Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2087(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0378/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0378/2010

Συζήτηση :

PV 20/01/2011 - 6
CRE 20/01/2011 - 6

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2011 - 7.6
CRE 20/01/2011 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0025

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

6. Στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο [2010/2087(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Ο Traian Ungureanu παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Metin Kazak (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Silvia-Adriana Ţicău (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Victor Boştinaru (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ioan Mircea Paşcu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Iuliu Winkler, Μαρία-Ελένη Κοππά, Adina-Ioana Vălean, Oldřich Vlasák, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Evgeni Kirilov, Marek Siwiec και George Sabin Cutaş.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Νίκη Τζαβέλα, Petru Constantin Luhan, Csanád Szegedi, Lambert van Nistelrooij και Vasilica Viorica Dăncilă.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Traian Ungureanu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου