Indeks 
Protokół
PDF 235kWORD 180k
Środa, 19 stycznia 2011 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Adopcja międzynarodowa w Unii Europejskiej (złożone projekty rezolucji)
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 4.Konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia w dniu 16 i 17 grudnia (debata)
 5.Program prac węgierskiej prezydencji w Radzie (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej ***II (głosowanie)
  6.2.Dobrowolne umowy partnerskie w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) (głosowanie)
  6.3.Umowa UE-Kamerun dotycząca prawa leśnego *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Umowa UE-Republika Konga dotycząca prawa leśnego *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.Umowa przejściowa o partnerstwie między WE a państwami Pacyfiku (głosowanie)
  6.6.Umowa przejściowa o partnerstwie między WE a państwami Pacyfiku *** (głosowanie)
  6.7.Adopcja międzynarodowa w Unii Europejskiej (głosowanie)
  6.8.Układ WE/Serbia o stabilizacji i stowarzyszeniu (głosowanie)
  6.9.Układ WE/Serbia o stabilizacji i stowarzyszeniu *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.10.Europejska inicjatywa dotycząca choroby Alzheimera i pozostałych demencji (głosowanie)
  6.11.Inhalatory dla osób chorych na astmę (głosowanie)
  6.12.Sytucja na Haiti w rok po trzęsieniu ziemi: pomoc humanitarna i odbudowa (głosowanie)
  6.13.Naruszenie wolności słowa i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną na Litwie (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Sytuacja chrześcijan w kontekście wolności wyznania (debata)
 11.Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu (debata)
 12.Sytuacja na Białorusi (debata)
 13.Umowa ramowa UE-Libia (debata)
 14.Koszty rozpatrywania wniosków o azyl w państwach członkowskich (debata)
 15.Porządek obrad następnego posiedzenia
 16.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.


2. Adopcja międzynarodowa w Unii Europejskiej (złożone projekty rezolucji)

Pytanie ustne (O-0193/2010), które zadali: Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi i Rita Borsellino, do Komisji: Międzynarodowa adopcja w Unii Europejskiej (B7-0670/2010)

Debata odbyła się dnia 17 stycznia 2011 (pkt 18 protokołu z dnia 17.1.2011).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Roberta Angelilli, Manfred Weber, Simon Busuttil, Edit Bauer w imieniu grupy PPE, Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni i Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, w sprawie adopcji międzynarodowej w Unii Europejskiej (B7-0029/2011)

- Timothy Kirkhope, Sajjad Karim i Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, w sprawie porzuconych dzieci i międzynarodowej adopcji w UE (B7-0030/2011)

- Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie porzuconych dzieci i międzynarodowej adopcji w Unii Europejskiej (B7-0036/2011)

- Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, w sprawie międzynarodowej adopcji w Unii Europejskiej (B7-0037/2011)

- Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Luigi de Magistris i Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, w sprawie międzynarodowej adopcji w Unii Europejskiej (B7-0038/2011)

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 19.1.2011.


3. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Projekt decyzji Komisji w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych (D008311/03 - 2011/2503(RPS) - termin: 08/04/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom do zmywarek do naczyń (D009808/03 - 2011/2507(RPS) - termin: 11/04/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom pralniczym (D009865/03 - 2011/2508(RPS) - termin: 11/04/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt decyzji Komisji w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (D011193/02 - 2011/2502(RPS) - termin: 08/04/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aldikarbu, bromopropylatu, chlorfenwinfosu, endosulfanu, EPTC, etionu, fentionu, fomesafenu, metabenzotiazuronu, metydationu, symazyny, tetradifonu i triforyny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D011243/03 - 2011/2528(RPS) - termin: 14/03/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (D011265/02 - 2011/2511(RPS) - termin: 12/04/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/... r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 631/2009 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 78/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg (D012380/02 - 2011/2501(RPS) - termin: 07/04/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN
opinia: IMCO

- Projekt decyzji Komisji z dnia […] r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE (D012381/02 - 2011/2504(RPS) - termin: 08/04/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE

- Projekt rozporządzenia Komisji z dnia […] r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w zakresie włączenia niektórych regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (D012383/02 - 2011/2500(RPS) - termin: 06/04/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO
opinia: TRAN

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/... r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep w odniesieniu do montowania opon oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (D012385/02 - 2011/2506(RPS) - termin: 08/04/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO
opinia: TRAN


4. Konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia w dniu 16 i 17 grudnia (debata)

Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia w dniu 16 i 17 grudnia

Herman Van Rompuy (przewodniczący Rady Europejskiej) i José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Stephen Hughes w imieniu grupy S&D, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Joe Higgins w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Barry Madlener niezrzeszony, Olle Schmidt, aby zadać pytanie zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” Nigelowi Farage, który na nie odpowiedział, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Martin Callanan, Miguel Portas, Mario Borghezio, Ioannis Kasoulides, Anni Podimata, Ilda Figueiredo i Tunne Kelam.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jean-Pierre Audy, Roberto Gualtieri, Ildikó Gáll-Pelcz, Nikolaos Salavrakos, Liisa Jaakonsaari i Seán Kelly.

Głos zabrali: José Manuel Barroso i Herman Van Rompuy.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka minut.)


5. Program prac węgierskiej prezydencji w Radzie (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Program prac węgierskiej prezydencji w Radzie

Przewodniczący dokonał krótkiego wprowadzenia. Zwrócił się on do posłów grupy Verts/ALE o usunięcie plakatów, które rozdali oni w sali obrad.

Viktor Orbán (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Lajos Bokros w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, i Krisztina Morvai niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Hannes Swoboda, aby zadać pytanie zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” Krisztinie Morvai, która odpowiedziała na pytanie, Ádám Kósa, Csaba Sándor Tabajdi, Alexander Graf Lambsdorff, Judith Sargentini, Jacek Olgierd Kurski, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Werner Langen, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Rebekę Harms, Monika Flašíková Beňová, Adina-Ioana Vălean, Peter van Dalen, Mario Mauro, Edit Herczog, Marielle De Sarnez, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Alejo Vidala-Quadrasa, Jacek Saryusz-Wolski, Glenis Willmott, Lívia Járóka, Jörg Leichtfried, Paulo Rangel, Kristian Vigenin, Ernst Strasser, Victor Boştinaru i Wim van de Camp.

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: László Tőkés, Hannes Swoboda, Ivo Vajgl, Emilie Turunen i Othmar Karas.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Viktor Orbán.

Głos zabrali: Martin Schulz i Daniel Cohn-Bendit, obaj z uwagami natury osobistej na temat wystąpienia Viktora Orbána, oraz Gerard Batten na temat przebiegu debaty (przewodniczący odpowiedział posłowi).

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P7_TA(2011)0007)


6.2. Dobrowolne umowy partnerskie w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0028/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0028/2011

złożony przez następujących posłów:

Yannick Jadot i Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE
Catherine Bearder i Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE
David Martin w imieniu grupy S&D
Jim Higgins i Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL
Daniel Caspary i Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE
Robert Sturdy w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2011)0008)


6.3. Umowa UE-Kamerun dotycząca prawa leśnego *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Kamerunem dotyczącej egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa oraz handlu drewnem i produktami pochodnymi wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0009)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.4. Umowa UE-Republika Konga dotycząca prawa leśnego *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie między UE a Kongiem dotyczącej egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa oraz handlu drewnem i produktami pochodnymi wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0010)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.5. Umowa przejściowa o partnerstwie między WE a państwami Pacyfiku (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0022/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0022/2011

złożony przez następujących posłów:

David Martin i Vital Moreira, w imieniu komisji INTA

Przyjęto (P7_TA(2011)0011)


6.6. Umowa przejściowa o partnerstwie między WE a państwami Pacyfiku *** (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a państwami Pacyfiku [05078/2010 - C7-0036/2010- 2008/0250(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A7-0365/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0012)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.7. Adopcja międzynarodowa w Unii Europejskiej (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011 i B7-0038/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0029/2011/rev

(zastępujący B7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011 i B7-0038/2011):

złożony przez następujących posłów:

Roberta Angelilli, Edit Bauer i Simon Busuttil w imieniu grupy PPE
Luigi Berlinguer, Evelyn Regner i Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber i Diana Wallis w imieniu grupy ALDE
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis i Sajjad Karim w imieniu grupy ECR
Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL
Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti.

Przyjęto (P7_TA(2011)0013)


6.8. Układ WE/Serbia o stabilizacji i stowarzyszeniu (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0021/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0021/2011

złożony przez następującego posła: Jelko Kacin, w imieniu komisji AFET.

Przyjęto (P7_TA(2011)0014)

Wystąpienia

Ulrike Lunacek, aby zaproponować poprawkę ustną do poprawki 4, oraz Bernd Posselt, aby poprzeć poprawkę ustną. Poprawka została przyjęta.

Jelko Kacin z wnioskiem, aby nad poprawką 8 głosować w głosowaniu imiennym (przewodnicząca przyjęła wniosek) oraz aby zaproponować poprawkę ustną do tej samej poprawki. Poprawki ustnej nie przyjęto, ponieważ sprzeciwiło się jej ponad 40 posłów.


6.9. Układ WE/Serbia o stabilizacji i stowarzyszeniu *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Republiką Serbii [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0015)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.10. Europejska inicjatywa dotycząca choroby Alzheimera i pozostałych demencji (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji [2010/2084(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Marisa Matias (A7-0366/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0016)


6.11. Inhalatory dla osób chorych na astmę (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0026/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0026/2011

złożony przez następujących posłów:

Peter Jahr i Gerald Häfner, w imieniu komisji PETI.

Przyjęto (P7_TA(2011)0017)


6.12. Sytucja na Haiti w rok po trzęsieniu ziemi: pomoc humanitarna i odbudowa (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0023/2011, B7-0024/2011, B7-0025/2011, B7-0027/2011, B7-0032/2011 i B7-0034/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0023/2011

(zastępujący B7-0023/2011, B7-0024/2011, B7-0025/2011, B7-0027/2011 i B7-0032/2011):

złożony przez następujących posłów:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek i Gay Mitchell w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Thijs Berman i Patrice Tirolien w imieniu grupy S&D
Charles Goerens, Niccolò Rinaldi i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE
Charles Tannock i Emma McClarkin w imieniu grupy ECR
Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE
Jacky Hénin i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0018)

(Projekt rezolucji B7-0034/2011 stał się bezprzedmiotowy.)


6.13. Naruszenie wolności słowa i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną na Litwie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0031/2011 i B7-0033/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0031/2011

złożony przez następujących posłów:

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells i Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen i Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė i Catherine Trautmann w imieniu grupy S&D
Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst i Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0019)

(Projekt rezolucji B7-0033/2011 stał się bezprzedmiotowy.)


7. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Zalecenie do drugiego czytania: Françoise Grossetête A7-0307/2010
Jens Rohde, Clemente Mastella, Andres Perello Rodriguez, Morten Messerschmidt, Jim Higgins, Constance Le Grip, Adam Bielan, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin, Gerard Batten, Hannu Takkula, Paul Rübig i Syed Kamall

Zalecenia: Yannick Jadot A7-0371/2010 i A7-0370/2010

Joe Higgins

Sprawozdanie David Martin – A7-0365/2010

Morten Messerschmidt, Syed Kamall i Nirj Deva

Adopcja międzynarodowa w Unii EuropejskiejRC-B7-0029/2011
Barbara Matera, Andrea Češková, Mairead McGuinness, Licia Ronzulli, Diane Dodds, Cristiana Muscardini, Julie Girling i Hannu Takkula

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE i Serbią B7-0021/2011

Morten Messerschmidt, Miroslav Mikolášik, Daniel Hannan i Nirj Deva

Sprawozdanie Jelko Kacin – A7-0362/2010

Adam Bielan

Sprawozdanie Marisa Matias – A7-0366/2010

Clemente Mastella, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski i Jim Higgins

Sytuacja na Haiti w rok po trzęsieniu ziemi: pomoc humanitarna i odbudowa – RC-B7-0023/2011

Syed Kamall, Nirj Deva i Hannu Takkula

Naruszenie wolności słowa i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną na Litwie – B7-0031/2011

Peter van Dalen, Miroslav Mikolášik, Vytautas Landsbergis i Daniel Hannan


8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14:20 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

9. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Sytuacja chrześcijan w kontekście wolności wyznania (debata)

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Sytuacja chrześcijan w kontekście wolności wyznania

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Mario Mauro, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Ernst Strasser, Guido Milana, Niccolò Rinaldi, Marina Yannakoudakis, Cornelis de Jong i Mario Borghezio.

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jaime Mayor Oreja, Kyriakos Mavronikolas, Frédérique Ries, Tomasz Piotr Poręba, Francisco José Millán Mon, Mitro Repo, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Maria Eleni Koppa, Mirosław Piotrowski, Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten, Eleni Theocharous, Miroslav Mikolášik, Peter Šťastný, Sari Essayah, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Simon Busuttil i Carlo Casini.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Magdi Cristiano Allam, Antigoni Papadopoulou, Alexandra Thein, Charles Tannock, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Anna Záborská i László Tőkés.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana i Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania (B7-0039/2011);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Gianni Pittella i Patrizia Toia w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania (B7-0040/2011);

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania (B7-0051/2011);

- Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania (B7-0052/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański i Cornelis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania (B7-0054/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Sławomir Witold Nitras w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania (B7-0056/2011);

- Heidi Hautala, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania (B7-0058/2011)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 20.1.2011.


11. Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu (debata)

Pytanie ustne (O-0180/2010), które skierowali Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek i Andrey Kovatchev w imieniu grupy PPE, do wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Region Sahelu (B7-0808/2010)

Arnaud Danjean zadał pytanie ustne.

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) odpowiedziała na pytanie ustne

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri i Olle Schmidt.

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Santiago Fisas Ayxela, Ana Gomes, Mariya Nedelcheva i Corina Creţu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dominique Vlasto, Gilles Pargneaux i Charles Tannock.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

12. Sytuacja na Białorusi (debata)

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Sytuacja na Białorusi

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Jacek Protasiewicz w imieniu grupy PPE, Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Marka Henryka Migalskiego, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Traian Ungureanu, Justas Vincas Paleckis, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Schulz, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter, Edvard Kožušník i Jacek Olgierd Kurski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Charles Tannock, Alfreds Rubiks, Andreas Mölzer, Jarosław Kalinowski, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Peter Šťastný, Sari Essayah i Piotr Borys.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Białorusi (B7-0044/2011);

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec i Richard Howitt w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na Białorusi (B7-0046/2011);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff i Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Białorusi (B7-0047/2011);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski i Tadeusz Cymański w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Białorusi (B7-0053/2011);

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat i Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wyborów prezydenckich na Białorusi (B7-0055/2011);

- Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Białorusi (B7-0057/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 20.1.2011.


13. Umowa ramowa UE-Libia (debata)

Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie toczących się negocjacji dotyczących umowy ramowej UE-Libia [2010/2268(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ana Gomes (A7-0368/2010)

Ana Gomes przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Głos zabrali: Ioannis Kasoulides w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Franziska Katharina Brantner w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Barry Madlener niezrzeszony, Alf Svensson, Corina Creţu, Sonia Alfano, Hélène Flautre, David Campbell Bannerman, Andreas Mölzer i Wolfgang Kreissl-Dörfler.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Simon Busuttil, Francisco José Millán Mon i Salvatore Iacolino.

Głos zabrał Štefan Füle.

PRZEWODNICTWO: László TŐKÉS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Ana Gomes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 20.1.2011.


14. Koszty rozpatrywania wniosków o azyl w państwach członkowskich (debata)

Pytanie ustne (O-0169/2010), które zadali: Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck i Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, do Rady: Przekazywanie informacji na temat kosztów finansowych poniesionych w związku z procedurą rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu w państwach członkowskich (B7-0662/2010)

Pytanie ustne (O-0170/2010), które zadali: Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck i Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Przekazywanie informacji na temat kosztów finansowych poniesionych w związku z procedurą rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu w państwach członkowskich (B7-0663/2010)

Pytanie ustne (O-0175/2010), które zadali: Monika Hohlmeier i Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, do Rady: Przekazanie informacji dotyczących kosztów rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich (B7-0664/2010)

Pytanie ustne (O-0176/2010), które zadali: Monika Hohlmeier i Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, do Komisji: Przekazanie informacji dotyczących kosztów rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich (B7-0665/2010)

Pytanie ustne (O-0179/2010), które zadali: Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Carmen Romero López i Antonio Masip Hidalgo w imieniu grupy S&D, do Rady: Stan zaawansowania prac dotyczących wniosku Komisji dotyczącego przekształcenia dyrektywy w sprawie procedur azylowych (B7-0003/2011)

Pytanie ustne (O-0210/2010), które zadali: Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, do Rady: Obecny stan prac nad dyrektywą proceduralną (B7-0004/2011)

Pytanie ustne (O-0177/2010), które zadali: Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, do Rady: Przekazywanie informacji Parlamentowi i Komisji na temat nierozstrzygniętych kwestii w Radzie dotyczących dyrektywy w sprawie procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy (B7-0002/2011)

Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Sylvie Guillaume, Hélène Flautre i Cornelis de Jong zadali pytania ustne.

Głos zabrali: Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i Štefan Füle (członek Komisji).

Głos zabrali: Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Carlos Coelho i Georgios Papanikolaou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alfredo Pallone, Elena Băsescu i Monika Hohlmeier.

Głos zabrali: Štefan Füle i Enikő Győri.

Debata została zamknięta.


15. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 456.147/OJJE).


16. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 20:15.

Klaus Welle

Libor Rouček

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności