Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2137(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0374/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0374/2010

Συζήτηση :

PV 20/01/2011 - 3
CRE 20/01/2011 - 3

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2011 - 7.4
CRE 20/01/2011 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0023

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

3. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 [2010/2137(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Ο Derk Jan Eppink παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Silvana Koch-Mehrin (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Cristian Silviu Buşoi (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Michael Cramer (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Arturs Krišjānis Kariņš, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά επίσης σε ερώτηση «γαλάζια κάρτα» του Hans-Peter Martin, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Thomas Händel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, επίσης επί της παρέμβασης του Philippe Lamberts, ο οποίος προβαίνει σε μια προσωπική παρατήρηση απαντώντας στην παρέμβαση του William (The Earl of) Dartmouth, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, επίσης επί της διεξαγωγής της συζήτησης, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Peter Skinner, Sławomir Witold Nitras, Lara Comi και Sari Essayah.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danuta Jazłowiecka, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Elena Băsescu, Mairead McGuinness και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Derk Jan Eppink.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου