Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 225kWORD 169k
Keskiviikko 19. tammikuuta 2011 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 4.Eurooppa-neuvoston 16.–17. joulukuuta 2010 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 5.Puheenjohtajavaltio Unkarin toimintaohjelma (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet ***II (äänestys)
  6.2.Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset (äänestys)
  6.3.EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.4.EU:n ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.5.EY:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus (äänestys)
  6.6.EY:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen väliaikainen kumppanuussopimus *** (äänestys)
  6.7.Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (äänestys)
  6.8.EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (äänestys)
  6.9.EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.10.Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskeva eurooppalainen aloite (äänestys)
  6.11.Astmasumutteet (äänestys)
  6.12.Haitin tilanne vuosi maanjäristyksen jälkeen: humanitaarinen apu ja jälleenrakentaminen (äänestys)
  6.13.Ilmaisunvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Kristittyjen tilanne ja uskonnonvapaus (keskustelu)
 11.Sahelin alueen turvallisuustilanne (keskustelu)
 12.Valko-Venäjän tilanne (keskustelu)
 13.EU:n ja Libyan puitesopimus (keskustelu)
 14.Turvapaikkahakemusten käsittelystä jäsenvaltioissa aiheutuvat kustannukset (keskustelu)
 15.Seuraavan istunnon esityslista
 16.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullinen kysymys (O-0193/2010) Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi ja Rita Borsellino komissiolle: Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (B7-0670/2010)

Keskustelu käytiin 17. tammikuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 17.1.2011, kohta 18).

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Roberta Angelilli, Manfred Weber, Simon Busuttil, Edit Bauer PPE-ryhmän puolesta, Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni ja Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta kansainvälisestä adoptiosta Euroopan unionissa (B7-0029/2011)

- Timothy Kirkhope, Sajjad Karim ja Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta hylätyistä lapsista ja kansainvälisestä adoptiosta Euroopan unionissa (B7-0030/2011)

- Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta hylätyistä lapsista ja kansainvälisestä adoptiosta Euroopan unionissa (B7-0036/2011)

- Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta kansainvälisestä adoptiosta Euroopan unionissa (B7-0037/2011)

- Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Luigi de Magistris ja Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta kansainvälisestä adoptiosta Euroopan unionissa (B7-0038/2011).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2011, kohta 6.7.


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Luonnos komission päätökseksi Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston osajärjestelmää "veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto" koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (D008311/03 - 2011/2503(RPS) - määräaika: 08/04/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi konetiskiaineille (D009808/03 - 2011/2507(RPS) - määräaika: 11/04/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi pyykinpesuaineille (D009865/03 - 2011/2508(RPS) - määräaika: 11/04/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission päätökseksi Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää "käyttötoiminta ja liikenteen hallinta" koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (D011193/02 - 2011/2502(RPS) - määräaika: 08/04/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Luonnos komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aldikarbin, bromopropylaatin, klorfenvinfossin, endosulfaanin, EPTC:n, etionin, fentionin, fomesafeenin, metabentstiatsuronin, metidationin, simatsiinin, tetradifonin ja triforiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D011243/03 - 2011/2528(RPS) - määräaika: 14/03/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta (D011265/02 - 2011/2511(RPS) - määräaika: 12/04/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun huomioon ottamisesta ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 78/2009 liitteen I täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 631/2009 liitteen muuttamisesta (D012380/02 - 2011/2501(RPS) - määräaika: 07/04/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN
lausuntoa varten: IMCO

- Luonnos komission päätökseksi päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti (D012381/02 - 2011/2504(RPS) - määräaika: 08/04/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE

- Luonnos komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 661/2009 muuttamisesta sisällyttämällä siihen tiettyjä moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntää koskevia Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjä (D012383/02 - 2011/2500(RPS) - määräaika: 06/04/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: TRAN

- Komission asetus moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaiden asennusta koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista sekä moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (D012385/02 - 2011/2506(RPS) - määräaika: 08/04/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: TRAN


4. Eurooppa-neuvoston 16.–17. joulukuuta 2010 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 16.–17. joulukuuta 2010 pidetyn kokouksen päätelmät

Herman Van Rompuy (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Joe Higgins GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Barry Madlener, Olle Schmidt esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Nigel Faragelle, joka vastasi kysymykseen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Martin Callanan, Miguel Portas, Mario Borghezio, Ioannis Kasoulides, Anni Podimata, Ilda Figueiredo ja Tunne Kelam.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jean-Pierre Audy, Roberto Gualtieri, Ildikó Gáll-Pelcz, Nikolaos Salavrakos, Liisa Jaakonsaari ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: José Manuel Barroso ja Herman Van Rompuy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin muutamaksi minuutiksi.)


5. Puheenjohtajavaltio Unkarin toimintaohjelma (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Puheenjohtajavaltio Unkarin toimintaohjelma

Puhemies piti lyhyen alustuksen. Hän pyysi Verts/ALE-ryhmän jäseniä poistamaan istuntosaliin tuomansa julisteet.

Viktor Orbán (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lajos Bokros ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Krisztina Morvai.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Hannes Swoboda esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvaille, joka vastasi kysymykseen, Ádám Kósa, Csaba Sándor Tabajdi, Alexander Graf Lambsdorff, Judith Sargentini, Jacek Olgierd Kurski, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Werner Langen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rebecca Harms, Monika Flašíková Beňová, Adina-Ioana Vălean, Peter van Dalen, Mario Mauro, Edit Herczog, Marielle De Sarnez, Jean-Pierre Audy Juan Fernando López Aguilar, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alejo Vidal-Quadras, Jacek Saryusz-Wolski, Glenis Willmott, Lívia Járóka, Jörg Leichtfried, Paulo Rangel, Kristian Vigenin, Ernst Strasser, Victor Boştinaru ja Wim van de Camp.

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: László Tőkés, Hannes Swoboda, Ivo Vajgl, Emilie Turunen ja Othmar Karas.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Viktor Orbán.

Puheenvuorot: Martin Schulz ja Daniel Cohn-Bendit, kummatkin antaakseen henkilökohtaisen lausuman Viktor Orbánin puheenvuoron johdosta, ja Gerard Batten keskustelun järjestämisestä (puhemies vastasi hänelle).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä " Äänestysten tulokset".

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P7_TA(2011)0007)


6.2. Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0028/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0028/2011

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Yannick Jadot ja Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta
Catherine Bearder ja Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta
David Martin S&D-ryhmän puolesta
Jim Higgins ja Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta
Daniel Caspary ja Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta
Robert Sturdy ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0008)


6.3. EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0009)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.4. EU:n ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Kongon tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0010)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.5. EY:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0022/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0022/2011

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

David Martin ja Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0011)


6.6. EY:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen väliaikainen kumppanuussopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliaikaisen kumppanuussopimuksen tekemisestä [05078/2010 - C7-0036/2010- 2008/0250(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A7-0365/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0012)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.7. Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011 ja B7-0038/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0029/2011/rev

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011 ja B7-0038/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Roberta Angelilli, Edit Bauer ja Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta
Luigi Berlinguer, Evelyn Regner ja Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber ja Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis ja Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta
Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta
Lorenzo Fontana, Oreste Rossi ja Claudio Morganti.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0013)


6.8. EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0021/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0021/2011

seuraavan jäsenen käsiteltäväksi jättämä: Jelko Kacin AFET-valiokunnan puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0014)

Puheenvuorot:

Ulrike Lunacek esitti tarkistukseen 4 suullisen tarkistuksen ja Bernd Posselt kannatti tätä suullista tarkistusta, joka hyväksyttiin;

Jelko Kacin pyytääkseen, että tarkistuksesta 8 toimitetaan nimenhuutoäänestys (puhemies hyväksyi pyynnön) ja esittääkseen tarkistukseen 8 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen käsiteltäväksi ottamista.


6.9. EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0015)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.10. Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskeva eurooppalainen aloite (äänestys)

Mietintö Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta [2010/2084(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Marisa Matias (A7-0366/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0016)


6.11. Astmasumutteet (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0026/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0026/2011

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Peter Jahr ja Gerald Häfner PETI-valiokunnan puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0017)


6.12. Haitin tilanne vuosi maanjäristyksen jälkeen: humanitaarinen apu ja jälleenrakentaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0023/2011, B7-0024/2011, B7-0025/2011, B7-0027/2011, B7-0032/2011 ja B7-0034/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0023/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0023/2011, B7-0024/2011, B7-0025/2011, B7-0027/2011 ja B7-0032/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek ja Gay Mitchell PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Thijs Berman ja Patrice Tirolien S&D-ryhmän puolesta
Charles Goerens, Niccolò Rinaldi ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta
Charles Tannock ja Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta
Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jacky Hénin ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0018)

(Päätöslauselmaesitys B7-0034/2011 raukesi.)


6.13. Ilmaisunvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0031/2011 ja B7-0033/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0031/2011

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells ja Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen ja Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė ja Catherine Trautmann S&D-ryhmän puolesta
Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst ja Rui Tavares GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0019)

(Päätöslauselmaesitys B7-0033/2011 raukesi.)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus toiseen käsittelyyn: Françoise Grossetête A7-0307/2010
Jens Rohde, Clemente Mastella, Andres Perello Rodriguez, Morten Messerschmidt, Jim Higgins, Constance Le Grip, Adam Bielan, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin, Gerard Batten, Hannu Takkula, Paul Rübig ja Syed Kamall

Suositukset: Yannick Jadot A7-0371/2010 ja A7-0370/2010

Joe Higgins

Mietintö: David Martin – A7-0365/2010

Morten Messerschmidt, Syed Kamall ja Nirj Deva

Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissaRC-B7-0029/2011
Barbara Matera, Andrea Češková, Mairead McGuinness, Licia Ronzulli, Diane Dodds, Cristiana Muscardini, Julie Girling ja Hannu Takkula

EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus B7-0021/2011

Morten Messerschmidt, Miroslav Mikolášik, Daniel Hannan ja Nirj Deva

Mietintö: Jelko Kacin – A7-0362/2010

Adam Bielan

Mietintö: Marisa Matias – A7-0366/2010

Clemente Mastella, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski ja Jim Higgins

Haitin tilanne vuosi maanjäristyksen jälkeen: humanitaarinen apu ja jälleenrakentaminen – RC-B7-0023/2011

Syed Kamall, Nirj Deva ja Hannu Takkula

Ilmaisunvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa – B7-0031/2011

Peter van Dalen, Miroslav Mikolášik, Vytautas Landsbergis ja Daniel Hannan.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.20 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Kristittyjen tilanne ja uskonnonvapaus (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kristittyjen tilanne ja uskonnonvapaus

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden / turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Mario Mauro, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Ernst Strasser, Guido Milana, Niccolò Rinaldi, Marina Yannakoudakis, Cornelis de Jong ja Mario Borghezio.

Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

Puheenvuorot: Jaime Mayor Oreja, Kyriakos Mavronikolas, Frédérique Ries, Tomasz Piotr Poręba, Francisco José Millán Mon, Mitro Repo, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Maria Eleni Koppa, Mirosław Piotrowski, Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten, Eleni Theocharous, Miroslav Mikolášik, Peter Šťastný, Sari Essayah, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Simon Busuttil ja Carlo Casini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Magdi Cristiano Allam, Antigoni Papadopoulou, Alexandra Thein, Charles Tannock, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Anna Záborská ja László Tőkés.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana ja Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta kristittyjen tilanteesta ja uskonnonvapaudesta (B7-0039/2011)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Gianni Pittella ja Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta kristittyjen tilanteesta ja uskonnonvapaudesta (B7-0040/2011)

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta kristittyjen tilanteesta ja uskonnonvapaudesta (B7-0051/2011)

- Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta kristittyjen tilanteesta ja uskonnonvapaudesta (B7-0052/2011)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański ja Cornelis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta kristittyjen tilanteesta ja uskonnonvapaudesta (B7-0054/2011)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Sławomir Witold Nitras PPE-ryhmän puolesta kristittyjen tilanteesta ja uskonnonvapaudesta (B7-0056/2011)

- Heidi Hautala, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta kristittyjen tilanteesta ja uskonnonvapaudesta (B7-0058/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.1.2011, kohta 7.2.


11. Sahelin alueen turvallisuustilanne (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0180/2010) Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek ja Andrey Kovatchev PPE-ryhmän puolesta komission varapuheenjohtajalle ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle: Sahelin alue (B7-0808/2010)

Arnaud Danjean esitteli suullisen kysymyksen.

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden / turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri ja Olle Schmidt.

Puhetta johti
varapuhemies Stavros LAMBRINIDIS

Puheenvuorot: Santiago Fisas Ayxela, Ana Gomes, Mariya Nedelcheva ja Corina Creţu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dominique Vlasto, Gilles Pargneaux ja Charles Tannock.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

12. Valko-Venäjän tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Valko-Venäjän tilanne

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jacek Protasiewicz PPE-ryhmän puolesta, Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Henryk Migalski, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Stavros LAMBRINIDIS

Puheenvuorot: Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, Traian Ungureanu, Justas Vincas Paleckis, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Schulz, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter, Edvard Kožušník ja Jacek Olgierd Kurski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Charles Tannock, Alfreds Rubiks, Andreas Mölzer, Jarosław Kalinowski, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Peter Šťastný, Sari Essayah ja Piotr Borys.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (B7-0044/2011)

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec ja Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (B7-0046/2011)

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff ja Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (B7-0047/2011)

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski ja Tadeusz Cymański ECR-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (B7-0053/2011)

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat ja Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta Valko-Venäjän presidentinvaaleista (B7-0055/2011)

- Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (B7-0057/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.1.2011, kohta 7.3.


13. EU:n ja Libyan puitesopimus (keskustelu)

Mietintö johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle EU:n ja Libyan puitesopimuksesta parhaillaan käytävistä neuvotteluista [2010/2268(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ana Gomes (A7-0368/2010)

Ana Gomes esitteli laatimansa mietinnön.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ioannis Kasoulides PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Franziska Katharina Brantner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Barry Madlener, Alf Svensson, Corina Creţu, Sonia Alfano, Hélène Flautre, David Campbell Bannerman, Andreas Mölzer ja Wolfgang Kreissl-Dörfler.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Simon Busuttil, Francisco José Millán Mon ja Salvatore Iacolino.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies László TŐKÉS

Ana Gomes käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.1.2011, kohta 7.1.


14. Turvapaikkahakemusten käsittelystä jäsenvaltioissa aiheutuvat kustannukset (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0169/2010) Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck ja Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta neuvostolle: Turvapaikkahakemusten käsittelystä jäsenvaltioissa aiheutuvia kustannuksia koskevien tietojen välittäminen (B7-0662/2010)

Suullinen kysymys (O-0170/2010) Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck ja Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Turvapaikkahakemusten käsittelystä jäsenvaltioissa aiheutuvia kustannuksia koskevien tietojen välittäminen (B7-0663/2010)

Suullinen kysymys (O-0175/2010) Monika Hohlmeier ja Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta neuvostolle: Tietojen toimittaminen turvapaikkahakemusten käsittelykustannuksista eri jäsenvaltioissa (B7-0664/2010)

Suullinen kysymys (O-0176/2010) Monika Hohlmeier ja Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Tietojen toimittaminen turvapaikkahakemusten käsittelykustannuksista eri jäsenvaltioissa (B7-0665/2010)

Suullinen kysymys (O-0179/2010) Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Carmen Romero López ja Antonio Masip Hidalgo S&D-ryhmän puolesta neuvostolle: Turvapaikkadirektiivin uudelleenlaatimista koskevan komission ehdotuksen tilanne (B7-0003/2011)

Suullinen kysymys (O-0210/2010) Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta neuvostolle: Turvapaikkamenettelyjä koskevan direktiivin nykyinen tila (B7-0004/2011)

Suullinen kysymys (O-0177/2010) Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvostolle: Tietojen toimittaminen Euroopan parlamentille ja komissiolle menettelydirektiiviin liittyvistä, neuvostossa avoimina olevista kysymyksistä (B7-0002/2011).

Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Sylvie Guillaume, Hélène Flautre ja Cornelis de Jong esittelivät suulliset kysymykset.

Puheenvuorot: Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen).

Puheenvuorot: Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Rui Tavares GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Carlos Coelho ja Georgios Papanikolaou.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alfredo Pallone, Elena Băsescu ja Monika Hohlmeier.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Enikő Győri.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 456.147/OJJE).


16. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 20.15.

Klaus Welle

Libor Rouček

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö