Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή των φάσεων εκπομπών στους ελκυστήρες με μικρό μετατρόχιο (COM(2011)0001 - C7-0018/2011 - 2011/0002(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι θα προβεί σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επί της πρότασης αυτής.

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (COM(2010)0804 - C7-0019/2011 - 2010/0390(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκή Ένωσης στο πρωτόκολλο του 2002 της σύμβασης των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, 1974 (COM(2010)0686 - C7-0021/2011 - 2003/0132(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης (COM(2010)0749 - C7-0022/2011 - 2010/0359(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

ECON

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 (16973/2010 - C7-0024/2011 - 2010/0048(APP))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (17787/2010 - C7-0025/2011 - 2010/0206(APP))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

EMPL, TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (11633/2010 - C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

2) από τους βουλευτές, πρόταση σύστασης (άρθρο 121 του κανονισμού)

- Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με την 66η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (B7-0072/2011)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου