2012 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0022

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

12. Η κατάσταση στη Λευκορωσία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Λευκορωσία

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jacek Protasiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά επίσης σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του Marek Henryk Migalski, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Traian Ungureanu, Justas Vincas Paleckis, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Schulz, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter, Edvard Kožušník και Jacek Olgierd Kurski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Andrzej Grzyb, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Charles Tannock, Alfreds Rubiks, Andreas Mölzer, Jarosław Kalinowski, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Peter Šťastný, Sari Essayah και Piotr Borys.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (B7-0044/2011

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (B7-0046/2011

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff και Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (B7-0047/2011

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski και Tadeusz Cymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (B7-0053/2011

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat και Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία (B7-0055/2011

- Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (B7-0057/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου