Index 
Protokoll
PDF 229kWORD 154k
Onsdagen den 19 januari 2011 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Internationella adoptioner i Europeiska unionen (ingivna resolutionsförslag)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 16-17 december (debatt)
 5.Verksamhetsprogrammet för det ungerska ordförandeskapet för rådet (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Patienternas rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård ***II (omröstning)
  
6.2.Frivilliga Flegt-partnerskapsavtal (omröstning)
  
6.3.Avtal EU/Kamerun om skogslagstiftningen *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Avtal EU/Republiken Kongo om skogslagstiftningen *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna (omröstning)
  
6.6.Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna *** (omröstning)
  
6.7.Internationella adoptioner i Europeiska unionen (omröstning)
  
6.8.Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien (omröstning)
  
6.9.Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.10.Europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar (omröstning)
  
6.11.Astmainhalatorer (omröstning)
  
6.12.Situationen i Haiti ett år efter jordbävningen - humanitärt bistånd och återuppbyggnad (omröstning)
  
6.13.Brott mot yttrandefriheten och diskriminering utifrån sexuell läggning i Litauen (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (debatt)
 11.Säkerhetssituationen i Sahelregionen (debatt)
 12.Situationen i Vitryssland (debatt)
 13.Ramavtal mellan EU och Libyen (debatt)
 14.Kostnaderna för att behandla ansökningar från asylsökande i medlemsstaterna (debatt)
 15.Föredragningslista för nästa sammanträde
 16.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Internationella adoptioner i Europeiska unionen (ingivna resolutionsförslag)

Muntlig fråga (O-0193/2010) från Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi och Rita Borsellino, till kommissionen: Internationella adoptioner i Europeiska unionen (B7-0670/2010)

Debatten hölls den 17 januari 2011 (punkt 18 i protokollet av den 17.1.2011).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Roberta Angelilli, Manfred Weber, Simon Busuttil, Edit Bauer för PPE-gruppen, Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni och Claudio Morganti för EFD-gruppen,

om internationella adoptioner i Europeiska unionen (B7-0029/2011)

- Timothy Kirkhope, Sajjad Karim och Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, om övergivna barn och internationella adoptioner i EU (B7-0030/2011)

- Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, om övergivna barn och internationella adoptioner i Europeiska unionen (B7-0036/2011)

- Hannes Swoboda för S&D-gruppen, om internationella adoptioner i Europeiska unionen (B7-0037/2011)

- Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Luigi de Magistris och Diana Wallis för ALDE-gruppen, om internationella adoptioner i Europeiska unionen (B7-0038/2011)

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 19.1.2011.


3. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Utkast till kommissionens beslut om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande materiel – Lok och passagerarfordon” i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik (D008311/03 - 2011/2503(RPS) - tidsfrist: 08/04/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens beslut om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till maskindiskmedel (D009808/03 - 2011/2507(RPS) - tidsfrist: 11/04/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till tvättmedel (D009865/03 - 2011/2508(RPS) - tidsfrist: 11/04/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens beslut om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Drift och trafikledning i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik (D011193/02 - 2011/2502(RPS) - tidsfrist: 08/04/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Utkast till kommissionens förordning av den ... om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för resthalter för aldikarb, bromopropylat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazin, tetradifon och triforin i eller på vissa produkter (D011243/03 - 2011/2528(RPS) - tidsfrist: 14/03/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning av den [...] om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (D011265/02 - 2011/2511(RPS) - tidsfrist: 12/04/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… om ändring av bilagan till förordning (EG) nr 631/2009 om tillämpningsbestämmelser för bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 78/2009 om typgodkännande av motorfordon med avseende på skydd av fotgängare och andra oskyddade trafikanter (D012380/02 - 2011/2501(RPS) - tidsfrist: 07/04/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: IMCO

- Utkast till kommissionens beslut av den […] om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i direktiv 2003/87/EG (D012381/02 - 2011/2504(RPS) - tidsfrist: 08/04/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE

- Utkast till kommissionens förordning av den […] om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 vad gäller införande av vissa föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (D012383/02 - 2011/2500(RPS) - tidsfrist: 06/04/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: TRAN

- Kommissionens förordning (EU) nr …/.. om krav för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa vad gäller montering av däck och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (D012385/02 - 2011/2506(RPS) - tidsfrist: 08/04/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: TRAN


4. Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 16-17 december (debatt)

Uttalanden från Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 16-17 december

Herman Van Rompuy (Europeiska rådets ordförande) et José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Stephen Hughes för S&D-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Joe Higgins för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, Barry Madlener, grupplös, Olle Schmidt för att ställa en fråga (blått kort) till Nigel Farage, som besvarade den, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Martin Callanan, Miguel Portas, Mario Borghezio, Ioannis Kasoulides, Anni Podimata, Ilda Figueiredo och Tunne Kelam.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jean-Pierre Audy, Roberto Gualtieri, Ildikó Gáll-Pelcz, Nikolaos Salavrakos, Liisa Jaakonsaari och Seán Kelly.

Talare: José Manuel Barroso och Herman Van Rompuy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts för några minuter.)


5. Verksamhetsprogrammet för det ungerska ordförandeskapet för rådet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Verksamhetsprogrammet för det ungerska ordförandeskapet för rådet

Talmannen höll en kort inledning. Han uppmanade Vert/ALE-gruppens ledamöter att ta ned de affischer de satt upp i kammaren.

Viktor Orbán (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Lajos Bokros för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Hannes Swoboda för att ställa en blåkortsfråga till Krisztina Morvai som besvarade denna, Ádám Kósa, Csaba Sándor Tabajdi, Alexander Graf Lambsdorff, Judith Sargentini, Jacek Olgierd Kurski, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Werner Langen som även besvarade en fråga (blått kort) från Rebecca Harms, Monika Flašíková Beňová, Adina-Ioana Vălean, Peter van Dalen, Mario Mauro, Edit Herczog, Marielle De Sarnez, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar som även besvarade en blåkortsfråga från Alejo Vidal-Quadras, Jacek Saryusz-Wolski, Glenis Willmott, Lívia Járóka, Jörg Leichtfried, Paulo Rangel, Kristian Vigenin, Ernst Strasser, Victor Boştinaru och Wim van de Camp.

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: László Tőkés, Hannes Swoboda, Ivo Vajgl, Emilie Turunen och Othmar Karas.

Talare: Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande) och Viktor Orbán.

Talare: Martin Schulz och Daniel Cohn-Bendit, som båda gjorde ett personigt uttalande med anledning av Viktor Orbáns inlägg, och Gerard Batten om hur debatten fortlöpt (talmannen svarade honom).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


6.1. Patienternas rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård ***II (omröstning)

Andrabehandlings-rekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0007)


6.2. Frivilliga Flegt-partnerskapsavtal (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0028/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0028/2011

inlämnat av följande ledamöter:

Yannick Jadot och Eva Joly för Verts/ALE-gruppen
Catherine Bearder och Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen
David Martin för S&D-gruppen
Jim Higgins och Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen
Daniel Caspary och Christofer Fjellner för PPE-gruppen
Robert Sturdy för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0008)


6.3. Avtal EU/Kamerun om skogslagstiftningen *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kamerun om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (Flegt) samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0009)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


6.4. Avtal EU/Republiken Kongo om skogslagstiftningen *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kongo om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till Europeiska unionen (Flegt) [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0010)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


6.5. Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0022/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0022/2011

inlämnat av följande ledamöter:

David Martin och Vital Moreira, för utskottet INTA

Antogs (P7_TA(2011)0011)


6.6. Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan [05078/2010 - C7-0036/2010- 2008/0250(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A7-0365/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0012)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


6.7. Internationella adoptioner i Europeiska unionen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011 och B7-0038/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0029/2011/rev

(ersätter B7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011 och B7-0038/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Roberta Angelilli, Edit Bauer och Simon Busuttil för PPE-gruppen
Luigi Berlinguer, Evelyn Regner och Victor Boştinaru för S&D-gruppen
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber och Diana Wallis för ALDE-gruppen
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis och Sajjad Karim för ECR-gruppen
Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen
Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti.

Antogs (P7_TA(2011)0013)


6.8. Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0021/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0021/2011

inlämnat av följande ledamot: Jelko Kacin, för utskottet AFET.

Antogs (P7_TA(2011)0014)

Inlägg:

Ulrike Lunacek, för att lägga fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 4, och Bernd Posselt, som stödde detta muntliga ändringsförslag, vilket beaktades;

Jelko Kacin för att begära att omröstningen om ändringsförslag 8 skulle ske med namnupprop (talmannen godtog denna begäran) och för att lägga fram ett muntligt ändringsförslag till detta ändringsförslag, vilket inte beaktades, eftersom mer än 40 ledamöter motsatte sig detta.


6.9. Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0015)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


6.10. Europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar (omröstning)

Betänkande om ett europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar [2010/2084(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Marisa Matias (A7-0366/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0016)


6.11. Astmainhalatorer (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0026/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0026/2011

inlämnat av följande ledamöter:

Peter Jahr och Gerald Häfner, för utskottet PETI.

Antogs (P7_TA(2011)0017)


6.12. Situationen i Haiti ett år efter jordbävningen - humanitärt bistånd och återuppbyggnad (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0023/2011, B7-0024/2011, B7-0025/2011, B7-0027/2011, B7-0032/2011 och B7-0034/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0023/2011

(ersätter B7-0023/2011, B7-0024/2011, B7-0025/2011, B7-0027/2011 och B7-0032/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek och Gay Mitchell för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Thijs Berman och Patrice Tirolien för S&D-gruppen
Charles Goerens, Niccolò Rinaldi och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen
Charles Tannock och Emma McClarkin för ECR-gruppen
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen
Jacky Hénin och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0018)

(resolutionsförslag B7-0034/2011 bortföll.)


6.13. Brott mot yttrandefriheten och diskriminering utifrån sexuell läggning i Litauen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0031/2011 och B7-0033/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0031/2011

inlämnat av följande ledamöter:

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells och Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen och Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė och Catherine Trautmann för S&D-gruppen
Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst och Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0019)

(resolutionsförslag B7-0033/2011 bortföll.)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation inför andrabehandlingen Françoise Grossetête A7-0307/2010
Jens Rohde, Clemente Mastella, Andres Perello Rodriguez, Morten Messerschmidt, Jim Higgins, Constance Le Grip, Adam Bielan, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin, Gerard Batten, Hannu Takkula, Paul Rübig och Syed Kamall

Rekommendationer Yannick Jadot A7-0371/2010 och A7-0370/2010

Joe Higgins

Betänkande David Martin – A7-0365/2010

Morten Messerschmidt, Syed Kamall och Nirj Deva

Internationella adoptioner i Europeiska unionenRC-B7-0029/2011
Barbara Matera, Andrea Češková, Mairead McGuinness, Licia Ronzulli, Diane Dodds, Cristiana Muscardini, Julie Girling och Hannu Takkula

Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien B7-0021/2011

Morten Messerschmidt, Miroslav Mikolášik, Daniel Hannan och Nirj Deva

Betänkande Jelko Kacin – A7-0362/2010

Adam Bielan

Betänkande Marisa Matias – A7-0366/2010

Clemente Mastella, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski och Jim Higgins

Situationen i Haiti ett år efter jordbävningen - humanitärt bistånd och återuppbyggnad – RC-B7-0023/2011

Syed Kamall, Nirj Deva och Hannu Takkula

Brott mot yttrandefriheten och diskriminering utifrån sexuell läggning i Litauen – B7-0031/2011

Peter van Dalen, Miroslav Mikolášik, Vytautas Landsbergis och Daniel Hannan


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.20 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (debatt)

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för kristna när det gäller religionsfrihet

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, Konrad Szymański för ECR-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Mario Mauro, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Ernst Strasser, Guido Milana, Niccolò Rinaldi, Marina Yannakoudakis, Cornelis de Jong och Mario Borghezio.

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

Talare: Jaime Mayor Oreja, Kyriakos Mavronikolas, Frédérique Ries, Tomasz Piotr Poręba, Francisco José Millán Mon, Mitro Repo, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Maria Eleni Koppa, Mirosław Piotrowski, Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten, Eleni Theocharous, Miroslav Mikolášik, Peter Šťastný, Sari Essayah, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Simon Busuttil och Carlo Casini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Magdi Cristiano Allam, Antigoni Papadopoulou, Alexandra Thein, Charles Tannock, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Anna Záborská och László Tőkés.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana och Mara Bizzotto för EFD-gruppen, om situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (B7-0039/2011);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Gianni Pittella och Patrizia Toia för S&D-gruppen, om situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (B7-0040/2011);

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, om situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (B7-0051/2011);

- Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides och Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, om situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (B7-0052/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański och Cornelis de Jong för GUE/NGL-gruppen, om situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (B7-0054/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Joanna Katarzyna Skrzydlewska och Sławomir Witold Nitras för PPE-gruppen, om situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (B7-0056/2011);

- Heidi Hautala, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, om situationen för kristna inom ramen för religionsfriheten (B7-0058/2011)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 20.1.2011.


11. Säkerhetssituationen i Sahelregionen (debatt)

Muntlig fråga (O-0180/2010) från Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek och Andrey Kovatchev för PPE-gruppen, till vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Sahelregionen (B7-0808/2010)

Arnaud Danjean utvecklade den muntliga frågan.

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) besvarade den muntliga frågan.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri och Olle Schmidt.

ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

Talare: Santiago Fisas Ayxela, Ana Gomes, Mariya Nedelcheva och Corina Creţu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dominique Vlasto, Gilles Pargneaux och Charles Tannock.

Talare: Catherine Ashton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

12. Situationen i Vitryssland (debatt)

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Vitryssland

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Jacek Protasiewicz för PPE-gruppen, Kristian Vigenin för S&D-gruppen som även besvarade en fråga (blått kort) från Marek Henryk Migalski, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

Talare: Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Traian Ungureanu, Justas Vincas Paleckis, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Schulz, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter, Edvard Kožušník och Jacek Olgierd Kurski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Charles Tannock, Alfreds Rubiks, Andreas Mölzer, Jarosław Kalinowski, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Peter Šťastný, Sari Essayah och Piotr Borys.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska för PPE-gruppen, om situationen i Vitryssland (B7-0044/2011);

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec och Richard Howitt för S&D-gruppen, om situationen i Vitryssland (B7-0046/2011);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff och Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, om situationen i Vitryssland (B7-0047/2011);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski och Tadeusz Cymański för ECR-gruppen, om situationen i Vitryssland (B7-0053/2011);

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat och Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, om presidentvalet i Vitryssland (B7-0055/2011)

- Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Vitryssland (B7-0057/2011);

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 20.1.2011.


13. Ramavtal mellan EU och Libyen (debatt)

Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om de pågående förhandlingarna om ett ramavtal mellan EU och Libyen [2010/2268(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ana Gomes (A7-0368/2010)

Ana Gomes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen).

Talare: Ioannis Kasoulides för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Franziska Katharina Brantner för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Barry Madlener, grupplös, Alf Svensson, Corina Creţu, Sonia Alfano, Hélène Flautre, David Campbell Bannerman, Andreas Mölzer och Wolfgang Kreissl-Dörfler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Simon Busuttil, Francisco José Millán Mon och Salvatore Iacolino.

Talare: Štefan Füle.

ORDFÖRANDESKAP: László TŐKÉS
Vice talman

Talare: Ana Gomes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 20.1.2011.


14. Kostnaderna för att behandla ansökningar från asylsökande i medlemsstaterna (debatt)

Muntlig fråga (O-0169/2010) från Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck och Jan Mulder för ALDE-gruppen, till rådet: Information om medlemsstaternas kostnader för utredning av asylansökningar (B7-0662/2010)

Muntlig fråga (O-0170/2010) från Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck och Jan Mulder för ALDE-gruppen, till kommissionen: Information om medlemsstaternas kostnader för utredning av asylansökningar (B7-0663/2010)

Muntlig fråga (O-0175/2010) från Monika Hohlmeier och Simon Busuttil för PPE-gruppen, till rådet: Överföring av information om kostnaderna för att behandla ansökningar från asylsökanden i medlemsstaterna (B7-0664/2010)

Muntlig fråga (O-0176/2010) från Monika Hohlmeier och Simon Busuttil för PPE-gruppen, till kommissionen: Överföring av information om kostnaderna för att behandla ansökningar från asylsökanden i medlemsstaterna (B7-0665/2010)

Muntlig fråga (O-0179/2010) från Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Carmen Romero López och Antonio Masip Hidalgo för S&D-gruppen, till rådet: Kommissionens förslag om en omarbetning av förfarandedirektivet (B7-0003/2011)

Muntlig fråga (O-0210/2010) från Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, till rådet: Läget i fråga om direktivet om förfaranden (B7-0004/2011)

Muntlig fråga (O-0177/2010) från Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, till rådet: Överföring av information till parlamentet och kommissionen om kvarstående frågor om förfarandedirektivet inom rådet (B7-0002/2011)

Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Sylvie Guillaume, Hélène Flautre och Cornelis de Jong utvecklade de muntliga frågorna.

Talare: Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen).

Talare: Simon Busuttil för PPE-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Carlos Coelho och Georgios Papanikolaou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alfredo Pallone, Elena Băsescu och Monika Hohlmeier.

Talare: Štefan Füle och Enikő Győri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 456.147/OJJE).


16. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 20.15.

Klaus Welle

Libor Rouček

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy