Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2268(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0368/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0368/2010

Συζήτηση :

PV 19/01/2011 - 13
CRE 19/01/2011 - 13

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2011 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0020

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

13. Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση με πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης [2010/2268(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ana Gomes (A7-0368/2010)

Η Ana Gomes παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Katharina Brantner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Barry Madlener, μη εγγεγραμμένος, Alf Svensson, Corina Creţu, Sonia Alfano, Hélène Flautre, David Campbell Bannerman, Andreas Mölzer και Wolfgang Kreissl-Dörfler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Simon Busuttil, Francisco José Millán Mon και Salvatore Iacolino.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László TŐKÉS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Ana Gomes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου