Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0169/2010 (B7-0662/2010)

Разисквания :

PV 19/01/2011 - 14
CRE 19/01/2011 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 19 януари 2011 г. - Страсбург

14. Разходи във връзка с разглеждането на заявленията за предоставяне на убежища в държавите-членки (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0169/2010) зададен от Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Станимир Илчев, Nathalie Griesbeck и Jan Mulder, от името на групата ALDE, към Съвета: Предаване на информацията относно финансовите разходи във връзка с разглеждането на заявленията за предоставяне на убежища в държавите-членки (B7-0662/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0170/2010) зададен от Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Станимир Илчев, Nathalie Griesbeck и Jan Mulder, от името на групата ALDE, към Комисията: Предаване на информацията относно финансовите разходи във връзка с разглеждането на заявленията за предоставяне на убежища в държавите-членки (B7-0663/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0175/2010) зададен от Monika Hohlmeier и Simon Busuttil, от името на групата PPE, към Съвета: Предаване на информация относно разходите по разглеждане на заявленията за предоставяне на убежище в държавите-членки (B7-0664/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0176/2010) зададен от Monika Hohlmeier и Simon Busuttil, от името на групата PPE, към Комисията: Предаване на информация относно разходите по разглеждане на заявленията за предоставяне на убежище в държавите-членки (B7-0665/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0179/2010) зададен от Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Carmen Romero López и Antonio Masip Hidalgo, от името на групата S&D, към Съвета: Текущо положение относно предложението на Комисията за преработка на Директивата относно процедурата за статут на бежанец (B7-0003/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0210/2010) зададен от Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, към Съвета: Текущото състояние на директивата за процедурите (B7-0004/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0177/2010) зададен от Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, към Съвета: Предаване на информация до Парламента и Комисията за нерешените в Съвета въпроси относно директивата за процедурата (B7-0002/2011)

Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Sylvie Guillaume, Hélène Flautre и Cornelis de Jong развиха въпросите, изискващи устен отговор.

Изказаха се: Enikő Győri (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията).

Изказаха се: Simon Busuttil, от името на групата PPE, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Rui Tavares, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Carlos Coelho и Georgios Papanikolaou.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alfredo Pallone, Elena Băsescu и Monika Hohlmeier.

Изказаха се: Štefan Füle и Enikő Győri.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност