Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2214(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0377/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0377/2010

Συζήτηση :

PV 20/01/2011 - 4
CRE 20/01/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2011 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0024

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

4. Βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με μια βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά [2009/2214(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Ο Michael Gahler παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά επίσης σε ερώτηση «γαλάζια κάρτα» της Liisa Jaakonsaari, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Struan Stevenson, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Cristian Dan Preda, Justas Vincas Paleckis, Pat the Cope Gallagher και Edit Herczog.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Birgit Schnieber-Jastram, Mitro Repo, Riikka Manner, Alfreds Rubiks και Anna Rosbach.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Ibrisagic, Κρίτων Αρσένης, Miloslav Ransdorf, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly, Franz Obermayr και Sari Essayah.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Michael Gahler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου