Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 255kWORD 186k
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διεθνής υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης-17ης Δεκεμβρίου (συζήτηση)
 5.Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης ***II (ψηφοφορία)
  
6.2.FLEGT - Εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (ψηφοφορία)
  
6.3.Συμφωνία ΕΕ-Καμερούν σχετικά με τη δασική νομοθεσία *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Συμφωνία ΕΕ-Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με τη δασική νομοθεσία *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΚ και των Κρατών του Ειρηνικού (ψηφοφορία)
  
6.6.Ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΚ και των Κρατών του Ειρηνικού *** (ψηφοφορία)
  
6.7.Διεθνής υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  
6.8.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας (ψηφοφορία)
  
6.9.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.10.Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας (ψηφοφορία)
  
6.11.Εισπνευστήρες για ασθματικούς (ψηφοφορία)
  
6.12.Η κατάσταση στην Αϊτή ένα χρόνο μετά το σεισμό: ανθρωπιστική βοήθεια και ανασυγκρότηση (ψηφοφορία)
  
6.13.Παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στη Λιθουανία (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας (συζήτηση)
 11.Η κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή Σαχέλ (συζήτηση)
 12.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (συζήτηση)
 13.Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης (συζήτηση)
 14.Το οικονομικό κόστος της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 15.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Διεθνής υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Προφορική ερώτηση (O-0193/2010) που κατέθεσαν οι Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi και Rita Borsellino, προς την Επιτροπή: Διεθνής υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B7-0670/2010)

Η συζήτηση έγινε στις 17 Ιανουαρίου 2011 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2011).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Roberta Angelilli, Manfred Weber, Simon Busuttil, Edit Bauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni και Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B7-0029/2011)

- Timothy Kirkhope, Sajjad Karim και Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα εγκαταλελειμμένα παιδιά και τη διεθνή υιοθεσία στην ΕΕ (B7-0030/2011)

- Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα εγκαταλελειμμένα παιδιά και τη διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B7-0036/2011)

- Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B7-0037/2011)

- Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Luigi de Magistris και Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B7-0038/2011)

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2011.


3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα "τροχαίο υλικό" - «Μηχανές και επιβατικό τροχαίο υλικό» του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος (D008311/03 - 2011/2503(RPS) - προθεσμία: 08/04/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων (D009808/03 - 2011/2507(RPS) - προθεσμία: 11/04/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων (D009865/03 - 2011/2508(RPS) - προθεσμία: 11/04/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος (D011193/02 - 2011/2502(RPS) - προθεσμία: 08/04/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής της για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aldicarb, bromopropylate, chlorfenvinphos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, fomesafen, methabenzthiazuron, methidathion, simazine, tetradifon και triforine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D011243/03 - 2011/2528(RPS) - προθεσμία: 14/03/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής της [...] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1881/2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (D011265/02 - 2011/2511(RPS) - προθεσμία: 12/04/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της … σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 631/2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 78/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών (D012380/02 - 2011/2501(RPS) - προθεσμία: 07/04/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: IMCO

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της […] σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (D012381/02 - 2011/2504(RPS) - προθεσμία: 08/04/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής της [...] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμπερίληψη ορισμένων κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (D012383/02 - 2011/2500(RPS) - προθεσμία: 06/04/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: TRAN

- Κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. …/.. της Επιτροπής για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών τους και για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφάλειας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (D012385/02 - 2011/2506(RPS) - προθεσμία: 08/04/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: TRAN


4. Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης-17ης Δεκεμβρίου (συζήτηση)

Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρώπης: Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης-17ης Δεκεμβρίου

Οι Herman Van Rompuy (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Joe Higgins, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Barry Madlener, μη εγγεγραμμένος, Olle Schmidt, για να υποβάλει μια ερώτηση "γαλάζια κάρτα" στον Nigel Farage, ο οποίος απαντά, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Martin Callanan, Miguel Portas, Mario Borghezio, Ιωάννης Κασουλίδης, Άννυ Ποδηματά, Ilda Figueiredo και Tunne Kelam.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jean-Pierre Audy, Roberto Gualtieri, Ildikó Gáll-Pelcz, Νικόλαος Σαλαβράκος, Liisa Jaakonsaari και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Barroso και Herman Van Rompuy.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


5. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη εισαγωγή. Ζητεί από τα μέλη της Ομάδας Verts/ALE να απομακρύνουν τα πανό που έχουν υψώσει στο Ημικύκλιο

Οι Viktor Orbán (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lajos Bokros, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda για να υποβάλει μια ερώτηση "γαλάζια κάρτα" στην Krisztina Morvai η οποία απαντά, Ádám Kósa, Csaba Sándor Tabajdi, Alexander Graf Lambsdorff, Judith Sargentini, Jacek Olgierd Kurski, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Werner Langen, ο οποίος απαντά επίσης σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" της Rebecca Harms, Monika Flašíková Beňová, Adina-Ioana Vălean, Peter van Dalen, Mario Mauro, Edit Herczog, Marielle De Sarnez, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, ο οποίος απαντά επίσης σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του Alejo Vidal-Quadras, Jacek Saryusz-Wolski, Glenis Willmott, Lívia Járóka, Jörg Leichtfried, Paulo Rangel, Kristian Vigenin, Ernst Strasser, Victor Boştinaru και Wim van de Camp.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι László Tőkés, Hannes Swoboda, Ivo Vajgl, Emilie Turunen και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Viktor Orbán.

Παρεμβαίνουν οι Martin Schulz και Daniel Cohn-Bendit, προβαίνοντας αμφότεροι σε μια προσωπική παρατήρηση μετά από την παρέμβαση του Viktor Orbán, και Gerard Batten σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (Ο Πρόεδρος του απαντά).

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


6.1. Δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0007)


6.2. FLEGT - Εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0028/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0028/2011

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Yannick Jadot και Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Catherine Bearder και Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Jim Higgins και Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Daniel Caspary και Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0008)


6.3. Συμφωνία ΕΕ-Καμερούν σχετικά με τη δασική νομοθεσία *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Καμερούν σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0009)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


6.4. Συμφωνία ΕΕ-Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με τη δασική νομοθεσία *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0010)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


6.5. Ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΚ και των Κρατών του Ειρηνικού (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0022/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0022/2011

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

David Martin και Vital Moreira, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0011)


6.6. Ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΚ και των Κρατών του Ειρηνικού *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των Κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου [05078/2010 - C7-0036/2010- 2008/0250(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A7-0365/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0012)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


6.7. Διεθνής υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011 και B7-0038/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0029/2011/αναθ.

(αντικαθιστά τιςB7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011 και B7-0038/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Roberta Angelilli, Edit Bauer και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Luigi Berlinguer, Evelyn Regner και Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber και Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Lorenzo Fontana, Oreste Rossi και Claudio Morganti.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0013)


6.8. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0021/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0021/2011

που κατέθεσε ο βουλευτής: Jelko Kacin, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0014)

Παρεμβάσεις:

Η Ulrike Lunacek, η οποία παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 4, και ο Bernd Posselt, ο οποίος στηρίζει την προφορική τροπολογία, η οποία κρατείται·

Ο Jelko Kacin, ο οποίος ζητεί να διεξαχθεί ψηφοφορία με ονομαστική κλήση επί της τροπολογίας 8 (Η Πρόεδρος δέχεται αυτό το αίτημα) και προτείνει προφορική τροπολογία επί της αυτής τροπολογίας, η οποία δεν κρατείται δεδομένου ότι άνω των 40 βουλευτών αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη.


6.9. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με τo σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0015)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


6.10. Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας [2010/2084(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Marisa Matias (A7-0366/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0016)


6.11. Εισπνευστήρες για ασθματικούς (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0026/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0026/2011

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Peter Jahr και Gerald Häfner, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0017)


6.12. Η κατάσταση στην Αϊτή ένα χρόνο μετά το σεισμό: ανθρωπιστική βοήθεια και ανασυγκρότηση (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0023/2011, B7-0024/2011, B7-0025/2011, B7-0027/2011, B7-0032/2011 και B7-0034/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0023/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0023/2011, B7-0024/2011, B7-0025/2011, B7-0027/2011 και B7-0032/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek και Gay Mitchell, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Thijs Berman και Patrice Tirolien, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Goerens, Niccolò Rinaldi και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Charles Tannock και Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Jacky Hénin και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0018)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0034/2011 καταπίπτει.)


6.13. Παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στη Λιθουανία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0031/2011 και B7-0033/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0031/2011

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells και Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen και Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė και Catherine Trautmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Cornelis de Jong, Νικόλαος Χουντής, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0019)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0033/2011 καταπίπτει.)


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Françoise Grossetête A7-0307/2010
Jens Rohde, Clemente Mastella, Andres Perello Rodriguez, Morten Messerschmidt, Jim Higgins, Constance Le Grip, Adam Bielan, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin, Gerard Batten, Hannu Takkula, Paul Rübig και Syed Kamall

Συστάσεις Yannick Jadot A7-0371/2010 et A7-0370/2010

Joe Higgins

Έκθεση David Martin – A7-0365/2010

Morten Messerschmidt, Syed Kamall και Nirj Deva

Διεθνής υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηRC-B7-0029/2011
Barbara Matera, Andrea Češková, Mairead McGuinness, Licia Ronzulli, Diane Dodds, Cristiana Muscardini, Julie Girling και Hannu Takkula

Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας B7-0021/2011

Morten Messerschmidt, Miroslav Mikolášik, Daniel Hannan και Nirj Deva

Έκθεση Jelko Kacin – A7-0362/2010

Adam Bielan

Έκθεση Marisa Matias – A7-0366/2010

Clemente Mastella, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski και Jim Higgins

Η κατάσταση στην Αϊτή ένα χρόνο μετά το σεισμό: ανθρωπιστική βοήθεια και ανασυγκρότηση – RC-B7-0023/2011

Syed Kamall, Nirj Deva και Hannu Takkula

Παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στη Λιθουανία – B7-0031/2011

Peter van Dalen, Miroslav Mikolášik, Vytautas Landsbergis και Daniel Hannan


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.20 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Mario Mauro, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Ernst Strasser, Guido Milana, Niccolò Rinaldi, Marina Yannakoudakis, Cornelis de Jong και Mario Borghezio.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jaime Mayor Oreja, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Frédérique Ries, Tomasz Piotr Poręba, Francisco José Millán Mon, Mitro Repo, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Μαρία-Ελένη Κοππά, Mirosław Piotrowski, Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten, Ελένη Θεοχάρους, Miroslav Mikolášik, Peter Šťastný, Sari Essayah, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Simon Busuttil και Carlo Casini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Magdi Cristiano Allam, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Alexandra Thein, Charles Tannock, Νικόλαος Σαλαβράκος, Franz Obermayr, Anna Záborská και László Tőkés.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Fiorello Provera, Νικόλαος Σαλαβράκος, Mario Borghezio, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Νίκη Τζαβέλα, Lorenzo Fontana και Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών σε ό,τι αφορά την ελευθερία της θρησκείας (B7-0039/2011

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Gianni Pittella και Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των χριστιανών στο πλαίσιο της ελευθερίας της θρησκείας (B7-0040/2011

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών σε συνάρτηση με την θρησκευτική ελευθερία (B7-0051/2011

- Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Bairbre de Brún, Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών ως προς την ελευθερία της θρησκείας (B7-0052/2011

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański και Cornelis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας (B7-0054/2011

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Μαριεττα Γιαννάκου, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Joanna Katarzyna Skrzydlewska και Sławomir Witold Nitras, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των χριστιανών στο πλαίσιο της ελευθερίας της θρησκείας (B7-0056/2011

- Heidi Hautala, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας (B7-0058/2011)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2011.


11. Η κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή Σαχέλ (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0180/2010) που κατέθεσαν οι Arnaud Danjean, Ιωάννης Κασουλίδης, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek και Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Περιοχή Σαχέλ (B7-0808/2010)

Ο Arnaud Danjean αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri και Olle Schmidt.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Santiago Fisas Ayxela, Ana Gomes, Mariya Nedelcheva και Corina Creţu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dominique Vlasto, Gilles Pargneaux και Charles Tannock.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

12. Η κατάσταση στη Λευκορωσία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Λευκορωσία

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jacek Protasiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά επίσης σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του Marek Henryk Migalski, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Traian Ungureanu, Justas Vincas Paleckis, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Schulz, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter, Edvard Kožušník και Jacek Olgierd Kurski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Andrzej Grzyb, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Charles Tannock, Alfreds Rubiks, Andreas Mölzer, Jarosław Kalinowski, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Peter Šťastný, Sari Essayah και Piotr Borys.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (B7-0044/2011

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (B7-0046/2011

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff και Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (B7-0047/2011

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski και Tadeusz Cymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (B7-0053/2011

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat και Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία (B7-0055/2011

- Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (B7-0057/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2011.


13. Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης (συζήτηση)

Έκθεση με πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης [2010/2268(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ana Gomes (A7-0368/2010)

Η Ana Gomes παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Katharina Brantner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Barry Madlener, μη εγγεγραμμένος, Alf Svensson, Corina Creţu, Sonia Alfano, Hélène Flautre, David Campbell Bannerman, Andreas Mölzer και Wolfgang Kreissl-Dörfler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Simon Busuttil, Francisco José Millán Mon και Salvatore Iacolino.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László TŐKÉS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Ana Gomes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2011.


14. Το οικονομικό κόστος της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στα κράτη μέλη (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0169/2010) που κατέθεσαν οι Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck και Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς το Συμβούλιο: Διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με το οικονομικό κόστος της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στα κράτη μέλη (B7-0662/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0170/2010) που κατέθεσαν οι Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck και Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με το οικονομικό κόστος της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στα κράτη μέλη (B7-0663/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0175/2010) που κατέθεσαν οι Monika Hohlmeier και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς το Συμβούλιο: Διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το κόστος που συνεπάγεται η εξέταση των αιτήσεων παροχής ασύλου στα κράτη μέλη (B7-0664/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0176/2010) που κατέθεσαν οι Monika Hohlmeier και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το κόστος που συνεπάγεται η εξέταση των αιτήσεων παροχής ασύλου στα κράτη μέλη (B7-0665/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0179/2010) που κατέθεσαν οι Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Carmen Romero López και Antonio Masip Hidalgo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς το Συμβούλιο: Η πρόοδος των εργασιών όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας για τις διαδικασίες (B7-0003/2011)

Προφορική ερώτηση (O-0210/2010) που κατέθεσε η Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς το Συμβούλιο: H σημερινή κατάσταση σχετικά με την οδηγία που αφορά τις διαδικασίες για τη χορήγηση ασύλου (B7-0004/2011)

Προφορική ερώτηση (O-0177/2010) που κατέθεσαν οι Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς το Συμβούλιο: Διαβίβαση πληροφοριών προς το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με εκκρεμούντα θέματα στο Συμβούλιο όσον αφορά την οδηγία για τις διαδικασίες στον τομέα του ασύλου (B7-0002/2011)

Οι Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Sylvie Guillaume, Hélène Flautre και Cornelis de Jong αναπτύσσουν τις προφορικές ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Enikő Győri (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Carlos Coelho και Γεώργιος Παπανικολάου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alfredo Pallone, Elena Băsescu και Monika Hohlmeier.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Enikő Győri.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 456.147/OJJE).


16. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 20.15.

Klaus Welle

Libor Rouček

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου