Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 20. januára 2011 - Štrasburg

2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie emisných etáp v prípade úzkorozchodných traktorov (KOM(2011)0001 - C7-0018/2011 - 2011/0002(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

Predseda v súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku informoval, že o tomto návrhu bude konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku (KOM(2010)0804 - C7-0019/2011 - 2010/0390(COD))

pridelené

gestorský :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE))

pridelené

gestorský :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Zmenený a doplnený návrh rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k protokolu z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974 (KOM(2010)0686 - C7-0021/2011 - 2003/0132(NLE))

pridelené

gestorský :

TRAN

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení adopĺňa rozhodnutie 2004/162/ES ovýrobkoch, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane nazývanej „octroi de mer“ (námorná daň) alebo jej zníženie (KOM(2010)0749 - C7-0022/2011 - 2010/0359(CNS))

pridelené

gestorský :

REGI

stanovisko :

ECON

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ (KOM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD))

pridelené

gestorský :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 (16973/2010 - C7-0024/2011 - 2010/0048(APP))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh nariadenia Rady o rozšírení rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o profesionálnej cezhraničnej cestnej preprave eurovej hotovosti medzi členskými štátmi eurozóny (17787/2010 - C7-0025/2011 - 2010/0206(APP))

pridelené

gestorský :

ECON

stanovisko :

EMPL, TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Chorvátskou republikou o účasti Chorvátskej republiky na činnosti Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (11633/2010 - C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE))

pridelené

gestorský :

LIBE

2) poslancov, návrh odporúčania (článok 121 rokovacieho poriadku)

- Alexander Graf Lambsdorff, v mene skupiny ALDE. Návrh odporúčania pre Radu k 66. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (B7-0072/2011)

pridelené

gestorský :

AFET

stanovisko :

DEVE

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia