Kazalo 
Zapisnik
PDF 224kWORD 174k
Sreda, 19. januar 2011 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Mednarodne posvojitve v Evropski uniji (vloženi predlogi resolucij)
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)
 4.Zaključki Evropskega sveta (16.-17.12) (razprava)
 5.Program dejavnosti madžarskega predsedovanja Svetu (razprava)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Pravice pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu ***II (glasovanje)
  
6.2.Prostovoljni partnerski sporazumi FLEGT (glasovanje)
  
6.3.Sporazum med Evropsko unijo in Kamerunom o zakonodaji na področju gozdov *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Kongo o zakonodaji na področju gozdov *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Začasni sporazum o partnerstvu med ES in pacifiškimi državami (glasovanje)
  
6.6.Začasni sporazum o partnerstvu med ES in pacifiškimi državami *** (glasovanje)
  
6.7.Mednarodne posvojitve v Evropski uniji (glasovanje)
  
6.8.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ES/Srbija (glasovanje)
  
6.9.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ES/Srbija *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
6.10.Evropska pobuda o Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah (glasovanje)
  
6.11.Inhalatorji za astmatike (glasovanje)
  
6.12.Razmere na Haitiju leto po potresu: humanitarna pomoč in obnova (glasovanje)
  
6.13.Kršitve svobode govora in diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti v Litvi (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Položaj kristjanov v zvezi s svobodo veroizpovedi (razprava)
 11.Varnostne razmere v Sahelu (razprava)
 12.Razmere v Belorusiji (razprava)
 13.Okvirni sporazum med EU in Libijo (razprava)
 14.Stroški pregledovanja prošenj prosilcev za azil v državah članicah (razprava)
 15.Dnevni red naslednje seje
 16.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Mednarodne posvojitve v Evropski uniji (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0193/2010), ki so ga postavili Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi in Rita Borsellino Komisiji: Mednarodne posvojitve v Evropski uniji (B7-0670/2010)

Razprava je potekala 17. januarja 2011 (točka 18. zapisnika z dne 17. 1. 2011).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- Roberta Angelilli, Manfred Weber, Simon Busuttil, Edit Bauer v imenu skupine PPE, Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni in Claudio Morganti v imenu skupine EFD o mednarodnih posvojitvah v Evropski uniji (B7-0029/2011)

- Timothy Kirkhope, Sajjad Karim in Marina Yannakoudakis v imenu skupine ECR o zapuščenih otrocih in mednarodni posvojitvi v EU (B7-0030/2011)

- Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL o zapuščenih otrocih in mednarodni posvojitvi v Evropski uniji (B7-0036/2011)

- Hannes Swoboda v imenu skupine S&D o mednarodnih posvojitvah v Evropski uniji (B7-0037/2011)

- Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Luigi de Magistris in Diana Wallis v imenu skupine ALDE o mednarodnih posvojitvah v Evropski uniji (B7-0038/2011)

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika z dne 19.1.2011.


3. Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Osnutek Sklepa Komisije o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z podsistemom tirnih vozil „lokomotive in potniška tirna vozila“ vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (D008311/03 - 2011/2503(RPS) - rok: 08/04/2011)
posredovano pristojni: TRAN

- Sklepa Komisije o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje detergentom za pomivalne stroje (D009808/03 - 2011/2507(RPS) - rok: 11/04/2011)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklepa Komisije o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za perilo (D009865/03 - 2011/2508(RPS) - rok: 11/04/2011)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek Sklepa Komisije o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „vodenje in upravljanje prometa“ vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (D011193/02 - 2011/2502(RPS) - rok: 08/04/2011)
posredovano pristojni: TRAN

- Osnutek uredbe Komisije z dne (...) o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za aldikarb, bromopropilat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomezafen, metabenztiazuron, metidation, simazin, tetradifon in triforin v nekaterih proizvodih ali na njih (D011243/03 - 2011/2528(RPS) - rok: 14/03/2011)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije z dne o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (D011265/02 - 2011/2511(RPS) - rok: 12/04/2011)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredbe Komisije (EU) št. …/.. o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 631/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Priloge I k Uredbi (ES) št. 78/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil v zvezi z zaščito pešcev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu (D012380/02 - 2011/2501(RPS) - rok: 07/04/2011)
posredovano pristojni: TRAN
mnenje: IMCO

- Osnutek Sklepa Komisije z dne […] o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES (D012381/02 - 2011/2504(RPS) - rok: 08/04/2011)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE

- Osnutek uredbe Komisije z dne [...] o spremembi Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede vključitve nekaterih pravilnikov Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo za homologacijo motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (D012383/02 - 2011/2500(RPS) - rok: 06/04/2011)
posredovano pristojni: IMCO
mnenje: TRAN

- Uredbe Komisije (EU) št. …/.. z dne o zahtevah za homologacijo za motorna vozila in njihove priklopnike glede na namestitev pnevmatik ter o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (D012385/02 - 2011/2506(RPS) - rok: 08/04/2011)
posredovano pristojni: IMCO
mnenje: TRAN


4. Zaključki Evropskega sveta (16.-17.12) (razprava)

Izjavi Evropskega sveta in Komisije: Zaključki Evropskega sveta (16.-17.12)

Herman Van Rompuy (predsednik Evropskega sveta) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Stephen Hughes v imenu skupine S&D, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Joe Higgins v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFD, Barry Madlener samostojni poslanec, Olle Schmidt, ki je z dvigom modrega kartončka zastavil vprašanje, na katerega je odgovoril Nigel Farage, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Martin Callanan, Miguel Portas, Mario Borghezio, Ioannis Kasoulides, Anni Podimata, Ilda Figueiredo in Tunne Kelam.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jean-Pierre Audy, Roberto Gualtieri, Ildikó Gáll-Pelcz, Nikolaos Salavrakos, Liisa Jaakonsaari in Seán Kelly.

Govorila sta José Manuel Barroso in Herman Van Rompuy.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena za nekaj minut.)


5. Program dejavnosti madžarskega predsedovanja Svetu (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Program dejavnosti madžarskega predsedovanja Svetu

Predsednik je naredil kratek uvod. Od članov skupine Verts/ALE je zahteval, da odstranijo napise, ki so jih razobesili v sejni dvorani.

Viktor Orbán (predsedujoči Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Lajos Bokros v imenu skupine ECR, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFD, in Krisztina Morvai samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Govorili so Hannes Swoboda, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovorila Krisztina Morvai, Ádám Kósa, Csaba Sándor Tabajdi, Alexander Graf Lambsdorff, Judith Sargentini, Jacek Olgierd Kurski, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Werner Langen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Rebecca Harms, Monika Flašíková Beňová, Adina-Ioana Vălean, Peter van Dalen, Mario Mauro, Edit Herczog, Marielle De Sarnez, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alejo Vidal-Quadras, Jacek Saryusz-Wolski, Glenis Willmott, Lívia Járóka, Jörg Leichtfried, Paulo Rangel, Kristian Vigenin, Ernst Strasser, Victor Boştinaru in Wim van de Camp.

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili László Tőkés, Hannes Swoboda, Ivo Vajgl, Emilie Turunen in Othmar Karas.

Govorila sta Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Viktor Orbán.

Govorili so Martin Schulz in Daniel Cohn-Bendit, oba sta podala osebno izjavo po govoru Viktorja Orbána, in Gerard Batten o poteku razprave (predsednik mu je odgovoril).

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Pravice pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno v spremenjeni obliki (P7_TA(2011)0007).


6.2. Prostovoljni partnerski sporazumi FLEGT (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0028/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0028/2011,

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Yannick Jadot in Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE
Catherine Bearder in Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE
David Martin v imenu skupine S&D
Jim Higgins in Kartika Tamara Liotard v imenu skupine GUE/NGL
Daniel Caspary in Christofer Fjellner v imenu skupine PPE
Robert Sturdy v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2011)0008).


6.3. Sporazum med Evropsko unijo in Kamerunom o zakonodaji na področju gozdov *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Kamerun o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo (FLEGT) [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0009).

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.4. Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Kongo o zakonodaji na področju gozdov *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Kongo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo (FLEGT) [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0010).

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.5. Začasni sporazum o partnerstvu med ES in pacifiškimi državami (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0022/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0022/2011,

ki sta ga predložila naslednja poslanca:

David Martin in Vital Moreira v imenu odbora INTA.

Sprejeto (P7_TA(2011)0011).


6.6. Začasni sporazum o partnerstvu med ES in pacifiškimi državami *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi začasnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi [05078/2010 - C7-0036/2010- 2008/0250(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A7-0365/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0012).

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.7. Mednarodne posvojitve v Evropski uniji (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011 in B7-0038/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0029/2011/rev

(ki nadomešča B7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011 in B7-0038/2011),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Roberta Angelilli, Edit Bauer in Simon Busuttil v imenu skupine PPE
Luigi Berlinguer, Evelyn Regner in Victor Boştinaru v imenu skupine S&D
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber in Diana Wallis v imenu skupine ALDE
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis in Sajjad Karim v imenu skupine ECR
Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL
Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti.

Sprejeto (P7_TA(2011)0013).


6.8. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ES/Srbija (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0021/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0021/2011,

ki ga je predložil naslednji poslanec: Jelko Kacin, v imenu odbora AFET.

Sprejeto (P7_TA(2011)0014).

Govorili so

Ulrike Lunacek, ki je predlagala ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 4, in Bernd Posselt, ki je podprl ta ustni predlog spremembe, ki je bil upoštevan;

Jelko Kacin, ki je zahteval, da se o predlogu spremembe 8 glasuje poimensko(predsednica je to zahtevo odobrila) in ki je predložil ustni predlog spremembe k temu istemu predlogu spremembe, ki pa ni bil upoštevan, saj je več kot 40 poslancev nasprotovalo njegovemu upoštevanju.


6.9. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ES/Srbija *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0015).

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.10. Evropska pobuda o Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah (glasovanje)

Poročilo o evropski pobudi o Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah [2010/2084(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Marisa Matias (A7-0366/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0016).


6.11. Inhalatorji za astmatike (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0026/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0026/2011,

ki sta ga predložila naslednja poslanca:

Peter Jahr in Gerald Häfner v imenu odbora PETI.

Sprejeto (P7_TA(2011)0017).


6.12. Razmere na Haitiju leto po potresu: humanitarna pomoč in obnova (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0023/2011, B7-0024/2011, B7-0025/2011, B7-0027/2011, B7-0032/2011 in B7-0034/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0023/2011

(ki nadomešča B7-0023/2011, B7-0024/2011, B7-0025/2011, B7-0027/2011 in B7-0032/2011),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek in Gay Mitchell v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Thijs Berman in Patrice Tirolien v imenu skupine S&D
Charles Goerens, Niccolò Rinaldi in Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE
Charles Tannock in Emma McClarkin v imenu skupine ECR
Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE
Jacky Hénin in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2011)0018).

(Predlog resolucije B7-0034/2011 je brezpredmeten.)


6.13. Kršitve svobode govora in diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti v Litvi (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0031/2011 in B7-0033/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0031/2011,

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells in Elizabeth Lynne v imenu skupine ALDE
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen in Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė in Catherine Trautmann v imenu skupine S&D
Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst in Rui Tavares v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2011)0019).

(Predlog resolucije B7-0033/2011 je brezpredmeten.)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo za drugo obravnavo Françoise Grossetête A7-0307/2010
Jens Rohde, Clemente Mastella, Andres Perello Rodriguez, Morten Messerschmidt, Jim Higgins, Constance Le Grip, Adam Bielan, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin, Gerard Batten, Hannu Takkula, Paul Rübig in Syed Kamall

Priporočili Yannick Jadot A7-0371/2010 in A7-0370/2010

Joe Higgins

Poročilo David Martin – A7-0365/2010

Morten Messerschmidt, Syed Kamall in Nirj Deva

Mednarodne posvojitve v Evropski unijiRC-B7-0029/2011
Barbara Matera, Andrea Češková, Mairead McGuinness, Licia Ronzulli, Diane Dodds, Cristiana Muscardini, Julie Girling in Hannu Takkula

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ES/Srbija B7-0021/2011

Morten Messerschmidt, Miroslav Mikolášik, Daniel Hannan in Nirj Deva

Poročilo Jelko Kacin – A7-0362/2010

Adam Bielan

Poročilo Marisa Matias – A7-0366/2010

Clemente Mastella, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski in Jim Higgins

Razmere na Haitiju leto po potresu: humanitarna pomoč in obnova – RC-B7-0023/2011

Syed Kamall, Nirj Deva in Hannu Takkula

Kršitve svobode govora in diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti v Litvi – B7-0031/2011

Peter van Dalen, Miroslav Mikolášik, Vytautas Landsbergis in Daniel Hannan


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.20, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Položaj kristjanov v zvezi s svobodo veroizpovedi (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Položaj kristjanov v zvezi s svobodo veroizpovedi

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE, Konrad Szymański v imenu skupine ECR, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, Fiorello Provera v imenu skupine EFD, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Mario Mauro, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Ernst Strasser, Guido Milana, Niccolò Rinaldi, Marina Yannakoudakis, Cornelis de Jong in Mario Borghezio.

PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

Govorili so Jaime Mayor Oreja, Kyriakos Mavronikolas, Frédérique Ries, Tomasz Piotr Poręba, Francisco José Millán Mon, Mitro Repo, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Maria Eleni Koppa, Mirosław Piotrowski, Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten, Eleni Theocharous, Miroslav Mikolášik, Peter Šťastný, Sari Essayah, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Simon Busuttil in Carlo Casini.

Po postopku "catch the eye" so govorili Magdi Cristiano Allam, Antigoni Papadopoulou, Alexandra Thein, Charles Tannock, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Anna Záborská in László Tőkés.

Govorila je Catherine Ashton.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana in Mara Bizzotto v imenu skupine EFD o položaju kristjanov v zvezi s svobodo veroizpovedi (B7-0039/2011);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Gianni Pittella in Patrizia Toia v imenu skupine S&D o položaju kristjanov v zvezi s svobodo veroizpovedi (B7-0040/2011);

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff in Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE o položaju kristjanov v zvezi s svobodo veroizpovedi (B7-0051/2011);

- Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides in Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL o položaju kristjanov v zvezi s svobodo veroizpovedi (B7-0052/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański in Cornelis de Jong v imenu skupine GUE/NGL o položaju kristjanov v zvezi s svobodo veroizpovedi (B7-0054/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Joanna Katarzyna Skrzydlewska in Sławomir Witold Nitras v imenu skupine PPE o položaju kristjanov v zvezi s svobodo veroizpovedi (B7-0056/2011);

- Heidi Hautala, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE o položaju kristjanov v zvezi s svobodo veroizpovedi (B7-0058/2011)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 20.1.2011.


11. Varnostne razmere v Sahelu (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0180/2010), ki so ga postavili Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek in Andrey Kovatchev v imenu skupine PPE podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Regija Sahel (B7-0808/2010)

Arnaud Danjean je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je odgovorila na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri in Olle Schmidt.

PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

Govorili so Santiago Fisas Ayxela, Ana Gomes, Mariya Nedelcheva in Corina Creţu.

Po postopku "catch the eye" so govorili Dominique Vlasto, Gilles Pargneaux in Charles Tannock.

Govorila je Catherine Ashton.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

12. Razmere v Belorusiji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Belorusiji

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Jacek Protasiewicz v imenu skupine PPE, Kristian Vigenin v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Henryk Migalski, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE, in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

Govorili so Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Traian Ungureanu, Justas Vincas Paleckis, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Schulz, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter, Edvard Kožušník in Jacek Olgierd Kurski.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Charles Tannock, Alfreds Rubiks, Andreas Mölzer, Jarosław Kalinowski, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Peter Šťastný, Sari Essayah in Piotr Borys.

Govorila je Catherine Ashton.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski in Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v imenu skupine PPE o razmerah v Belorusiji (B7-0044/2011);

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec in Richard Howitt v imenu skupine S&D o razmerah v Belorusiji (B7-0046/2011);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff in Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE o razmerah v Belorusiji (B7-0047/2011);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski in Tadeusz Cymański v imenu skupine ECR o razmerah v Belorusiji (B7-0053/2011);

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat in Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL o predsedniških volitvah v Belorusiji (B7-0055/2011);

- Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Belorusiji (B7-0057/2011).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 20.1.2011.


13. Okvirni sporazum med EU in Libijo (razprava)

Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o potekajočih pogajanjih o okvirnem sporazumu med EU in Libijo [2010/2268(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ana Gomes (A7-0368/2010)

Ana Gomes je predstavila poročilo.

Govoril je Štefan Füle (član Komisije).

Govorili so Ioannis Kasoulides v imenu skupine PPE, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE, Franziska Katharina Brantner v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Fiorello Provera v imenu skupine EFD, Barry Madlener samostojni poslanec, Alf Svensson, Corina Creţu, Sonia Alfano, Hélène Flautre, David Campbell Bannerman, Andreas Mölzer in Wolfgang Kreissl-Dörfler.

Po postopku "catch the eye" so govorili Simon Busuttil, Francisco José Millán Mon in Salvatore Iacolino.

Govoril je Štefan Füle.

PREDSEDSTVO: László TŐKÉS
podpredsednik

Govorila je Ana Gomes.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 20.1.2011.


14. Stroški pregledovanja prošenj prosilcev za azil v državah članicah (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0169/2010), ki so ga postavili Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck in Jan Mulder v imenu skupine ALDE Svetu: Prenos podatkov o finančnih stroških, ki nastanejo pri pregledu prošenj za azil v državah članicah (B7-0662/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0170/2010), ki so ga postavili Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck in Jan Mulder v imenu skupine ALDE Komisiji: Prenos podatkov o finančnih stroških, ki nastanejo pri pregledu prošenj za azil v državah članicah (B7-0663/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0175/2010), ki sta ga postavila Monika Hohlmeier in Simon Busuttil v imenu skupine PPE Svetu: Pridobitev informacij o stroških pregledovanja prošenj prosilcev za azil v državah članicah (B7-0664/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0176/2010), ki sta ga postavila Monika Hohlmeier in Simon Busuttil v imenu skupine PPE Komisiji: Pridobitev informacij o stroških pregledovanja prošenj prosilcev za azil v državah članicah (B7-0665/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0179/2010), ki so ga postavili Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Carmen Romero López in Antonio Masip Hidalgo v imenu skupine S&D Svetu: Trenutno stanje glede predloga Komisije o prenovi Direktive o azilnem postopku (B7-0003/2011)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0210/2010), ki ga je postavila Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE Svetu: Stanje direktive o postopkih (B7-0004/2011)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0177/2010), ki so ga postavili Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL Svetu: Posredovanje informacij Parlamentu in Komisiji o odprtih vprašanjih v Svetu v zvezi z direktivo o azilnih postopkih (B7-0002/2011)

Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Sylvie Guillaume, Hélène Flautre in Cornelis de Jong so predstavili vprašanja za ustni odgovor.

Govorila sta Enikő Győri (predsedujoča Svetu) in Štefan Füle (član Komisije).

Govorili so Simon Busuttil v imenu skupine PPE, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Rui Tavares v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine EFD, Franz Obermayr samostojni poslanec, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Carlos Coelho in Georgios Papanikolaou.

Po postopku "catch the eye" so govorili Alfredo Pallone, Elena Băsescu in Monika Hohlmeier.

Govorila sta Štefan Füle in Enikő Győri.

Razprava se je zaključila.


15. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 456.147/OJJE).


16. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 20.15.

Klaus Welle

Libor Rouček

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov